Rivastigmine Mylan 1,5 mg, capsule, hard

ATC-Code
N06DA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidementiva
Chemische groep Cholinesterasehemmer
Stof Rivastigmin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van dit middel is rivastigmine.

Rivastigmine Mylan behoort tot een groep van geneesmiddelen die cholinesteraseremmers wordt genoemd.

Rivastigmine Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Rivastigmine Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Voordat u Rivastigmine Mylan gebruikt is het van belang dat u het onderstaande gedeelte leest en dat u eventuele vragen met uw arts bespreekt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u rivastigmine gebruikt door middel van een pleister en een huidreactie heeft die zich verspreidt buiten de pleistergrootte, als er een meer intense lokale reactie is (zoals blaren, een toename van huidontsteking, zwelling) en als dit niet verbetert binnen 48 uur na het verwijderen van de pleister.
 • Alleen voor 1,5 mg; 3 mg en 4,5 mg: Rivastigmine Mylan bevat soja-olie. Gebruik dit middel niet wanneer u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Als dit op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem geen Rivastigmine Mylan in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

 • als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad;
 • als u een actieve maagzweer heeft of ooit heeft gehad;
 • als u moeite met plassen heeft of ooit heeft gehad;
 • als u epileptische aanvallen heeft of ooit heeft gehad;
 • als u astma of een ernstige luchtwegaandoening heeft of ooit heeft gehad;
 • als u slecht werkende nieren heeft of ooit heeft gehad;
 • als u een slecht werkende lever heeft of ooit heeft gehad;
 • als u last heeft van beven;
 • als u een laag lichaamsgewicht heeft;
 • als u maagdarmklachten heeft, zoals misselijkheid, braken (overgeven) en diarree. U kunt

uitgedroogd zijn (te veel vochtverlies) als overgeven en diarree langer aanhouden.

Als één van deze gevallen op u van toepassing is, kan het nodig zijn dat uw arts u nauwlettender controleert terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine Mylan een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Rivastigmine Mylan bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rivastigmine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Rivastigmine Mylan mag niet tegelijk worden gegeven met andere geneesmiddelen die vergelijkbare effecten hebben als Rivastigmine Mylan. Rivastigmine Mylan kan van invloed zijn op de werking van anticholinergische geneesmiddelen (geneesmiddelen die gebruikt worden voor verlichting van buikkramp of buikspasme, voor behandeling van de ziekte van Parkinson of om reisziekte te voorkomen).

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u Rivastigmine Mylan gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u een verdovingsmiddel krijgt toegediend, omdat Rivastigmine Mylan de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling.

Het verdient de voorkeur om het gebruik van Rivastigmine Mylan tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk.

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Rivastigmine Mylan.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts zal u vertellen of u met uw ziekte veilig kan autorijden of machines bedienen. Rivastigmine Mylan kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij verhogingen van de dosis. Als u duizelig of slaperig bent, moet u niet autorijden, machines bedienen of andere taken uitoefenen die uw aandacht vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe wordt de behandeling gestart?

Uw arts zal u vertellen welke dosis van Rivastigmine Mylan u moet nemen.

 • De behandeling start meestal met een lage dosis.
 • Uw arts zal daarna langzaam de dosis verhogen, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling.
 • De hoogste dosis die mag worden ingenomen is tweemaal per dag 6,0 mg.

Uw arts zal regelmatig nagaan of het geneesmiddel op de juiste manier werkt bij u. Uw arts zal ook uw gewicht in de gaten houden terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine Mylan een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Hoe neemt u dit middel in?

 • Vertel uw verzorger dat u Rivastigmine Mylan gebruikt.
 • Om voordeel te hebben van dit middel, moet u dit middel elke dag gebruiken.
 • Neem Rivastigmine Mylan tweemaal per dag bij het eten in, in de ochtend en de avond.
 • Slik de capsules in z’n geheel door met wat drinken.
 • Open of plet de capsules niet.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Heeft u per ongeluk te veel van dit middel gebruikt? Vertel dat dan onmiddellijk uw arts. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel Rivastigmine Mylan hebben gebruikt, voelden zich misselijk, moesten overgeven (braken), hadden diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u er achter komt dat u vergeten bent uw dosis Rivastigmine Mylan te gebruiken, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van deze capsules. Het is belangrijk dat u rivastigmine net zolang gebruikt als uw arts u heeft voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen vaker optreden als de behandeling met dit middel wordt gestart of als de dosis wordt verhoogd. Gewoonlijk zullen de bijwerkingen langzaam verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went.

Hoe vaak een bijwerking voorkomt is als volgt omschreven:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers).

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers).

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers).

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

Niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld).

Mocht u last krijgen van één van de volgende bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of met het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • angst (vaak);
 • neerslachtigheid (soms);
 • toevallen (epileptische aanvallen) (zelden);
 • hoge bloeddruk (zeer zelden);
 • ontsteking aan de alvleesklier – de klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. ernstige pijn in de bovenbuik, vaak samen met misselijkheid of braken overgeven (zeer zelden);
 • bloeding in het maagdarmkanaal – dit vertoont zich door bloed in de ontlasting of braaksel (zeer zelden);
 • de klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met het uitvoeren van bewegingen (zeer zelden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer of vaak bij patiënten met dementie die gerelateerd is aan de ziekte van Parkinson);
 • Leveraandoeningen (gele huid, geelkleuring van het oogwit, abnormaal donkere urine of onverklaarbare misselijkheid, braken, vermoeidheid en verlies van eetlust) (niet bekend);
 • Ernstig braken (overgeven), wat kan leiden tot het scheuren van de slokdarm (niet bekend).

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak

 • duizeligheid;
 • gebrek aan eetlust;
 • maagproblemen zoals misselijkheid, braken (overgeven) of diarree.

Vaak

 • zweten;
 • hoofdpijn;
 • maagzuur;
 • stofwisselingsproblemen;
 • gewichtsverlies;
 • maagpijn;
 • zich opgewonden voelen;
 • zich moe of zwak voelen;
 • zich niet lekker voelen;
 • beven of zich verward voelen.

Soms

 • moeite met slapen;
 • flauwvallen of onverklaard vallen;
 • veranderingen in hoe goed uw lever werkt.

Zelden

 • pijn op de borst;
 • huiduitslag, jeuk;
 • zweren in uw maag of darm.

Zeer zelden

 • infectie van de urinewegen;
 • dingen zien die er niet zijn (hallucinaties);

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

 • problemen met de hartslag zoals snelle of langzame hartslag

Niet bekend

 • uitdroging (te veel vochtverlies);
 • agressie, zich rusteloos voelen;
 • onregelmatige hartslag.

Patiënten met dementie en de ziekte van Parkinson

Deze patiënten krijgen sommige bijwerkingen vaker. Ze kunnen ook enkele andere bijwerkingen krijgen:

Zeer vaak

 • beven;
 • flauwvallen;
 • per ongeluk vallen.

Vaak

 • angst;
 • zich rusteloos voelen;
 • langzame en snelle hartslag;
 • moeite met slapen
 • te veel speeksel en uitdroging;
 • ongebruikelijk langzame bewegingen of bewegingen die u niet onder controle heeft.

De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met bewegingen uitvoeren en spierzwakte

Soms

 • onregelmatige hartslag;
 • slechte controle van bewegingen.

Andere bijwerkingen opgemerkt bij rivastigmine pleisters voor transdermaal gebruik die kunnen voorkomen bij de harde capsules:

Vaak

 • koorts;
 • ernstige verwarring.

Als u één van deze bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje, de tabletten container of blister na “Exp.:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit middel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is rivastigmine. Rivastigmine Mylan 1,5 mg bevat per capsule 1,5 mg rivastigmine. Rivastigmine Mylan 3 mg bevat per capsule 3 mg rivastigmine. Rivastigmine Mylan 4,5 mg bevat per capsule 4,5 mg rivastigmine. Rivastigmine Mylan 6 mg bevat per capsule 6 mg rivastigmine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Inhoud van de capsule: cellulose, microkristallijn, hypromellose, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide. Capsulewand: geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) (alleen in de 3 mg, 4,5 mg en 6 mg), titaniumdioxide (E171), gelatine. Drukinkt: Rode inkt (1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg): shellak, rood ijzeroxide (E172), lecitine (soja) (E322), titaniumdioxide (E171), simeticon. Witte inkt (alleen 6 mg): shellak, titaniumdioxide (E171), propyleenglycol (E1520), ammonia, simeticon.

Hoe ziet Rivastigmine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het is een harde capsule met een wit poeder.

De 1,5 mg capsule heeft een gele romp met daarop in rode inkt “RG 15” en een gele kap met daarop in rode inkt “G”.

De 3 mg capsule heeft een oranje romp met daarop in rode inkt “RG 30” en een oranje kap met daarop in rode inkt “G”.

De 4,5 mg capsule heeft een roodbruine romp met daarop in rode inkt “RG 45” en een roodbruine kap met daarop in rode inkt “G”.

De 6 mg capsule heeft een oranje romp met daarop in witte inkt “RG 15” en een roodbruine kap met daarop in witte inkt “G”.

Rivastigmine Mylan is beschikbaar in blisterverpakkingen en flacons met 10, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 250 of 500 capsules.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant:

Merck Farma S.L. 08100 Mollet del Vallés, Barcelona, Spanje

McDermott Laboratories T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland

Pharma Pack Kft 2040 Hongarije, Budaörs, Vasút u, 13, Hongarije

Orifice Medical AB Aktergatan 2-4, SE-271, 53 Ystad, Zweden

Rivastigmine Mylan 1,5&3&4,5&6 mg, capsule, hard

RVG 102697-700

Versie: september 2012

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nederland

Mylan S.A.S., Zac des Gaules 10, boulevard de Lattre de Tassigny, 69330 MEYZIEU, Frankrijk Mylan S.A.S, 34 rue Saint Romain, 69 359 Lyon, Cedex 08, Frankrijk

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Verenigd Koninkrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 102697 Rivastigmine Mylan 1,5 mg

RVG 102698 Rivastigmine Mylan 3 mg

RVG 102699 Rivastigmine Mylan 4,5 mg

RVG 102700 Rivastigmine Mylan 6,0 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.