Granisetron Sandoz 1, omhulde tabletten 1 mg

ATC-Code
A04AA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Antiemetika und mittel gegen übelkeit
Farmacologische groep Antiemetika und mittel gegen übelkeit
Chemische groep Serotonin-5ht3-rezeptorantagonisten
Stof Granisetron

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Granisetron Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die anti-emetica worden genoemd, wat betekent dat zij misselijkheid en braken voorkomen.

Granisetron Sandoz wordt door uw arts voorgeschreven voor het behandelen van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie en/of radiotherapie.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker als u te veel Granisetron Sandoz hebt ingenomen.

Als u bent vergeten uw tablet(ten) in te nemen, neem deze dan in zodra u kunt. Neem nooit een dubbele dosis Granisetron Sandoz om een vergeten dosis in te halen. Neem daarna de volgende tabletten in overeenstemming met het voorgeschreven tijdschema.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder in rubriek 6Vertel het uw arts als u weet dat u allergisch bent voor granisetron of voor een van de hulpstoffen.

 • Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.als u lijdt aan plotselinge constipatie terwijl u dit middel gebruikt, moet dit nauwlettend gevolgd moet worden. Dit is ook van toepassing als uw constipatie minder plotseling optreedt en minder ernstig is. Uw arts kan u hier meer over vertellen.
 • als u een onregelmatige hartslag heeft.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van

toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?Gebruikt u naast Granisetron Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van een onregelmatige hartslag, geneesmiddelen die bekend staan als bètablokkers (zoals atenolol of propranolol)moet u dat met uw arts of apotheker bespreken voordat u Granisetron Sandoz gaat gebruiken.

De tabletten kunnen vóór, tijdens en na de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is onvoldoende informatie beschikbaar over het gebruik van Granisetron Sandoz in de zwangerschap om de mogelijke schadelijke effecten te kunnen beoordelen. Granisetron Sandoz mag tijdens de zwangerschap uitsluitend worden gebruikt na overleg met uw arts.

Het is niet bekend of granisetron in de moedermelk terechtkomt en daarom moet tijdens de behandeling met het geven van borstvoeding worden gestopt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Granisetron Sandoz bevat lactose

Granisetron Sandoz tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. Vertel het uw arts of apotheker als u merkt dat het effect van Granisetron Sandoz te sterk is of juist niet sterk genoeg.

Granisetron Sandoz tabletten moeten worden ingenomen op de dag van uw chemotherapie of radiotherapie.

Dosering

 • Granisetron Sandoz 1: de aanbevolen dosering is twee maal daags 1 tablet. U moet de eerste tablet innemen kort vóór (meestal minder dan een uur vóór) u begint met uw chemotherapie en/of radiotherapie.
 • Granisetron Sandoz 2: de aanbevolen dosering is twee maal daags 1 tablet. U moet de eerste tablet innemen kort vóór (meestal minder dan een uur vóór) u begint met uw chemotherapie en/of radiotherapie.

Gebruik bij kinderen

Granisetron Sandoz mag niet worden gegeven aan kinderen onder de 12 jaar of aan

kinderen die minder wegen dan 50 kg.

De tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt met een glas water.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, alkrijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u onderstaande problemen ervaart, moet u direct contact opnemen met uw arts:

 • allergische reacties (anafylaxie). De tekenen kunnen zijn zwelling van de keel, het gezicht, de lippen en de mond, moeite met ademhalen of slikken.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van dit geneesmiddel zijn:

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • hoofdpijn

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • problemen met slapen (slapeloosheid)
 • verstopping (obstipatie)
 • diarree
 • veranderingen in de manier waarop uw lever werkt, wat wordt gezien door middel van bloedtesten

Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • huiduitslag
 • onregelmatige hartslag
 • abnormale onvrijwillige bewegingen, zoals schudden, stijve spieren en spiersamentrekkingen
 • veranderingen die gezien worden op het ECG (elektrische registratie van de hartslag)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • Welke stoffen zitten er in dit middel?De werkzame stof in dit middel is: granisetronhydrochloride. Elk tablet bevat 1 mg of 2 mg granisetron als granisetronhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), hypromellose (E464), natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat (E470b), titaandioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80 (E433).

Granisetron Sandoz 1 mg tabletten zijn ronde, witte of witachtige omhulde tabletten die aan de ene kant gemarkeerd zijn met “GS” en aan de andere kant niet gemarkeerd zijn.

Granisetron Sandoz 2 mg tabletten zijn ronde, witte of witachtige omhulde tabletten die aan de ene kant gemarkeerd zijn met “GS2” en aan de andere kant niet gemarkeerd zijn.

De volgende vormen van Granisetron Sandoz zijn verkrijgbaar:

 • Granisetron Sandoz 1 – strip met 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 witte tabletten.
 • Granisetron Sandoz 2 – strip met 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 witte tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes op de markt gebracht worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-vom-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Granisetron Sandoz 1-2Granisetron HEXAL 1-2 mg Filmtabletten Granisetron Sandoz 1-2 mg –Filmtabletten Granisetron Lek 1-2 mg filmsko “oblozene” tablete Granisetron SandozGranisetron Sandoz

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Granisetron Sandoz 1 en 2 zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk: RVG 33333, omhulde tabletten 1 mg

RVG 33334, omhulde tabletten 2 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland:

Duitsland:

Oostenrijk:

Slovenië Denemarken Finland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.