Valsartan Actavis 160 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09CA03
Medikamio Hero Image

Actavis

Stof Verdovend Psychotrope
Valsartan Nee Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Valsartan Actavis behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine-II-receptorantagonisten wordt genoemd en die helpt om een hoge bloeddruk onder controle te houden. Angiotensine II is een lichaamseigen stof die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die daardoor een stijging van de bloeddruk veroorzaakt. Valsartan Actavis blokkeert het effect van angiotensine II. Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.

Valsartan Actavis 40 mg, filmomhulde tabletten kunnen voor drie verschillende aandoeningen

worden gebruikt:

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk bij kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hoge bloeddruk verhoogt de werkbelasting van hart en bloedvaten. Zonder behandeling kan dit de bloedvaten in hersenen, hart en nieren beschadigen en leiden tot beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartaanval. Het verlagen van de bloeddruk tot normaal, vermindert de kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen.
 • voor de behandeling van volwassen patiënten die pas een hartaanval hebben gehad (myocardinfarct). 'Recent' betekent hier tussen de 12 uur en 10 dagen.
 • voor de behandeling van symptomatisch hartfalen bij volwassen patiënten. Valsartan Actavis wordt gebruikt wanneer geen ACE-remmers (een geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt, of als aanvulling op ACE-remmers wanneer geen bètablokkers (een ander geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt. Tot de verschijnselen van hartfalen horen kortademigheid en zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping. De oorzaak hiervan is dat de hartspier niet hard genoeg kan pompen om het hele lichaam van het benodigde bloed te voorzien.

Valsartan Actavis 80 mg en 160 mg, filmomhulde tabletten kunnen voor drie verschillende

aandoeningen worden gebruikt:

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 2 van 9
 • voor de behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen en bij kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hoge bloeddruk verhoogt de belasting van het hart en de slagaders. Als dit niet wordt behandeld, kan dit de bloedvaten van hersenen, hart en nieren beschadigen en kan resulteren in een beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartinfarcten. Het verlagen van uw bloeddruk tot normale waarden verkleint het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen.
 • voor de behandeling van volwassen patiënten die pas een hartaanval hebben gehad (myocardinfarct). 'Recent' betekent hier tussen de 12 uur en 10 dagen.
 • voor de behandeling van symptomatisch hartfalen bij volwassen patiënten. Valsartan Actavis wordt gebruikt wanneer geen ACE-remmers (een geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt, of als aanvulling op ACE-remmers wanneer geen bètablokkers (een ander geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt. Tot de verschijnselen van hartfalen horen kortademigheid en zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping. De oorzaak hiervan is dat de hartspier niet hard genoeg kan pompen om het hele lichaam van het benodigde bloed te voorzien.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor valsartan, pinda’s, soja of voor één van de andere bestanddelen van Valsartan Actavis.
 • als u een ernstige leveraandoening heeft
 • als u langer dan 3 maanden zwanger bent (ook eerder in de zwangerschap is het beter om Valsartan Actavis niet te gebruiken) – zie de rubriek over zwangerschap.

Als één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, neem Valsartan Actavis dan niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een leveraandoening heeft.
 • als u een ernstige nier- of leveraandoening heeft of als u gedialyseerd moet worden.
 • als u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader.
 • als u recent een niertransplantatie heeft ondergaan (een nieuwe nier heeft gekregen).
 • als u na een hartinfarct of voor hartfalen wordt behandeld; uw arts kan uw nierfunctie controleren.
 • als u een ernstige andere hartziekte heeft dan hartfalen of een hartaanval.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd de hoeveelheid kalium in uw bloed te laten controleren.
 • als u jonger bent dan 18 jaar en u Valsartan Actavis in combinatie neemt met andere geneesmiddelen, die het renine-angiotensine-aldosteronsysteem remmen (geneesmiddelen die bloeddruk verlagen). Uw arts kan van tijd tot tijd het functioneren van de nieren en de hoeveelheid kalium in uw bloed laten controleren.
 • als u lijdt aan aldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van Valsartan Actavis afgeraden.
 • als u veel vocht heeft verloren (dehydratie) wat werd veroorzaakt door diarree, braken of door het gebruik van hoge doses plasmiddelen (diuretica).
Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 3 van 9
 • vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Het gebruik van Valsartan Actavis wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap niet aanbevolen, en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken als u het in die periode gebruikt (zie de rubriek over zwangerschap).

Raadpleeg uw arts v όό rdat u Valsartan Actavis inneemt indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Valsartan Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed als Valsartan Actavis tegelijkertijd met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis aan te passen, om andere voorzorgsmaatregelen te nemen of in sommige gevallen om te stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen op voorschrift als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, met name:

 • andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, met name plasmiddelen (diuretica).
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine.
 • bepaalde soorten pijnstillers die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd.
 • lithium, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde psychische ziekten.

Als aanvulling hierop:

 • als u wordt behandeld na een hartinfarct wordt de combinatie met ACE-remmers (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van een hartinfarct) niet aanbevolen.
 • als u wordt behandeld voor hartfalen, wordt de drievoudige combinatie met ACE-remmers en bètablokkers (medicatie ter behandeling van hartfalen) niet aanbevolen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Valsartan Actavis met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 • Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u normaalgesproken adviseren te stoppen met het gebruik van Valsartan Actavis voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Valsartan Actavis . Het gebruik van Valsartan Actavis wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.
 • Licht uw arts in als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van Valsartan Actavis wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is, of te vroeg werd geboren.
Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 4 van 9

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zorg ervoor dat u weet hoe u op Valsartan Actavis reageert vóórdat u een auto bestuurt, machines bedient of andere taken verricht waarvoor concentratie nodig is. Zoals veel andere geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan Valsartan Actavis in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose, als uw arts u heeft verteld dat u intolerant bent voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Valsartan Actavis bevat soja olie. Als u allergisch bent voor pinda’s of soja mag u niet dit geneesmiddel innemen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld om het beste resultaat te verkrijgen en het risico op bijwerkingen te verkleinen. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mensen met een hoge bloeddruk merken hier vaak weinig van. De meesten voelen zich redelijk normaal. Daarom is het nog belangrijker dat u zich aan de afspraken met uw arts houdt, ook als u zich goed voelt.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen (in de leeftijd van 6 tot 18 jaar) met hoge bloeddruk

Bij patiënten, die minder dan 35 kg wegen, is de gebruikelijke dosis 40 mg valsartan eenmaal per dag. Bij patiënten, die 35 kg of meer wegen, is de gebruikelijke startdosis 80 mg valsartan eenmaal per dag. In sommige gevallen kan uw arts een hogere dosis voorschrijven (de dosis kan verhoogd worden tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg).

Gebruik bij volwassen patiënten na een recent hartinfarct: na een hartinfarct wordt de behandeling over het algemeen al na 12 uur gestart, gewoonlijk met een lage dosis van tweemaal daags 20 mg. U krijgt een dosis van 20 mg door de tablet van 40 mg doormidden te breken. Uw arts verhoogt deze dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Actavis kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor een hartaanval worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Gebruik bij volwassen patiënten met hartfalen: de behandeling start over het algemeen met tweemaal daags 40 mg. Uw arts verhoogt de dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Actavis kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor hartfalen worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen (in de leeftijd van 6 tot 18 jaar) met hoge bloeddruk

Bij patiënten, die minder dan 35 kg wegen, is de gebruikelijke dosis 40 mg valsartan eenmaal per dag. Bij patiënten, die 35 kg of meer wegen, is de gebruikelijke startdosis 80 mg valsartan eenmaal per dag. In sommige gevallen kan uw arts een hogere dosis voorschrijven (de dosis kan verhoogd worden tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg).

Gebruik bij volwassen patiënten met een hoge bloeddruk: de gebruikelijke dosering is dagelijks 80 mg. In sommige gevallen kan uw arts u een hogere dosis voorschrijven (bv. 160 mg of 320 mg). Hij

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 5 van 9

kan het gebruik van Valsartan Actavis ook combineren met een aanvullend geneesmiddel (bv. een diureticum).

Gebruik bij volwassen patiënten na een recent hartinfarct: na een hartinfarct wordt de behandeling over het algemeen al na 12 uur gestart, gewoonlijk met een lage dosis van tweemaal daags 20 mg. U krijgt een dosis van 20 mg door de tablet van 40 mg doormidden te breken. Uw arts verhoogt deze dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Actavis kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor een hartaanval worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Gebruik bij volwassen patiënten met hartfalen: de behandeling start over het algemeen met tweemaal daags 40 mg. Uw arts verhoogt de dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Actavis kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor hartfalen worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

U kunt Valsartan Actavis met of zonder voedsel innemen. Slik Valsartan Actavis in zijn geheel door met een glas water.

Neem Valsartan Actavis elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u zich erg duizelig voelt en/of het gevoel heeft dat u flauwvalt, ga dan liggen en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Wanneer u per ongeluk te veel tabletten Valsartan Actavis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met uw behandeling met Valsartan Actavis kan uw ziekte verergeren. Stop niet met het gebruik van uw geneesmiddel tenzij uw arts dat zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Valsartan Actavis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen kunnen met een bepaalde frequentie optreden, wat hieronder wordt gedefinieerd:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
 • zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 6 van 9
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • niet bekend: de frequentie kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald.

Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u symptomen van angio-oedeem ervaart, zoals:

 • zwelling in het gezicht, van de lippen, de tong of de keel
 • problemen met ademen of slikken
 • galbulten en jeuk

Als u een van deze verschijnselen ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Andere bijwerkingen zijn:

Vaak:

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk met of zonder verschijnselen als duizeligheid en flauwvallen bij het opstaan
 • verminderde nierfunctie (tekenen van een nierstoornis)

Soms:

 • angio-oedeem (zie sectie “Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg”)
 • plotseling bewustzijnsverlies (syncope)
 • een draaierig gevoel (vertigo)
 • een ernstig verminderde nierfunctie (tekenen van acuut nierfalen)
 • spierspasmen, abnormaal hartritme (tekenen van hyperkaliëmie)
 • kortademigheid, problemen met ademen tijdens liggen, zwelling van de voeten of benen (tekenen die duiden op hartfalen)
 • hoofdpijn
 • hoesten
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • diarree
 • vermoeidheid
 • zwakte

Niet bekend

 • allergische reacties met huiduitslag, jeuk en galbulten; verschijnselen van koorts gezwollen gewrichten en gewrichtspijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren en/of griepachtige verschijnselen kunnen voorkomen (tekenen van serumziekte)
 • paarsrode vlekken, koorts, jeuk (verschijnselen van een ontsteking van de bloedvaten, wat vasculitis wordt genoemd)
 • ongewone bloeding of blauwe plekken (verschijnselen van trombocytopenie)
 • spierpijn (myalgie)
 • koorts, pijnlijke keel of mondzweren als gevolg van infecties (verschijnselen die duiden op een laag aantal witte bloedcellen, ook wel neutropenie genoemd)
 • daling van de hemoglobinewaarde en daling van het percentage rode bloedcellen in het bloed (wat in ernstige gevallen tot bloedarmoede kan leiden)
 • stijging van de kaliumwaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen spierspasmen en een abnormaal hartritme kan veroorzaken)
 • verhoging van de leverfunctiewaarden (wat op leverbeschadiging kan duiden), inclusief een
Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 7 van 9
 • stijging van de bilirubinewaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen een gele huid en geel oogwit kan veroorzaken)
 • stijging van de ureumwaarde in uw bloed en van de creatininewaarde in uw serum (wat op een abnormale nierfunctie kan wijzen)
 • lage natriumwaarde in uw bloed (wat kan leiden tot vermoeidheid, verwarring, spiertrekkingen en / of stuiptrekkingen in ernstige gevallen)

De frequentie van sommige bijwerkingen kunnen afhankelijk zijn van uw conditie. Zo werden bijvoorbeeld bijwerkingen als duizeligheid en een verminderde nierfunctie minder vaak gezien bij volwassen patiënten die voor een hoge bloeddruk werden behandeld dan bij volwassen patiënten die voor hartfalen of na een recente hartaanval werden behandeld.

Bijwerkingen bij kinderen en jongvolwassenen zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen die bij volwassenen geconstateerd zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • PVC/PE/PVDC-Al Blisters: Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Polyethylene Tablet containers: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is valsartan. Elk filmomhulde tablet bevat 40 mg, 80 mg of 160 mg valsartan.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tablet kern: Lactosemonohydraat, Microkristallijne cellulose, Croscarmellose natrium, Povidon K29-K32, Talk, Magnesiumstearaat, Colloïdaal siliciumanhydraat. Filmomhulling: Polyvinylalcohol, Macrogol 3350, Talk, Lecithine (bevat sojaolie) (E322), Titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) (alleen voor de 80 en 160 mg).

Hoe ziet Valsartan Actavis er uit en en hoeveel zit er in een verpakking?

Valsartan Actavis 40 mg tabletten: Gele, ovale, biconvexe, filmomhulde tabletten, 9 x 4,5 mm, met een breukgleuf aan één zijde, en gemerkt met een “V” aan de andere zijde.

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 8 van 9

Valsartan Actavis 80 mg, filmomhulde tabletten: Roze, ronde biconvexe, filmomhulde tabletten, 8 mm in doorsnee, met een breukgleuf aan beide zijden en gemerkt met een

“V” aan één zijde

Valsartan Actavis 160 mg, filmomhulde tabletten: Gele, ovale biconvexe, filmomhulde tabletten, 15 x 6,5 mm, met een breukgleuf aan één zijde en gemerkt met een “V” aan de andere zijde.

De tablet kan in twee gelijke helften verdeeld worden

Verpakkingsgrootten

PVC/PE/PVDC-aluminium doordrukstrip: 7, 14, 28, 30, 56, 98 en 280 tabletten

Tabletflacon (PE): 7, 14, 28, 30, 56, 98 en 280 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur IJsland

Voor inlichtingen en Correspondentie

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN BAARN

Fabrikant

Actavis Ltd.,BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije

In het register ingeschreven onder:

RVG 101561 Valsartan Actavis 40 mg, filmomhulde tabletten

RVG 101566 Valsartan Actavis 80 mg, filmomhulde tabletten

RVG 101567 Valsartan Actavis 160 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

IJsland Primartan
Oostenrijk Valsartan Actavis 40, 80 en 160 mg Filmtabletten
BelgiëValsartan Actavis 40, 80 en 160 mg filmomhulde tablet
Duitsland Valsartan-Actavis 40, 80 en 160 mg Filmtabletten,
Denemarken, Noorwegen, Portugal, Zweden Valsartan Actavis
Griekenland Valsartan / Actavis
Spanje Valsartán Actavis 40, 80 en 160 mg comprimidos recubiertos con película
Finland Valsartan Actavis 40, 80 en 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Ierland Valsartan Actavis 40, 80 en 160 mg Film-coated tablets
Italië Valsartan Actavis 40, 80 en 160 mg compresse rivestite con film
Engeland Valsartan 40mg; 80mg; 160mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011.

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg en 160 mg, filmomhuldetabletten
RVG 101561, 101566, 101567

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1111 Pag. 9 van 9

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen. (www.cbg-meb.nl)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.