Midazolam Actavis 1 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening

Illustratie van Midazolam Actavis 1 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening
Stof(fen) Midazolam
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N05CD08
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Vergunninghouder

Actavis

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Midazolam Sandoz 5 mg/ml, oplossing voor injectie Midazolam Sandoz
BUCCOLAM 5 mg oplossing voor oromucosaal gebruik Midazolam Viropharma
NASOLAM 2,5 mg neusspray, oplossing in verpakking voor eenmalig gebruik Midazolam Medir Europe B.V. Dorpsstraat 5 3941 JJ DOORN
Midazolam 2 mg/ml Fresenius, oplossing voor injectie Midazolam Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 SCHELLE (BELGIË)
Dormicum 5 mg/ml oplossing voor injectie Midazolam Roche

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Midazolam Actavis bevat een geneesmiddel, genaamd midazolam. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen bekend onder de naam benzodiazepinen.

Midazolam Actavis geeft u snel een gevoel van slaperigheid of maakt dat u gaat slapen. Tevens maakt het u kalm en ontspant het uw spieren.

Midazolam Actavis wordt gebruikt bij volwassen:

- Als algemene verdoving om in slaap te brengen of in slaap te houden. Midazolam Actavis wordt tevens gebruikt bij volwassenen en kinderen:

 • om een gevoel van kalmte en slaperigheid te geven op de intensive care. Dit wordt ook wel 'sedatie' genoemd.
 • voorafgaand en tijdens een medisch onderzoek of een procedure waarbij men wakker blijft. Het geeft een kalm en slaperig gevoel. Dit wordt ook wel 'bewustzijnsverlaging' genoemd ('conscious sedation').
 • om een kalm en slaperig gevoel te geven voordat verdoving (anesthesie) wordt gegeven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag dit middel niet aan u gegeven worden?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer u allergisch bent voor andere geneesmiddelen uit de groep benzodiazepinen, zoals diazepam of nitrazepam.
 • wanneer u ernstige ademhalingsproblemen hebt en Midazolam Actavis gegeven zal worden voor verlaging van het bewustzijn ('conscious sedation').

U mag geen Midazolam Actavis krijgen wanneer één van de bovengenoemde situaties op u van toepassing is. Wanneer u hier niet zeker over bent, bespreek dit dan met uw arts of verpleegkundige voordat dit geneesmiddel aan u gegeven wordt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voordat aan u Midazolam Actavis wordt gegeven:

 • wanneer u ouder dan 60 jaar bent.
 • wanneer u een chronische aandoening heeft, zoals ademhalingsproblemen, nier-, lever- of hartaandoeningen.
 • wanneer u een aandoening heeft die u een gevoel geeft van zwakte, uitgeputheid en het gevoel dat u een tekort aan energie heeft.
 • wanneer u een aandoening heeft, genaamd myasthenia gravis, waarbij uw spieren zwak zijn.
 • wanneer u ooit alcoholproblemen heeft gehad.
 • wanneer u ooit drugsproblemen heeft gehad.

Wanneer een van de bovengenoemde situaties op u van toepassing is (of als u hier niet zeker over bent), bespreek dit dan met uw arts of verpleegkundige voordat Midazolam Actavis aan u gegeven wordt.

Wanneer uw kind dit geneesmiddel gegeven wordt:

 • bespreek het met uw arts of verpleegkundige wanneer één van de bovengenoemde situaties van toepassing is op uw kind.
 • het is van belang dat u uw arts of verpleegkundige op de hoogte brengt wanneer uw kind hart- of ademhalingsproblemen heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of verpleegkundige als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u gekocht heeft zonder recept en voor plantaardige geneesmiddelen. De reden is dat Midazolam Actavis invloed kan hebben op de wijze waarop andere geneesmiddelen werken. Tevens kunnen andere geneesmiddelen het effect van Midazolam Actavis beïnvloeden.

Vertel het uw arts of verpleegkundige met name indien u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Antidepressiva (geneesmiddelen bij neerslachtigheid).
 • Hypnotica (om u te helpen te slapen).
 • Sedativa (kalmerende middelen)
 • Tranquillizers (tegen angst of om u te helpen te slapen).
 • Carbamazepine of fenytoïne (deze kunnen gegeven worden bij stuiptrekkingen of toevallen)
 • Rifampicine (bij tuberculose).
 • HIV-geneesmiddelen, genaamd 'protease remmers' (zoals saquinavir).
 • Antibiotica uit de groep macroliden (zoals erytromycine of claritromycine).
 • Geneesmiddelen ter behandeling van schimmelinfecties (zoals ketoconazol, voriconazol, fluconazol, itraconazol, posaconazol).
 • Sterke pijnstillers.
 • Atorvastatine (bij hoog cholesterolgehalte)
 • Antihistaminica (bij allergische reacties).
 • Sint Janskruid (een plantaardig geneesmiddel bij depressie).
 • Geneesmiddelen bij hoge bloeddruk genaamd 'calciumkanaalblokkers' (zoals diltiazem).

Wanneer u een van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt (of u bent er niet zeker van), bespreek dit dan met uw arts of verpleegkundige voordat Midazolam Actavis aan u gegeven wordt.

Waarop moet u letten met alcohol?

Drink geen alcohol nadat Midazolam Actavis aan u gegeven is. Dit is omdat u hiervan erg slaperig kunt worden en het problemen met uw ademhaling kan veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Vertel het uw arts voordat Midazolam Actavis aan u gegeven wordt als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent. Uw arts zal beslissen of dit geneesmiddel voor u geschikt is.
 • Nadat Midazolam Actavis aan u gegeven is, mag u gedurende 24 uur geen borstvoeding geven, omdat Midazolam Actavis in de moedermelk terecht kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Na toediening van Midazolam Actavis mag u geen voertuig besturen of machines gebruiken totdat uw arts heeft gezegd dat dit mag.
 • Dit is omdat Midazolam Actavis u erg slaperig of vergeetachtig kan maken. Dit kan tevens uw concentratie en coördinatie beïnvloeden. Dit kan uw vermogen om een voertuig te besturen of gereedschap of machines te gebruiken, beïnvloeden.
 • Na uw behandeling dient u vergezeld door een volwassene naar huis te gaan. Thuis dient er iemand aanwezig te zijn die voor u kan zorgen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Midazolam Actavis

Midazolam Actavis 1 mg/ml, 2 mg/ml en 5 mg/ml bevat respectievelijk 3.49 mg, 3.42 mg and 3.19 mg natrium/ml oplossing voor injectie. Bij de toediening van grotere volumes van de oplossing (b.v. meer dan 7.5 ml, overeenkomend met > 1 mmol natrium), dient dit bij patiënten met een zoutarm dieet in acht te worden genomen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Midazolam Actavis zal u gegeven worden door een arts of verpleegkundige. Dit zal gebeuren in een omgeving waar men u in de gaten kan houden en elke optredende bijwerking kan behandelen. Dit zou kunnen plaatsvinden in een ziekenhuis, kliniek of dokterspraktijk. Vooral uw ademhaling, hart en bloedcirculatie zullen gecontroleerd worden.

Midazolam Actavis wordt niet aanbevolen voor gebruik bij jonge kinderen en baby's onder de 6 maanden. Wanneer de arts echter van mening is dat dit noodzakelijk is, dan kan het gegeven worden aan een jong kind of baby onder de 6 maanden wanneer het op de intensive care is opgenomen.

Wijze waarop Midazolam Actavis aan u gegeven zal worden

Midazolam Actavis zal op één van de volgende manieren aan u gegeven worden:

 • Door een langzame injectie in een ader (intraveneuze injectie)
 • Via een infusie in één van uw aderen (intraveneus infuus)
 • Door injectie in een spier (intramusculaire injectie)
 • Via de endeldarm (rectaal)

Hoeveel Midazolam Actavis u gegeven zal worden

De dosering van Midazolam Actavis varieert per patiënt. De arts zal bepalen hoeveel u zult krijgen. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, gewicht en algemene gezondheidstoestand. Het is ook afhankelijk van het soort behandeling waarvoor het geneesmiddel u gegeven wordt, hoe u reageert op de behandeling en of u op hetzelfde moment ook andere geneesmiddelen zult krijgen.

Nadat Midazolam Actavis gegeven is

Na uw behandeling, dient u vergezeld door een volwassene naar huis te gaan. Thuis dient er iemand te zijn die in staat is om voor u te zorgen. De reden is omdat Midazolam Actavis u een slaperig of vergeetachtig gevoel kan geven. Het kan ook uw concentratie en coördinatie beïnvloeden.

Wanneer Midazolam Actavis voor een lange tijd wordt gegeven, zoals op een intensive care, kan uw lichaam gewend raken aan het geneesmiddel. Dit kan betekenen dat het minder goed werkzaam kan zijn.

Wanneer teveel Midazolam Actavis is gegeven

Het geneesmiddel zal u gegeven worden door een arts of verpleegkundige. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat er teveel aan u gegeven zal worden. Als u per ongeluk toch teveel wordt gegeven, kunt u het volgende opmerken:

 • Een slaperig gevoel en verlies van coördinatie en reflexen
 • Problemen met spreken en ongewone oogbewegingen
 • Lage bloeddruk. Dit kan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd geven.
 • Vertraging en ophouden van de ademhaling of hartslag en verlies van bewustzijn (coma).

Langdurig gebruik van Midazolam Actavis voor sedatie op de intensive care

Wanneer Midazolam Actavis langdurig aan u gegeven wordt, kan het volgende optreden:

 • Het kan minder werkzaam worden.
 • U kunt afhankelijk worden van het geneesmiddel en ontwenningsverschijnselen krijgen wanneer u het middel niet meer krijgt (zie ‘Stoppen met Midazolam Actavis’ hieronder)

Stoppen met Midazolam Actavis

Wanneer Midazolam Actavis voor een lange tijd gegeven is, zoals op een intensive care, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen wanneer het geneesmiddel u niet meer gegeven wordt. Waaronder:

 • Stemmingswisselingen
 • Stuiptrekkingen (convulsies)
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Problemen met slapen (insomnia)
 • Gevoel van erge onrust (angstig zijn), gespannenheid, rusteloosheid, verward of slecht gehumeurd (snel geïrriteerd)
 • Zien en mogelijk horen van dingen die er niet echt zijn (hallucinaties)

Uw arts zal geleidelijk uw dosering verlagen. Dit zal helpen voorkomen dat ontwenningsverschijnselen bij u optreden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Midazolam Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld (de frequentie is onbekend en kan op basis van de beschikbare gegevens niet geschat worden).

Stop met het gebruik van Midazolam Actavis en ga direct naar een arts wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart. Deze kunnen levensbedreigend zijn, mogelijk heeft u dringend een medische behandeling nodig:

 • Een ernstige allergische reactie (anafylactische shock). De symptomen kunnen bestaan uit plotselinge huiduitslag, jeuk of uitslag met bulten (galbulten) en zwelling van het gezicht, lippen, tong of andere delen van het lichaam. Tevens kunnen kortademigheid, piepende ademhaling en ademhalingsproblemen optreden.
 • Hartaanval (hartstilstand). Pijn op de borst kan één van de symptomen zijn.
 • Ademhalingsproblemen, soms kan hierdoor de ademhaling stoppen.
 • Spierkramp rond het strottenhoofd, met verstikking als gevolg.

Levensbedreigende bijwerkingen zijn meer waarschijnlijk bij volwassenen boven de 60 jaar, en bij mensen die al problemen hebben met de ademhaling of het hart. Deze bijwerkingen zijn ook meer waarschijnlijk wanneer de injectie te snel wordt gegeven of wanneer een hoge dosis wordt gegeven.

Andere mogelijke bijwerkingen

Zenuwstelsel/ en psychische aandoeningen

 • Verminderde alertheid.
 • Verwardheid.
 • Erg blij gevoel of opgewondenheid (euforie).
 • Moeheid, slaperigheid of aanhoudende verdoving.
 • Zien en mogelijk horen van dingen die niet echt zijn (hallucinaties).
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Moeite met spiercoördinatie.
 • Stuiptrekkingen (convulsies) bij te vroeg en pasgeboren baby's.
 • Tijdelijk geheugenverlies is gemeld. De duur hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid Midazolam Actavis die u gekregen heeft. In zeer zeldzame gevallen hield dit langdurig aan.
 • Gevoel van onrust, rusteloosheid, boosheid of agressie. U kunt ook spierkrampen ervaren of het trillen van uw spieren zonder hierover controle te hebben (tremoren). Deze effecten zijn meer waarschijnlijk wanneer u een hoge dosis Midazolam Actavis heeft gekregen of wanneer het te snel is toegediend. Het is tevens meer waarschijnlijk bij kinderen en oudere mensen.

Hartaandoeningen

 • Flauwvallen.
 • Langzame hartslag.
 • Roodheid van gezicht en nek (flushing).
 • Lage bloeddruk. Dit kan duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd geven.

Ademhalingsstelselaandoeningen

 • De hik.
 • Kortademigheid. Maagdarmstelselaandoeningen
 • Droge mond.
 • Verstopping.
 • Misselijkheid of braken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Jeuk.
 • Huiduitslag, waaronder uitslag met bulten (galbulten).
 • Roodheid, pijn, bloedstolsels of zwelling van de huid op de injectieplaats.

General

 • Allergische reacties waaronder huiduitslag en piepende ademhaling.
 • Ontwenningsverschijnselen (zie ‘Stoppen met Midazolam Actavis´ in Rubriek 3).

Ouderen

 • Ouderen die een geneesmiddel gebruiken uit de benzodiazepinegroep, zoals Midazolam Actavis, hebben hoger risico op vallen en botbreuken.
 • Levensbedreigende bijwerkingen zijn waarschijnlijker bij volwassenen boven de 60 jaar.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Uw arts of apotheker is verantwoordelijk voor het bewaren van Midazolam Actavis. Deze is tevens verantwoordelijk voor het correct vernietigen van ongebruikt Midazolam Actavis.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het label en op de doos na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar de ampul of injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Houdbaarheid na openen

Dit geneesmiddel moet direct na openen gebruikt worden.

Houdbaarheid na verdunnen

Chemische en fysische ‘in-use’ stabiliteit is aangetoond voor 72 uur bij +25 °C. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct gebruikt te worden. Indien de oplossing niet onmiddellijk gebruikt wordt, zijn de ‘in-use’ bewaarperiode en bewaarcondities voorafgaand aan het gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Normaal gesproken is dit niet langer dan 24 uur bij 2-8 ºC, tenzij het verdunnen onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities is uitgevoerd.

Midazolam Actavis ampullen en injectieflacons zijn voor eenmalig gebruik.

Voor gebruik dient de oplossing visueel gecontroleerd te worden. Alleen heldere oplossingen zonder deeltjes dienen gebruikt te worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is midazolam (als midazolam hydrochloride). Midazolam Actavis 1 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening: Elke ml oplossing bevat 1 mg midazolam. Elke 2 ml, 5 ml en 10 ml ampul bevat respectievelijk 2 mg, 5 mg en 10 mg midazolam. Midazolam Actavis 2 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening: Elke ml oplossing bevat 2 mg midazolam. Elke 5 ml, 25 ml en 50 ml ampul/injectieflacon bevat respectievelijk 10 mg, 50 mg en 100 mg midazolam. Midazolam Actavis 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening: Elke ml oplossing bevat 5 mg midazolam. Elke 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml en 18 ml ampul bevat respectievelijk 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 50 mg en 90 mg midazolam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Natriumchloride, zoutzuur and water voor injectie.

Hoe ziet Midazolam Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De oplossing is helder en kleurloos.

Midazolam Actavis 1 mg/ml

Ampullen van kleurloos glas met 2, 5, of 10 ml oplossing.

Verpakkingsgroottes: Verpakkingen van 5, 10, 25, 50, 100 [voor 2, 5 en 10 ml] and 5x5 [enkel voor 5 ml] ampullen.

Midazolam Actavis 2 mg/ml

Ampullen van kleurloos glas met 5 of 25 ml oplossing.

Injectieflacons van kleurloos glas met bromobutyl rubber stop en 50 ml oplossing. Verpakkingsgroottes: [5 ml:] Verpakkingen van 5, 10, 25, 50 and 100 ampullen. [25 ml:] 5, 25 and 5x5 ampullen.

[50 ml:] Verpakkingen van 1 and 5 injectieflacons.

Midazolam Actavis 5 mg/ml

Ampullen van kleurloos glas met 1, 2, 3, 5, 10 of 18 ml oplossing.

Verpakkingsgroottes: Verpakkingen van 5, 10, 25, 50, 100 [voor 1, 2, 3, 5, 10 en 18 ml] en 5x5 [enkel voor 1 ml en 3 ml] ampullen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður IJsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Midazolam Actavis 1 mg/ml, 5 mg/ml Injektions-/Infusionslösung oder Rektallösung Duitsland: Midazolam-Actavis 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml Injektions-/Infusionslösung oder

Rektallösung

Nederland: Midazolam Actavis 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2011.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken voor de volledige informatie over het voorschrijven.

Instructies voor de ampullen

Aanvankelijk de ampul schudden om vocht te verwijderen uit de nek van de ampul.

“One-punt-cut-“ (OPC-) glazen ampullen:

Fig. 1 Fig. 2
Het vooraf bepaalde breekpunt Breek de nek van de ampul
is onder het merk op dit punt

Onverenigbaarheden

Dit geneesmiddel mag niet worden verdund met andere oplossingen voor parenteraal gebruik, uitgezonderd de oplossingen die vermeld zijn in "Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies".

Als het de bedoeling is midazolam mengen met andere geneesmiddelen, moet de compatibiliteit vóór toediening worden gecontroleerd.

Midazolam slaat neer in oplossingen die waterstofcarbonaat bevatten. Midazolam oplossing voor injectie kan instabiel zijn in oplossingen met een neutrale of alkalische pH-waarde.

Wanneer midazolam wordt vermengd met albumine, amoxicilline natrium, ampicilline natrium, bumetanide, dexamethason natriumfosfaat, dimenhydrinaat, floxacillin natrium, furosemide, hydrocortison natrium succinaat, pentobarbital natrium, perfenazine, prochloorperazine edisylate, ranitidine, thiopental natrium, of trimethoprim / sulfamethoxazol, vormt zich onmiddellijk een witte neerslag. Wanneer gemengd met nafcilline natrium, wordt de oplossing troebel, gevolgd door een witte neerslag. Bij menging met ceftazidim, wordt de oplossing troebel. Wanneer gemengd met methotrexaat natrium, vormt zich een gele neerslag. Wanneer gemengd met clonidine hydrochloride, vormt zich een oranje verkleuring. Wanneer gemengd met omeprazol natrium, vormt zich een bruine verkleuring, gevolgd door een bruine neerslag. Wanneer gemengd met foscarnet natrium, ontwikkelt zich een gas.

Bovendien moet midazolam niet worden vermengd met aciclovir, alteplase, acetazolam dinatrium, diazepam, enoximon, flecaïnide acetaat, fluorouracil, imipenem, mezlocillin natrium, fenobarbital natrium, fenytoïne natrium, kalium canrenoate, sulbactam natrium, theofylline, tromethamine en urokinase.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Voor continue intraveneuze infusie, kan midazolam oplossing voor injectie worden verdund tot 15 mg midazolam per 100-1000 ml met één van de volgende oplossingen voor infusie:

 • 0.9% NaCl
 • 5% and 10% dextrose
 • Ringer's oplossing.

Advertentie

Stof(fen) Midazolam
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N05CD08
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.