Rivastigmine 1 A Pharma 1,5 mg harde capsules

Illustratie van Rivastigmine 1 A Pharma 1,5 mg harde capsules
Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent 1A Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Vergunninghouder

1A Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzaam bestanddeel van Rivastigmine 1 A Pharma is rivastigmine.

Rivastigmine behoort tot een groep van verbindingen die cholinesteraseremmers wordt genoemd.

Rivastigmine 1 A Pharma wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het wordt tevens gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een eerdere huidreactie hebt gehad die wijst op allergische contactdermatitis voor rivastigmine.

Als dit op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem geen Rivastigmine 1 A Pharma in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad
 • als u een actieve maagzweer heeft of ooit heeft gehad
 • als u moeite met plassen heeft of ooit heeft gehad
 • als u epileptische aanvallen heeft of ooit heeft gehad
 • als u astma of een ernstige luchtwegaandoening heeft of ooit heeft gehad
 • als u slecht werkende nieren heeft of ooit heeft gehad
 • als u een slecht werkende lever heeft of ooit heeft gehad
 • als u last heeft van beven
 • als u een laag lichaamsgewicht heeft
 • als u maagdarmklachten heeft, zoals misselijkheid, braken (overgeven) en diarree. U kunt uitgedroogd zijn (te veel vochtverlies) als overgeven en diarree langer aanhouden.
 • als u huidreacties over het gehele lichaam hebt gehad.

Als één van deze gevallen op u van toepassing is, kan het nodig zijn dat uw arts u nauwlettender controleert terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine 1 A Pharma een aantal dagen niet hebt gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Het gebruik van Rivastigmine 1 A Pharma bij kinderen en jongvolwassenen (leeftijd beneden 18 jaar) wordt niet aangeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rivastigmine 1 A Pharma nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft..

Rivastigmine 1 A Pharma mag niet tegelijk worden gegeven met andere geneesmiddelen die vergelijkbare effecten hebben als Rivastigmine 1 A Pharma. Rivastigmine 1 A Pharma kan van invloed zijn op de werking van anticholinerge geneesmiddelen (geneesmiddelen die gebruikt worden voor verlichting van buikkramp of buikspasme, voor behandeling van de ziekte van Parkinson of om reisziekte te voorkomen).

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u Rivastigmine 1 A Pharma gebruikt, vertel dat dan aan uw arts voordat u een verdovingsmiddel krijgt, omdat Rivastigmine 1 A Pharma de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling. Het verdient de voorkeur om het gebruik van Rivastigmine 1 A Pharma tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk. U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Rivastigmine 1 A Pharma.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts zal u vertellen of u met uw ziekte veilig kan autorijden of machines bedienen. Rivastigmine 1 A Pharma kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij verhogingen van de dosis. Als u duizelig of slaperig bent, moet u niet autorijden, machines bedienen of andere taken uitoefenen die uw aandacht vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rivastigmine 1 A Pharma

Eén van de bestanddelen van Rivastigmine 1 A Pharma drank is natriumbenzoaat. Benzoëzuur is mild irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe wordt de behandeling gestart?

Uw arts zal u vertellen welke dosis van Rivastigmine 1 A Pharma u moet nemen.

 • De behandeling start meestal met een lage dosering.
 • Uw arts zal daarna langzaam de dosis verhogen, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling.
 • De hoogste dosis die mag worden ingenomen is tweemaal per dag 6.0 mg.

Uw arts zal regelmatig nagaan of het geneesmiddel op de juiste manier werkt bij u. Uw arts zal ook uw gewicht in de gaten houden terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine 1 A Pharma een aantal dagen niet hebt gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Het innemen van dit middel

 • Vertel uw verzorger dat u Rivastigmine 1 A Pharma gebruikt.
 • Om voordeel te hebben van dit middel moet, u dit middel elke dag gebruiken.
 • Neem Rivastigmine 1 A Pharma tweemal per dag bij het eten in, in de ochtend en de avond.

Hoe neemt u dit middel in?

1. Klaarmaken van de fles en de spuit

 • Neem de spuit uit de beschermhuls.
 • Druk de kindveilige dop in en draai hieraan om de fles te openen.

Bevestigen van de spuit op de fles

 • Druk de tuit van de spuit in de opening van de witte stopper.

3. Vullen van de spuit

 • Trek de zuiger omhoog tot deze de juiste maatstreep voor de dosis heeft bereikt die uw arts heeft voorgeschreven.

4. Verwijderen van luchtbellen

 • Verwijder de grote luchtbellen door de zuiger enkele keren omlaag te duwen en omhoog te trekken.
 • De aanwezigheid van enkele kleine luchtbellen is niet van belang en zal niet van invloed zijn op uw dosis.
 • Controleer of de dosis nog juist is.
 • Haal vervolgens de spuit van de fles.

5. Uw geneesmiddel innemen

 • Neem uw geneesmiddel rechtstreeks in uit de spuit.
 • U kunt ook uw geneesmiddel met water mengen in een klein glas. Roer en drink de gehele inhoud op.

6. Na het gebruik van de spuit

 • Veeg de buitenkant van de spuit af met een schoon doekje.
 • Stop vervolgens de spuit terug in de beschermhuls.
 • Sluit de fles met de kindveilige dop.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Heeft u per ongeluk te veel van dit middel ingenomen? Vertel dat dan onmiddellijk uw arts. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel Rivastigmine 1 A Pharma hebben gebruikt, voelden zich misselijk, moesten overgeven (braken), hadden diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u er achter komt dat u vergeten hebt uw dosis Rivastigmine 1 A Pharma in te nemen, wacht dan en neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan Rivastigmine 1 A Pharma bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken..

Bijwerkingen kunnen vaker optreden als de behandeling met dit middel wordt gestart of als de dosis wordt verhoogd. Gewoonlijk zullen de bijwerkingen langzaam verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went.

Hoe vaak een bijwerking voorkomt is als volgt omschreven: Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld)

Zeer vaak

 • Duizeligheid
 • Gebrek van eetlust
 • Maagproblemen zoals misselijkheid, braken (overgeven) of diarree

Vaak

 • Angst
 • Zweten
 • Hoofdpijn
 • Maagzuur
 • Gewichtsverlies
 • Maagpijn
 • Zich opgewonden voelen
 • Zich moe of zwak voelen
 • Zich niet lekker voelen
 • Beven of zich verward voelen

Soms

 • Neerslachtigheid
 • Moeite met slapen
 • Flauwvallen of onverklaard vallen
 • Veranderingen in hoe goed uw lever werkt

Zelden

 • Pijn op de borst
 • Huiduitslag, jeuk
 • Toevallen (epileptische aanvallen)
 • Zweren in uw maag of darm

Zeer zelden

 • Hoge bloeddruk
 • Infectie van de urinewegen
 • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
 • Problemen met de hartslag zoals snelle of langzame hartslag
 • Bloeding in het maagdarmkanaal – dit vertoont zich door bloed in de ontlasting of braaksel
 • Ontsteking aan de alvleesklier – de klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. ernstige pijn in de bovenbuik, vaak samen met misselijkheid of braken overgeven
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met het uitvoeren van bewegingen

Niet bekend

 • Ernstig braken (overgeven), wat kan leiden tot het scheuren van de slokdarm
 • Uitdrogen (te veel vocht verliezen)
 • Leveraandoeningen (gele huid, geelkleuring van het oogwit, abnormaal donkere urine of onverklaarbare misselijkheid, braken, vermoeidheid en verlies van eetlust)
 • Agressie, zich rusteloos voelen
 • Onregelmatige hartslag

Patiënten met dementie en de ziekte van Parkinson

Deze patiënten krijgen sommige bijwerkingen vaker. Ze kunnen ook enkele andere bijwerkingen krijgen:

Zeer vaak

 • Beven
 • Flauwvallen
 • Per ongeluk vallen

Vaak

 • Angst
 • Zich rusteloos voelen
 • Langzame en snelle hartslag
 • Moeite met slapen
 • Te veel speeksel en uitdroging
 • Ongebruikelijk langzame bewegingen of bewegingen die u niet onder controle heeft
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met bewegingen uitvoeren en spierzwakte

Soms

• Onregelmatige hartslag en slechte controle over bewegingen

Andere bijwerkingen opgemerkt bij Rivastigmine pleisters voor transdermaal gebruik die kunnen voorkomen bij de drank:

Vaak

 • Koorts
 • Ernstige verwarring

Als u één van deze bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Rechtop staand bewaren.

Gebruik Rivastigmine 1 A Pharma drank binnen 1 maand na openen van de fles.

Advertentie

Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent 1A Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.