Aspro 500 Bruis, bruistabletten 500 mg

ATC-Code
N02BA01
Aspro 500 Bruis, bruistabletten 500 mg

Bayer

Stof(fen)
Acetylsalicylzuur (ASA)
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bayer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aspro 500 Bruis werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. De werkzame stof is acetylsalicylzuur.

Aspro 500 Bruis kan worden gebruikt bij:

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn
 • reumatische pijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Aspro 500 Bruis niet:

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur of andere salicylzuurverbindingen of voor één van de andere bestanddelen van dit product
 • wanneer u astma hebt gehad, veroorzaakt door toediening van salicylaten of stoffen met een vergelijkbare werking, met name pijnstillende, koortsverlagende en

ontstekingsremmende geneesmiddelen, NSAID’s genaamd (zie ook de rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Aspro 500 Bruis’)

 • wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent (zie de rubriek ‘Zwangerschap en Borstvoeding’)
 • wanneer u last heeft van een maag- en/of darmzweer
 • wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u ernstige leverfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u ernstige hartfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u meer dan 15 mg methotrexaat per week gebruikt (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis)
 • wanneer u een verhoogde bloedingsneiging hebt
 • wanneer u bloedstollingsremmende middelen die via de mond worden ingenomen gebruikt en tegelijk meer dan 6 tabletten Aspro 500 Bruis per dag wil gaan gebruiken. De kans op bloedingen wordt daardoor groter (zie ook de rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Aspro 500 Bruis’ en ‘Gebruik Aspro 500 Bruis niet in combinatie met’).

Wees extra voorzichtig met Aspro 500 Bruis:

 • wanneer u eerder last heeft gehad van een maag- en/of darmzweer, maag- en/of darmbloeding of maagontsteking
 • wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie of een verminderde bloedcirculatie (bv. bij een aandoening van de bloedvaten van de nieren, bij onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen), bij een grote operatie, bij bloedvergiftiging of bij grote bloedingen) heeft.
 • wanneer u overgevoelig bent voor pijnstillers, ontstekingsremmende middelen, middelen bij reuma of andere stoffen die een allergische reactie kunnen opwekken
 • wanneer u een grote of kleine chirurgische ingreep (zoals het trekken van tanden en kiezen) moet ondergaan, omdat Aspro 500 Bruis de kans op bloedingen verhoogt
 • wanneer u lijdt aan een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase; Door een verhoogde gevoeligheid kunnen hoge doses acetylsalicylzuur in zeldzame gevallen afbraak van het bloed veroorzaken. Dit kan versterkt worden door bv. een hoge dosis van het middel, koorts en acute infecties.
 • wanneer u aan jicht lijdt; Aspro 500 Bruis kan de uitscheiding van urinezuur verminderen waardoor een jichtaanval kan worden uitgelokt
 • wanneer u Aspro 500 Bruis gebruikt terwijl u ook bloedstollingsremmende middelen gebruikt; de kans op het optreden van bloedingen kan daardoor toenemen.

Als één of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raden wij aan uw arts om advies te vragen voordat u Aspro 500 Bruis gebruikt.

Waterpokken of griep bij jongeren

Geef Aspro 500 Bruis slechts op uitdrukkelijk advies van uw arts aan kinderen en jongeren met verschijnselen van waterpokken of griep. Mocht er tijdens het gebruik van Aspro 500 Bruis bij deze patiënten sprake zijn van langdurig overgeven, een verminderd bewustzijn of abnormaal gedrag, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye. Dit is een zeer zelden voorkomende ziekte, die onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijk is en waarbij onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk is.

Aandoeningen van de luchtwegen

Aspro 500 Bruis kan kramp van de luchtwegen, astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Patiënten die lijden aan astma, hooikoorts,

neuspoliepen, of andere chronische aandoeningen van de luchtwegen en patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen lopen een verhoogd risico.

 • Langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn veroorzaken.
 • Regelmatig gebruik van pijnstillers kan de nieren beschadigen.
 • Aspro 500 Bruis bevat 250 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden met een gecontroleerd natriumdieet.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik Aspro 500 Bruis niet in combinatie met:

 • methotrexaat (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis), indien u hier meer dan 15 mg per week van gebruikt (indien u hier minder dan 15 mg per week van gebruikt, mag u Aspro 500 Bruis wel gebruiken, maar alleen op advies van uw arts)
 • bloedstollingsremmende middelen die via de mond worden ingenomen; als u daarnaast óók hoge doseringen Aspro 500 Bruis gebruikt (meer dan 6 tabletten Aspro 500 Bruis per dag), bestaat er een verhoogd risico op bloedingen

Gebruik Aspro 500 Bruis in combinatie met één van de volgende middelen uitsluitend op advies van uw arts:

 • methotrexaat (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis); indien u hier minder dan 15 mg per week van gebruikt (indien u hier meer dan 15 mg per week van gebruikt, mag u Aspro 500 Bruis niet gebruiken)
 • andere koortsverlagende, ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen als u daarnaast ook hoge doseringen Aspro gebruikt (meer dan 6 tabletten Aspro 500 Bruis per dag)
 • selectieve serotonineheropnameremmers (een bepaalde groep van antidepressiva)
 • urinezuurverlagende middelen zoals benzbromaron en probenicide
 • digoxine (middel bij bepaalde hartklachten)
 • insuline en andere bloedsuikerverlagende middelen zoals sulfonylureumverbindingen
 • bloedstolseloplossende middelen
 • plastabletten, als u ook meer dan 6 tabletten Aspro 500 Bruis per dag gebruikt
 • bijnierschorshormonen (uitgezonderd hydrocortison)
 • ACE-remmers (middelen tegen o.a. verhoogde bloeddruk, zoals enalapril, captopril)
 • valproïnezuur (middel bij o.a. epilepsie)

Gebruik van Aspro 500 Bruis met voedsel en drank

Gebruik Aspro 500 Bruis niet in combinatie met alcohol, omdat de kans op beschadiging van het maag- en darmslijmvlies kan toenemen en de bloedingstijd langer kan worden.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap mag u Aspro 500 Bruis alleen gebruiken als uw arts dit noodzakelijk vindt, omdat er in deze periode een verhoogd

risico bestaat op miskramen en het ontstaan van bepaalde lichamelijke afwijkingen van het hart en de buikwand bij het ongeboren kind.

Als u zwanger probeert te worden en u wilt Aspro 500 Bruis gaan gebruiken overleg dan eerst met uw arts.

Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Aspro 500 Bruis niet worden gebruikt. Zowel bij de moeder als bij het ongeboren kind kunnen door het gebruik van Aspro 500 Bruis bijwerkingen ontstaan. Bij de moeder kunnen onder andere bloedingen en toename in de duur van de zwangerschap en van de bevalling optreden. Bij het kind kunnen bloedingen en afwijkingen aan hart, longen en nieren optreden.

Borstvoeding

Bij regelmatig gebruik van Aspro 500 Bruis dient het geven van borstvoeding te worden gestaakt aangezien de actieve bestanddelen van Aspro 500 Bruis in kleine hoeveelheden overgaan in de moedermelk. Na eenmalig gebruik is onderbreking van de borstvoeding niet nodig.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Aspro 500 Bruis een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Raadpleeg bij twijfel uw arts, apotheker.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

 • Volwassenen:
 1. tot 2 bruistabletten per keer, maximaal 8 tabletten per etmaal.
Ouderen: U kunt de dosering zoals bij ‘Volwassenen’ gebruiken, maar u moet extra voorzichtig zijn wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt. Kinderen van 12 jaar en ouder:
 1. bruistablet per keer, maximaal 4 tabletten per etmaal.

Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. Tussen de inname van 2 tabletten moet minimaal 4 uur zitten. Bij kinderen met waterpokken of griep mag Aspro 500 Bruis alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts worden gebruikt (zie ook de rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Aspro 500 Bruis’)

 • Kinderen onder de 12 jaar: Kinderen onder de 12 jaar dienen tabletten te krijgen met een lagere dosering (100 mg acetylsalicylzuur per tablet).

Wijze van innemen:

De bruistabletten oplossen in een glas water en opdrinken bij voorkeur na een maaltijd.

Hoe lang kunt u Aspro 500 Bruis gebruiken?

Gebruik Aspro 500 Bruis niet langer dan 5 dagen zonder een arts te raadplegen.

Als u bemerkt dat Aspro 500 Bruis te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Aspro 500 Bruis heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel Aspro 500 Bruis heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

De volgende verschijnselen kunnen duiden op overdosering: oorsuizen, duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, gehoorverlies, koorts, hyperventilatie, hartproblemen, eventueel leidend tot coma.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aspro 500 Bruis in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering alsnog innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Aspro 500 Bruis

Als u plotseling stopt met het gebruik van Aspro 500 Bruis is het mogelijk dat de klachten waarvoor u Aspro 500 Bruis bent gaan gebruiken nog niet zijn verdwenen of dat deze terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of drogist.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Aspro 500 Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens het gebruik van Aspro 500 Bruis zijn de volgende bijwerkingen waargenomen.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen)

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 personen)

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 personen)

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 personen)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

Bloed- en lymfestelsel:

Bloedingen, zoals tandvleesbloedingen, bloeduitstortingen, bloedingen tijdens of na operaties en bloedingen van de urinewegen en/of geslachtsorganen, zijn waargenomen, mogelijk met verlenging van de bloedingstijd. Dit effect kan 4 tot 8 dagen duren na het stoppen met het gebruik van Aspro 500 Bruis. Afbraak van het bloed (hemolyse) en bloedarmoede door te sterke afbraak van het bloed (hemolytische anemie) bij patienten met een tekort aan een leverenzym (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase).

Zelden tot zeer zelden:

Ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

Immuunsysteem/Ademhalingsstelsel/Bloedvaten:

Zelden:

Ernstige overgevoeligheidsreacties die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische shock). Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

Zenuwstelsel:

Duizeligheid en oorsuizen; deze verschijnselen kunnen op een overdosering wijzen.

Maag-darmstelsel:

Vaak:

Maag-darmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn, misselijkheid en braken.

Zelden:

Maag-darmbloedingen, eventueel leidend tot bloedarmoede. Maag- en/of darmzweer soms met het ontstaan van gaatjes in de darmwand (perforatie).

Lever en gal:

Zeer zelden:

Afwijkende leverfunctie (te meten via bloedonderzoek).

Nier- en urinewegaandoeningen:

Verminderde nierfunctie en acuut nierfalen.

Huid en onderhuid:

Soms:

Overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals huiduitslag, galbulten, vochtophoping en jeuk.

Zelden:

Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals onder andere rode verkleuring en blaasvorming. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Aspro 500 Bruis buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25˚C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Aspro 500 Bruis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ en op de doordrukstrip na ´Exp´ (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Aspro 500 Bruis

 • Het werkzame bestanddeel is 500 mg acetylsalicylzuur per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, citroenzuur, natriumsaccharine en citroenaroma.

Hoe ziet Aspro 500 Bruis er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Aspro 500 Bruis is een witte tablet, met een breukgleuf.
 • Aspro 500 Bruis is verkrijgbaar in een kartonnen doosje met 12 of 20 tabletten.

De doordrukstrips zijn gemaakt van polypropyleenfolie en aluminiumfolie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen en correspondentie: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant: Delpharm Gaillard, Gaillard, Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG 08186.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012

Nuttige informatie over pijn, koorts en ontsteking

Pijnstillend

Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen.

Pijn kan ons hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een pijnstiller zoals Aspro 500 Bruis kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt.

Koortsverlagend

Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een middel zoals Aspro 500 Bruis kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hiermee worden verminderd.

Ontstekingsremmend

Sommige aandoeningen kunnen gepaard gaan met een ontsteking. Denk hierbij aan een ontsteking van het tandvlees, maar ook aan een ontsteking van de gewrichten of bindweefsels. Over het algemeen kenmerkt een ontsteking zich door roodheid, zwelling, warmte en pijn en kan gepaard gaan met koorts. Een middel zoals Aspro 500 Bruis werkt ontstekingsremmend en kan er voor zorgen dat het ontstoken weefsel weer tot rust komt.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.