Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro,

Dispergeerbare tabletten

Dispergeerbare tabletten.

Kartonnen doosje met 3, 6 of 9 doordrukstrips van Aluminium/PVC/PVDC à 10 tabletten. Kartonnen doosje met 5 doordrukstrips van Aluminium/PVC/PVDC à 10 tabletten (EAV-verpakking). Pot van polypropyleen met 500 of 1000 tabletten.

Geneesmiddelengroep:

Acetylsalicylzuur behoort tot de groep middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan (trombocytenaggregatieremmers).

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, waardoor de bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van "klontjes” wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze klontjes.

Gebruiken:

 • ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA) of een beroerte mits bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro niet:

 • wanneer u een bloedig herseninfarct heeft of heeft gehad (hersenbloeding)
 • wanneer u maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen
 • wanneer u een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft
 • wanneer u maag-/darmbloedingen heeft
 • wanneer u overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen (b.v. indien u een astmapatiënt bent. U kunt dan in sommige gevallen een aanval krijgen of flauwvallen).
 • wanneer u een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft
 • wanneer u neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft
 • wanneer u met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Wees extra voorzichtig met Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro:

 • bij gebruik kort voor of kort na het trekken van tanden en/of kiezen. Dit in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg met uw arts of het gebruik van Acetyl-salicylzuur ratiopharm 30 mg neuro tijdelijk moet worden gestaakt. De duur van de therapie-onderbreking kan per persoon

verschillen maar zal meestal een week bedragen.

 • bij gebruik bij kinderen die symptomen vertonen van griep of waterpokken. Die kinderen mogen Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro allen gebruiken op advies van de arts. Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur kan voornamelijk bij kinderen een ernstige aandoening (Reye syndroom) voorkomen met als verschijnselen: braken, sufheid, ademhalingsstoornissen stuipen en bewusteloosheid. Dit is een zeer zeldzame maar levensgevaarlijke ziekte waarbij een arts onmiddellijk moet ingrijpen.

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro,

Dispergeerbare tabletten

 • bij gebruik van alcohol. Als u Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op maagklachten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro in combinatie met voedsel en drank:

Gelijktijdig gebruik van alcohol en acetylsalicylzuur dient te worden vermeden.

Zwangerschap:

Dit geneesmiddel uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij gebruik van lage doseringen hoeft de borstvoeding niet te worden gestopt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro:

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 46 mg lactose per tablet. Bij gebruik van de aanbevolen dosering is de maximale dagdosis 46 mg lactose. Niet geschikt bij lactase insufficiëntie, galactosemie of glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Gebruik van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig wordt gebruikt met

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro,

Dispergeerbare tabletten

andere middelen tegen:

 • bloedstolling (b.v. warfarine)
 • pijn en ontsteking (b.v. steroïden of anti-ontstekingsmiddelen)
 • jicht (probenecide)
 • kanker of reumatoïde arthritis (methotrexaat)
 • bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten).
 • spironolacton, een plasmiddel (diureticum)
 • furosemide, een plasmiddel (diureticum)

Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. Als u regelmatig acetylsalicylzuur/carbaslaatcalcium gebruikt raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept hebt gekregen).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is de dosering als volgt:

volwassenen:

1 tablet (30 mg) per dag.

Deze dispergeerbare tabletten zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor kinderen.

Wijze van innemen:

De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Duur van de behandeling:

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening bij de verschillende toepassingen, maar over het algemeen zal uw arts u een langdurige behandeling voorschrijven.

In geval u bemerkt dat Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Hierbij kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • bij een matige vergiftiging: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.
 • bij een ernstige vergiftiging: koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging, onrust, verkramping,

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro,

Dispergeerbare tabletten

hallucinaties, coma en hartstilstand.

Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de maag gespoeld worden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem nooit een dubbele dosis van Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • maagklachten (dan gebruik stoppen)
 • bloedverlies in de maag en in de darmen; (bloedverlies via de ontlasting is meestal voor de patiënt niet direct waarneembaar. Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede.)
 • verlenging van de bloedingstijd
 • jicht (zelden)
 • overgevoeligheidsverschijnselen waaronder jeuk en huiduitslag
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (b. v. keel of tong), ademhalings-moeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro,

Dispergeerbare tabletten

Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Acetylsalicylzuur ratiopharm 30 mg neuro niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “EXP”. De aanduiding “EXP” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK