Claritromycine 250 PCH, filmomhulde tabletten 250 mg

ATC-Code
J01FA09
Claritromycine 250 PCH, filmomhulde tabletten 250 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Claritromycine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Macroliden, lincosamiden en streptograminen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Filmomhulde tabletten 250 mg: 10, 12, 14 en 20 stuks in blisterverpakking en 50 tabletten in eenheidsafleververpakking.

Filmomhulde tabletten 500 mg: 10 en 14 stuks in blisterverpakking en 50 tabletten in eenheidsafleververpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Claritromycine behoort tot de groep van de antibiotica. Deze middelen zijn in staat om de groei van bacteriën te remmen en/of om bacteriën te doden.

Gebruiken

 • bij infecties van de bovenste luchtwegen: bijholteontsteking, keelontsteking
 • bij infecties van de lagere luchtwegen: bronchitis en bij matige of minder ernstige longontsteking
 • bij infecties van de huid en weke delen: wondroos, ontsteking van de haarzakjes en onderhuidse bindweefsel
 • bij het uitroeien van de zogenoemde bacterie Helicobacter pylori bij een darmzweer in combinatie met omeprazol (middel tegen maagzweer).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Claritromycine PCH niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor claritromycine of voor een van de andere bestanddelen van de filmomhulde tabletten
 • wanneer u cisapride, ergotamine derivaten, pimozide, terfenadine of astemizol gebruikt; gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot een verlenging van de prikkelgeleiding in het hart en hartritmestoornissen
 • wanneer u last heeft van een verlaagd kalium gehalte van het bloed.

Wees extra voorzichtig met Claritromycine PCH

 • wanneer u omeprazol (middel tegen maagzweer) in combinatie met claritromycine gebruikt tegen een darmzweer; claritromycine kan de hoeveelheid omeprazol in het bloed verhogen
 • wanneer uw lever minder goed werkt; uw arts zal wellicht de dosering claritromycine aanpassen
 • wanneer uw nieren minder goed werken; uw arts zal wellicht de dosering claritromycine aanpassen
 • wanneer u overgevoelig bent voor soortgelijke antibiotica zoals lincomycine en clindamycine kunt u dat ook zijn voor claritromycine
 • wanneer u ernstige diarree krijgt met bloed en slijm na de aanvang van de behandeling met claritromycine; informeer uw arts als deze verschijnselen optreden
 • wanneer u last heeft van een nieuwe ontsteking moet u uw arts informeren.

Gerenvooieerde versie

CLARITROMYCINE 250 – 500 PCH filmomhulde tabletten

Het is mogelijk dat tijdens gebruik van Claritromycine PCH er toch ontstekingen optreden. De verwekkers die deze ontstekingen veroorzaken zijn dan niet gevoelig voor dit geneesmiddel.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van claritromycine in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit middel schadelijk gebleken. Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

De toepassing van claritromycine tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Claritromycine PCH kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Claritromycine PCH

Dit geneesmiddel bevat tartrazine. Hierdoor kunnen allergische reacties, waaronder astma optreden (in het bijzonder bij personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur).

Gebruik van Claritromycine PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze filmomhulde tabletten met:

 • bepaalde middelen die leverenzymen remmen zoals warfarine (middel tegen bloedstolling), ergot alkaloïden (middel tegen migraine), hexobarbital, triazolam en midazolam (slaapmiddelen), disopyramide (middel tegen hartritmestoornissen), lovastatine (cholesterolverlagend middel), fenytoïne (middel tegen epilepsie), astemizol en terfenadine (middelen tegen overgevoeligheid en hooikoorts), alfentanil (pijnstiller), cisapride (middel tegen trage maagwerking), pimozide (middel tegen psychische stoornissen), ciclosporine (afweersysteem onderdrukkend middel) en rifabutine

Gerenvooieerde versie

CLARITROMYCINE 250 – 500 PCH filmomhulde tabletten

 • theofylline (luchtwegverwijdende middelen); claritromycine kan de hoeveelheid theofylline in het bloed verhogen
 • carbamazepine (middel tegen epilepsie); claritromycine kan de hoeveelheid carbamazepine in het bloed verhogen
 • digoxine (middel tegen hartritmestoornissen); claritromycine kan de werkzaamheid van digoxine versterken; uw arts zal wellicht de hoeveelheid digoxine in het bloed controleren
 • bepaalde middelen tegen infecties zoals beta-lactam antibiotica, lincomycine en clindamycine; claritromycine kan de werkzaamheid van deze middelen verminderen
 • ritonavir (middel tegen HIV en aids); indien u lijdt aan een nierfunctiestoornis kan uw arts de dosering aanpassen
 • bepaalde cholesterolverlagende middelen zoals lovastatine en simvastatine; bij gelijktijdige toediening van claritromycine met deze middelen kan afbraak van spierweefsel optreden
 • bepaalde middelen tegen epilepsie zoals ergotamine en dihydro-ergotamine; gelijktijdige toediening van claritromycine met deze middelen kan een te geringe aanvoer van bloed naar een bepaald lichaamsdeel tot gevolg hebben
 • omeprazol (middel tegen maagzweer); claritromycine kan de hoeveelheid omeprazol in uw bloed verhogen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Luchtweginfecties / infecties van huid en weke delen

A. Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

De aanbevolen dosis is 250 mg tweemaal per dag ('s ochtend en 's avonds voor of na de maaltijd). Bij ernstige infecties kan de dosis worden verhoogd tot 500 mg tweemaal per dag ('s ochtend en 's avonds voor of na de maaltijd).

De gebruikelijke duur van de therapie bedraagt 6 tot 14 dagen.

B. Kinderen tot 12 jaar

Claritromycine PCH tabletten wordt voor kinderen tot 12 jaar niet aanbevolen.

Dosisaanpassing

Indien u lijdt aan een verminderde nierfunctie zal uw arts de dosis halveren, d.w.z. 250 mg per dag of in het geval van ernstige infecties 250 mg tweemaal daags ('s ochtend en 's avonds voor of na de maaltijd). De behandeling mag niet langer dan 14 dagen duren.

Gerenvooieerde versie

CLARITROMYCINE 250 – 500 PCH filmomhulde tabletten

Uitroeiing van Helicobacter pylori in combinatie met omeprazol bij de behandeling van een darmzweer

Volwassenen

500 mg Claritromycine PCH twee maal per dag ('s ochtend en 's avonds voor of na de maaltijd), in combinatie met 1000 mg amoxicilline tweemaal per dag en 20 mg omeprazol éénmaal daags. De gebruikelijke duur van de behandeling bedraagt 7-10 dagen.

Het is belangrijk dat u de door de arts voorgeschreven kuur met Claritromycine PCH afmaakt, dus ook wanneer de verschijnselen van de ontsteking al zijn verdwenen, om te voorkomen dat de ontsteking terugkeert. De kuur afmaken wil zeggen: doorgaan tot alle door de arts voorgeschreven filmomhulde tabletten op zijn.

Als u merkt dat Claritromycine PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Claritromycine PCH heeft ingenomen

Wanneer u te veel Claritromycine PCH heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een te hoge dosis Claritromycine PCH kunnen maagdarmklachten optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Claritromycine PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Claritromycine PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Claritromycine PCH wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Claritromycine PCH kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Het is daarom belangrijk de kuur helemaal af te maken.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Gerenvooieerde versie

CLARITROMYCINE 250 – 500 PCH filmomhulde tabletten

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Claritromycine PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u één van de onderstaande verschijnselen ervaart:

 • overgevoeligheidsreactie met sterke daling van de bloeddruk, bleekheid onrust, zwakke pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (anafylaxie) en zelden ernstige overgevoeligheidsreactie

met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Bovenstaande reacties zijn alle ernstige bijwerkingen die zelden voorkomen.

Verder kunnen de volgende milde/minder ernstige bijwerkingen optreden:

 • maagdarmstoornissen zoals misselijkheid, diarree, braken, buikpijn en gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • ontstekingen in de mond zoals ontstekingen van slijmvlies en tong
 • tandverkleuringen welke gewoonlijk te herstellen zijn door een mondhygiëniste
 • hoofdpijn en smaakverandering
 • veranderde reuk meestal samen met veranderde smaak
 • voorbijgaand gehoorverlies
 • overgevoeligheidsreacties, waaronder huiduitslag met hevige jeuk en galbulten (urticaria)
 • voorbijgaande bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel zoals duizeligheid, angst, slapeloosheid, nare dromen, oorsuizen, verwarring, waarnemen van dingen die er niet zijn, psychose en vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel
 • zelden treedt een verlaging van het bloedsuikergehalte op
 • enkele individuele gevallen van veranderingen in het bloedbeeld zoals een verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes zijn gerapporteerd
 • evenals bij soortgelijke middelen kunnen er geleidingsstoornissen in het hart en hartritmestoornissen zoals een versnelde hartslag optreden
 • evenals bij soortgelijke middelen kan uw lever minder goed gaan werken (gewoonlijk voorbijgaand); als u een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht) krijgt, raadpleeg dan uw arts

Onderzoeken

 • veranderingen in diverse laboratorium waarden kunnen optreden bij lever- en nierfunctie testen en bloedwaarden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Gerenvooieerde versie

CLARITROMYCINE 250 – 500 PCH filmomhulde tabletten

Claritromycine PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2012.

0612.3v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.