Domperidon Mylan 10 mg, tabletten

Illustratie van Domperidon Mylan 10 mg, tabletten
Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De filmomhulde tabletten bevatten domperidon, een stof die behoort tot de groep van maagdarmmiddelen die braken onderdrukken en die de maagbeweging stimuleren, waardoor de (vertraagde) maaglediging wordt bevorderd. Domperidon zorgt ervoor dat het voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt

Domperidon Mylan tabletten zijn witte, ronde filmomhulde tabletten, met een inscriptie op beide zijden. De tabletten zijn per 30 stuks verpakt in een kartonnen vouwdoosje met doordrukstrips. In iedere verpakking is een bijsluiter met informatie voor de patiënt bijgevoegd.

Waarom u Domperidon Mylan krijgt voorgeschreven

Domperidon Mylan tabletten kunnen door volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer worden gebruikt bij de behandeling van maag- en buikklachten die na de maaltijden optreden in samenhang met een vertraagde maaglediging, zoals misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel en zure oprispingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Versie januari 2008

Gebruik Domperidon Mylan niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor domperidonmaleaat, of één van de andere bestanddelen (hulpstoffen) uit de tablet; situaties waarbij stimulatie van de maagbeweging gevaarlijk kan zijn, zoals indien in het maagdarmkanaal een bloeding (zwarte ontlasting), een gewoonlijk pijnlijke afsluiting (gepaard gaande met heftige buikkrampen) of perforatie is opgetreden; een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).

Wees extra voorzichtig met Domperidon Mylan

 • wanneer u een leveraandoening heeft, u dient Domperidon Mylan niet te gebruiken;
 • wanneer u een nieraandoening heeft, u dient Domperidon Mylan slechts 1 of 2 keer per dag te gebruiken. Bij een ernstige nieraandoening dient eventueel ook de dosis te worden verlaagd. Bij langdurig gebruik dient u regelmatig gecontroleerd te worden door uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van domperidon in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Domperidon Mylan tabletten mogen daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij op uitdrukkelijk advies van uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Domperidon wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Gebruik van Domperidon Mylan door moeders die borstvoeding geven wordt daarom niet aanbevolen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Domperidon Mylan

Dit geneesmiddel bevat 27 mg lactose per tablet en is daarom niet geschikt bij lactose-intolerantie, galactosemie of glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Gebruik van Domperidon Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Domperidon Mylan kan met bepaalde geneesmiddelen een wisselwerking geven. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden.

Gebruik geen Domperidon Mylan als u oraal ketoconazol inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of oraal erytromycine (een antibioticum). Als u andere geneesmiddelen inneemt met inbegrip van geneesmiddelen gekocht zonder voorschrift, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

Versie januari 2008

 • geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen (CYP3A4) remmen zoals ketoconazol (een middel tegen schimmelinfecties), de werking van domperidon kan versterkt worden.

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Domperidon kan in verband worden gebracht met een toegenomen risico op hartritme stoornissen en een hartstilstand. Dit risico is hoger bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar en bij mensen die meer dan 30 mg domperidon per dag gebruiken. Bij volwassenen en kinderen moet domperidon in de laagst mogelijke effectieve dosering worden gebruik.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Domperidon Mylan

Een richtlijn voor de algemene dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer

Drie- tot viermaal per dag 1 tot 2 tabletten van 10 mg. In totaal mag u niet meer dan 80 mg (is 8 tabletten) per dag gebruiken.

Kinderen jonger dan 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer

Drie tot viermaal per dag 0,25 tot 0,5 mg per kg lichaamsgewicht. In totaal mag u niet meer dan 2,4 mg per kg lichaamsgewicht per dag gebruiken, hierbij dient het maximum van 80 mg per dag niet overschreden te worden. Domperidon Mylan is niet geschikt voor kinderen die minder dan 35 kg wegen.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen

De tabletten worden over de dag verdeeld ingenomen, bij voorkeur 15-30 minuten vóór elke maaltijd. Bij inname na de maaltijd is de opname van domperidon in het lichaam iets vertraagd.

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met wat water.

Hoe lang mag het middel gebruikt worden

Gebruik Domperidon Mylan niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen. Indien Domperidon Mylan door uw arts is voorgeschreven bedraagt de therapieduur 4 weken. Uw arts kan de therapieduur na 4 weken eventueel verlengen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Domperidon Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel Domperidon Mylan heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. De volgende verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering:

slaperigheid, verwardheid, vreemde bewegingen, zoals onregelmatige oogbewegingen en een vreemde houding, zoals een gedraaide nek. In het algemeen hebben deze verschijnselen geen blijvende gevolgen en innemen van geactiveerde kool (verkrijgbaar bij apotheek en drogist) vormt een goede eerste maatregel.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Domperidon Mylan in te nemen

Mocht u onverhoopt vergeten zijn een dosis in te nemen, dan adviseren wij u om, òf deze dosis alsnog, bijv. na de maaltijd, in te nemen, òf, als u er te laat aan dacht, deze dosis over te slaan en het innemen volgens voorschrift voort te zetten. Neem nooit een dubbele dosis Domperidon Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Domperidon Mylan bijwerkingen veroorzaken.

Versie januari 2008

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Zelden:

 • hormonale stoornissen: zwelling van de borstklier of afscheiding van melk en menstruatiestoornis.

Zeer zelden:

 • stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bijv. anafylactische shock, angio-oedeem, kortademigheid, hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) worden gemeld; als één van deze bijwerkingen optreedt, dan stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts;
 • stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen), slapenloosheid en hoofdpijn kunnen voorkomen. Het risico op dergelijk abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren baby’s, peuters en kleine kinderen;
 • stoornissen van het cardiovasculair systeem: hartritmestoornissen worden gemeld; als deze bijwerking optreedt, dan stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts;
 • huidaandoeningen: netelroos, jeuk, uitslag;
 • stoornissen van het maagdarmstelsel: kramp, diarree;
 • onderzoeken: abnormale uitslagen van leverfunctietesten.

Niet bekend:

 • Stoornissen van het cardiovasculair systeem: Domperidon kan worden geassocieerd met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en hartstilstand; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Domperidon Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Bewaar de tabletten droog in de goed gesloten, originele verpakking, niet boven 25ºC. De tabletten beschermen tegen licht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Domperidon Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na: " of "Exp.:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: januari 2013

Versie januari 2008

Advertentie

Stof(fen) Domperidone
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA03
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.