Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

ATC-Code
A03FA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Samenwerkende Apothekers Nederland
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Farmacologische groep Prokinetika
Chemische groep Prokinetika
Stof Domperidon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Samenwerkende Apothekers Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel, domperidon, behoort tot de gastrokinetica (groep van geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij een vertraagde maaglediging en bij misselijkheid en braken).

Domperidon zorgt ervoor dat het voedsel sneller door de maag gaat. Verder gaat domperidon misselijkheid tegen.

Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers wordt gebruikt bij:

Volwassenen:

  • Behandeling van de symptomen van misselijkheid en braken.
  • Bij een opgeblazen gevoel na de maaltijd en oprispingen van de maaginhoud. Kinderen:
  • Behandeling van de symptomen van misselijkheid en braken.

DOMPERIDON 10 MG tabletten

Samenwerkende Apothekers

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • Wanneer u een bepaalde hersentumor heeft (prolactinoom).
  • Wanneer u een ernstig maagprobleem heeft of denkt te hebben, zoals een maag- of darmbloeding (te herkennen aan een voortdurende zwarte ontlasting) of bij een afsluiting, belemmering of beschadiging van de maag of darm (meestal gaat dit gepaard met ernstige buikkrampen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Als u een lever- of nierfunctiestoornis heeft, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers gaat gebruiken. Meestal is dan een aangepaste dosering nodig of zal uw arts u adviseren Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers niet te gebruiken.

Indien u langdurig Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers moet gebruiken op voorschrift van de arts, dan zal uw arts u regelmatig controleren.

Domperidon kan in verband worden gebracht met een toegenomen risico op hartritmestoornissen en een hartstilstand. Dit risico is hoger bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar en bij mensen die meer dan 30 mg domperidon per dag gebruiken. Bij volwassenen en kinderen moet domperidon in de laagst mogelijke effectieve dosering worden gebruikt.

Bij gebruik van een middel tegen schimmelinfecties:

Als u een geneesmiddel gebruikt tegen schimmelinfecties dat ketoconazol bevat, neem dan contact op met uw arts. Het kan zijn dat hij u een ander middel tegen schimmelinfecties voorschrijft. (Zie ook de rubriek ‘’Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen’’).

Indien uw verschijnselen niet verbeteren na 14 dagen terwijl u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt, dient u uw arts te raadplegen.

Kinderen:

Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers is niet geschikt voor kinderen die lichter zijn dan 35 kg of die jonger zijn dan 12 jaar. Raadpleeg in dit geval uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt..

Gebruik geen Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers als u oraal ketoconazol inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of oraal erythromycine (een antibioticum). Als u andere geneesmiddelen inneemt, met inbegrip van geneesmiddelen gekocht zonder voorschrift, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts of apotheker.

DOMPERIDON 10 MG tabletten

Samenwerkende Apothekers

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap moet u eerst met uw arts overleggen voordat u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers gaat gebruiken.

Tijdens het geven van borstvoeding mag Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers niet worden gebruikt. Domperidon gaat namelijk over in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over een mogelijk effect van Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Zo’n effect is echter niet waarschijnlijk.

Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

.

De gebruikelijke dosering is:

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht van meer dan 35 kg:

Drie- tot viermaal daags 1 tablet van 10 mg (15-30 minuten vóór elke maaltijd en vóór het slapengaan).

Bij hevige klachten mag de dosering worden verhoogd tot drie- tot viermaal daags 2 tabletten van 10 mg. De maximale dagelijkse dosering bedraagt 80 mg (4 maal daags 2 tabletten van 10 mg).

De aanbevolen doseringen niet overschrijden!

Kinderen die lichter zijn dan 35 kg of die jonger zijn dan 12 jaar mogen deze tabletten niet gebruiken! Zie de rubriek "Kinderen" onder " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ".

Als u een nier- of leverfunctiestoornis heeft, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers gaat gebruiken. Zie de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ".

Indien uw verschijnselen niet verbeteren na 14 dagen terwijl u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt, dient u uw arts te raadplegen.

Toedieningswijze en toedieningsweg:

Voor oraal gebruik. Het wordt aanbevolen om de tabletten voor de maaltijd in te nemen. Slik de tabletten heel

DOMPERIDON 10 MG tabletten

Samenwerkende Apothekers

in met een voldoende hoeveelheid water.

Bij inname van meer tabletten Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers dan u zou mogen, moet u direct uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis raadplegen. Geadviseerd wordt bij overdosering direct geactiveerde kool (Norit) in te nemen (dit kan de opname van domperidon in het lichaam voorkomen, indien het snel na inname van de tabletten wordt gebruikt). Bewaar de verpakking, zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Bij overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: slaperigheid, verwardheid, onregelmatige oogbewegingen, vreemde houding en/of andere vreemde bewegingen.

Indien u vergeten bent om Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers op het juiste tijdstip in te nemen, neem deze dosis dan alsnog zo snel mogelijk in. Echter, als het bijna tijd is voor de volgende dosis moet u de vergeten dosis niet meer innemen, doch overgaan op het voorgeschreven doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers op recept van uw arts gebruikt, stop dan niet met de behandeling zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen worden gerangschikt volgens frequentie en als volgt uitgedrukt:

Zeer vaak (> 1/10)

Vaak (> 1/100, < 1/10)

Soms (> 1/1.000, < 1/100)

Zelden (> 1/10.000, < 1/1000)

Zeer zelden (< 1/10.000, inclusief geïsoleerde meldingen)

Hartaandoeningen:

Frequentie niet bekend: Stoornissen van het cardiovasculair systeem: domperidon kan worden geassocieerd met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en hartstilstand; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts

Immuunsysteemaandoeningen:

DOMPERIDON 10 MG tabletten

Samenwerkende Apothekers

Zeer zelden: allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, kortademigheid, hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht

Aandoeningen van hormoonproducerende organen:

Zelden: verhoogde prolactine spiegels

Psychische stoornissen:

Zeer zelden: onrust, nervositeit

Zenuwstelselaandoeningen:

Zeer zelden; abnormale spierbewegingen, toevallen/stuipen, slaperigheid, hoofdpijn

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zelden: maag-darmkanaal stoornissen, met zeer zelden voorbijgaande darmkrampen. Zeer zelden: diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zeer zelden: jeuk, huiduitslag

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen::

Zeer zelden: melkafscheiding, zwelling van de borstklier, uitblijven van de menstruatie

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Er geldt geen speciale bewaartemperatuur voor dit geneesmiddel. Bewaar op een droge plaats en in de originele verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blister na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

DOMPERIDON 10 MG tabletten

Samenwerkende Apothekers

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is: domperidon.
  • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), povidon K30 (E1201), magnesiumstearaat (E470B), colloïdaal silica anhydraat (E551) en natriumlaurylsulfaat.

Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers zijn wit en rond van vorm en zijn voorzien van de inscriptie "Dm10" op één zijde van de tablet. De tabletten worden geleverd in een PVC/Al blisterverpakking. Elke blisterverpakking bevat 10 tabletten en 1, 2, 3, 5 of 10 blisterverpakkingen zijn verpakt in een doosje.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv Kralingseweg 201

3062 CE Rotterdam

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder RVG 104582.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.