Advertentie

Auteur: Ibsa Farmaceutici


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Dit geneesmiddel bevat Acetylsalicylzuur (ook bekend als aspirine), dat optreedt als een antibloedplaatjes geneesmiddel. Dit betekent dat het helpt om bloedklontering tegen te gaan alsook het blokkeren van de bloedstroom naar belangrijke delen van het lichaam zoals het hart of de hersenen.
 • CARDIORAL kan gebruikt worden bij patiënten die een mini-beroerte hebben gehad (transiënte ischemische aanval - TIA), beroerte of een hartaanval om te proberen een herhaling daarvan te voorkomen. Het kan ook gebruikt worden om cardiovasculaire problemen te voorkomen bij patiënten die lijden aan stabiele of onstabiele angina (een soort pijn in de borstkas).
 • Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt bij patiënten die bepaalde soorten hartingrepen hebben ondergaan om de bloedvaten te verbreden of te deblokkeren waarbij het belangrijk is dat iedere toekomstige blokkering voorkomen wordt.
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het kan uitsluitend gebruikt worden als een preventieve behandeling.
 • Deze vorm van aspirine is niet geschikt als pijn- of koortsstiller.
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.
 • U dient uw arts te raadplegen, als u onzeker bent waarom u dit geneesmiddel gekregen heeft

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.;
 • Als u nu een maagzweer, maag/darmbloeding of enig ander soort bloeding zoals een hersenbloeding heeft;
 • Als u maagproblemen heeft gekregen bij inname van aspirine in het verleden;
 • Als u aan een ernstige leverziekte lijdt;
 • Als u aan een ernstige nierziekte lijdt;
 • Als u bepaalde aandoeningen heeft die invloed hebben op uw bloedklontering, zoals hemofilie;
 • Als u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent (zie rubriek over Zwangerschap en borstvoeding).

Geneesmiddelen zijn niet altijd geschikt voor iedereen; uw arts moet misschien testen uitvoeren om vast te stellen of dit geneesmiddel voor u geschikt is. Informeer uw arts als u lijdt aan of in het verleden geleden heeft aan enige van de volgende aandoeningen:

 • Milde of gematigde leverziekte;
 • Astma, netelroos (urticaria), of verstopte, lopende neus veroorzaakt door een allergie (rinitis);
 • Hoge bloeddruk;
 • Nierziekte;
 • Jicht (een toestand die pijn, ontsteking en zwellingen veroorzaakt aan één of meerdere gewrichten);
 • Maag- of darmzweren;
 • Zware ongesteldheden;

Een overdosis van CARDIORAL kan het risico op de hypoglykemische effecten van sulfonylurea en insulines versterken.

Chirurgie

Als u een operatie moet ondergaan of een tand moet laten trekken, kan uw arts tijdelijk uw behandeling stopzetten.

Vertel uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt.

CARDIORAL kan de effecten van sommige geneesmiddelen verhogen, of de waarschijnlijkheid op bijwerkingen doen toenemen.

Voorbeelden hiervan omvatten:

 • Geneesmiddelen gebruikt om bloed te verdunnen (warfarine, heparine en ticlopidine) geneesmiddelen die de kans op bloedklonters verminderen (clopidogrel);
 • Corticosteroïden (anti-ontstekingsmiddelen) v.b. prednisolone of NSAIDs (ibuprofen, diclofenac);
 • Geneesmiddelen gebruikt tegen depressies of psychische angst met inbegrip van lithium of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRIs) zoals fluoxetine of sertaline.
 • Methotrexaat gebruikt om psoriasis (een huidaandoening) of kanker te behandelen.

De volgende geneesmiddelen kunnen CARDIORAL minder effectief maken:

 • Geneesmiddelen gebruikt voor maagzweren (omeprazole, sucralfaat, geneesmiddelen bekend als H2 antagonisten b.v. cimetidine, ranitidine, famotidine en sommige antacida.

CARDIORAL kan de werkzaamheid van andere geneesmiddelen verminderen die tegelijkertijd ingenomen worden. Deze omvatten:

 Geneesmiddelen tegen jicht;

Neemt u naast CARDIORAL nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

CARDIORAL kan gebruikt worden voor of na voedsel en drinken.

Het drinken van alcohol kan de kans op bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. CARDIORAL wordt niet aanbevolen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap tenzij onder medisch toezicht en mag niet genomen worden tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

U dient geen CARDIORAL te nemen als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

CARDIORAL heeft waarschijnlijk geen effect op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

CARDIORAL bevat sorbitol

Suikerintolerantie: Dit geneesmiddel bevat sorbitol, een soort suiker. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker Het beste is om CARDIORAL steeds op hetzelfde moment van de dag in te nemen.

Slik de capsule in zijn geheel in met een glas water.

Volwassenen

De gebruikelijke dosis is een capsule van 75 mg per dag.

Ouderen

De gebruikelijke dosis is een capsule van 75 mg per dag.

Kinderen

CARDIORAL wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Als u per ongeluk te veel capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, afdeling spoedgevallen. Neem altijd de verpakking van het geneesmiddel mee, ook als er geen capsules meer inzitten.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn: een gevoel van draaierigheid (duizeligheid), hoofdpijn, suizen in de oren, verwarring, misselijkheid, braken en buikpijn. Een grote overdosis zou kunnen leiden tot sneller ademen dan normaal (hyperventilatie), ademhalingsmoeilijkheden, hitte beroerte, transpireren, rusteloosheid, stuipen, dingen zien, lage bloedsuiker en eventueel verlies van het bewustzijn of coma.

Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zodra u eraan denkt, tenzij het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van CARDIORAL tenzij uw arts u dit zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

.

Informeer uw arts onmiddellijk als u een van de volgende symptomen ondervindt na het innemen van dit geneesmiddel.

 • Plotse kortademigheid; ademhalingsmoeilijkheden;
 • Opzwellen van de oogleden, het gelaat of de lippen; opzwellen van de ledematen (oedeem);
 • Huiduitslag of jeuk (in het bijzonder over het gehele lichaam), dit kunnen tekenen van aandoeningen die bekend staan als angioedeem en anafylactische shock.

Alhoewel de hierboven genoemde symptomen zeldzaam zijn, kunnen ze ernstig zijn. Informeer uw arts of apotheker als één van de hieronder opgesomde bijwerkingen ernstig worden:

(minder dan 1 persoon op iedere 10)

 • maagpijn
 • zwarte of teerachtige ingewanden die kunnen veroorzaakt worden door bloed in uw ontlasting
 • bloed overgeven

(minder dan 1 persoon op iedere 1,000)

 • neusbloedingen, bloeding aan het tandvlees, verhoogde menstruatiebloeding
 • astma, ontsteking van het neusslijmvlies (rinitis)

Bijwerkingen (frequentie niet gekend)

 • lever- en nierstoornissen
 • te hoog urinezuurgehalte in uw bloed (hyperurikaemie)
 • lage bloedsuiker.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25oC.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht
 • De capsules moeten binnen 40 dagen na de eerste opening van de fles worden gebruikt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur 75 mg .

De andere stoffen in dit middel zijn:

omega-3 zuur triglyceriden, zetmeel, citroenzuur, bijenwas geel (E901), gehydrogenereerde kokosnootolie, palmolie.

Omhulselhulpstoffen: gelatine (E441), gedeeltelijk gedehydrateerde sorbitol vloeistof (E 420),glycerol, maïszetmeel.

CARDIORAL capsules worden verpakt in Pentafarm Aclar/Aluminium blisterverpakkingen en zijn beschikbaar in verpakkingen van 30 capsules, zacht.

CARDIORAL Capsules worden verpakt in ronde kunststof 50 ml flessen met schroefdop en geïntegreerd droogmiddel.

Elke fles bevat 30 zachte capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

IBSA farmaceutici Italia S.r.l Via Martiri di Cefalonia, 2 26900 Lodi

ITALIË

Fabrikant

Laboratoires GENEVRIER S.A.

280 rue de Goa – Z.I. Les Trois Moulins Parc de Sophia-Antipolis – 06600 Antibes FRANKRIJK

In het register ingeschreven onder

CARDIORAL 75 mg capsules, zacht RVG 102708

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

CARDIORAL 75 mg capsules, zacht (in NL)

CARDIORAL 75 mg, měkké tobolky (in CZ)

CARDIORAL 75 mg, καψάκια, μαλακά (in EL) CARDIORAL 75 mg, Weichkapseln(in LU) CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly (in SK)

CARDIORAL 75 mg, capsule morbide (in IT)

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE GENEVRIER (in FR) CARDILON 75 mg, cápsulas, blandas,(in ES) CORDISAL 75 mg lágy kapszula (in HU)

CORDILON 75 mg cápsulas, moles (in PT)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK