LITAK 2 mg/ml oplossing voor injectie

ATC-Code
L01BB04
Medikamio Hero Image

Lipomed

Stof Verdovend Psychotrope
Cladribine Nee Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Lipomed

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

LITAK bevat het werkzame bestanddeel cladribine. Het beënvloedt de groei van maligne (kwaadaardige) witte bloedcellen die een rol spelen bij haarcelleukemie. LITAK wordt gebruikt om deze ziekte te behandelen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan LITAK bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vertel het uw arts onmiddellijk als bij u tijdens of na de behandelijk met LITAK één of meer van de volgende verschijnselen optreden:

 • tekenen van infecties (zoals griepachtige verschijnselen)
 • koorts

Het opnieuw optreden van kwaadaardige aandoeningen (kanker) kan niet worden uitgesloten. Dit betekent dat de kans dat u in de toekomst een kwaadaardige aandoening krijgt iets hoger is dan bij gezonde mensen. Dit licht verhoogde risico kan een gevolg zijn van de haarcelleukemie, of van de behandelingen die u hebt gehad om de ziekte te behandelen, waaronder de behandeling met LITAK.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt worden gedefinieerd:

 • Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 van elke 10 gebruikers
 • Vaak: komen voor bij 1 tot 10 van elke 100 gebruikers
 • Soms: komen voor bij 1 tot 10 van elke 1.000 gebruikers
 • Zelden: komen voor bij 1 tot 10 van elke 10.000 gebruikers
 • Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 van elke 10.000 gebruikers
 • Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

 • Infecties.
 • Koorts.
 • Lage aantallen van bepaalde witte bloedcellen (neutrofielen en lymfocyten) en bloedplaatjes bij bloedonderzoeken.
 • Lage aantallen rode bloedcellen, wat kan leiden tot bloedarmoede met verschijnselen als vermoeidheid en sufheid.
 • Verminderde werking van het afweersysteem van uw lichaam.
 • Hoofdpijn, duizeligheid.
 • Abnormale ademhalingsgeluiden, abnormale borstgeluiden, hoesten.
 • Zich misselijk voelen, braken, verstopping en diarree.
 • Bultjes op de huid (huiduitslag), zwelling, roodheid en pijnlijke plekken rond de plaats van de injectie, overmatig zweten. Huidreacties zijn meestal mild tot matig ernstig van aard en verdwijnen over het algemeen binnen enkele dagen.
 • Vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust.
 • Zwakte.

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Herhaald optreden van kwaadaardige aandoening (kanker).
 • Lage aantallen bloedplaatjes, wat kan leiden tot ongewone bloedingen (bijvoorbeeld bloedneuzen of huidbloedingen).
 • Slapeloosheid, opgewondenheid.
 • Versnelde hartslag, abnormale hartgeluiden, lage bloeddruk, verminderde bloedtoevoer naar de hartspier.
 • Kortademigheid, zwelling in het longweefsel als gevolg van infectie, ontsteking van mond en tong.
 • Buikpijn en aanwezigheid van grote hoeveelheden gas in de maag of darmen, (meestal lichte) verhogingen van de leverwaarden bij laboratoriumonderzoek (bilirubine, transaminases); deze waarden keren na afloop van de behandeling terug tot normale niveaus.
 • Jeuk, jeukende bultjes (urticaria), roodheid en pijn van de huid.
 • Zwelling in weefsels (oedeem), zich niet goed voelen, pijn (spierpijn, gewrichtspijn en botpijn).

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Bloedarmoede als gevolg van de vernietiging van rode bloedcellen.
 • Slaperigheid, verdoofd en tintelend gevoel van de huid, krachteloosheid, inactiviteit, stoornis van de perifere zenuwen, verwardheid, verminderd coördinatievermogen van bewegingen.
 • Oogontsteking.
 • Zere keel.
 • Aderontsteking.
 • Ernstig gewichtsverlies.

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Verminderde leverfunctie.
 • Verminderde nierfunctie.
 • Complicaties veroorzaakt door kankerbehandeling, als gevolg van de afbraak van kankercellen.
 • Afstotingsreacties op bloedtransfusies.
 • Verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofielen).
 • Beroerte.
 • Spraak- en slikstoornissen.
 • Hartfalen.
 • Abnormaal hartritme.
 • Onvermogen van het hart om de bloedcirculatie voldoende op gang te houden.
 • Verstopping van de darmen.
 • Ernstige allergische huidreactie (stevens-johnsonsyndroom of lyellsyndroom).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Depressie, epileptische aanval.
 • Zwelling van het ooglid.
 • Bloedprop in de long.
 • Ontsteking van de galblaas.
 • Verminderde werking van organen als gevolg van grote hoeveelheden van een bepaalde stof die door het lichaam wordt geproduceerd (een glycoproteïne).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik LITAK niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket van de injectieflacon en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product direct na opening worden gebruikt, tenzij bij het openen de kans op microbiologische besmetting wordt uitgesloten. Indien het product niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaartijden en -omstandigheden voorafgaand aan het gebruik.

Gebruik LITAK niet als u merkt dat de injectieflacon is beschadigd of dat de oplossing niet helder is of deeltjes bevat.

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.