Domperidon STADA 10 mg tabletten

Domperidon STADA 10 mg tabletten
Werkzame stof(fen)Domperidone
Toelatingslandnl
VergunninghouderStada
ATC-codeA03FA03
Farmacologische groepenVoorstuwstoffen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Domperidon STADA 10mg tablettenbevatten domperidon als werkzame stof, dat behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘dopamine-antagonisten’ worden genoemd.

Domperidon werkt doordat het helpt om het voedsel sneller door uw slokdarm, maag en darmen te bewegen. Hierdoor blijft het voedsel niet te lang op dezelfde plaats. Het helpt ook te voorkomen dat voedsel door uw slokdarm weer omhoog komt.

Domperidon STADA 10mg tabletten kunnen voor het volgende worden gebruikt:

Volwassenen

 • Stoppen of voorkomen van misselijkheid of braken
 • Stoppen of voorkomen van een vol gevoel tijdens of kort na een maaltijd
 • Behandeling van maagklachten of brandend maagzuur, veroorzaakt doordat de maaginhoud uw slokdarm in stroomt

Kinderen

 • Stoppen of voorkomen van misselijkheid of braken bij kinderen

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Tekenen van een allergische reactie zijn: huiduitslag, problemen met slikken of ademhalen, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong.
 • U heeft zwarte, teerachtige ontlasting of u vindt bloed in uw ontlasting. Dit kan een teken zijn van een bloeding in de maag of darmen.
 • U heeft een verstopping of scheur in uw darmen.
 • U heeft een tumor van de hypofyse die een prolactinoom wordt genoemd.

Neem geen domperidon tabletten in als een van het bovenstaande op u van toepassing is. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

2012-02-16/Mo

2012-09-11/US

 • U heeft nierproblemen. Als u lange tijd domperidon inneemt, kan uw arts u mogelijk een kleinere hoeveelheid voorschrijven. Dit hangt af van de ernst van uw nierproblemen.
 • U heeft leverproblemen.

Domperidon kan samengaan met een verhoogd risico op hartritmestoornis en hartstilstand. Dit risico is mogelijk groter bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar of die hogere doses dan 30 mg per dag innemen. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen altijd in de laagste werkzame dosis worden gebruikt.

Twijfelt u of iets van het bovenstaande op u van toepassing is? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Doe dit ook als iets van het bovenstaande in het verleden op u van toepassing is geweest.

Gebruikt u naast domperidon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor kruidengeneesmiddelen. De reden is dat domperidon invloed kan hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Ook kunnen sommige geneesmiddelen invloed hebben op de werking van domperidon.

Als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts:

 • Oraal ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmel, dat wordt ingeslikt)
 • Oraal erytromycine (een antibioticum tegen infecties)

Kinderen

Geef geen Domperidon STADA 10mg tabletten aan kinderen die minder dan 35 kg wegen.

De tabletten moeten voor de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

 • U bent zwanger, wilt zwanger worden of denkt zwanger te zijn
 • U geeft borstvoeding. Het wordt niet aanbevolen om Domperidon STADA 10mg tabletten in te nemen als u borstvoeding geeft. De reden is dat kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Domperidon STADA 10mg tabletteninneemt, bent u mogelijk slaperig of verward of heeft u mogelijk minder controle over uw bewegingen. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschap of machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

2012-02-16/Mo

2012-09-11/US

Toedieningsweg

 • Slik de tabletten in hun geheel in met een slok water.
 • Neem de tabletten vóór een maaltijd in en, indien nodig, voordat u gaat slapen.

Tenzij uw arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosis:

 • Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar en 35 kg of zwaarder) Neem één of twee Domperidon STADA 10mg tablettenin (dit komt overeen met 10 of 20 mg domperidon), 3 tot 4 keer per dag. Neem per dag niet meer dan 8 tabletten in (dit komt overeen met 80 mg domperidon).
 • Kinderen (jonger dan 12 jaar en 35 kg of zwaarder) Uw arts berekent de dosis, afhankelijk van het gewicht van uw kind. Geef uw kind per dag niet meer dan 8 tabletten (dit komt overeen met 80 mg domperidon). Geef geen Domperidon STADA 10mg tabletten aan kinderen die minder dan 35 kg wegen.

Patiënten met nierproblemen

Uw arts vertelt u mogelijk dat u een lagere dosis moet innemen of het middel minder vaak moet innemen.

Behandelingsduur

Uw arts beslist hoe lang u dit geneesmiddel moet innemen.

Als u langer dan 4 weken Domperidon STADA 10mg tabletteninneemt, moet u mogelijk uw arts opnieuw bezoeken. Dan wordt er gecontroleerd of het nodig is dat u met de behandeling doorgaat.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u te veel tabletten heeft ingenomen. Neem altijd de overgebleven tabletten, deze bijsluiter en ook de verpakking mee, zodat gemakkelijker kan worden vastgesteld over welk geneesmiddel het gaat.

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, ervaart u mogelijk slaperigheid, verwarring, ongecontroleerde bewegingen (met name bij kinderen) zoals ongewone oogbewegingen, ongewone bewegingen van de tong of een ongewone houding (zoals een verdraaide nek).

Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zo snel mogelijk in en ga verder als daarvoor. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga verder als normaal. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U moet stoppen met het innemen van Domperidon STADA 10mg tabletten en onmiddellijk uw arts waarschuwen of naar een ziekenhuis gaan in de volgende gevallen:

2012-02-16/Mo

2012-09-11/US

 • U krijgt een zwelling van de handen, voeten, enkels, gezicht, lippen of keel waardoor u moeite heeft met slikken of ademhalen. Mogelijk voelt u ook een jeukende, bobbelige huiduitslag (netelroos of urticaria). Dit kan betekenen dat u een allergische reactie op Domperidon STADA 10mg tabletten heeft.
 • U voelt ongecontroleerde bewegingen. Hierbij gaat het om onregelmatige oogbewegingen, ongewone tongbewegingen en een ongewone houding zoals een verdraaide nek, beven en stijve spieren. Dit komt vaker bij kinderen voor. Deze verschijnselen zouden moeten ophouden als u stopt met het innemen van Domperidon STADA 10mg tabletten.
 • U heeft een zeer snelle of ongewone hartslag. Dit kan een teken zijn van een levensbedreigend hartprobleem.

Andere bijwerkingen zijn:

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • Ongewone afscheiding van melk bij mannen en vrouwen
 • Borstvergroting bij mannen
 • Verminderde geslachtsdrift (libido) bij mannen
 • Bij vrouwen kan de menstruatie onregelmatig worden of stoppen
 • Lichte maagkrampen

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Jeukende, bobbelige huiduitslag.
 • Uit bloedonderzoek blijken veranderingen in de werking van uw lever.
 • Hoofdpijn
 • Onrust of prikkelbaarheid
 • U voelt zich zenuwachtiger dan normaal
 • Aanvallen
 • Slaperig gevoel
 • Diarree

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 • Verlenging van het QT-interval
 • Plotselinge hartdood

Domperidon kan gepaard gaan met een verhoogd risico van hartritmestoornis en hartstilstand. Dit risico is mogelijk groter bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar of die hogere doses dan 30 mg per dag innemen. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen altijd in de laagste werkzame dosis worden gebruikt.

Bijwerkingen zoals slaperigheid, zenuwachtigheid, onrust of prikkelbaarheid of aanvallen komen vaker voor bij kinderen.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 ˚C.

De tabletten bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en het verpakking.

2012-02-16/Mo

2012-09-11/US

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Verdere informatie

De werkzame stof in dit middel is domperidon.

1 tablet bevat 10 mg domperidon als domperidonmaleaat.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactose-monohydraat, polyvidon, maiszetmeel, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) en natriumlaurylsulfaat (zie rubriek 2 ‘Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden’).

Witte, ronde, dubbelbolle tablet met opdruk ‘Dm10’ op één kant.

Domperidon STADA 10mg tablettenwordt geleverd in een doordrukstrip à 10 tabletten per strip (2 of 3 strips per doosje).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Germany

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Domperidone. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Domperidon STADA 10 mg tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio