Auteur: Astra Zeneca


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Brilique?

Brilique bevat de werkzame stof ticagrelor. Dit behoort tot een groep medicijnen die plaatjesaggregatieremmers wordt genoemd.

Hoe werkt Brilique?

Brilique werkt op de cellen die bloedplaatjes (of trombocyten) worden genoemd. Deze zeer kleine bloedcellen helpen bij het stoppen van bloedingen. Door samen te klonteren, stoppen ze kleine gaatjes in bloedvaten die zijn beschadigd.

Bloedplaatjes kunnen ook bloedpropjes vormen binnenin een beschadigd bloedvat. Dit kan zeer gevaarlijk zijn omdat:

 • het bloedpropje de bloedtoevoer helemaal kan afsluiten – dit kan een hartaanval (myocardinfarct) of een beroerte veroorzaken.
 • het bloedpropje kan een gedeelte van de bloedtoevoer naar het hart blokkeren – hierdoor kan er minder bloed naar het hart stromen. Dit kan pijn op de borst veroorzaken die soms overgaat maar later weer kan terugkomen (dit wordt instabiele angina genoemd).

Brilique stopt het samenklonteren van de bloedplaatjes. Hierdoor neemt de kans af dat er een bloedpropje ontstaat dat de bloedvaten blokkeert.

Waarvoor wordt Brilique gebruikt?

Brilique mag alleen door volwassenen worden gebruikt. U heeft Brilique gekregen omdat u:

 • een hartaanval heeft gehad, of
 • last heeft van instabiele angina (pijn op de borst, die niet goed onder controle is).

Brilique verkleint de kans dat u nogmaals een hartaanval krijgt, een beroerte krijgt of dat u overlijdt aan een ziekte die te maken heeft met uw hart of bloedvaten.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft bloedingen of u heeft nog niet zo lang geleden een bloeding gehad in uw lichaam, zoals een maagbloeding of een bloeding in uw ingewanden als gevolg van een zweer (ulcus).
 • U heeft een matig tot ernstige leveraandoening.
 • U gebruikt momenteel een van de volgende medicijnen: ketoconazol (wordt gebruikt bij de behandeling van schimmel infecties), clarithromycine (wordt gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties), nefazodon (een antidepressivum), ritonavir en atazanavir (worden gebruikt om HIV en AIDS te behandelen).
 • U heeft eerder een beroerte gehad die werd veroorzaakt door een bloeding in uw hersenen (intracraniale bloeding).

Als één of meer van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, dan mag u Brilique niet gebruiken. Als u het niet zeker weet, praat dan eerst met uw arts of apotheker voordat u Brilique gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als: - u een verhoogde kans heeft op bloeden omdat u bijvoorbeeld:

o onlangs een ernstige verwonding heeft gehad; o onlangs bent geopereerd (ook aan uw gebit); o een aandoening heeft van de bloedstolling;

 1. onlangs een maagbloeding heeft gehad of een bloeding in uw ingewanden (zoals een maagzweer of een darmpoliep);
 • u tijdens uw behandeling met Brilique moet worden geopereerd (ook aan uw gebit). Dit is vanwege het verhoogde risico op bloeden. Het zou kunnen dat uw arts wil dat u 7 dagen voor de behandeling stopt met het gebruiken van Brilique.
 • uw hartslag is abnormaal laag (meestal lager dan 60 slagen per minuut) en u heeft nog geen apparaat dat uw hartslag op gang helpt (pacemaker).
 • u heeft astma of andere problemen met uw longen waardoor u moeilijk adem haalt.
 • u heeft een bloedtest gehad waaruit is gekomen dat u een verhoogd urinezuur gehalte heeft.
 • Als één of meer van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, of als u het niet zeker weet, praat dan eerst met uw arts, apotheker of tandarts voordat u Brilique gebruikt.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar

  Het gebruik van Brilique wordt afgeraden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast Brilique nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, voedingssupplementen en kruidengeneesmiddelen. Dit is belangrijk omdat Brilique de werking van sommige andere medicijnen kan beïnvloeden en andere medicijnen kunnen een invloed hebben op Brilique.

  Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

  • meer dan 40 mg simvastatine of lovastatine per dag (geneesmiddelen die worden gebruikt om hoog cholesterol te behandelen).
  • rifampicine (een antibioticum), fenytoïne, carbamazepine en fenobarbital (gebruikt om toevallen te behandelen), dexamethason (gebruikt om ontstekingen en auto-immuunziekten te behandelen), digoxine (gebruikt om hartfalen te behandelen), ciclosporine (gebruikt om uw lichaamsafweer te verminderen), kinidine en diltiazem (gebruikt om een afwijkend hartritme te behandelen), bètablokkers en verapamil (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen).

  Het is bijzonder belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, deze vergroten namelijk de kans op bloeden:

  • ‘orale anticoagulantia’, deze worden vaak bloedverdunners genoemd, een voorbeeld hiervan is warfarine.
  • niet-steroïden anti inflammatoire middelen (NSAIDs), vaak gebruikte pijnstillers zoals ibuprofen en naproxen.
  • selectieve serotonine heropname remmers (vaak afgekort als SSRIs), dit is een bepaalde soort antidepressiva zoals paroxetine, sertraline en citalopram.
  • andere medicijnen zoals ketoconazol (gebruikt tegen schimmelinfecties), clarithromycine (gebruikt tegen bacteriële infecties), nefazodon (een antidepressivum), ritonavir en atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV en AIDS), cisapride (gebruikt tegen brandend maagzuur), ergot alkaloïden (gebruikt tegen migraine en hoofdpijn).

  Vertel uw arts ook dat u een verhoogd risico hebt op bloeden, omdat u Brilique gebruikt als uw arts u fibrinolytica geeft, deze worden vaak ‘bloedprop-oplossers’ genoemd, zoals streptokinase of alteplase.

  Waarop moet u letten met eten en drinken?

  U mag Brilique innemen met of zonder eten.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Het wordt afgeraden om Brilique te gebruiken als u zwanger bent, of als u probeert zwanger te worden. Vrouwen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken om zwangerschap te voorkomen, zolang Brilique wordt gebruikt.

  Overleg met uw arts voordat u Brilique gebruikt tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Uw arts zal de voor- en nadelen van Brilique tijdens deze periode, met u bespreken.

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Het is onwaarschijnlijk dat Brilique invloed heeft op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen.

  Hoe gebruikt u dit middel?

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoeveel moet u innemen?

  • De startdosering is twee tabletten tegelijk (aanvangsdosis van 180 mg). Deze dosering krijgt u normaalgesproken in het ziekenhuis.
  • Na de aanvangsdosis is de gebruikelijke dosering tweemaal per dag één tablet van 90 mg, gedurende een periode van 12 maanden tenzij uw arts iets anders zegt. Neem Brilique iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in (bijvoorbeeld een tablet ’s ochtends en eentje ’s avonds).

  Uw arts zal u normaal gesproken ook vertellen dat u aspirine (acetylsalicylzuur) moet gebruiken. Uw arts vertelt u hoeveel u daarvan moet nemen (meestal tussen de 75 mg en 150 mg per dag).

  Hoe moet u Brilique innemen?

  • U kunt de tablet innemen met of zonder eten.
  • U kunt op de strip zien wanneer u uw laatste tablet heeft ingenomen. Er staat een zonnetje (voor ’s ochtends) en een maantje (voor ’s avonds) afgebeeld. Hieraan kunt u zien of u uw dosis heeft ingenomen.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

  Als u meer Brilique heeft ingenomen dan dat u had moeten innemen, dan is het belangrijk om direct met uw arts te overleggen, of om direct naar het ziekenhuis te gaan. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. U kunt een verhoogd risico op bloedingen krijgen.

  Bent u vergeten dit middel in te nemen?

  • Bent u vergeten om een dosis in te nemen, neemt u dan de volgende dosering op het normale tijdstip.
  • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

  Als u stopt met het innemen van dit middel

  Stop niet met het gebruik van Brilique zonder eerst met uw arts te hebben gesproken. Neem dit middel zo lang als dat uw arts het aan u voorschrijft. Als u stopt met het gebruik van Brilique, vergroot u mogelijk de kans op een hartaanval, beroerte of op het overlijden aan een andere ziekte die te maken heeft met uw hart of bloedvaten.

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij dit geneesmiddel.

  Ga direct naar uw arts als u één van de volgende bijwerkingen ervaart – het kan zijn dat u dringend medische behandeling nodig heeft:

  - Tekenen van een beroerte, zoals:

  1. plotseling een verdoofd gevoel of zwakte in uw armen, benen of gezicht, vooral als dit alleen aan één kant van uw lichaam is (soms).

  o plotselinge verwardheid, moeite om te spreken of moeite om anderen te begrijpen (soms).

  o plotselinge moeite met lopen of verlies van uw evenwicht of coördinatie (soms).

  1. plotselinge duizeligheid of plotseling ernstige hoofdpijn, zonder duidelijke reden (soms).

  Dit zijn signalen van een bepaald type beroerte, die wordt veroorzaakt door bloedingen in de hersenen.

  - Bloeden – een kleine bloeding komt vaak voor. Maar een ernstige bloeding komt soms voor en kan levensbedreigend zijn. Verschillende soorten bloedingen kunnen vaker voorkomen, bijvoorbeeld:

  o Bloedneus (vaak).

  o Bloed in uw urine (soms).

  o Donkere (zwarte) ontlasting of bloed in uw ontlasting (vaak). o Bloed in uw ogen (soms).

  o Bloed ophoesten (soms).

  1. Vaginaal bloedverlies dat heviger is, of op een ander tijdstip plaatsvindt, dan uw gebruikelijke menstruatiebloeding (soms).

  o Meer bloeden na een chirurgische ingreep of een verwonding (vaak). o Bloedende maag(zweer) (soms).

  o Bloedend tandvlees (soms) o Bloed uit uw oren (zelden)

  o Inwendige bloedingen (zelden)

  1. Bloedingen in gewrichten, waardoor een pijnlijke zwelling wordt veroorzaakt (zelden).

  Overleg met uw arts als u het volgende opmerkt:

  - Kortademigheid – dit komt vaak voor. De oorzaak kan uw hartaandoening zijn of er kan een andere oorzaak zijn, maar het kan ook een bijwerking zijn van Brilique. Als uw ademhalingsproblemen verslechteren, of erg lang duren, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal beslissen of het moet worden behandeld of moet worden onderzocht.

  Andere mogelijke bijwerkingen

  Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

  - Blauwe plekken

  Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

  • Allergische reactie. Uitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht, opgezwollen lippen/tong kunnen verschijnselen zijn van een allergische reactie (zie rubriek 2: Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid of een gevoel alsof de kamer ronddraait
  • Buikpijn
  • Diarree of een stoornis in de spijsvertering (indigestie)
  • Gevoel van onwel zijn
  • Uitslag
  • Jeuk
  • Brandend gevoel in de maag (gastritis)

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

  • Constipatie
  • Tintelend gevoel
  • Verwardheid

  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip en op de doos achter EXP (afkorting gebruikt voor de vervaldatum). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meergebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is ticagrelor. Iedere tablet bevat 90 mg ticagrelor.
  • De andere stoffen in dit middel zijn:

  Tablet kern: mannitol (E421), calciumfosfaat, natriumzetmeelglycolaat, hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat (E470b).

  Tablet film-laag:hypromellose (E464), titaandioxide (E171), talk, polyethyleenglycol 400, ijzeroxide (geel) (E172).

  Hoe ziet Brilique eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  Filmomhulde tablet (tablet): De tabletten zijn rond, bol aan beide kanten, geel en aan één kant gemarkeerd met ‘90’ boven ‘T’.

  Brilique is beschikbaar in:

  • Standaard stripverpakking (met ochtend- en avondaanduiding zon/maan symbolen) in kartonnen doos van 60 en 180 tabletten.
  • Kalender stripverpakking (met ochtend- en avondaanduiding zon/maan symbolen) in kartonnen doos van 14, 56 en 168 tabletten.
  • Geperforeerde stripverpakking in een kartonnen doos van 100 x 1 tabletten.

  Niet alle verpakkingsvormen worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant(en)

  Houder van de vergunning:

  AstraZeneca AB

  S-151 85

  Södertälje

  Zweden

  Fabrikant:

  AstraZeneca AB

  Gärtunavägen

  SE-151 85

  Södertälje

  Zweden

  Fabrikant:

  AstraZeneca UK Limited

  Silk Road Business Park

  Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

  Verenigd Koninkrijk

  Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

  België/Belgique/Belgien Lietuva
  AstraZeneca S.A./N.V. UAB AstraZeneca
  Tel: +32 2 370 48 11 Tel: +370 5 2660550
  България Luxembourg/Luxemburg
  АстраЗенека България ЕООД AstraZeneca S.A./ N.V.
  Teл.: +359 2 971 25 33 Tél/Tel: + 32 2 370 48 11
  Česká republika Magyarország
  AstraZeneca Czech Republic s.r.o AstraZeneca kft
  Tel: +420 222 807 111 Tel.: + 36 1 883 6500
  Danmark Malta
  AstraZeneca A/S Associated Drug Co. Ltd
  Tlf: +45 43 66 64 62 Tel: + 356 2277 8000
  Deutschland Nederland
  AstraZeneca GmbH AstraZeneca BV
  Tel: + 49 41 03 7080 Tel: +31 79 363 2222
  Eesti Norge
  AstraZeneca AstraZeneca AS
  Tel: +372 654 96 00 Tlf: + 47 21 00 64 00
  Ελλάδα Österreich
  AstraZeneca A.E. AstraZeneca Österreich GmbH
  Τηλ: + 30 2 10 68 71 500 Tel: +43 1 711 31 0
  España Polska
  AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
  Tel: + 34 91 301 91 00 Tel.: + 48 22 874 35 00
  France Portugal
  AstraZeneca AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
  Tél: + 33 1 41 29 40 00 Tel: + 351 21 434 61 00
  Hrvatska România
  AstraZeneca d.o.o. AstraZeneca Pharma SRL
  Tel: +385 1 4628 000 Tel: + 40 21 317 60 41
  Ireland Slovenija
  AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd AstraZeneca UK Limited
  Tel: + 353 1 609 7100 Tel: + 386 1 51 35 600
  Ísland Slovenská republika
  Vistor hf AstraZeneca AB o.z.
  Sími: + 354 535 7000 Tel: + 421 2 5737 7777
  Italia Suomi/Finland
  AstraZeneca S.p.A. AstraZeneca Oy
  Tel: + 39 02 98011 Puh/Tel: + 358 10 23 010
  Κύπρος Sverige
  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ AstraZeneca AB
  Τηλ: +357 22490305 Tel: +46 8 553 26 000
  Latvija United Kingdom
  SIA AstraZeneca Latvija AstraZeneca UK Ltd
  Tel: + 371 67377 100 Tel: + 44 1582 836 836
  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  
  Andere informatiebronnen  

  Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK