Domperidon JJC zetpillen voor volwassenen 60 mg

Illustratie van Domperidon JJC zetpillen voor volwassenen 60 mg
Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Johnson & Johnson

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Domperidon 10 mg tabletten Samenwerkende Apothekers Domperidone Samenwerkende Apothekers Nederland
Domperidon 30 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers Domperidone Samenwerkende Apothekers Nederland
Domperidon 10 PCH voor zuigelingen, zetpillen 10 mg Domperidone Pharmachemie
Domperidon Teva 10 mg, filmomhulde tabletten Domperidone Cortisone Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Domperidon HTP 10 mg, tabletten Domperidone Healthypharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Domperidon JJC is een geneesmiddel dat de bewegingen of contracties van maag of darm versterkt.

Domperidon JJC zetpillen 60 mg worden bij volwassenen gebruikt tegen de volgende symptomen: misselijkheid en braken, zware maag of opgeblazen gevoel, onprettig gevoel in de maagregio of wanneer de maaginhoud terugstroomt in de slokdarm, zoals bij oprispingen en zuurbranden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten,
 • U hebt een maagbloeding of regelmatig ernstige buikpijn of aanhoudende zwarte stoelgang,
 • U hebt een geblokkeerde of geperforeerde darm,
 • U hebt een tumor van de hypofyse (prolactinoom),
 • U gebruikt bepaalde geneesmiddelen die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam en ook uw hartritme kunnen beïnvloeden zoals ketoconazole, fluconazole of voriconazole, gebruikt tegen schimmelinfecties, de antibiotica erythromycine, clarithromycine of telithromycine; of amiodaron, een hartgeneesmiddel,
 • U hebt een leveraandoening of hebt ze gehad. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
1  

De 60 mg zetpillen zijn alleen geschikt voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en die meer dan 35 kg wegen. Er zijn toedieningsvormen voor kinderen beschikbaar, raadpleeg uw arts.

 • Als u nierproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”. Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is groter bij mensen ouder dan 60 jaar of die hogere doses gebruiken dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij de laagste werkzame dosis gebruikt worden bij volwassenen en kinderen. Gebruiksduur Als Domperidon JJC u niet is voorgeschreven door een arts, mag u het niet langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts als uw symptomen na 14 dagen aanhouden. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruik Domperidon JJC niet als u orale ketoconazole (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties) of orale erythromycine (een antibioticum) of bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam of die ook uw hartritme kunnen beïnvloeden. Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infectie, als u hartproblemen hebt of AIDS/HIV, als u het antidepressivum nefazadon, of aprepitant gebruikt, een geneesmiddel voor de verlichting van misselijkheid als gevolg van kankerchemotherapie. Het is belangrijk om met uw arts of apotheker te spreken wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, ook geneesmiddelen verkregen zonder voorschrift. Waarop moet u letten met eten en drinken? De absorptie van Domperidon JJC zetpillen wordt niet beïnvloed door voedsel of drank. Zwangerschap Het is niet bekend of het gebruik van Domperidon JJC schadelijk is tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent of denkt dat u het zou kunnen zijn, breng dan uw arts op de hoogte. Hij zal beslissen of u Domperidon JJC mag gebruiken. Borstvoeding Kleine hoeveelheden Domperidon JJC zijn teruggevonden in de moedermelk. Daarom is het gebruik van Domperidon JJC niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Domperidon JJC heeft geen invloed op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Domperidon JJC:
 • Domperidon JJC zetpillen bevatten de stof butylhydroxyanisol (E320) die irriterend kan zijn voor de ogen, huid en binnenkant van de mond en neus (slijmvliezen). Als u meent dat u hierop reageert, meld het dan aan uw arts.
Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
2  

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg deze instructies nauwlettend.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na 2 weken niet minder? Neem dan contact op met uw arts.

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer

De normale dosis is één zetpil van 60 mg tweemaal daags.

De zetpillen inbrengen

 • Was eerst uw handen.
 • De zetpil moet vochtig gemaakt worden en dan zo ver mogelijk in de aars ingebracht worden.
 • Daarna moeten de spieren opgespannen worden om te vermijden dat de zetpil er weer uit komt. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? In geval van een overdosering kunnen rusteloosheid, veranderde bewustzijnstoestand of trance, stuipen, verwardheid, slaperigheid, ongecontroleerde bewegingen, zoals onregelmatige oogbewegingen of abnormale houding, zoals een verdraaide nek optreden. Wanneer u te veel Domperidon JJC heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of, apotheker. Informatie voor de arts: nauwlettende observatie van de patiënt, een maagspoeling, toediening van actieve kool en algemene ondersteunende maatregelen zijn aanbevolen. Anticholinergische antiparkinsonmedicatie kan helpen om de extrapiramidale reacties tegen te gaan. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u een dosis overslaat, neem de volgende dosis dan zo snel mogelijk. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en zet het normale schema voort. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Stuipen,
 • Onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven, overmatige spierstijfheid of spierspasmen,
 • Een soort reactie die vlak na de toediening kan optreden en te herkennen is aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid, en/of een gezwollen gezicht,
 • Een ernstige overgevoeligheidsreactie die vlak na de toediening kan optreden en te herkennen is aan netelroos, jeuk, warmteopwellingen, flauwvallen, en moeizame ademhaling, en nog andere mogelijke symptomen,
 • Hartritmestoornis,
 • Plots overlijden als gevolg van plots uitvallen van de hartfunctie bij een persoon bij wie al dan niet een hartaandoening bekend is.
Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
3  

Stop de behandeling met domperidon en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de hierboven beschreven bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen die werden waargenomen met Domperidon JJC worden hieronder opgesomd:

Vaak (gemeld door ten minste 1 op 100 patiënten maar door minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Droge mond.

Soms (gemeld door ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten):Angst, Verlies van zin in seks of verminderde belangstelling ervoor, Hoofdpijn, Slaperigheid, Diarree, Huiduitslag, Jeuk, Pijnlijke of gevoelige borsten, Melkafscheiding uit de borsten, Algemeen gevoel van zwakte.

Zelden (gemeld door ten minste 1 op 10.000 patiënten maar door minder dan 1 op 1000 patiënten):Uitvallen van de maandstonden bij vrouwen.

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):Netelroos, Rusteloosheid, Zenuwachtigheid, Onvermogen om te urineren, Veranderingen in bepaalde laboratoriumtestresultaten.

 • Sommige patiënten die Domperidon JJC hebben gebruikt bij aandoeningen en doseringen die medisch toezicht vereisen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden: rusteloosheid; gezwollen of vergrote borsten, ongewone afscheiding uit de borsten, onregelmatige menstruatie bij vrouwen, moeilijkheden bij de borstvoeding, depressie, overgevoeligheid. Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is groter bij mensen ouder dan
 1. jaar of die hogere doses gebruiken dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij de laagste werkzame dosis gebruikt worden bij volwassenen en kinderen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

   • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
   • Gebruik Domperidon JJC niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
4  
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaar de zetpillen op een droge plaats. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is domperidon.

De andere bestanddelen zijn:

Wijnsteenzuur, macrogol 4000, macrogol 1000, macrogol 400, butylhydroxyanisol (E320).

Hoe ziet Domperidon JJC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Domperidon JJC zetpillen zijn beschikbaar in een verpakking van 6 zetpillen in een stripverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Johnson & Johnson Consumer B.V., Rooseveltweg 15,

1314 SJ Almere.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Fabrikant:

Cilag AG, Hochstrasse 201, CH-8205 Schaffhausen. of

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A., Queluz, Portugal.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

RVG 20545=07683

Dit geneesmiddel is toegestaan in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Naam van de Naam geneesmiddel
lidstaat  
Oostenrijk Motilium
België Motilium
Griekenland Cilroton
Ierland Motilium
Luxemburg Motilium
Nederland Motilium

Laatste bijwerking van deze bijsluiter: april 2012.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
5  
Domperidon JJC 60 mg zetpillen v.4.1_B4.0
6  

Advertentie

Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.