Rivastigmine Actavis 4,5 mg harde capsules

ATC-Code
N06DA03
Rivastigmine Actavis 4,5 mg harde capsules

Actavis

Stof(fen)
Rivastigmine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzaam bestanddeel van Rivastigmine Actavis is rivastigmine.

Rivastigmine behoort tot een groep van verbindingen die cholinesteraseremmers wordt genoemd.

Rivastigmine Actavis wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het wordt tevens gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een huidreactie heeft die zich verspreidt buiten de pleistergrootte, als er een meer intense

lokale reactie is (zoals blaren, een toename van huidontsteking, zwelling) en als dit niet verbetert binnen 48 uur na het verwijderen van de pleister.

Als dit op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem geen Rivastigmine Actavis in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad
 • als u een actieve maagzweer heeft of ooit heeft gehad
 • als u moeite met plassen heeft of ooit heeft gehad
 • als u epileptische aanvallen heeft of ooit heeft gehad
 • als u astma of een ernstige luchtwegaandoening heeft of ooit heeft gehad
 • als u slecht werkende nieren heeft of ooit heeft gehad
 • als u een slecht werkende lever heeft of ooit heeft gehad
 • als u last heeft van beven
 • als u een laag lichaamsgewicht heeft
 • als u maagdarmklachten heeft, zoals misselijkheid, braken (overgeven) en diarree. U kunt uitgedroogd zijn (te veel vochtverlies) als overgeven en diarree langer aanhouden.

Als één van deze gevallen op u van toepassing is, kan het nodig zijn dat uw arts u nauwlettender controleert terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine Actavis een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Het gebruik van Rivastigmine Actavis bij kinderen en jongvolwassenen (leeftijd beneden 18 jaar) wordt niet aangeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rivastigmine Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Rivastigmine Actavis mag niet tegelijk worden gegeven met andere geneesmiddelen die vergelijkbare effecten hebben als Rivastigmine Actavis. Rivastigmine Actavis kan van invloed zijn op de werking van anticholinergische geneesmiddelen (geneesmiddelen die gebruikt worden voor verlichting van buikkramp of buikspasme, voor behandeling van de ziekte van Parkinson of om reisziekte te voorkomen).

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u Rivastigmine Actavis gebruikt, vertel dat dan aan uw arts voordat u een verdovingsmiddel krijgt, omdat Rivastigmine Actavis de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling. Het verdient de voorkeur om het gebruik van Rivastigmine Actavis tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk.

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Rivastigmine Actavis.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts zal u vertellen of u met uw ziekte veilig kan autorijden of machines bedienen. Rivastigmine Actavis kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij verhogingen van de dosis. Als u duizelig of slaperig bent, moet u niet autorijden, machines bedienen of andere taken uitoefenen die uw aandacht vereisen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe wordt de behandeling gestart?

Uw arts zal u vertellen welke dosis van Rivastigmine Actavis u moet nemen.

 • De behandeling start meestal met een lage dosis.
 • Uw arts zal daarna langzaam de dosis verhogen, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling.
 • De hoogste dosis die mag worden ingenomen is tweemaal per dag 6,0 mg.

Uw arts zal regelmatig nagaan of het geneesmiddel op de juiste manier werkt bij u. Uw arts zal ook uw gewicht in de gaten houden terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Rivastigmine Actavis een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de

volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Hoe neemt u dit middel in?

 • Vertel uw verzorger dat u Rivastigmine Actavis gebruikt.
 • Om voordeel te hebben van dit middel, moet u dit middel elke dag gebruiken.
 • Neem Rivastigmine Actavis tweemaal per dag bij het eten in, in de ochtend en de avond.
 • Slik de capsules in z’n geheel door met wat drinken.
 • Open of plet de capsules niet.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Heeft u per ongeluk te veel van dit middel ingenomen? Vertel dat dan onmiddellijk uw arts. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel Rivastigmine Actavis hebben gebruikt, voelden zich misselijk, moesten overgeven (braken), hadden diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u er achter komt dat u vergeten bent uw dosis Rivastigmine Actavis in te nemen, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rivastigmine Actavis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen vaker optreden als de behandeling met dit middel wordt gestart of als de dosis wordt verhoogd. Gewoonlijk zullen de bijwerkingen langzaam verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went.

Hoe vaak een bijwerking voorkomt is als volgt omschreven: Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld)

Zeer vaak

 • Duizeligheid
 • Gebrek aan eetlust
 • Maagproblemen zoals misselijkheid, braken (overgeven) of diarree

Vaak

 • Angst
 • Zweten
 • Hoofdpijn
 • Maagzuur
 • Gewichtsverlies
 • Maagpijn
 • Zich opgewonden voelen
 • Zich moe of zwak voelen
 • Zich niet lekker voelen
 • Beven of zich verward voelen

Soms

 • Neerslachtigheid
 • Moeite met slapen
 • Flauwvallen of onverklaard vallen
 • Veranderingen in hoe goed uw lever werkt

Zelden

 • Pijn op de borst
 • Huiduitslag, jeuk
 • Toevallen (epileptische aanvallen)
 • Zweren in uw maag of darm

Zeer zelden

 • Hoge bloeddruk
 • Infectie van de urinewegen
 • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
 • Problemen met de hartslag zoals snelle of langzame hartslag
 • Bloeding in het maagdarmkanaal – dit vertoont zich door bloed in de ontlasting of braaksel
 • Ontsteking aan de alvleesklier – de klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. ernstige pijn in de bovenbuik, vaak samen met misselijkheid of braken overgeven
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met het uitvoeren van bewegingen

Niet bekend

 • Ernstig braken (overgeven), wat kan leiden tot het scheuren van de slokdarm
 • Uitdroging (te veel vochtverlies)
 • Leveraandoeningen (gele huid, geelkleuring van het oogwit, abnormaal donkere urine of onverklaarbare misselijkheid, braken, vermoeidheid en verlies van eetlust)
 • Agressie, zich rusteloos voelen
 • Onregelmatige hartslag

Patiënten met dementie en de ziekte van Parkinson

Deze patiënten krijgen sommige bijwerkingen vaker. Ze kunnen ook enkele andere bijwerkingen krijgen:

Zeer vaak

 • Beven
 • Flauwvallen
 • Per ongeluk vallen

Vaak

 • Angst
 • Zich rusteloos voelen
 • Langzame en snelle hartslag
 • Moeite met slapen
 • Te veel speeksel en uitdroging
 • Ongebruikelijk langzame bewegingen of bewegingen die u niet onder controle heeft
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met bewegingen uitvoeren en spierzwakte

Soms

 • Onregelmatige hartslag en slechte controle van bewegingen

Andere bijwerkingen opgemerkt bij Rivastigmine Actavis pleisters voor transdermaal gebruik

die kunnen voorkomen bij de harde capsules:

Vaak

 • Koorts
 • Ernstige verwarring

Als u één van deze bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, blister of capsulehouder na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is rivastigminewaterstoftartraat
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Inhoud van de capsule: Magnesiumstearaat, Silica, colloïdaal watervrij, Hypromellose,

Microkristallijne cellulose.

Capsuleomhulsel: Rood ijzeroxide (E172), Titaniumdioxide (E171), Geel ijzeroxide (E172), Gelatine

Drukinkt: Schellak , Propyleen glycol, Rood ijzeroxide (E172), De inkt kan mogelijk kalium hydroxide bevatten.

Elke capsule Rivastigmine Actavis 6 mg bevat 6 mg rivastigmine.

Hoe ziet Rivastigmine Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rivastigmine Actavis 6 mg harde capsules, die een wit tot gebroken wit poeder bevatten, hebben een rood kapje en een oranje romp, met een rode opdruk “RIV 6mg” op de romp.

De capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen, die beschikbaar zijn in verschillende verpakkingsgroottes (28, 56 en 112 capsules) en in capsulehouders met 250 capsules, maar het is mogelijk dat deze niet allemaal in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður IJsland

Fabrikant

Actavis ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

IJsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
ALL-in-1 bvba UAB “Actavis Baltics”
Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88 Tel: +370 5 260 9615
България Luxembourg/Luxemburg
Актавис ЕАД ALL-in-1 bvba
Teл.: + 359 2 9321 680 Belgique/Belgien
  Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88
Česká republika Magyarország
Actavis CZ a.s. Actavis Hungary Kft
Tel: +420 251 113 002 Tel.: +36 1 501 7001
Danmark Malta
Actavis A/S Actavis Ltd.
Tlf: +45 72 22 30 00 Tel: + 35621693533
Deutschland Nederland
Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Actavis B.V.
Telefon: +49 (0)89 558909 0 Tel: +31 35 54 299 33
Eesti Norge
UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal Actavis Norway AS
Tel: +372 6100 565 Tlf: +47 815 22 099
Ελλάδα Österreich
Pharmathen SA Actavis GmbH
Tel : +30 210 66 04 300 Tel: + 43 (0)662 435 235 00
España Polska
Actavis Spain, S.A. Actavis Export Int. Ltd., Malta.
Tfno.: +34 91 630 86 45 Kontakt w Polsce:
  Tel.: (+ 48 22) 512 29 00
France Portugal
Actavis France Actavis A/S Sucursal
Tél: + 33 4 72 72 60 72 Tel: + 351 21 722 06 50
Hrvatska România
Agmar d.o.o. Actavis SRL
Tel: +385(1)6610-333 Tel: + 40 21 318 17 77
Ireland Slovenija
Actavis Ireland Limited Apta Medica Internacional d.o.o.
Tel: + 353 (0)21 4619040 Tel: +386 51 615 015
  148
Ísland Slovenská republika
Actavis Group PTC ehf Actavis s.r.o.
Sími: + 354-550 3300 Tel: +421 2 3255 3800
Italia Suomi/Finland
Actavis Italy S.p.A. Actavis Oy
Tel: +39 0331 583111 Puh/Tel: +358 (0)9 348 233
Κύπρος Sverige
A. Potamitis Medicare Ltd Actavis AB
Τηλ: +357 22583333 Tel: + 46 8 13 63 70
Latvija United Kingdom
Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā Actavis UK Limited
Tel: +371 67067873 Tel: +44 1271 385257

Deze bijsluiter is goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Rivastigmine Actavis 4,6 mg/24 u pleister voor transdermaal gebruik Rivastigmine Actavis 9,5 mg/24 u pleister voor transdermaal gebruik rivastigmine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter:

 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.