Auteur: Abbott Laboratories


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Klacid SR is een antibioticum dat behoort tot een groep die de macroliden wordt genoemd. Antibiotica stoppen de groei van bepaalde bacteriën die infecties veroorzaken. De toepassing hiervan wordt hieronder beschreven. Klacid SR is een tablet met gereguleerde afgifte, dat wil zeggen dat de werkzame stof langzaam uit de tablet vrijkomt. Hierdoor hoeft u Klacid SR maar éénmaal per dag in te nemen.

Klacid SR tabletten worden gebruikt bij de behandeling van infecties zoals:

 • Infecties van de luchtwegen zoals bronchitis en longontsteking.
 • Infectie van de keel- en neusbijholten.
 • Infectie van de huid en weke delen, wat ook wel cellulitus, folliculitis of erysipelas wordt genoemd.

Klacid SR tabletten worden gebruikt bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Klacid SR niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor claritromycine of andere soortgelijke antibiotica (macrolide antibiotica), zoals erythromycine of azithromycine.
 • als u op dit moment ergotamine of dihydroergotamine tabletten gebruikt of ergotamine inhaleert tegen migraine, of terfenadine of astemizol (bepaalde middelen tegen hooikoorts of allergieën), cisapride tabletten (middel tegen maagaandoeningen) of pimozide tabletten (middel bij de behandeling tegen bepaalde geestesziekten) gebruikt.
 • als u een verlaagd kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie) of hartaritmieën (palpitaties) heeft; raadpleeg uw arts voordat u deze tabletten inneemt.
 • als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt die uw cholesterol verlagen (zoals lovastatine en simvastatine).
 • als u lever- en/of nierproblemen heeft.
 • als u of iemand in uw familie bepaalde hartproblemen heeft waarbij het hartritme ernstig verstoord kan zijn (verlengd QT-interval).
 • als u colchicine gebruikt (tegen jicht) en u heeft problemen met uw lever of nieren.

Neem voordat u claritromycine inneemt contact op met uw arts wanneer u denkt dat een van de bovengenoemde voorwaarden op u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met Klacid SR

 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie Zwangerschap en borstvoeding).
 • als u op dit moment colchine (een bepaald middel tegen jicht) gebruikt, omdat dit ernstige bijwerkingen kan veroorzaken.
 • als u tijdens of na het gebruik van Klacid SR ernstige of langdurige diarree heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Neem voordat u claritromycine inneemt contact op met uw arts wanneer u denkt dat een van de bovengenoemde voorwaarden op u van toepassing is.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:

 • digoxine, kinidine of disopyramide (bepaalde middelen bij hartaandoeningen);
 • warfarine (een bloedverdunnend middel);
 • ergotamine, dihydroergotamine of eletriptan (bepaalde middelen tegen migraine);
 • carbamazepine, valproaat of fenytoïne (middelen bij epilepsie of bipolaire stoornis (manische depressie));
 • colchicine (bij jicht);
 • theofylline (voor astma of emfyseem);
 • terfenadine of astemizol (bij hooikoorts of allergie);
 • triazolam, alprazolam of midazolam (bij angst of om te kunnen slapen);
 • cisapride of omeprazol (bepaalde middelen bij maagaandoeningen);
 • pimozide of ziprasidon (bij schizofrenie of andere geestesziekten);
 • zidovudine, ritonavir, atazanavir, saquinavir, nevirapine, efavirenz of etravirine (bij hiv);
 • rifabutine (een antibioticum dat tegen bepaalde infecties wordt gebruikt);
 • itraconazol of fluconazol (bij schimmelinfecties);
 • sildenafil, tadalafil of vardenafil (bij erectiestoornissen);
 • tolterodine (bij blaasproblemen);
 • methylprednisolon (een steroïde om ontsteking te behandelen);
 • vinblastine (bij de behandeling van kanker);
 • aprepitant (om braken tijdens chemotherapie te voorkomen);
 • cilostazol (om de bloedsomloop in de benen te verbeteren);
 • rifampicine (voor de behandeling van tuberculose);
 • een bèta-lactam antibioticum (bepaalde penicillines en cephalosporine antibiotica);
 • tacrolimus of cyclosporine (bij orgaantransplantaties).

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts of apotheker als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. De veiligheid van Klacid SR tabletten tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Klacid SR kan duizeligheid veroorzaken. Daardoor kan het uw vermogen om te rijden of machines te bedienen beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Klacid SR

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 0,665 mmol (of 15,3 mg) natrium per tablet. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij patiënten met een zoutarm dieet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Klacid SR nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is eenmaal daags één Klacid SR tablet met gereguleerde afgifte (500 mg), voor 6 tot 14 dagen. Bij ernstigere infecties kan uw arts u 2 tabletten van 500 mg voorschrijven. U dient allebei deze tabletten tegelijkertijd in te nemen. Mogelijk kunt u hiervoor een verpakking met 2 tabletten in een strip ontvangen, zodat u dit makkelijker kunt doen.

Mogelijk ontvangt u een verpakking met daarin een enkele dosis Klacid SR, zodat u direct met de behandeling kunt starten. Deze enkele dosis is niet hetzelfde als een volledige behandelkuur. U dient ook een recept voor de overige tabletten die u nodig heeft te ontvangen.

Manier van toediening

Klacid SR tabletten dienen met voedsel, in hun geheel en zonder te kauwen, te worden ingenomen. U dient gedurende de behandeling iedere dosis iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Stop niet met het gebruik van Klacid SR tabletten omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de tabletten zo lang als door uw arts verteld blijft innemen, omdat de infectie anders mogelijk niet helemaal genezen kan zijn en de symptomen kunnen terugkomen.

Gebruik bij kinderen

Deze tabletten kunnen niet gemakkelijk worden doorgeslikt en zouden daarom niet geschikt kunnen zijn voor kinderen onder de 12 jaar. Voor kinderen gaat de voorkeur dan ook meestal uit naar vloeibare geneesmiddelen. Uw arts zal een ander geschikt geneesmiddel voor uw kind voorschrijven.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Klacid SR in te nemen

Wanneer u vergeten bent om een Klacid SR tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog doen zodra u hier aan denkt. Neem niet meer tabletten op één dag dan door uw arts is voorgeschreven.

Wat u moet doen als u meer van Klacid SR heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u per ongeluk meer dan twee Klacid SR tabletten op een dag heeft ingenomen of als een kind per ongeluk tabletten inslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, zelfs als er geen symptomen of problemen zijn. Gebruik van teveel Klacid SR kan leiden tot overgeven en maagklachten en mogelijk tot allergische reacties.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Klacid SR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Klacid SR.

Vaak (komt voor bij maximaal 1 op de 10 patiënten):

 • Slapeloosheid;
 • Hoofdpijn;
 • Verlies van smaak;
 • Diarree;
 • Zich ziek voelen of zijn;
 • Maagpijn;
 • Huiduitslag.

Soms (komt voor bij maximaal 1 op de 100 patiënten):

 • Infecties, zoals infecties van de maag en darm, ontsteking van de neus, vaginale spruw en vaginale infectie;
 • Lage aantallen witte bloedcellen, bloedarmoede en andere afwijkingen aan de witte bloedcellen;
 • Maagpijn en diarree;
 • Allergische reacties zoals huiduitslag, zwelling;
 • Verlies van eetlust;
 • Nervositeit;
 • Flauwvallen, toevallen of stuipen, duizeligheid, tremor;
 • Oorsuizen, doofheid, draaiduizeligheid (gevoel dat de kamer draait) en afwijkingen aan het gehoor;
 • Gebrek aan energie, pijn op de borst, zwelling van het gezicht, algemeen gevoel van ongemak, pijn en dorst;
 • Veranderingen in het hartritme;
 • Astma en kortademigheid;
 • Obstipatie, ontsteking van de alvleesklier, droge mond, overtollig gas in de maag en braken.

De frequentie van de volgende bijwerkingen is niet bekend:

 • Ernstige diarree, maagpijn, koorts;
 • Lage bloedsuikerspiegels, toegenomen eetlust;
 • Psychische stoornissen zoals abnormale dromen, verward zijn, desoriëntatie, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), psychotische stoornis, depressie;
 • Toevallen of stuipen, verlies van smaak, verlies van reukvermogen, prikkelingen en tintelingen van de huid;
 • Doofheid;
 • Aandoeningen aan de nieren, waaronder ontsteking van de nier, de aanwezigheid van bloed in de urine, geelzucht;
 • Leverziekten (gele verkleuring van de huid en van het oogwit, donker gekleurde urine, licht gekleurde ontlasting, pijn aan de rechterkant van de maag);
 • Allergische reacties die soms kunnen leiden tot moeilijkheden met ademhalen, lage bloeddruk en zwelling van het gezicht en de keel. Deze reacties kunnen levensbedreigend zijn en medische behandeling kan direct nodig zijn;
 • In geval van allergische huiduitslag kan er sprake zijn van mild jeukende huid, maar in zeldzame gevallen kan het ook onderdeel zijn van een levensbedreigend syndroom genaamd het Stevens-Johnson syndroom (een ernstige, plotselinge allergische reactie, waarbij onder andere blaren op de mond, de lippen en de huid ontstaan) of toxische epidermale necrolyse (een ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid). Lage waarden in het bloed (symptomen kunnen een bleke huid en vermoeidheid zijn) en lage waarden voor bepaalde stoffen in het bloed die helpen bij de afweer van infecties (symptomen kunnen pijn in de keel, koorts, zich erg ziek voelen, gemakkelijk kneuzingen oplopen en bloedingen zijn).

Wanneer een bloedtest bij u wordt afgenomen terwijl u Klacid SR gebruikt, kan de uitslag hiervan een abnormale leverfunctie (verhoogde leverenzymen) aangeven. Ook kan er mogelijk eiwit in de urine, verlaagde waarde voor een stollingsfactor en verhoogde waardes voor andere enzymen worden vastgesteld.

Wanneer u tijdens of na het gebruik van Klacid SR tabletten last krijgt van diarree, neem dan direct contact op met uw arts. Hoewel diarree kan optreden als een reactie op het gebruik van het geneesmiddel, kan het ook een symptoom zijn van een meer ernstige aandoening. Uw arts kan u het onderscheid hiertussen vertellen.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw infectie door een bacterie is veroorzaakt die niet door Klacid kan worden behandeld, kunnen uw symptomen verergeren. Wanneer dit het geval is, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik Klacid SR niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Uiterste gebruiksdatum” en op de doordrukstrip na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Als de tabletten ouder dan de vervaldatum zijn, geef ze dan terug aan uw apotheker en vraag zonodig een nieuw recept aan uw arts.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Wanneer uw arts besluit dat de behandeling met Klacid SR moet worden gestopt, geef de overgebleven tabletten dan terug aan uw apotheker. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Klacid SR

 • Het werkzame bestanddeel is 500 mg claritromycine.
 • De andere bestanddelen zijn: watervrij citroenzuur (E330), natriumalginaat (E401), natriumcalciumalginaat, lactosemonohydraat, povidon K30, talk (E553b), stearinezuur, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400 en 8000, titaniumdioxide (E171), sorbinezuur (E200), chinolinegeel aluminium lak (E104).

Dit geneesmiddel bevat 0,665 mmol (of 15,3 mg) natrium per tablet. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij patiënten met een zoutarm dieet.

Hoe ziet Klacid SR er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Klacid SR is verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen of flacons van 1, 2, 7 of 14 stuks. Er zijn ook duplo-verpakkingen van 2 of 14 stuks (waarbij 2 tabletten als 1 dagdosis zitten verpakt) voor wanneer 2 tabletten als één dosering dienen te worden gebruikt. Uw arts zal u informeren wanneer dit voor u van toepassing is.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp Tel. nr.: 0888 222 688

Fabrikant:  
Aesica Queenborough Ltd. en/of: AbbVie S.r.l.
Queenborough, Kent ME11 5EL S.R. 148 Pontina, km 52 snc
Verenigd Koninkrijk 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Italië

Klacid SR is in het register ingeschreven onder RVG 21555.

De bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK