Domperidon 30 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers

Illustratie van Domperidon 30 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers
Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Samenwerkende Apothekers Nederland
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Samenwerkende Apothekers Nederland

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers is een geneesmiddel dat de bewegingen of contracties van maag of darm versterkt.

Domperidon 30 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers worden gebruikt bij kinderen tegen misselijkheid en braken.

Domperidon 60 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers worden bij volwassenen gebruikt tegen de volgende symptomen: misselijkheid en braken, zware maag of opgeblazen gevoel, onprettig gevoel in de maagregio of wanneer de maaginhoud terugstroomt in de slokdarm, zoals bij oprispingen en zuurbranden.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U hebt een maagbloeding of regelmatig ernstige buikpijn of aanhoudende zwarte stoelgang.
 • U hebt een geblokkeerde of geperforeerde darm.
 • U hebt een tumor van de hypofyse (prolactinoom).
 • U gebruikt bepaalde geneesmiddelen die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam en ook uw hartritme kunnen beïnvloeden zoals ketoconazole, fluconazole of voriconazole, gebruikt tegen schimmelinfecties, de antibiotica erythromycine, clarithromycine of telithromycine; of amiodaron, een hartgeneesmiddel.
 • U hebt een leveraandoening of hebt ze gehad.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

De 30 mg zetpillen zijn alleen geschikt voor kinderen met een gewicht van 15 tot 35 kg.

De 60 mg zetpillen zijn alleen geschikt voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en die meer dan 35 kg wegen.

 • Als u nierproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.

Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is groter bij mensen ouder dan 60 jaar of die hogere doses gebruiken dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij de laagste werkzame dosis gebruikt worden bij volwassenen en kinderen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruik bij jonge kinderen

Wanneer Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers bij jonge kinderen wordt gebruikt, is er een kleine kans dat ze abnormale spierbewegingen krijgen of beginnen te beven. Het is belangrijk om u strikt te houden aan de dosering zoals voorgeschreven door uw arts of de instructies in deze bijsluiter te volgen.

Gebruiksduur

Als Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers u niet is voorgeschreven door een arts, mag u het niet langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts als uw symptomen na 14 dagen aanhouden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers niet als u orale ketoconazole (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties) of orale erythromycine (een antibioticum) of bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam of die ook uw hartritme kunnen beïnvloeden.

Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infectie, als u hartproblemen hebt of AIDS/HIV, als u het antidepressivum nefazadon, of aprepitant gebruikt, een geneesmiddel voor de verlichting van misselijkheid als gevolg van kankerchemotherapie.

Gebruikt u naast Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De absorptie van Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers wordt niet beïnvloed door voedsel of drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of het gebruik van Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers schadelijk is tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent of denkt dat u het zou kunnen zijn, breng dan uw arts op de hoogte. Hij zal beslissen of u Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers mag gebruiken.

Kleine hoeveelheden Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers zijn teruggevonden in de moedermelk. Daarom is het gebruik van Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers heeft geen invloed op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers bevat butylhydroxyanisol

De stof butylhydroxyanisol (E320) kan irriterend zijn voor de ogen, huid en binnenkant van de mond en neus (slijmvliezen). Als u meent dat u hierop reageert, meld het dan aan uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer

De normale dosis is één zetpil van 60 mg tweemaal daags.

Kinderen 12 jaar of minder met een lichaamsgewicht van 15 kg of meer:
 • De dosis is afhankelijk van het gewicht van het kind.
 • De normale dosis voor een kind van meer dan 15 kg is één zetpil van 30 mg, tweemaal daags.
 • Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers zijn niet geschikt voor kinderen die minder wegen dan 15 kg.

Voor een kind van 5 tot 15 kg zijn zetpillen met 10 mg domperidon van andere fabrikanten beschikbaar. Als u Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.

De zetpillen inbrengen
 • Was eerst uw handen.
 • De zetpil moet vochtig gemaakt worden en dan zo ver mogelijk in de anus ingebracht worden.
 • Daarna moeten de spieren opgespannen worden om te vermijden dat de zetpil er weer uit komt.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

In geval van een overdosering kunnen rusteloosheid, veranderde bewustzijnstoestand of trance, stuipen, verwardheid, slaperigheid, ongecontroleerde bewegingen, zoals onregelmatige oogbewegingen of abnormale houding, zoals een verdraaide nek optreden. Wanneer u te veel Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, vooral als een kind te veel heeft gebruikt, en ook als u/ze de zetpil heeft ingeslikt.

Informatie voor de arts: nauwlettende observatie van de patiënt, een maagspoeling, toediening van actieve kool en algemene ondersteunende maatregelen zijn aanbevolen. Anticholinergische antiparkinsonmedicatie kan helpen om de extrapiramidale reacties tegen te gaan.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis overslaat, neem de volgende dosis dan zo snel mogelijk. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en zet het normale schema voort. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Stuipen
 • Onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven, overmatige spierstijfheid of spierspasmen
 • Een soort reactie die vlak na de toediening kan optreden en te herkennen is aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid, en/of een gezwollen gezicht
 • Een ernstige overgevoeligheidsreactie die vlak na de toediening kan optreden en te herkennen is aan netelroos, jeuk, warmteopwellingen, flauwvallen, en moeizame ademhaling, en nog andere mogelijke symptomen
 • Hartritmestoornis
 • Plots overlijden als gevolg van plots uitvallen van de hartfunctie bij een persoon bij wie al dan niet een hartaandoening bekend is

Stop de behandeling met domperidon en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de hierboven beschreven bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen die werden waargenomen met domperidon worden hieronder opgesomd:

Vaak (gemeld door ten minste 1 op 100 patiënten maar door minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Droge mond

Soms (gemeld door ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten):

 • Angst
 • Verlies van zin in seks of verminderde belangstelling ervoor
 • Hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Diarree
 • Huiduitslag
 • Jeuk
 • Pijnlijke of gevoelige borsten
 • Melkafscheiding uit de borsten
 • Algemeen gevoel van zwakte

Zelden (gemeld door ten minste 1 op 10.000 patiënten maar door minder dan 1 op 1.000 patiënten):

 • Uitvallen van de maandstonden bij vrouwen

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Netelroos
 • Rusteloosheid
 • Zenuwachtigheid
 • Onvermogen om te urineren
 • Veranderingen in bepaalde laboratoriumtestresultaten

Sommige patiënten die Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers hebben gebruikt bij aandoeningen en doseringen die medisch toezicht vereisen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden:

rusteloosheid; gezwollen of vergrote borsten, ongewone afscheiding uit de borsten, onregelmatige menstruatie bij vrouwen, moeilijkheden bij de borstvoeding, depressie, overgevoeligheid.

Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is groter bij mensen ouder dan 60 jaar of die hogere doses gebruiken dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij de laagste werkzame dosis gebruikt worden bij volwassenen en kinderen.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker als een van deze bijwerkingen zich voordoet.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaar de zetpillen op een droge plaats.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is domperidon. De andere stoffen in dit middel zijn:

wijnsteenzuur, macrogol 4000, macrogol 1000, macrogol 400, butylhydroxyanisol (E320).

Hoe ziet Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Domperidon zetpillen Samenwerkende Apothekers zijn beschikbaar in een verpakking van 6 zetpillen in een stripverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Samenwerkende Apothekers Nederland bv Kralingseweg 201

3062 CE Rotterdam

Fabrikant:

Voor 30 mg zetpillen:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

Queluz, Portugal

Voor 60 mg zetpillen:

Cilag AG, Hochstrasse 201, CH-8205 Schaffhausen. of

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Queluz, Portugal

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Domperidon 30 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers: RVG 21173= 07682 Domperidon 60 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers: RVG 21174= 07683

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Advertentie

Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Samenwerkende Apothekers Nederland
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.