Zolpidemtartraat Apotex 10 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Zolpidemtartraat Apotex 10 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Zolpidem
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05CF02
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolpidemtartraat Apotex is een slaapmiddel dat behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepine-achtige middelen worden genoemd. Het wordt kortdurend gebruikt voor de behandeling van slaapstoornissen.

Zolpidemtartraat Apotex wordt alleen voorgeschreven als de slaapstoornis ernstig is, als het normale functioneren erdoor wordt verstoord of als de patiënt er zeer onder lijdt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u aan ernstige spierzwakte (myasthenia gravis) lijdt.
 • als uw ademhaling tijdens uw slaap gedurende korte periodes wordt onderbroken (slaapapnoesyndroom).
 • als u aan ernstige ademhalingszwakte lijdt, waarbij uw longen niet genoeg zuurstof kunnen opnemen (respiratoire insufficiëntie).
 • als uw lever ernstig is beschadigd (leverinsufficiëntie).

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen zolpidem niet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u op hogere leeftijd of verzwakt bent.

U krijgt dan een lagere dosis (zie rubriek 3, Hoe gebruikt u dit middel). Zolpidem heeft een spierverslappende werking. Met name oudere patiënten lopen daardoor het risico te vallen en een gebroken heup op te lopen als ze ’s nachts uit bed gaan.

 • als u een verminderde nierfunctie heeft. In dit geval kan het langer duren voordat uw lichaam zolpidem heeft uitgescheiden. Hoewel het niet noodzakelijk is de dosis aan te passen, is voorzichtigheid geboden. Raadpleeg uw arts.
 • als u chronische (langdurige) ademhalingsproblemen heeft. Uw ademhalingsproblemen zouden kunnen verergeren.
 • als u een voorgeschiedenis heeft van alcohol- of drugsmisbruik. U moet goed door uw arts worden begeleid tijdens de behandeling met zolpidem, aangezien u het risico op gewenning en geestelijke afhankelijkheid loopt.
 • als u een ernstige leveraandoening heeft. In dit geval mag u zolpidem niet gebruiken omdat u hersenletsel (encefalopathie) zou kunnen oplopen. Raadpleeg uw arts.
 • als u lijdt aan waanvoorstellingen (psychoses), een depressie of angst die is gerelateerd aan een depressie, moet u niet uitsluitend met zolpidem worden behandeld.

Algemeen

Alvorens behandeling met zolpidem:

 • moet de oorzaak van uw slaapstoornis(sen) zijn vastgesteld.
 • moeten onderliggende ziekten worden behandeld.

Als de behandeling van de slaapstoornissen na 7 à 14 dagen geen verbetering oplevert, kan dit duiden op een psychiatrische of lichamelijke aandoening. Of dit inderdaad het geval is, moet worden onderzocht. Raadpleeg uw arts.

Afhankelijkheid

Het is mogelijk lichamelijk en geestelijk afhankelijk te raken van zolpidem.

Het risico hierop neemt toe bij hogere doses en een langere behandelingsduur. Patiënten met een voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik hebben een verhoogd risico afhankelijk te raken van zolpidem. Als er sprake is van lichamelijke afhankelijkheid, gaat het abrupt staken van de behandeling gepaard met ontwenningsverschijnselen.

Geheugenverlies (amnesie)

Zolpidem kan geheugenverlies veroorzaken (amnesie). In de meeste gevallen treedt dit binnen enkele uren na inname van zolpidem op. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, moet u ervoor zorgen dat u 7 à 8 uur onafgebroken kunt slapen (zie rubriek 4, Mogelijke bijwerkingen).

Psychiatrische en ‘paradoxale’ reacties

De volgende bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling optreden: rusteloosheid, innerlijke onrust, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen (psychoses), woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, slaapwandelen, onaangepast gedrag, verergering van de slaapstoornis(sen) en andere ongewenste gedragseffecten.

Mocht u last krijgen van een van deze bijwerkingen, neem Zolpidemtartraat Apotex dan niet meer in en raadpleeg uw arts. Deze bijwerkingen treden vaker op bij ouderen.

Slaapwandelen en ander geassocieerd gedrag zoals “slapend autorijden”, het bereiden en eten van voedsel, telefoneren of seksueel contact hebben, met geen herinnering aan het voorval zijn beschreven bij patiënten die zolpidem hadden genomen en niet volledig wakker waren. Het risico op deze voorvallen kan vergroten als u Zolpidemtartraat Apotex gebruikt met alcohol of andere geneesmiddelen die de activiteit van het centraal zenuwstelsel doen vertragen of als u de aanbevolen maximumdosis overschrijdt. Als u zulke voorvallen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Uw arts kan dan aanbevelen om te stoppen met uw behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Zolpidem kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Omgekeerd kunnen andere geneesmiddelen de werking van zolpidem verstoren. U kunt zich extra slaperig voelen als zolpidem in combinatie met een van de onderstaande geneesmiddelen wordt gebruikt:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen (antipsychotica, zoals chloorpromazine of clozapine; antidepressiva, zoals amitriptyline, sertraline en clomipramide).
 • producten die St. Janskruid bevatten (een kruid dat gebruikt wordt bij de behandeling van depressie en angst).
 • overige slaaptabletten, bijvoorbeeld nitrazepam en temazepam.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van angststoornissen (kalmerende middelen, anxiolytica, spierverslappers), bijvoorbeeld diazepam en oxazepam.
 • krachtige pijnstillers (narcotische analgetica), zoals codeïne en morfine. Er kan een toegenomen gevoel van welbehagen (euforie) optreden dat kan resulteren in een toename van de geestelijke afhankelijkheid.
 • spierverslappers bijvoorbeeld baclofen.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (anti-epileptica), zoals fenytoïne en fenobarbital.
 • anesthetica, bijvoorbeeld halothaan en isofluraan.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën of verkoudheden die slaperigheid veroorzaken (sedatieve antihistaminica), bijvoorbeeld chloorfenamine.
 • Geneesmiddelen om verscheidene schimmelinfecties te behandelen zoals itraconazol en ketoconazol. Het gelijktijdig gebruik van ketoconazol met zolpidemtartraat kan het slaperige gevoel vergroten.
 • Clarithromycine en erytromycine (antibiotica).
 • Ritonavir (een antiretroviraal geneesmiddel om hiv en aids te behandelen).

Geneesmiddelen die de activiteit van bepaalde leverenzymen krachtig stimuleren, bijvoorbeeld rifampicine (een antibacterieel middel dat o.a. wordt gebruikt voor de behandeling van tuberculose), kunnen het effect van zolpidem mogelijk verminderen.

Gebruikt u naast Zolpidemtartraat Apotex nog u andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag tijdens de behandeling geen alcohol drinken, want dit zou het slaapverwekkende effect van zolpidem kunnen versterken. De rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen zou hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zolpidem mag niet worden gebruikt tijdens een zwangerschap en het geven van borstvoeding. Dit geldt met name voor de eerste drie maanden van de zwangerschap, aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te kunnen garanderen dat het veilig is om zolpidem tijdens een zwangerschap en het geven van borstvoeding te gebruiken.

Als het voordeel voor de moeder echter opweegt tegen het risico voor het kind, kan uw arts besluiten u toch met zolpidem te behandelen. Als zolpidem langere tijd wordt gebruikt in de laatste maanden van de zwangerschap, kan het kind na de geboorte ontwenningsverschijnselen vertonen.

Aangezien zolpidem in kleine hoeveelheden in de moedermelk wordt uitgescheiden, mag zolpidem niet worden gebruikt wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen gereedschap of machines. Uw concentratie- en reactievermogen kunnen tijdens het gebruik van zolpidem verminderen. U kunt slaperig zijn of moeite hebben dingen te onthouden. Dit is met name het geval als u te weinig hebt geslapen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U moet de tablet vlak voordat u naar bed gaat met wat drinken innemen. Zorg ervoor dat u gedurende 7 à 8 uur onafgebroken kunt slapen.

De gebruikelijke dagelijkse dosis is:

Volwassenen

De gebruikelijke dosis is 10 mg vlak voor het naar bed gaan. De tabletten dienen ingenomen te worden met een glas water of een andere vloeistof.

Ouderen, verzwakte patiënten of patiënten met leverinsufficiëntie

Een lagere dosis van 5 mg per dag wordt aanbevolen bij de start van de behandeling (een halve tablet van 10 mg of één tablet van 5 mg). Uw arts kan besluiten de dosis te verhogen tot 10 mg Zolpidemtartraat Apotex per dag als het effect onvoldoende is en het geneesmiddel goed wordt verdragen.

Maximale dosis

Een dagelijkse dosis van 10 mg mag niet worden overschreden.

Kinderen en jongeren

Zolpidemtartraat Apotex mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Duur van de behandeling

Na herhaaldelijke inname gedurende enkele weken kan het slaapverwekkende effect afnemen. De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk worden gehouden. Dit kan variëren van enkele dagen tot 2 weken, en mag niet langer zijn dan 4 weken.

In sommige gevallen is het nodig om zolpidemtartraat langer in te nemen.

Uw arts zal u vertellen wanneer en hoe u met de behandeling dient te stoppen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg onmiddellijk uw arts. Neem deze bijsluiter en alle tabletten die u nog over heeft mee naar uw arts.

De symptomen na een overdosis zolpidem variëren van extreme slaperigheid tot een lichte coma en mogelijk fatale coma.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Als het nog steeds mogelijk is om 7 à 8 uur te slapen, kunt u de tablet innemen. Als dit niet mogelijk is, neem de tablet dan pas in wanneer u de volgende dag naar bed gaat.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet plotseling met het innemen van zolpidem. Aangezien het risico op ontwenningsverschijnselen groter is wanneer de behandeling abrupt wordt gestaakt, zal uw arts u adviseren de behandeling af te bouwen door de dosis geleidelijk te verlagen.

Als u plotseling met de behandeling stopt, is het mogelijk dat u tijdelijk nog slechter slaapt (reboundfenomeen). Dit kan gepaard gaan met stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid. De volgende ontwenningsverschijnselen kunnen optreden: hoofdpijn of spierpijn, extreme angst en gespannenheid, rusteloosheid, verwarring, prikkelbaarheid en slaapstoornissen. In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen voorkomen: verlies van realiteitsgevoel (derealisatie), gevoel van vervreemding ten opzichte van zichzelf (depersonalisatie), verhoogde gehoorscherpte (hyperacusis), een doof gevoel of tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties of epileptische aanvallen.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat deze symptomen kunnen optreden, zodat u zich niet te ongerust maakt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zolpidemtartraat Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze effecten lijken samen te hangen met de individuele gevoeligheid en komen vaker voor tijdens het eerste uur na inname van het medicijn als u niet naar bed gaat of als u niet meteen in slaap valt. Deze bijwerkingen komen voornamelijk voor bij oudere patiënten.

Vaak (komt bij meer dan 1 op de 100 mensen voor, maar bij minder dan 1 op de 10 mensen)

Geestelijk: Het zien of horen van dingen die niet echt zijn (hallucinaties), opwinding
  (agitatie), nachtmerries.
Zenuwen: Slaperigheid gedurende de dag, gedoofde emoties, verminderde alertheid,
  moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, problemen dingen te herinneren, wat
  geassocieerd kan worden met ongepast gedrag, ataxie (verlies van
  coördinatie van de spieren), erger worden van de slapeloosheid.
Oren: Duizeligheid met verlies van balans (vertigo).
Maagdarmstelsel; Diarree, misselijkheid, braken, maagpijn.
Algemene aan-  
doeningen en  
toedieningsplaats-  
stoornissen: Moeheid.
Soms (komt bij meer dan 1 op de 1000 mensen voor, maar minder dan 1 op de 100 mensen)
Geestelijk: Verwardheid, prikkelbaarheid.
Ogen: Wazig zien of dubbelzien

Lever:Huid:Spieren: Algemene aan- doeningen en toedieningsplaats- stoornissen :

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Immuunsysteem: Plotseling opzwellen van lippen, wangen, oogleden, tong of keel. Geestelijk: Rusteloosheid, agressie, waanideeën, woede, psychische stoornissen

(psychose), slaapwandelen, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen, geheugenverlies (amnesie), dat geassocieerd kan zijn met ongepast gedrag (zie rubriek 2). Deze reacties komen eerder voor bij ouderen.

Al eerder bestaande depressie kan aan het licht komen tijdens het gebruik van zolpidemtartraat of andere slaapmiddelen (hypnotica).

Het innemen van zolpidemtartraat gedurende een lange periode kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Als u plotseling stopt met het innemen van zolpidemtartraat is het mogelijk dat u ontwenningsverschijnselen ervaart (zie rubriek 2).

Bij drugsverslaafden is misbruik van zolpidem gerapporteerd. Vermindering van seksuele behoefte (libido).

Verhoogde leverenzymen.

Huiduitslag, netelroos, jeuk, overdadig zweten. Spierzwakte.

Abnormale houding bij het lopen (abnormale gang), tolerantie voor het geneesmiddel, vallen (voornamelijk bij oudere patiënten en wanneer zolpidem niet is ingenomen zoals voorgeschreven).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de flacon en de blisterverpakking na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Zolpidemtartraat Apotex 5 mg

 • De werkzame stof in dit middel is zolpidemtartraat 5 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), magnesiumstearaat (E470b), hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), polyethyleenglycol 8000 en de kleurstoffen rood ijzeroxide (E172) en titaniumdioxide (E171).

Zolpidemtartraat Apotex 10 mg

 • De werkzame stof in dit middel is zolpidemtartraat 10 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), magnesiumstearaat (E470b), hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), polyethyleenglycol 8000 en de kleurstof titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Zolpidemtartraat Apotex er uit en hoeveel zit er in een verpakking

 • Zolpidemtartraat Apotex 5 mg Zolpidemtartraat Apotex 5 mg filmomhulde tabletten zijn roze, capsulevormig en hebben aan de ene zijde de inscriptie 'ZOL 5' en aan de andere zijde 'APO'.
 • Zolpidemtartraat Apotex 10 mg Zolpidemtartraat Apotex 10 mg filmomhulde tabletten zijn wit en ovaalvormig. Aan één zijde van de tablet bevindt zich een breukgleuf met links de inscriptie '1' en rechts '0'. Aan de andere zijde staat de inscriptie 'APO'. De tablet kan worden verdeeld in gelijke helften.

Zolpidemtartraat Apotex 5 mg en Zolpidemtartraat Apotex 10 mg zijn verkrijgbaar in:

 • een kartonnen doosje met 7, 10, 20, 28, 30 of 50 tabletten in doordrukstrips (PVC/aluminium).
 • een HDPE-flacon met een schroefdop van polypropyleen en een LDPE-inleg. De flacons bevatten 30 of 100 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

of

Lamp San Prospero S.p.A. Via della Pace 25/A

41030 San Prospero S/S Modena Italië

Voor informatie:

Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel. Nr.: 071 524 3100

In het register ingeschreven onder:

RVG 100813 Zolpidemtartraat Apotex 5 mg, filmomhulde tabletten

Advertentie

Stof(fen) Zolpidem
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05CF02
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.