Motilium suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml

Illustratie van Motilium suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml
Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.02.2020
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Motilium suspensie wordt gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen bij volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar of ouder en met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U heeft een maagbloeding of regelmatig ernstige buikpijn of aanhoudende zwarte stoelgang;
 • U heeft een geblokkeerde of geperforeerde darm;
 • U heeft een tumor van de hypofyse (prolactinoom);
 • U heeft een matige of ernstige leveraandoening;
 • Uw ecg (elektrocardiogram of hartfilmpje) geeft aan dat u een hartprobleem heeft, genaamd 'gecorrigeerde QT-intervalverlenging';
 • U heeft een probleem of heeft een probleem gehad waarbij uw hart het bloed onvoldoende door uw lichaam kan pompen (een aandoening genaamd hartfalen);
 • U heeft een probleem waardoor u een laag kalium- of magnesiumgehalte of een hoog kaliumgehalte in uw bloed heeft;
 • Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • leverproblemen heeft (leverfunctiestoornissen of leverfalen) (zie “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”);
 • nierproblemen heeft (nierfunctiestoornissen of nierfalen). Het wordt aangeraden om uw arts om advies te vragen bij langdurige behandeling omdat u wellicht een lagere dosis moet gebruiken of dit geneesmiddel minder vaak moet gebruiken. Ook kan uw arts een regelmatig onderzoek nodig achten.

Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop is waarschijnlijker bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar of die een dosis hoger dan 30 mg per dag gebruiken. De kans hierop is ook groter als domperidon samen met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infecties (schimmelinfecties of bacteriële infecties) en/of als u hartproblemen heeft of aids/hiv (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

De laagste werkzame dosis Motilium dient gebruikt te worden.

Neem contact op met uw arts als u tijdens het gebruik van Motilium hartritmestoornissen zoals hartkloppingen, moeite met ademhalen of verlies van bewustzijn ervaart. De behandeling met Motilium moet worden stopgezet.

Adolescenten die minder dan 35kg wegen en kinderen Motilium mag niet toegediend worden aan adolescenten vanaf 12 jaar die minder dan 35kg wegen of bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, aangezien het niet werkzaam is in deze leeftijdsgroepen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Motilium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of

Motilium en apomorfine

Voordat u Motilium en apomorfine gebr geneesmiddelen verdraagt in geval van g een persoonlijk advies. Raadpleeg de bij

Het is belangrijk om uw arts of apotheke andere geneesmiddelen gebruikt, ook ge

Waarop moet u letten met eten en dri Het is aanbevolen om Motilium vóór de absorptie van het geneesmiddel iets trag

Zwangerschap Het is niet bekend of het gebruik van M Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Borstvoeding Kleine hoeveelheden domperidon zijn te bijwerkingen hebben die van invloed zij Motilium dient alleen tijdens borstvoedi acht. Vraag uw arts om advies voordat u

Rijvaardigheid en het gebruik van ma Sommige patiënten hebben duizeligheid Bestuur geen voertuigen terwijl u Motili heeft.

Motilium bevat:

 • Motilium suspensie bevat minder d worden als natriumvrij.
 • Motilium suspensie bevat sorbitol ( ook door uw arts werd verteld dat u uw arts voordat u dit product innee
 • Motilium suspensie bevat ook meth propylparahydroxybenzoaat (E216) vertraagde) veroorzaken, en in uitz

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg deze instructies nauwlettend, tenzij juiste gebruik? Neem dan contact op me

Het is aanbevolen om Motilium vóór de absorptie van het geneesmiddel iets trag

Behandelingsduur: Symptomen verdwijnen meestal binnen gebruiken. Gebruik Motilium niet langer

De fles is beschermd met een kindveilig schroefdop naar beneden en draai tegen

Meng de inhoud van de fles goed door d

Volwassenen en adolescenten vanaf 12

 • Bij dit geneesmiddel wordt een maa ml, 5 ml en 10 ml, (de maatbeker b bovenste streep gevuld is),
 • Gebruik het maatbekertje zoals het schaalverdeling (het deel waarin mi dat u moet vullen. Wanneer de pijl juiste deel bovenaan.

Soms (gemeld door minder dan 1 op 100 patiënten):

Onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven, overmatige spierstijfheid of spierspasmen.

Niet bekend (kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • Stuipen;
 • Een soort reactie die snel na de toediening kan optreden en te herkennen is aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid, en/of een gezwollen gezicht;
 • Een ernstige overgevoeligheidsreactie die snel na de toediening kan optreden en te herkennen is aan netelroos, jeuk, warmteopwellingen, flauwvallen, en moeizame ademhaling, en nog andere mogelijke symptomen;
 • Aandoeningen van het hart en de bloedvaten (het cardiovasculaire systeem): hartritmestoornissen (snelle of onregelmatige hartslag) zijn gemeld. Als dit gebeurt, moet u de behandeling onmiddellijk stoppen. Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand. De kans hierop kan groter zijn bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar of die een dosis hoger dan 30 mg per dag gebruiken. De laagste werkzame dosis domperidon dient gebruikt te worden.

Stop de behandeling met Motilium en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de hierboven beschreven bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen die werden waargenomen met Motilium worden hieronderopgesomd:

Vaak (gemeld door ten minste 1 op 100 patiënten maar door minder dan 1 op 10 patiënten):

Droge mond.

Soms (gemeld door ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten):

 • Angst;
 • Rusteloosheid;
 • Zenuwachtigheid;
 • Verlies van zin in seks of verminderde belangstelling ervoor;
 • Hoofdpijn;
 • Slaperigheid;
 • Diarree;
 • Huiduitslag;
 • Jeuk;
 • Netelroos;
 • Pijnlijke of gevoelige borsten;
 • Melkafscheiding uit de borsten;
 • Algemeen gevoel van zwakte;
 • Zich duizelig voelen.

Niet bekend (kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald)):

 • Naar boven draaiende ogen;
 • Uitvallen van de maandstonden bij vrouwen,
 • Vergrote borsten bij mannen
 • Onvermogen om te urineren,
 • Veranderingen in bepaalde laboratoriumtestresultaten;
 • “Restless leg” syndroom (vervelend gevoel, met een onweerstaanbare drang om de benen te bewegen, en soms de armen en andere lichaamsdelen).

Sommige patiënten die Motilium hebben gebruikt bij aandoeningen en doseringen die medisch toezicht vereisen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden: rusteloosheid, gezwollen of vergrote borsten, ongewone afscheiding uit de borsten, onregelmatige menstruatie bij vrouwen, moeilijkheden bij de borstvoeding, depressie, overgevoeligheid.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 30ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Motilium suspensie mag niet langer dan 3 maanden na de eerste opening van de fles gebruikt worden.

Houder van de vergunning voor het in Vergunninghouder / ompakker: Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232

8239 DE Lelystad

Neem voor alle informatie met betrekkin lokale vertegenwoordiger van de houder brengen.

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutse

Beerse, België

Nummer van de vergunning voor het RVG 126175//07679

Deze bijsluiter is goedgekeurd in febr

Advertentie

Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.02.2020
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.