Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules

ATC-Code
R03BB06
Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules

Novartis

Stof(fen)
Glycopyrroniumbromide
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Seebri Breezhaler?

Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof glycopyrroniumbromide. Deze werkzame stof behoort tot een groep geneesmiddelen die bronchodilatantia (luchtwegverwijders) wordt genoemd.

Waar wordt Seebri Breezhaler voor gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt om het ademen te vergemakkelijken bij volwassen patiënten die ademhalingsmoeilijkheden hebben als gevolg van een longziekte genaamd chronisch obstructieve longziekte (COPD). Als u dit geneesmiddel inhaleert, helpt het u om gemakkelijker te ademen.

Als u dit geneesmiddel eenmaal daags gebruikt, zal het helpen om de effecten van COPD op uw dagelijkse leven te verminderen.

Bij COPD trekken de spieren rond de luchtwegen samen. Dat bemoeilijkt het ademen. Dit geneesmiddel blokkeert de samentrekking van deze spieren in de longen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als een van de volgende punten op u van toepassing is:

 • U heeft nierklachten.
 • U heeft een oogaandoening genaamd nauwekamerhoekglaucoom.
 • U kunt moeilijk plassen.

Tijdens behandeling met Seebri Breezhaler:

 • moet u onmiddellijk uw arts inlichten als u direct na gebruik van dit geneesmiddel last krijgt van een beklemd gevoel in de borstkas, hoesten, piepende ademhaling of kortademigheid (symptomen van bronchospasme).
 • moet u stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts inlichten als u pijn of last krijgt aan uw ogen, tijdelijk wazig ziet, gekleurde ringen of beelden ziet en rode ogen krijgt. Dat kunnen symptomen zijn die wijzen op een acute aanval van nauwekamerhoekglaucoom.

Seebri Breezhaler wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling voor uw COPD. Gebruik dit geneesmiddel niet om een plotselinge aanval van kortademigheid of piepen te behandelen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Seebri Breezhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met Seebri Breezhaler, en die worden gebruikt voor uw longziekte, zoals ipratropium, oxitropium of tiotropium (anticholinergica).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het gebruik van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen en het is niet bekend of de werkzame stof van dit geneesmiddel bij de mens in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en vermogen om machines te gebruiken.

Seebri Breezhaler bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Seebri Breezhaler moet u gebruiken?

De gebruikelijke dosering is inhalatie van de inhoud van één capsule per dag.

U hoeft maar eenmaal per dag te inhaleren omdat het effect van dit geneesmiddel 24 uur aanhoudt. Gebruik niet meer dan wat uw arts u zegt.

Ouderen

Als u 75 jaar of ouder bent, kunt u dit geneesmiddel gebruiken in dezelfde dosering als andere volwassenen.

Wanneer moet u Seebri Breezhaler inhaleren?

Gebruik dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip. Zo zult u er ook gemakkelijker aan denken om het te gebruiken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt dit geneesmiddel op elk moment inhaleren, voor of na voedsel of drank.

Hoe inhaleert u Seebri Breezhaler?

 • In deze verpakking vindt u een inhalator en capsules (in blisters) die het geneesmiddel als inhalatiepoeder bevatten. Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die bij deze verpakking wordt geleverd (Seebri Breezhaler-inhalator). De capsules moeten in de blister bewaard blijven totdat u ze nodig heeft.
 • Druk de capsule niet door de folie.
 • Als u met een nieuwe verpakking begint, gebruik dan de nieuwe Seebri Breezhaler-inhalator die bij de verpakking wordt geleverd.
 • Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.
 • Slik de capsules niet in.
 • Lees de instructies aan het eind van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van de inhalator.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van dit geneesmiddel hebt geïnhaleerd of als iemand anders per ongeluk uw capsules heeft gebruikt, moet u onmiddellijk uw arts inlichten of naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Neem de verpakking van Seebri Breezhaler mee en laat deze zien. U hebt misschien medische hulp nodig.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten om een dosis te inhaleren, inhaleer de dosis dan zodra u zich dat herinnert. Gebruik echter geen twee doses op dezelfde dag. Neem de volgende dosis zoals gebruikelijk.

Hoelang moet u met dit middel doorgaan?

 • Gebruik dit geneesmiddel zolang als uw arts u zegt.
 • COPD is een chronische ziekte en u moet dit geneesmiddel elke dag gebruiken en niet alleen als

u ademhalingsproblemen of andere symptomen van COPD heeft.

Als u vragen heeft over hoelang u uw behandeling met dit geneesmiddel moet voortzetten, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn, maar komen maar soms voor

 • Onregelmatige hartslag
 • Hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie: typische symptomen zijn onder andere

overmatige dorst of honger en vaak plassen)

Als u een van deze bijwerkingen krijgt, moet u uw arts onmiddellijk inlichten.

Vaak voorkomende bijwerkingen

(treden op bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • Droge mond
 • Slaapmoeilijkheden
 • Lopende of verstopte neus, niezen, keelpijn
 • Diarree of buikpijn

Soms voorkomende bijwerkingen

(treden op bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • Moeite om te plassen en pijn bij het plassen
 • Pijn bij het plassen en vaak moeten plassen
 • Hartkloppingen
 • Huiduitslag
 • Gevoelloosheid
 • Hoesten met fluimen
 • Tandcariës
 • Gevoel van druk of pijn in de kaken en het voorhoofd
 • Bloedneus
 • Pijn in armen of benen
 • Pijn in spieren, botten of gewrichten van de borstkas
 • Maagklachten na de maaltijd
 • Irritatie van de keel
 • Vermoeidheid
 • Zwakte

Sommige oudere patiënten ouder dan 75 jaar hebben hoofdpijn (komt vaak voor) en urineweginfectie (komt vaak voor) ervaren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

De capsules bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend direct voor het gebruik uit de verpakking halen.

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u opmerkt dat de verpakking beschadigd is of dat ermee werd geknoeid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is glycopyrroniumbromide. Elke capsule bevat 63 microgram glycopyrroniumbromide (dit komt overeen met 50 microgram glycopyrronium). De afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) komt overeen met 44 microgram glycopyrronium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Seebri Breezhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

In deze verpakking vindt u een toestel, inhalator genoemd, samen met capsules in blisters. De capsules zijn doorzichtig en oranje en bevatten een wit poeder. Ze hebben de productcode “GPL50” als opdruk

in het zwart boven en het bedrijfslogo () als opdruk in het zwart onder een zwarte balk.

De volgende verpakkingsgrootten zijn te verkrijgen:

Enkele verpakking met 6x1, 12x1 of 30x1 harde capsules, samen met één inhalator

Multiverpakkingen met 90 (3 verpakkingen van 30x1) harde capsules en 3 inhalators. Multiverpakkingen met 96 (4 verpakkingen van 24x1) harde capsules en 4 inhalators. Multiverpakkingen met 150 (25 verpakkingen van 6x1) harde capsules en 25 inhalators.

Niet alle verpakkingsgrootten hoeven in uw land beschikbaar te zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Neurenberg

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tel: +370 5 269 16 50
България Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma N.V.
Тел.: +359 2 489 98 28 Tél/Tel: +32 2 246 16 11
Česká republika Magyarország
Novartis s.r.o. Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel: +420 225 775 111 Tel.: +36 1 457 65 00
Danmark Malta
Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc.
Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872
Deutschland Nederland
Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V.
Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111
Eesti Norge
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Norge AS
Tel: +372 66 30 810 Tlf: +47 23 05 20 00
Ελλάδα Österreich
Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Pharma GmbH
Τηλ: +30 210 281 17 12 Tel: +43 1 86 6570
España Polska
Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888
France Portugal
Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600
Hrvatska România
Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel. +385 1 6274 220 Tel: +40 21 31299 01
Ireland Slovenija
Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439
Italia Suomi/Finland
Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy
Tel: +39 02 96 54 1 Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200
Κύπρος Sverige
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Sverige AB
Τηλ: +357 22 690 690 Tel: +46 8 732 32 00
Latvija United Kingdom
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Instructies voor gebruik van de Seebri Breezhaler-inhalator

Lees de volgende instructies zorgvuldig door om te leren hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken.

 • Gebruik uitsluitend de Seebri Breezhaler-inhalator die in deze verpakking zit. Gebruik de Seebri Breezhaler-capsules niet met een andere inhalator en gebruik de Seebri Breezhaler-inhalator niet voor andere capsules.
 • Druk de capsule niet door de folie om ze uit de blisterverpakking te halen.
 • Wanneer u met een nieuwe verpakking begint, gebruik dan uitsluitend de nieuwe Seebri Breezhaler-inhalator die wordt geleverd in de verpakking.
 • Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen en inhalators moet doen die niet meer nodig zijn.
 • Slik de capsules niet in. Het poeder in de capsules moet door u worden geïnhaleerd (ingeademd).

Uw Seebri Breezhaler-verpakking

Elke Seebri Breezhaler-verpakking bevat:

 • één Seebri Breezhaler-inhalator
 • één of meer blisters met Seebri Breezhaler-capsules voor gebruik met behulp van de inhalator.

Mondstuk

Beschermkapje

    Rooster
    Knop
Onderkant Blisterverpakking Uitsparing voor de capsule
Inhalator Blisterverpakking Basis van de inhalator

Hoe gebruikt u uw inhalator?

Verwijder het beschermkapje.

Open de inhalator:

Houd de onderkant van de inhalator stevig vast en klap het mondstuk open. Hierdoor gaat de inhalator open.

Maak de capsule klaar:

Scheur één van de blisters van de blisterverpakking af langs de perforatierand. Trek de beschermende rugzijde los om de capsule bloot te leggen.

Druk de capsule niet door de folie van de blisterverpakking heen.

Neem een capsule:

Capsules moeten altijd in de blisterverpakking worden bewaard en mogen uitsluitend direct voor gebruik uit de blisterverpakking worden gehaald. Haal de capsule met droge handen uit de blisterverpakking.

Slik de capsule niet in.

Stop capsule in de inhalator:

Stop de capsule in de uitsparing voor de capsule.

Stop een capsule nooit direct in het mondstuk.

Sluit de inhalator:

U moet een “klik” horen als u de inhalator sluit.

Prik de capsule door:

 • Houd de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven gericht.
 • Prik de capsule door, door beide knoppen aan de zijkanten gelijktijdig stevig in te drukken. Doe dit maar één keer.
 • U moet een “klik” horen wanneer de capsule wordt doorgeprikt.

Laat de knoppen aan de zijkanten helemaal los.

Adem uit:

Adem volledig uit voordat u het mondstuk in uw mond plaatst.

Blaas niet in het mondstuk.

Inhaleer het geneesmiddel:

Om het geneesmiddel diep in uw luchtwegen in te ademen:

 • Houd de inhalator vast zoals op dit plaatje. De knoppen aan de zijkanten moeten zich links en rechts bevinden. Druk de knoppen aan de zijkanten niet in.
 • Stop het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen er stevig omheen.
 • Adem snel, maar rustig in, zo diep als u kunt. Druk niet op de zijknoppen.

Let op:

Als u inademt door de inhalator draait de capsule rond in de houder en moet u een zoemend geluid horen. U zult een zoete smaak proeven als het geneesmiddel naar uw longen gaat.

Als u geen zoemend geluid hoort:

De capsule kan vastzitten in de capsulehouder. Als dit gebeurt:

 • Open de inhalator en maak de capsule voorzichtig los door op de onderkant van de inhalator te tikken. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
 • Inhaleer het geneesmiddel opnieuw door stappen 9 en 10 te herhalen.

Houd uw adem in:

Nadat u het geneesmiddel heeft geïnhaleerd:

 • Houd uw adem minstens 5-10 seconden in of zolang als voor u comfortabel is, terwijl u de inhalator uit uw mond neemt.
 • Adem vervolgens uit.
 • Open de inhalator om te zien of er poeder is achtergebleven in de capsule.

Als er poeder is achtergebleven in de capsule:

 • Sluit de inhalator.
 • Herhaal stap 9 tot 12.

De meeste mensen kunnen de capsule legen in één of twee inhalaties.

Aanvullende informatie

Sommige mensen moeten soms kort na inhalatie van het geneesmiddel hoesten. Maakt u zich geen zorgen als u dit doet. Als de capsule leeg is, heeft u voldoende van uw geneesmiddel binnengekregen.

Nadat u uw dagelijkse dosis van Seebri Breezhaler heeft ingenomen:

 • Open opnieuw het mondstuk en verwijder de lege capsule door het uit de uitsparing voor de capsule te tikken. Gooi de lege capsule weg met uw huisvuil.
 • Sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.

Bewaar de capsules niet in de Seebri

Breezhaler-inhalator.

Verdere informatie

Soms kunnen hele kleine stukjes van de capsule het rooster passeren en in uw mond terechtkomen. Als dit gebeurt, kunt u deze stukjes op uw tong voelen. Het is niet schadelijk als die stukjes worden ingeslikt of geïnhaleerd. De kans op het verbrokkelen van de capsule neemt toe als de capsule meer dan één keer wordt doorboord (stap 7).

Hoe reinigt u uw inhalator?

Was uw inhalator nooit met water. Als u uw inhalator wilt reinigen, veegt u het mondstuk aan de binnen- en de buitenkant af met een schoon, droog pluisvrij doekje om poederresten te verwijderen. Houd de inhalator droog.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.