Advertentie

Auteur: DENK PHARMA


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VALSARTAN DENK behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine-II-receptorantagonisten wordt genoemd en die helpt om een hoge bloeddruk onder controle te houden. Angiotensine II is een lichaamseigen stof die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die daardoor en stijging van de bloeddruk veroorzaakt.VALSARTAN DENK blokkeert het effect van angiotensine II. Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.

VALSARTAN DENK 320 mg filmomhulde tabletten worden gebruikt :

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk bij kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hoge bloeddruk verhoogt de belasting van hart en bloedvaten. Zonder behandeling kan dit de bloedvaten in hersenen, hart en nieren beschadigen en leiden tot beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartaanval. Het verlagen van de bloeddruk tot normaal, vermindert de kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6..
 • U heeft een ernstig leveraandoening.
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger (ook eerder in de zwangerschap is het beter om VALSARTAN DENK niet te gebruiken – zie de rubriek over zwangerschap).

Als één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, neem VALSARTAN DENK dan niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

 • als u een leveraandoening heeft.
 • als u een ernstige nier- of leveraandoening heeft of als u gedialyseerd moet worden.
 • Als u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader.
 • als u recent een niertransplantatie heeft ondergaan (een nieuwe nier heeft gekregen).
 • als u na een hartinfarct of voor hartfalen wordt behandeld; uw arts kan uw nierfunctie controleren.
 • als u een ernstige andere hartziekte heeft dan hartfalen of een hartaanval.
 • als u ooit last heeft gehad van zwelling van de tong en van het gezicht veroorzaakt door een allergische reactie genaamd angio-oedeem bij het gebruik van een ander geneesmiddel (waaronder ACE-remmers). Vertel dit aan uw arts. Wanneer u deze symptomen krijgt als u VALSARTAN DENK gebrukt, moet u direct stoppen met het gebruik van VALSARTAN DENK en het daarna nooit meer innemen. Zie ook rubriek 4, “Mogelijke bijwerkingen”.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd de hoeveelheid kalium in uw bloed te laten controleren.
 • als u lijdt aan hyperaldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van VALSARTAN DENK afgeraden.
 • als u veel vocht heeft verloren (dehydratie) wat werd veroorzaakt door diarree, braken of door het gebruik van hoge doses plasmiddelen (diuretica).
 • vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Het gebruik van VALSARTAN DENK wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap niet aanbevolen, en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken als u het in die periode gebruikt (zie de rubriek zwangerschap).

Raadpleeg uw arts vóórdat u VALSARTAN DENK inneemt indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed als VALSARTAN DENK gelijktijdig met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis aan te passen, om andere voorzorgsmaatregelen te nemen of in sommige gevallen om te stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen op voorschrift als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, met name:

 • andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, met name plaspillen (diuretica).
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen.Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine.
 • bepaalde soorten pijnstillers die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd.
 • sommige antibiotica (rifamycine groep), een geneesmiddel dat gebruikt wordt om the beschermen tegen afstoting van transplantaten (ciclosporine) of een antiretroviraal geneesmiddel dat gebruikt wordt om HIV/AIDS infectie te behandelen (ritonavir). Deze geneesmiddelen kunnen het effect van VALSARTAN DENK versterken.
 • lithium, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde psychische ziekten.

Als aanvulling hierop:

 • als u wordt behandeld na een hartinfarct wordt de combinatie met ACE-remmers (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van een hartinfarct) niet aanbevolen.
 • als u wordt behandeld voor hartfalen wordt de drievoudige combinatie met ACE-remmers en bètablokkers (medicatie ter behandeling van hartfalen) niet aanbevolen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt VALSARTAN DENK met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren te stoppen met het gebruik van VALSARTAN DENK voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van VALSARTAN DENK. Het gebruik van VALSARTAN DENK wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.

Licht uw arts in als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van VALSARTAN DENK wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zorg ervoor dat u weet hoe u op VALSARTAN DENK reageert vóórdat u een auto bestuurt, machines bedient of andere taken verricht waarvoor concentratie nodig is. Zoals veel andere geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan VALSARTAN DENK in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mensen met een hoge bloeddruk merken hier vaak weinig van. De meesten voelen zich redelijk normaal. Daarom is het nog belangrijker dat u zich aan de afspraken met uw arts houdt, ook als u zich goed voelt.

Inname van VALSARTAN DENK met voedsel en drank

U kunt VALSARTAN DENK met of zonder voedsel innemen.

Algemene doseringsaanbevelingen

VALSARTAN DENK is verkrijgbaar in 4 sterktes: 40 mg, 80 mg, 160 mg en 320 mg. De VALSARTAN DENK tabletten van alle sterktes kunnen in twee gelijke helften worden verdeeld.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk

De gebruikelijke dosering is dagelijks 80 mg.

In sommige gevallen kan uw arts u een hogere dosis voorschrijven (bv. 160 mg of 320 mg). Hij kan het gebruik van VALSARTAN DENK ook combineren met een aanvullend geneesmiddel (bv. een diureticum).

Kinderen en jongvolwassenen (in de leeftijd van 6 tot 18 jaar) met hoge bloeddruk

Bij patiënten, die minder dan 35 kg wegen, is de gebruikelijke dosis 40 mg valsartan eenmaal per dag. Bij patiënten, die 35 kg of meer wegen, is de gebruikelijke startdosis 80 mg valsartan eenmaal per dag. In sommige gevallen kan uw arts een hogere dosis voorschrijven (de dosis kan verhoogd worden tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg).

U kunt VALSARTAN DENK met of zonder voedsel innemen. Slik VALSARTAN DENK in zijn geheel door met een glas water. Neem VALSARTAN DENK elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u zich duizelig voelt en/of het gevoel heeft dat u flauwvalt, neem dan onmoddellijk contact op met uw arts en ga liggen. Wanneer u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met uw behandeling met VALSARTAN DENK kan uw ziekte verergeren. Stop niet met het gebruik van uw geneesmiddel tenzij uw arts dat zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende frequenties worden gebruikt bij de evaluatie van bijwerkingen:

zeer vaak: meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten
vaak: minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde patiënten
soms: minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 behandelde patiënten
zelden: minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde patiënten
zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten
niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg:

U kunt verschijnselen van een specifieke allergische reactie (angio-oedeem) ervaren, zoals:

 • zwelling in het gezicht, van de lippen, de tong of de keel
 • problemen met ademen of slikken
 • galbulten

Andere mogelijke bijwerkingen zijn

Vaak:

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk met of zonder verschijnselen als duizeligheid en flauwvallen bij het opstaan
 • verminderde nierfunctie (tekenen van een nierstoornis)

Soms:

 • angio-oedeem (zie sectie “Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische sorg”)
 • plotseling bewustzijnsverlies (syncope)
 • een draaierig gevoel (vertigo)
 • een ernstig verminderde nierfunctie (tekenen van acuut nierfalen)
 • spierspasmen, abnormaal hartritme (tekenen van hyperkaliëmie)
 • kortademigheid, problemen met ademen tijdens liggen, zwelling van de voeten of benen (tekenen die duiden op hartfalen)
 • hoofdpijn
 • hoesten
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • diarree
 • vermoeidheid
 • zwakte

Niet bekend:

 • allergische reacties met huiduitslag, jeuk en galbulten;verschijnselen van koorts, gezwollen gewrichten en gewrichtspijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren en/of griepachtige verschijnselen (tekenen van serumziekte)
 • paarsrode vlekken, koorts, jeuk (verschijnselen van een ontsteking van de bloedvaten, wat vasculitis wordt genoemd)
 • ongewone bloeding of blauwe plekken (verschijnselen van trombocytopenie)
 • spierpijn (myalgie)
 • koorts, pijnlijke keel of mondzweren als gevolg van infecties (verschijnselen die duiden op een laag aantal witte bloedcellen, ook wel neutropenie genoemd)
 • daling van de hemoglobinewaarde en daling van het percentage rode bloedcellen in het bloed (wat in ernstige gevallen tot bloedarmoede kan leiden)
 • stijging van de kaliumwaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen spierspasmen en een abnormaal hartritme kan veroorzaken)
 • verhoging van de leverfunctiewaarden (wat op leverbeschadiging kan duiden), inclusief een stijging van de bilirubinewaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen een gele huid en geel oogwit kan veroorzaken)
 • stijging van de ureumwaarde in het bloed en van de creatininewaarde in serum (wat op een abnormale nierfunctie kan wijzen)
 • lage natriumwaarde in uw bloed (wat kan leiden tot vermoeidheid, verwarring, spiertrekkingen en/of stuiptrekkingen in erstige gevallen).

De frequentie van sommige bijwerkingen kunnen afhankelijk zijn van uw conditie. Zo werden bijvoorbeeld bijwerkingen als duizeligheid en een verminderde nierfunctie minder vaak gezien bij patiënten die voor een hoge bloeddruk werden behandeld dan bij patiënten die voor hartfalen of na een recente hartaanval werden behandeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is valsartan.

Eén VALSARTAN DENK 320 mg filmomhulde tablet bevat 320 mg valsartan.

De andere bestanddelen zijn:

Microkristallijn cellulose (E460), voorverstijfseld zetmeel, crospovidon (E1202), magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide (E551), polyvinylalcohol, indigokarmijnaluminium (E132), titaandioxide (E171), talk, macrogol, sojalecithine (E322), geel ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet VALSARTAN AET er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

VALSARTAN DENK 320 mg filmomhulde tabletten zijn rood-bruine, ovale, enigszins convexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één kant.

VALSARTAN DENK filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 7, 14, 28, 56, 98 en 280 filmomhulde tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

DENK PHARMA GmbH & Co.KG

Prinzregentenstraße 79

81675 München

Duitsland

Fabrikant:

HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30

036 80 Martin Slowakije

VALSARTAN DENK 320 mg filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder: RVG 102559

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Valsartan DENK 320 mg Filmtabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK