ATC-Code: C09CA03

Valsartan Apotex 160 mg, filmomhulde tabletten

Valsartan Apotex 160 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Valsartan
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Valsartan Apotex behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine-II-receptorantagonisten wordt genoemd en die helpt om een hoge bloeddruk onder controle te houden. Angiotensine II is een lichaamseigen stof die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die daardoor een stijging van de bloeddruk veroorzaakt.

Valsartan Apotex blokkeert het effect van angiotensine II. Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.

Valsartan Apotex 160 mg filmomhulde tabletten kunnen voor drie verschillende aandoeningen worden gebruikt:

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk bij kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hoge bloeddruk verhoogt de belasting van het hart en de slagaders. Zonder behandeling kan dit de bloedvaten in hersenen, hart en nieren beschadigen en leiden tot beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartaanval. Het verlagen van de bloeddruk tot normale waarden, vermindert de kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen.
 • voor de behandeling van volwassen patiënten die pas een hartaanval hebben gehad (myocardinfarct). 'Recent' betekent hier tussen de 12 uur en 10 dagen.
 • voor de behandeling van symptomatisch hartfalen bij volwassen patiënten. Valsartan Apotex wordt gebruikt wanneer geen ACE-remmers (een geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt, of als aanvulling op ACE-remmers wanneer geen bètablokkers (een ander geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt. Tot de verschijnselen van hartfalen horen kortademigheid en zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping. De oorzaak hiervan is dat de hartspier niet hard genoeg kan pompen om het hele lichaam van het benodigde bloed te voorzien.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een ernstige leveraandoening heeft
 • als u langer dan 3 maanden zwanger bent (ook eerder in de zwangerschap is het beter om Valsartan Apotex niet te gebruiken) – zie de rubriek over zwangerschap.
 • Als u diabetes mellitus of nierfunctiestoornis hebt en gelijktijdig gebruik van angiotensine- receptor-antagonisten (ARB's) - inclusief valsartan - of van angiotensine-converterende enzymremmers (ACEI's) met aliskiren.
Als één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, neem Valsartan Apotex dan niet in. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Valsartan Apotex inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met dit middel:• als u een leveraandoening heeft.

 • als u een ernstige nieraandoening heeft of als u gedialyseerd moet worden.
 • als u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader.
 • als u recent een niertransplantatie heeft ondergaan (een nieuwe nier heeft gekregen).
 • als u na een hartinfarct of voor hartfalen wordt behandeld; uw arts kan uw nierfunctie controleren.
 • als u een ernstige andere hartziekte heeft dan hartfalen of een hartaanval.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd de hoeveelheid kalium in uw bloed te laten controleren.
 • als u jonger bent dan 18 jaar en u Valsartan Apotex in combinatie neemt met andere geneesmiddelen, die het renine-angiotensine-aldosteronsysteem remmen (geneesmiddelen die bloeddruk verlagen). Uw arts kan van tijd tot tijd het functioneren van de nieren en de

hoeveelheid kalium in uw bloed laten controleren.

 • Met name wanneer u Valsartan Apotex inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen die het renine-angiotensine-aldosteronsysteem remmen (geneesmiddelen die de bloeddruk

verlagen), hypotensie, syncope, beroerte, hyperkaliëmie en veranderingen in de nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) zijn gerapporteerd bij gevoelige personen

 • als u lijdt aan aldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van Valsartan Apotex afgeraden.
 • als u veel vocht heeft verloren (dehydratie) wat werd veroorzaakt door diarree, braken of door het gebruik van hoge doses plasmiddelen (diuretica).
 • vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Het gebruik van Valsartan Apotex wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap niet aanbevolen, en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken als u het in die periode gebruikt (zie de rubriek over zwangerschap).
Raadpleeg uw arts vόόrdat u Valsartan Apotex inneemt indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Valsartan Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed als Valsartan Apotex tegelijkertijd met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis aan te passen, om andere voorzorgsmaatregelen te nemen of in sommige gevallen om te stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen op voorschrift als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, met name:

 • andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, met name plasmiddelen (diuretica).gelijktijdig gebruik van ARB's - inclusief valsartan - of van ACEI's met aliskiren is gecontra-indiceerd bij patiënten met nierfunctiestoornis en/of diabetes mellitus. Met name wanneer u Valsartan Apotex inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen die het renine-angiotensine-aldosteronsysteem remmen (geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen), hypotensie, syncope, beroerte, hyperkaliëmie en veranderingen in de nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) zijn gerapporteerd bij gevoelige personen
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine.
 • bepaalde soorten pijnstillers die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd.
 • lithium, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde psychische ziekten.
 • als u wordt behandeld na een hartinfarct wordt de combinatie met ACE-remmers (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van een hartinfarct) niet aanbevolen.
 • als u wordt behandeld voor hartfalen, wordt de drievoudige combinatie met ACE-remmers en bètablokkers (medicatie ter behandeling van hartfalen) niet aanbevolen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Valsartan Apotex met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u normaalgesproken adviseren te stoppen met het gebruik van Valsartan Apotex voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Valsartan Apotex. Het gebruik van Valsartan Apotex wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.

Borstvoeding

Licht uw arts in als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van Valsartan Apotex wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zorg ervoor dat u weet hoe u op Valsartan Apotex reageert vóórdat u een auto bestuurt, machines bedient of andere taken verricht waarvoor concentratie nodig is. Zoals veel andere geneesmiddelen

die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan Valsartan Apotex in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Valsartan Apotex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Mensen met een hoge bloeddruk merken hier vaak weinig van. De meesten voelen zich redelijk normaal. Daarom is het nog belangrijker dat u zich aan de afspraken met uw arts houdt, ook als u zich goed voelt.

Volwassenen

Na een recent hartinfarct: na een hartinfarct wordt de behandeling over het algemeen al na 12 uur gestart, gewoonlijk met een lage dosis van tweemaal daags 20 mg. U krijgt een dosis van 20 mg door de tablet van 40 mg doormidden te breken. Uw arts verhoogt deze dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Apotex kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor een hartaanval worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Bij hartfalen: de behandeling start over het algemeen met tweemaal daags 40 mg. Uw arts verhoogt de dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsartan Apotex kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor hartfalen worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Bij hoge bloeddruk:

De gebruikelijke dosering is 80 mg per dag. In sommige gevallen kan uw dokter hogere doses voorschrijven (bijv. 160 mg of 320 mg). Uw arts kan het gebruik van Valsartan Apotex ook combineren met een aanvullend geneesmiddel (bijv. een plasmiddel (diureticum)).

Kinderen en jongvolwassenen (in de leeftijd van 6 tot 18 jaar)
Met hoge bloeddruk:

Bij patiënten, die minder dan 35 kg wegen, is de gebruikelijke dosis 40 mg valsartan eenmaal per dag. Bij patiënten, die 35 kg of meer wegen, is de gebruikelijke startdosis 80 mg valsartan eenmaal per dag. In sommige gevallen kan uw arts een hogere dosis voorschrijven (de dosis kan verhoogd worden tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg).

U kunt Valsartan Apotex met of zonder voedsel innemen. Neem Valsartan Apotex in met een glas water. Neem Valsartan Apotex elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u zich erg duizelig voelt en/of het gevoel heeft dat u flauwvalt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en ga liggen. Wanneer u per ongeluk te veel tabletten Valsartan Apotex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit middel

Als u stopt met uw behandeling met Valsartan Apotex kan uw ziekte verergeren. Stop niet met het gebruik van uw geneesmiddel tenzij uw arts dat zegt.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Valsartan Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg:

U kunt verschijnselen van een specifieke allergische reactie (angio-oedeem) ervaren, zoals

 • zwelling in het gezicht, van de lippen, de tong of de keel
 • problemen met ademen of slikken
 • galbulten en jeuk
Als u een van deze verschijnselen ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Andere bijwerkingen zijn:

Vaak: (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk met of zonder verschijnselen als duizeligheid en flauwvallen bij het opstaan
 • verminderde nierfunctie (tekenen van een nierstoornis)

Soms: (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • angio-oedeem (zie sectie “Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg”)
 • plotseling bewustzijnsverlies (syncope)
 • een draaierig gevoel (vertigo)
 • een ernstig verminderde nierfunctie (tekenen van acuut nierfalen)
 • spierspasmen, abnormaal hartritme (tekenen van hyperkaliëmie)
 • kortademigheid, problemen met ademen tijdens liggen, zwelling van de voeten of benen (tekenen die duiden op hartfalen)
 • hoofdpijn
 • hoesten
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • diarree
 • vermoeidheid
 • zwakte

Niet bekend: (de frequentie kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • allergische reacties met huiduitslag, jeuk en galbulten; verschijnselen van koorts, gezwollen gewrichten en gewrichtspijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren en/of griepachtige verschijnselen kunnen voorkomen (tekenen van serumziekte)
 • paarsrode vlekken, koorts, jeuk (verschijnselen van een ontsteking van de bloedvaten, wat vasculitis wordt genoemd)
 • ongewone bloeding of blauwe plekken (verschijnselen van trombocytopenie)
 • spierpijn (myalgie)
 • koorts, pijnlijke keel of mondzweren als gevolg van infecties (verschijnselen die duiden op een laag aantal witte bloedcellen, ook wel neutropenie genoemd)
 • daling van de hemoglobinewaarde en daling van het percentage rode bloedcellen in het bloed (wat in ernstige gevallen tot bloedarmoede kan leiden)
 • stijging van de kaliumwaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen spierspasmen en een abnormaal hartritme kan veroorzaken)
 • verhoging van de leverfunctiewaarden (wat op leverbeschadiging kan duiden), inclusief een stijging van de bilirubinewaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen een gele huid en geel oogwit kan veroorzaken)
 • stijging van de ureumwaarde in uw bloed en van de creatininewaarde in uw serum (wat op een abnormale nierfunctie kan wijzen)
 • lage natriumwaarde in uw bloed (wat kan leiden tot vermoeidheid, verwarring, spiertrekkingen en/of stuiptrekkingen in ernstige gevallen)

De frequentie van sommige bijwerkingen kan afhankelijk zijn van uw conditie. Zo werden bijvoorbeeld bijwerkingen als duizeligheid en een verminderde nierfunctie minder vaak gezien bij volwassen patiënten die voor een hoge bloeddruk werden behandeld dan bij volwassen patiënten die voor hartfalen of na een recente hartaanval werden behandeld.

Bijwerkingen bij kinderen en jongvolwassenen zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen die bij volwassenen geconstateerd zijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25ºC.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de strip na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking is beschadigd of dat ermee is geknoeid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is valsartan. Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg valsartan.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Cellulose (microkristallijn), dibasische calciumfosfaat (watervrij), croscarmellose natrium, siliciumdioxide (colloïdaal, watervrij), magnesiumstearaat. De omhulling bestaat uit hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Valsartan Apotex 160 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
 • Valsartan Apotex 160 mg , filmomhulde tabletten zijn Gele, iets bolle capsule-vormige, filmomhulde tabletten, met de inscriptie ‘APO’ aan de ene zijde. De andere zijde heeft de inscriptie “VA 160”.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 98 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Apotex Europe BV Darwinweg 40 2333 CR Leiden

Inschrijving in het register:
RVG 106258 Valsartan Apotex 160 mg, filmomhulde tabletten
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Lidstaat Naam van het product
België Valsartan Apotex 40 mg filmomhulde
  tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
  Valsartan Apotex 80 mg filmomhulde
  tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
  Valsartan Apotex160 mg filmomhulde
  tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
  Valsartan Apotex320 mg filmomhulde
  tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
Tsjechië APO-VALSARTAN 40 mg
  APO-VALSARTAN 80 mg
  APO-VALSARTAN 160 mg
  APO-VALSARTAN 320 mg
Luxemburg Valsartan Apotex40 mg comprimés pelliculés
  Valsartan Apotex80 mg comprimés pelliculés
  Valsartan Apotex 160 mg comprimés pelliculés
  Valsartan Apotex 320mg comprimés pelliculés
Nederland Valsartan Apotex 40 mg, filmomhulde tabletten
  Valsartan Apotex 80 mg, filmomhulde tabletten
  Valsartan Apotex 160 mg, filmomhulde tabletten
  Valsartan Apotex 320 mg, filmomhulde tabletten
Spanje Valsartan APOTEX 40 mg comprimidos recubiertos con película
  Valsartan APOTEX 80 mg comprimidos recubiertos con película
  Valsartan APOTEX 160 mg comprimidos
  recubiertos con película
  Valsartan APOTEX320 mg comprimidos recubiertos con película
Polen Apo-Valsart
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über Medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.