Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Domperidon Accord tabletten bevatten het werkzame bestanddeel domperidon, een stof die behoort tot de groep van geneesmiddelen die ‘dopamine-antagonisten’ wordt genoemd.

Domperidon werkt door te zorgen dat het voedsel sneller door de slokdarm (oesofagus), maag en darmen gaat. Op die manier blijft het voedsel niet te lang op dezelfde plaats zitten. Domperidon helpt ook voorkomen dat het voedsel weer naar boven komt door uw slokdarm.

Domperidon Accord tabletten kunnen worden gebruikt voor het volgende:

Volwassenen

 • Om misselijkheid (nausea) of braken te behandelen of te voorkomen
 • Om een “vol” gevoel tijdens of kort na de maaltijd te behandelen of te voorkomen
 • Om een vervelend gevoel in de maag of zuurbranden te behandelen, dat wordt veroorzaakt doordat de maaginhoud weer in de slokdarm stroomt

Kinderen

 • Om misselijkheid (nausea) of braken bij kinderen te behandelen of te voorkomen

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Verschijnselen van een allergische reactie zijn onder andere: uitslag, moeilijkheden bij het slikken of ademhalen, zwellen van uw lippen, gezicht, keel of tong.
 • Als u zwarte, teerachtige ontlasting hebt of merkt dat er bloed in uw ontlasting zit. Dit kan een teken zijn van een bloeding in de maag of darmen.
 • Als u een afsluiting of scheur in uw darmen hebt.
 • Als u een tumor in de hypofyse hebt, een prolactinoom genaamd.
 • u gebruikt bepaalde geneesmiddelen die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam en ook uw hartritme kunnen beïnvloeden zoals ketoconazole, fluconazole of voriconazole, gebruikt tegen schimmelinfecties; de antibiotica erythromycine, clarithromycine of telithromycine; of amiodaron, een hartgeneesmiddel,
 • u hebt een leveraandoening of hebt ze gehad.

Gebruik Domperidon Accord tabletten niet als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker vóór u dit geneesmiddel inneemt.

Domperidon staat misschien in verband met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. Dit risico is groter bij mensen ouder dan 60 jaar of bij mensen die hogere doses nemen dan 30 mg per dag. Bij volwassenen en kinderen moet de laagst mogelijke effectieve dosis worden gebruikt.

 • Als u nierproblemen hebt. Als u domperidon lange tijd moet gebruiken, kan uw arts besluiten om de dosis te verlagen. Dit zal afhangen van de ernst van uw nierproblemen.
 • Als u leverproblemen hebt.
 • Als het middel wordt gebruikt voor kleine kinderen, kunnen bewegingsstoornissen optreden, zoals stijve spieren, trillingen of onwillekeurige bewegingen. De dosering die de arts heeft aanbevolen of die in deze bijsluiter wordt aangegeven, moet streng worden gevolgd. Domperidon Accord tabletten zijn niet geschikt voor kinderen die minder wegen dan 35 kilo.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Domperidon Accord tabletten inneemt. Raadpleeg uw arts of apotheker zelfs als u hier in het verleden last van hebt gehad.

Gebruikt u naast Domperidon Accord tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, inclusief kruidengeneesmiddelen. Dit is nodig omdat domperidon invloed kan hebben op de werking van sommige andere geneesmiddelen. Ook kunnen sommige geneesmiddelen invloed hebben op de manier waarop domperidon werkt.

Gebruik domperidon niet als u orale ketoconazole (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties) of orale erythromycine (een antibioticum) of bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt die het metabolisme (de afbraak) vertragen van andere geneesmiddelen in het lichaam of die ook uw hartritme kunnen beïnvloeden.

Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infectie, als u hartproblemen heeft of AIDS/HIV, als u het antidepressivum nefazadon, of aprepitant gebruikt, een geneesmiddel voor de verlichting van misselijkheid als gevolg van kankerchemotherapie.

De tabletten moeten vóór de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg vóór u Domperidon Accord tabletten inneemt uw arts of apotheker:

 • Als u zwanger bent, zwanger zou kunnen worden of denkt dat u zwanger bent.
 • Als u borstvoeding geeft. U kunt Domperidon Accord tabletten beter niet gebruiken als u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden van het middel in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Domperidon Accord tabletten gebruikt, kunt u zich slaperig of verward voelen of minder controle hebben over uw bewegingen. Als dat gebeurt, mag u niet rijden of gereedschappen of machines gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Als u weet dat u sommige suikers niet kunt verdragen, vertel dat dan uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik Domperidon Accord tabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts te raadplegen.

Gebruik van dit middel

 • Neem de tabletten in hun geheel in met water.
 • Neem de tabletten 15 tot 30 minuten vóór de maaltijd in en, als dat nodig is, voordat u gaat slapen.
 • Vermaal de tabletten niet en kauw er niet op.

De gebruikelijke dosering is:

 • Volwassenen en tieners (ouder dan 12 jaar met een gewicht van meer dan 35 kg) Neem één of twee Domperidon Accord tabletten (10 of 20 mg) drie tot vier maal per dag. Gebruik niet meer dan 8 tabletten (80 mg) per dag.
 • Kinderen (jonger dan 12 jaar met een gewicht van minder dan 35 kg)

Uw arts zal de dosering bepalen aan de hand van het gewicht van uw kind. Geef uw kind niet meer dan 8 tabletten (80 mg) per dag. Geef Domperidon Accord tabletten niet aan kinderen die minder dan 35 kg wegen.

Mensen met nierproblemen

Uw arts kan u vertellen om een lagere dosis te nemen of om het middel minder vaak in te nemen.

Uw arts zal besluiten hoe lang u dit geneesmiddel moet blijven gebruiken.

Als u Domperidon Accord tabletten langer dan 4 weken gebruikt, kan het zijn dat uw arts u weer wilt onderzoeken. Dit is nodig om te controleren of u door moet gaan met de behandeling.

Als u of iemand anders te veel tabletten inslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de tabletten die u nog over hebt, deze bijsluiter en de doos mee, omdat de tabletten dan gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden.

De verschijnselen die optreden als iemand te veel tabletten heeft ingenomen zijn onder andere slaperigheid, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen (vooral bij kinderen), waaronder ongebruikelijke oogbewegingen, ongebruikelijke bewegingen van de tong of een abnormale houding (zoals een gedraaide nek).

Als u een dosis hebt gemist, neem hem dan zodra u het merkt en ga gewoon verder met het normale doseringsschema. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de vergeten dosis overslaan en u verder aan het normale doseringsschema houden. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Domperidon Accord tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Stuipen,
 • Onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven,
 • overmatige spierstijfheid of spierspasmen,
 • Een soort reactie die vlak na de toediening kan optreden en te herkennen is
 • aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid, en/of een gezwollen gezicht,
 • Een ernstige overgevoeligheidsreactie die snel na de toediening kan optreden en te herkennen is aan netelroos, jeuk, warmteopwellingen, flauwvallen, en moeizame ademhaling, en nog andere mogelijke symptomen,
 • Hartritmestoornis (te snelle of onregelmatige hartslag),
 • Plots overlijden als gevolg van plots uitvallen van de hartfunctie bij een person bij wie al dan niet een hartaandoening bekend is.

Stop de behandeling met domperidon en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de hierboven beschreven bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen die werden waargenomen met domperidon worden hieronder opgesomd:

Vaak (gemeld door ten minste 1 op 100 patiënten maar door minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Droge mond.

Soms (gemeld door ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten):

 • Angst,
 • Verlies van zin in seks of verminderde belangstelling ervoor,
 • Hoofdpijn,
 • Slaperigheid,
 • Diarree,
 • Huiduitslag,
 • Jeuk,
 • Pijnlijke of gevoelige borsten,
 • Melkafscheiding uit de borsten,
 • Algemeen gevoel van zwakte.

Zelden (gemeld door ten minste 1 op 10.000 patiënten maar door minder dan 1 op 1000 patiënten):

 • Uitvallen van de maandstonden bij vrouwen.

Zeer zelden (gemeld door minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Netelroos,
 • Rusteloosheid,
 • Zenuwachtigheid,
 • Onvermogen om te urineren,
 • Veranderingen in bepaalde laboratoriumtestresultaten.

Sommige patiënten die domperidon hebben gebruikt bij aandoeningen en doseringen die medisch toezicht vereisen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden: rusteloosheid, gezwollen of vergrote borsten, ongewone afscheiding uit de borsten, onregelmatige menstruatie bij vrouwen, moeilijkheden bij de borstvoeding, depressie, overgevoeligheid.

Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is groter bij mensen ouder dan 60 jaar of die hogere doses gebruiken dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij de laagste werkzame dosis gebruikt worden bij volwassenen en kinderen.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 30ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is domperidonmaleaat, 10 mg per tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, polyvidon, maïszetmeel, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat) en natriumlaurylsulfaat (zie rubriek 2: Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).

Witte, ronde, biconvexe tabletten met de opdruk ‘I36A’ op de ene kant, en geen opdruk op de andere kant.

Domperidon Accord 10 mg wordt geleverd in doordrukstrips à 10 tabletten (2 of 3 strips per verpakking).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Ltd

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex

HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Domperidon Accord 10mg Tabletten

Deutschland: Domperidon Accord 10mg Tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK