Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/25 mg, filmomhulde tabletten

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/25 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Valsartan
Toelatingslandnl
VergunninghouderSandoz
ATC-codeC09CA03
Farmacologische groepenAngiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz, filmomhulde tabletten bevatten twee werkzame bestanddelen, genaamd valsartan en hydrochloorthiazide. Beide bestanddelen helpen om een hoge bloeddruk (hypertensie) te reguleren.

 • Valsartan behoort tot een groep geneesmiddelen die “angiotensine-II- receptorantagonisten” worden genoemd en die helpen om een hoge bloeddruk onder controle te houden. Angiotensine II is een lichaamseigen stof, die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die daardoor een stijging van de bloeddruk veroorzaakt. Valsartan blokkeert het effect van angiotensine II. Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.
 • Hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die thiazidediuretica worden genoemd (ook bekend als “plaspillen”). Hydrochloorthiazide verhoogt de urineproductie waardoor ook de bloeddruk daalt.

Valsartan/hydrochloorthiazide wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk die niet voldoende door een enkel bestanddeel onder controle gehouden wordt.

Hoge bloeddruk verhoogt de belasting van het hart en de slagaders. Als dit niet wordt behandeld, kan dit de bloedvaten van hersenen, hart en nieren beschadigen, wat kan resulteren in een beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartinfarct. Het verlagen van uw bloeddruk tot normale waarden verkleint het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • als u allergisch bent voor valsartan, hydrochloorthiazide, sulfonamidederivaten (bestanddelen die chemisch verwant zijn aan hydrochloorthiazide) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz vroeg tijdens de zwangerschap te vermijden - zie de rubriek “Zwangerschap”)
 • als u een ernstige leveraandoening heeft
 • als u een ernstige nieraandoening heeft
 • als u niet kunt plassen
 • als u behandeld wordt met een kunstnier.
 • als het kalium- of natriumgehalte in uw bloed lager is dan normaal, of als het calciumgehalte in uw bloed hoger is dan normaal ondanks behandeling
 • als u jicht heeft.

Als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u van toepassing is, neem dit geneesmiddel dan niet in en raadpleeg uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u kaliumsparende geneesmiddelen, kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers of andere geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen, zoals heparine. Het kan nodig zijn dat uw arts de hoeveelheid kalium in uw bloed van tijd tot tijd moet controleren
 • als u lage kaliumgehaltes in uw bloed heeft
 • als u diarree heeft of hevig moet braken
 • als u hoge doses plaspillen (diuretica) inneemt
 • als u een ernstige hartziekte heeft
 • als u lijdt aan hartfalen of een hartaanval heeft gehad. Volg nauwkeurig de aanbeveling van uw arts voor de startdosis. Het is mogelijk dat uw arts ook uw nierfunctie controleert.
 • als u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader
 • als u recent een nieuwe nier heeft gekregen
 • als u lijdt aan hyperaldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van valsartan/hydrochloorthiazide afgeraden
 • als u een lever- of nieraandoening heeft
 • als u ooit last heeft gehad van zwelling van de tong en van het gezicht veroorzaakt door een allergische reactie genaamd angio-oedeem bij het gebruik van een ander

geneesmiddel (waaronder ACE-remmers). Vertel dit aan uw arts. Wanneer u deze symptomen krijgt als u Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz gebruikt, moet u direct stoppen met het gebruik van Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz en het daarna nooit meer innemen. Zie ook rubriek 4, “Mogelijke bijwerkingen”.

 • als u koorts, uitslag of gewrichtspijn heeft, wat tekenen kunnen zijn van systemische lupus erythematodes (SLE, een zogenaamde auto-immuunziekte)
 • als u diabetes, jicht, hoge waarden van cholesterol of vetten in uw bloed heeft
 • als u allergische reacties heeft gehad bij het gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen van deze klasse (angiotensine-II- receptorantagonisten) of als u allergie of astma heeft
 • het kan verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon veroorzaken.

U moet uw arts vertellen als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Valsartan/hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken als u het in die periode gebruikt (zie de rubriek “Zwangerschap”).

Kinderen en jongeren

Het gebruik van Valsartan/hydrochloorthiazide Sandoz bij kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u naast Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed als valsartan/hydrochloorthiazide tegelijkertijd met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis aan te passen, om andere voorzorgsmaatregelen te nemen of in sommige gevallen om te stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt met name voor de volgende geneesmiddelen:

 • lithium, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde psychiatrische aandoeningen te behandelen
 • geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op of beïnvloed kunnen worden door kaliumbloedspiegels, zoals digoxine, een geneesmiddel om het hartritme te controleren, en sommige antipsychotische geneesmiddelen
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen, zoals kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen, heparine
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verlagen, zoals corticosteroïden, sommige laxeermiddelen
 • sommige antibiotica (rifamycine groep), een geneesmiddel dat gebruikt wordt om te beschermen tegen afstoting van transplantaten (ciclosporine) of een antiretroviraal geneesmiddel dat gebruikt wordt om HIV/AIDS infectie te behandelen (ritonavir). Deze geneesmiddelen kunnen het effect van Valsartan/hydrochloorthiazide Sandoz versterken.

 • diuretica (plaspillen), geneesmiddelen voor de behandeling van jicht, zoals allopurinol, therapeutisch vitamine D en calciumsupplementen, geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (orale middelen of insulines)
 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen, zoals bètablokkers of methyldopa, of geneesmiddelen die uw bloedvaten nauwer maken of uw hart stimuleren, zoals noradrenaline of adrenaline
 • geneesmiddelen om bloedsuikerspiegels te verhogen, zoals diazoxide
 • geneesmiddelen om kanker te behandelen, zoals methotrexaat of cyclofosfamide
 • pijnstillers
 • geneesmiddelen tegen gewrichtsontsteking (artritis)
 • spierverslappende geneesmiddelen, zoals tubocurarine
 • anticholinerge geneesmiddelen, zoals atropine of biperideen
 • amantadine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt ter voorkoming van influenza)
 • colestyramine en colestipol (geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van een hoog vetgehalte in het bloed)
 • sommige antibiotica (tetracyclines), sommige narcosemiddelen (anaesthetica) en kalmerende middelen (sedativa)
 • carbamazepine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om epileptische aanvallen te behandelen.

U kunt valsartan/hydrochloorthiazide met of zonder voedsel innemen.

Drink geen alcohol tot u met uw arts heeft overlegd. Alcohol kan uw bloeddruk verlagen en/of het risico dat u duizelig wordt of zich flauw voelt vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren te stoppen met het gebruik van valsartan/hydrochloorthiazide voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van valsartan/hydrochloorthiazide. Het gebruik van valsartan/hydrochloorthiazide wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.
 • Licht uw arts in als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van valsartan/hydrochloorthiazide wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zorg ervoor dat u weet hoe u op valsartan/hydrochloorthiazide reageert voordat u een auto bestuurt, machines bedient of andere taken verricht waarvoor concentratie nodig is. Zoals veel andere geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan valsartan/hydrochloorthiazide in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld om het beste resultaat te verkrijgen en het risico op bijwerkingen te verkleinen. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mensen met een hoge bloeddruk merken hier vaak weinig van. De meesten voelen zich redelijk normaal. Daarom is het nog belangrijker dat u zich aan de afspraken met uw arts houdt, ook als u zich goed voelt.

Uw arts zal u precies vertellen hoeveel tabletten van Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz u moet innemen. Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, kan uw arts een hogere of lagere dosis voorstellen.

 • De gebruikelijke dosis van Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz is één tablet per dag.
 • Verander de dosering niet of stop niet met het innemen van de tabletten zonder uw arts te raadplegen.
 • Het geneesmiddel moet iedere dag op hetzelfde tijdstip ingenomen worden, bij voorkeur in de ochtend.
 • U kunt valsartan/hydrochloorthiazide met of zonder voedsel innemen.
 • Slik de tabletten in met een glas water.

Als u zich erg duizelig voelt en/of het gevoel heeft dat u flauwvalt, ga dan liggen en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Wanneer u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het ziekenhuis.

Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met uw behandeling met valsartan/hydrochloorthiazide, kan uw hoge bloeddruk verergeren. Stop niet met het gebruik van uw geneesmiddel tenzij uw arts dat zegt.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en behoeven onmiddellijk medische zorg:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u symptomen van angio-oedeem ervaart, zoals

 • zwelling van het gezicht, de tong of de keel
 • problemen met slikken
 • galbulten en moeilijkheden met ademhalen.

Als u een van deze klachten krijgt, stop dan met het gebruik van Valsartan/hydrochloorthiazide Sandoz en neem direct contact op met uw arts (zie ook rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Andere bijwerkingen zijn:

Soms (komt voor bij 1 op de 100 mensen):

 • hoesten
 • lage bloeddruk
 • licht gevoel in het hoofd
 • uitdroging (met symptomen zoals dorst, droge mond en tong, onregelmatig plassen, donker gekleurde urine, droge huid)
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • tinteling of gevoelloosheid
 • wazig zicht
 • geluiden (bijv. sissen, zoemen) in de oren.

Zeer zelden (komt voor bij 1 op de 10.000 mensen):

 • duizeligheid
 • diarree
 • gewrichtspijn.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • problemen met ademhalen
 • ernstig verminderde urine-uitscheiding
 • laag natriumgehalte in het bloed (wat kan leiden tot vermoeidheid, verwarring, spiertrekkingen en/of stuiptrekkingen in ernstige gevallen)
 • laag kaliumgehalte in het bloed (soms met spierzwakte, spierspasmen, afwijkend hartritme)
 • laag aantal witte bloedcellen in het bloed (met symptomen zoals koorts, huidinfecties, zere keel of mondzweren door infecties, zwakheid)
 • verhoogd bilirubinegehalte in het bloed (wat in ernstige gevallen een gele huid en ogen kan veroorzaken)
 • verhoogd bloedureumstikstof en creatinine in het bloed (wat kan duiden op een afwijkende nierfunctie)
 • verhoogd urinezuurgehalte in het bloed (wat in ernstige gevallen jicht kan veroorzaken)
 • syncope (flauwvallen).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij producten die alleen valsartan of hydrochloorthiazide bevatten:

Valsartan

Soms (komt voor bij 1 op de 100 mensen):

 • draaierig gevoel
 • buikpijn.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • huiduitslag met of zonder jeuk, alsmede sommige van de volgende tekenen of symptomen: koorts, gewrichtspijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren en/of griepachtige symptomen
 • uitslag, paars-rode vlekken, koorts, jeuk (symptomen van ontsteking van bloedvaten)
 • laag aantal bloedplaatjes (soms met ongebruikelijke bloeding of bloeduitstorting)
 • hoog kaliumgehalte in het bloed (soms met spierspasmen, afwijkend hartritme)
 • allergische reacties (met symptomen zoals uitslag, jeuk, galbulten, problemen met ademhalen of slikken, duizeligheid)
 • zwelling vooral van het gezicht en keel; uitslag, jeuk
 • verhoging van leverfunctiewaarden
 • verlaagd hemoglobinegehalte en verlaagd percentage rode bloedcellen in het bloed (wat beide, in ernstige gevallen, anemie kan veroorzaken)
 • nierfalen
 • laag natriumgehalte in het bloed (wat kan leiden tot vermoeidheid, verwarring, spiertrekkingen en/of stuiptrekkingen in ernstige gevallen).

Hydrochloorthiazide

Vaak (komt voor bij 1 op de 10 mensen):

 • jeukende uitslag en andere vormen van uitslag
 • verminderde eetlust
 • lichte misselijkheid en overgeven
 • duizeligheid, flauwvallen bij het rechtop gaan staan
 • impotentie.

Zelden (komt voor bij 1 op de 1.000 mensen):

 • zwelling en blaarvorming van de huid (als gevolg van verhoogde gevoeligheid voor de zon)
 • verstopping, ongemakkelijk gevoel in maag en darmen, leveraandoeningen (gele huid of ogen)
 • onregelmatige hartslag
 • hoofdpijn
 • slaapstoornissen
 • neerslachtigheid (depressie)
 • laag aantal bloedplaatjes (soms met bloeding of bloeduitstorting onder de huid).

Zeer zelden (komt voor bij 1 op de 10.000 mensen):

 • ontsteking van de bloedvaten met symptomen zoals uitslag, paarsachtig-rode vlekken, koorts
 • jeukende of rode huid
 • blaarvorming op de lippen, ogen of mond
 • vervellen
 • koorts
 • uitslag in het gezicht gepaard gaand met gewrichtspijn
 • spieraandoening
 • koorts (cutane lupus erythematodes)
 • ernstige pijn in bovenste deel van de maag; tekort of lage aantallen van verschillende bloedcellen
 • ernstige allergische reacties
 • problemen met ademhalen
 • longontsteking, ademnood.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking is beschadigd of dat de verpakking geopend is geweest.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Verdere informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn valsartan en hydrochloorthiazide

Elke filmomhulde tablet bevat 80 mg valsartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 160 mg valsartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 160 mg valsartan en 25 mg hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 320 mg valsartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 320 mg valsartan en 25 mg hydrochloorthiazide.

De andere stoffen in dit middel zijn

Kern:

microkristallijne cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Filmomhulling

hypromellose, macrogol 8000, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

Kern:

microkristallijne cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Filmomhulling

hypromellose, macrogol 8000, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).

Kern:

microkristallijne cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Filmomhulling

hypromellose, macrogol 8000, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).

Kern:

microkristallijne cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Filmomhulling

hypromellose, macrogol 8000, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).

Kern:

microkristallijne cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Filmomhulling

hypromellose, macrogol 8000, talk, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Licht-oranje, ovale filmomhulde tablet met enigszins bolle zijdes bedrukt met ‘HGH’ aan de ene zijde en ‘CG’ aan de andere zijde.

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 160/12,5 mg, filmomhulde tabletten Donkerrode, ovale filmomhulde tablet met enigszins bolle zijdes bedrukt met ‘HHH’ aan de ene zijde en ‘CG’ aan de andere zijde.

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 160/25 mg, filmomhulde tabletten

Bruin-oranje, ovale filmomhulde tablet met enigszins bolle zijdes bedrukt met ‘HXH’ aan de ene zijde en ‘NVR’ aan de andere zijde.

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Roze, ovale filmomhulde tablet met schuin aflopende randen bedrukt met ‘NVR’ aan de ene zijde en ‘HIL’ aan de andere zijde.

Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/25 mg, filmomhulde tabletten

Gele, ovale filmomhulde tablet met schuin aflopende randen bedrukt met ‘NVR’ aan de ene zijde en ‘CTI’ aan de andere zijde.

Verpakkingsgrootten: 1 verpakking bevat 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 280 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava Slovenië

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

LEK S.A.

ul. Podlipie 16 95-010 Stryków Polen

Valsartan/Hydrochlorothiazide SandozValsartan/HCT Sandoz 80 mg/12,5 mg – Filmtabletten Valsartan/HCT Sandoz 160 mg/12,5 mg – Filmtabletten Valsartan/HCT Sandoz 160 mg/25 mg – Filmtabletten Valsartan/HCT Sandoz 320 mg/12,5 mg – Filmtabletten Valsartan/HCT Sandoz 320 mg/25 mg – Filmtabletten Co-Valsartan Sandoz 80 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Valsartan Sandoz 160 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Valsartan Sandoz 160 mg / 25 mg filmomhulde tabletten Co-Valsartan Sandoz 320 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Valsartan Sandoz 320 mg / 25 mg filmomhulde tabletten Suvartar HValsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/12,5 mg Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/25 mg Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/12,5 mg Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/25 mg Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/12,5 mg Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/25 mg Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/12,5 mg Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/25 mg Valsartan HCT Sandoz 80 mg/12,5 mg Filmtabletten Valsartan HCT Sandoz 160 mg/12,5 mg Filmtabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden:

Oostenrijk:

België:

Bulgarije:

Cyprus:

Tsjechië:

Duitsland:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Valsartan. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/25 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio