Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Claritromycine retard Teva behoort tot een bepaalde groep antibiotica, de zogenaamde macroliden. Antibiotica stoppen de groei van bepaalde bacteriën die infecties veroorzaken. De toepassing hiervan wordt hieronder beschreven.

Claritromycine retard Teva is een tablet met gereguleerde afgifte, dat wil zeggen dat de werkzame stof langzaam uit de tablet vrijkomt. Hierdoor hoeft u Claritromycine retard Teva maar éénmaal per dag in te nemen.

Claritromycine retard Teva tabletten worden gebruikt bij de behandeling van infecties zoals:

 • Infecties van de luchtwegen zoals bronchitis en longontsteking
 • Infectie van de keel- en neusbijholten
 • Milde tot matige infectie van de huid en weke delen.

Claritromycine retard Teva tabletten worden gebruikt bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling in het ziekenhuis. Neem de verpakking en overgebleven tabletten met u mee. Symptomen van een overdosis bevatten misselijkheid, diarree, spijsverteringsproblemen of pijn in de maag en er is een kans op overgevoeligheidsreacties.

Neem de vergeten dosis in zodra u hier aan denkt, behalve als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop inname van Claritromycine retard Teva niet zodra u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de tabletten blijft innemen voor zolang de arts deze heeft voorgeschreven, anders kunnen de klachten terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor claritromycine, andere antibiotica van de macrolidesoort (zoals erytromycine of azitromycine) of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een ernstige nieraandoening heeft. Uw arts kan een andere vorm claritromycine voorschrijven.
 • Als uw arts u heeft verteld dat u lage kaliumwaarden in het bloed heeft.
 • Als u ergotamine-achtige geneesmiddelen gebruikt (gewoonlijk gebruikt bij migraine).
 • Als u cisapride gebruikt (bij maagaandoeningen).
 • Als u pimozide gebruikt (bij psychische stoornissen).
 • Als u terfenadine of astemizol gebruikt (bij hooikoorts of allergie).
 • Als u simvastatine of lovastatine gebruikt (om cholesterol te verlagen).
 • Als u een ernstige leveraandoening met een nieraandoening heeft.
 • Als u een onregelmatige hartslag heeft.

Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken als:

 • u een nieraandoening of leveraandoening heeft
 • u bekende hartproblemen heeft, vooral hartritmestoornissen (zoals verlengd QT-syndroom)
 • u myasthenia gravis heeft, een aandoening waarbij spierzwakte en vermoeidheid voorkomt
 • u ernstige een lang aanhoudende diarree krijgt tijdens of na het innemen van Claritromycine Teva, raadpleeg dan uw arts onmiddellijk
 • u allergisch bent voor lincomycine of clindamycine (antibiotica)
 • u kaliumbloed- en magnesiumbloedwaarden laag zijn
 • u colchicines inneemt (gebruikt bij jicht) omdat dit ernstige bijwerkingen kan veroorzaken

Claritromycine retard 500 mg Teva bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruikt u naast Claritromycine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van Claritromycine Teva met onderstaande geneesmiddelen kan het effect van deze geneesmiddelen versterken:

 • digoxine, kinidine of disopyramide (hartgeneesmiddelen)
 • warfarine (bloedverdunner)
 • carbamazepine, valproaat of fenytoïne (gebruikt bij epilepsie)
 • theofylline (gebruikt bij astma)

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • terfenadine of astemizol (bij hooikoorts en allergie). Deze geneesmiddelen moeten niet worden gebruikt als Claritromycine retard Teva wordt gebruikt.
 • triazolam, alprazolam of midazolam (kalmeringsmiddelen)
 • geneesmiddelen die het cholesterol verlagen zoals atorvastatine of cerivastatine. Deze geneesmiddelen moeten niet worden gebruikt als Claritromycine retard Teva wordt gebruikt.
 • omeprazol (bij maagaandoeningen).

Claritromycine retard Teva kan invloed hebben op anti-virale (HIV) geneesmiddelen:

 • zidovudinde, Claritromycine retard Teva kan de zidovudine concentratie doen verhogen
 • ritonavir kan de concentratie van Claritromycine retard Teva doen verhogen
 • atazinavir en saquinavir: Gelijktijdig gebruik met Claritromycine retard Teva kan de concentratie van atazinavir en saquinavir doen verhogen.
 • nevirapine en efavirenz kan de concentratie van Claritromycine retard Teva doen verlagen.

Andere interacties zijn:

 • rifabutine (een antibioticum effectief tegen bepaalde infecties) kan de concentratie van Claritromycine retard Teva doen verlagen
 • itraconazol (een antischimmel middel) waarbij een gelijktijdig gebruik met Claritromycine retard Teva de concentratie van beide middelen kan verhogen
 • fluconazol, een ander antischimmel middel, kan de concentratie van Claritromycine retard Teva doen verhogen
 • sildenafil, tadalafil of vardenafil (voor de behandeling van erectiestoornissen). Gelijktijdig gebruik met Claritromycine retard Teva kan de concentratie van beide middelen doen verhogen.
 • tolterodine (om symptomen van een overactieve blaas te behandelen. Bij bepaalde patiënten kan de tolterodineconcentratie verhogen als Claritromycine retard Teva gelijktijdig wordt gebruikt.
 • methylprednisolon (een corticosteroïd om ontstekingen mee te behandelen)
 • vinblastine (een chemotherapeutisch middel om kanker te behandelen)
 • ziprasidon (een antipsychotica)
 • eletriptan (gebruikt bij migraine)
 • halofrantine (gebruikt om malaria te behandelen)
 • aprepitant (gebruik om braken te voorkomen tijdens de chemotherapie)
 • cilostazol (gebruikt om de circulatie in de benen te verbeteren)
 • rifampicine (om tuberculose te behandelen)
 • tacrolimus, sirolimus of ciclosporine (bij orgaantransplantatie)
 • Sint Janskruid (kruidenpreparaat om depressie te behandelen)
 • fenobarbital (geneesmiddel voor epilepsie)
 • ergotamine of dihydroergotamine (om migraine te behandelen). Deze geneesmiddelen moeten niet gelijktijdig gebruikt worden met Claritromycine retard Teva.
 • pimozide (gebruikt bij psychische stoornissen): Pimozide moet niet gelijktijdig gebruikt worden met Claritromycine retard Teva.
 • Cisapride (gebruikt bij maagaandoeningen). Cisapride moet niet gelijktijdig gebruikt worden met Claritromycine retard Teva.

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Dit geneesmiddel moet met voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Claritromycine moet niet toegediend worden aan zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven behalve als de voordelen voor de moeder meer opwegen dan de risico’s voor de baby. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Kleine hoeveelheden claritromycine kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan slaperigheid, duizeligheid of verwardheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Claritromycine retard 500 mg Teva lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoe en hoe lang u Claritromycine retard Teva moet innemen. Stop de behandeling met Claritromycine retard Teva niet, ook niet als de klachten verbeteren. Het is belangrijk om de tabletten net zo lang in te nemen zoals uw arts heeft voorgeschreven, anders is het mogelijk dat de infectie terugkomt.

 • De tabletten dienen heel te worden doorgeslikt met wat water.
 • De tabletten dienen niet gekauwd of gehalveerd te worden.
 • De tabletten dienen eenmaal daags bij voorkeur op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen gedurende de gehele behandeling.
 • De tabletten dienen met voedsel te worden ingenomen.

Dosering

De gebruikelijke dosering

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Volwassenen waaronder ouderen en kinderen vanaf 12 jaar

De gebruikelijke dosis is 500 mg eenmaal daags gedurende 7 tot 14 dagen. Uw arts zal de duur van uw behandeling bepalen. Uw arts kan uw dosering verhogen naar twee keer 500 mg tabletten bij ernstige infecties. U moet deze tabletten dan tegelijk innemen.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Dien dit geneesmiddel niet toe aan kinderen jonger dan 12 jaar. Uw arts zal een ander geschikt geneesmiddel voor uw kind voorschrijven.

Patiënten met een ernstige nier- en leveraandoening

Patiënten met ernstige nier- en leveraandoeningen moeten Claritromycine retard Teva niet innemen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u tijdens de behandeling de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan de inname van de tabletten en raadpleeg onmiddellijk uw arts:

 • ernstige of aanhoudende diarree, welke bloed of slijm bevat. Diarree kan nog twee maanden na het gebruik van claritromycine voorkomen, in deze gevallen moet u ook uw arts raadplegen.
 • huiduitslag, moeite met ademen, flauwvallen of zwelling van het gezicht en keel. Dit is een teken dat u mogelijk een overgevoeligheidsreactie op het middel heeft.

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • gele verkleuring van de huid (geelzucht), huidirritatie, bleke ontlasting, donkere urine, gevoelige onderbuik of verlies van eetlust. Dit kunnen tekenen zijn dat uw lever niet goed functioneert.
 • ernstige huidreactie zoals blaren op de huid, mond, lippen, ogen en geslachtsorganen (symptomen van een zeldzame overgevoeligheidsreactie genaamd Stevens-Johnsonsyndroom/toxische epidermale necrolyse)
 • torsades de pointes, een levensbedreigende, onregelmatige hartslag.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • hoofdpijn
 • moeite met slapen
 • veranderingen in smaak
 • maagproblemen zoals misselijkheid, braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, diarree
 • abnormale leverfunctie (ontdekt door bloedtesten uit te voeren)
 • huiduitslag
 • meer transpireren.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)

 • orale of vaginale spruw (schimmelinfectie)
 • verlaging van bepaalde bloedcellen in het bloed (wat ervoor kan zorgen dat infecties vaker voorkomen of de kans op blauwe plekken of bloedingen verhogen)
 • verlies van eetlust, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, verstopping (obstipatie), winderigheid
 • angst, nervositeit, slaperigheid, vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, trillen of rillen, een algemeen gevoel van onwel zijn
 • oorsuizen of gehoorverlies
 • draaiduizeligheid (vertigo)
 • ontsteking in de mond of tong
 • droge mond
 • gewrichtspijn
 • pijn op de borst of veranderingen in het hartritme zoals palpitaties
 • een veranderingen in de concentraties van producten die in de lever worden aangemaakt, ontsteking van de lever, verminderde leverfunctie of leverfalen (u kan gele verkleuring van de huid zien, donkere urine, bleke ontlasting of een jeukende huid hebben)
 • abnormale bloedtestresultaten.

Andere bijwerkingen die zijn voorgekomen (frequentie kan niet worden bepaald uit de beschikbare gegevens)

 • zwelling, roodheid of jeukende huid. Soms kan een bruine vervelling voorkomen.
 • acne
 • ontsteking van de alvleesklier
 • verwardheid, verlies van coördinatie, hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), verandering in realiteitszin of paniekaanvallen, depressie, abnormaal dromen of nachtmerries
 • toevallen (convulsies)
 • bloedingen

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • verkleuring van de tong of tanden
 • verlies van smaak of reuk of minder kunnen ruiken
 • doofheid
 • spierpijn of verlies van spierweefsel. Als u de aandoening myasthenia gravis heeft (een aandoening waarbij de spieren zwak worden en vermoeidheid sneller optreedt) kan claritromycine deze symptomen verergeren.
 • lage bloedsuikerwaarden
 • ontsteking van de nieren, een verminderde nierfunctie (u kan vermoeidheid, zwelling van het gezicht, de buik, dijbeen en enkels of problemen met plassen) of nierfalen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

PVC/PVdC/Aluminium blisterverpakking:

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

OPA/Al/PVC/Al blisterverpakking:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is claritromycine. Elke tablet bevat 500 mg claritromycine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn watervrij citroenzuur, natriumcalciumalginaat, natriumalginaat, lactosemonohydraat, povidon, talk, stearinezuur, magnesiumstearaat, vanilline, opadry II 31F32870 Geel (bevat: lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte zijn licht geel tot gele, filmomhulde, ovaalvormige tabletten met gereguleerde afgifte.

Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte zijn verpakt in blisterverpakkingen à 5, 6, 7, 10, 14 en 20 tabletten met gereguleerde afgifte en in eenheidsafleververpakkingen à 1 (1x1) tabletten met gereguleerde afgifte

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikanten

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren-Weiler

Duitsland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East sussex BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80.

31-546 Krakow

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Polen

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Spanje

Teva Kutno S.A.

Ul. Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polen

In het register ingeschreven onder

RVG 108985

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Clarithromycin ratiopharm
België Clarithromycine UNO Teva
Bulgarije Kaplon XL
Griekenland Klatex
Estland Claritromicina Teva
Hongarije Clarithromycin-Teva
Ierland Minatev
Italië Claritromicina Teva Italia
Litouwen Klatex 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Letland Klatex 500 mg ilgstošās darbības tabletes
Luxemburg Clarithromycine UNO Teva
Nederland Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met
gereguleerde afgifte
Polen Clarithromycin Teva
Portugal Claritromicina Teva
Roemenië CLARITHROMINĂTEVA
Slowakije Klaritromycin Teva ER
Verenigd Koninkrijk Zachte XL

CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

1212.3v.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK