Auteur: L.Molteni & C.


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oramorph UDV is een sterk werkende pijnstiller die zowel op het centrale zenuwstelsel als op het zenuwstelsel elders in het lichaam werkt. Morfine, het werkzame bestanddeel van Oramorph wordt goed uit de darm opgenomen na toediening via de mond.

Oramorph UDV wordt voorgeschreven voor de behandeling voor het verminderen van ernstige pijn.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Oramorph UDV niet

 • bij overgevoeligheid voor morfine gekenmerkt door rode vlekken in het gezicht, jeuk, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), anafylactische shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke, snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)
 • als u overgevoelig bent voor één van de andere bestanddelen van Oramorph UDV
 • bij schedelletsel
 • bij een verhoogde druk in de schedel
 • bij coma
 • bij kinderen jonger dan 6 jaar

Wanneer u:

 • een verminderde ademhaling heeft (ademhalingsdepressie)
 • een ontsteking in de longen heeft die de luchtwegen blokkeert
 • acute (=plotselinge) buikpijn door een afsluiting van de twaalfvingerige darm heeft
 • blauwe kleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen opmerkt. Dit komt door een tekort van zuurstof in het bloed (cyanose)
 • verslaafd bent aan alcohol
 • een acute leverziekte heeft
 • last heeft van toevallen/stuipen
 • gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die behoren tot de groep van zogenaamde MAO-remmers

bijsluiter

(middelen die worden gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid of ziekte van Parkinson) of wanneer u minder dan 2 weken geleden met het gebruik van een MAO-remmer bent gestopt.

 • een operatie aan de galblaas of de galwegen heeft ondergaan
 • zwanger bent.

Wees extra voorzichtig met Oramorph UDV

NB: Dit product valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

 • Het gebruik van morfine leidt tot gewenning en vaak ook tot afhankelijkheid.
 • Verlaging van de dosis is te adviseren bij patiënten met een verminderde werking van de schildklier, vergroting van de prostaat, onvoldoende werking van de nieren en gestoorde werking van de lever.
 • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met shockverschijnselen of met verminderde ademhalingscapaciteit, zoals bij verminderde elasticiteit van de longen (emfyseem), ernstige vervorming van de wervelkolom (kyfoscoliose) en ernstige vetzucht (obesitas) en bij patiënten met een vernauwing van de luchtwegen of bij overmatige slijmafscheiding uit de longblaasjes.
 • Voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten met hart- en vaatziekten of het optreden van vochtophopingen waarin geen putjes kunnen worden gedrukt (myxoedeem) of bij een vergiftiging die leidt tot een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (toxische psychose).
 • Morfinepreparaten kunnen verschijnselen bij acute buikletsels versluieren; zij mogen hierbij niet worden toegepast voordat de diagnose is vastgesteld.
 • Zoals voor alle morfinepreparaten geldt, dient het gebruik van dit product 24 uur voor het verrichten van operaties die de pijnoorzaak wegnemen te worden gestaakt. Als in deze gevallen verdere behandeling met morfinepreparaten nodig is, moet de dosering worden aangepast aan de behoefte na de operatie.

De benodigde duur van de behandeling is per patiënt verschillend, afhankelijk van de ernst van de pijn.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Gelijktijdige toediening van morfine en alcohol, slaapmiddelen, narcosemiddelen en andere centraal werkende stoffen kunnen de bijwerkingen van morfine versterken.

Bij gelijktijdige toediening met andere middelen uit dezelfde groep als Oramorph UDV (opiaten) zijn levensbedreigende effecten op het centraal zenuwstelsel en ademhaling en hartfunctie waargenomen.

De effecten van spierverslappende middelen kunnen toenemen bij gelijktijdig gebruik met Oramorph UDV.

Bij gecombineerde toepassing van opiaten met middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica), bepaalde slaapmiddelen (barbituraten), bepaalde middelen tegen psychoses (butyrofenonen, fenothiazinen) en tricyclische antidepressiva, kan een versterkte demping van de ademhaling en extra versufdheid optreden.

Voorts beïnvloedt het de werking van de volgende geneesmiddelen zoals bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk en bepaalde hartklachten (beta-adrenerge receptorblokkerende stoffen).

Morfine kan het effect van middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) versterken.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.

bijsluiter

Het gebruik van Oramorph UDV tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet want gebruik van Oramorph UDV kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden. Gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen:

De gebruikelijke startdosering bedraagt 10 - 20 mg, dat wil zeggen 5 - 10 ml van Oramorph UDV 10 mg / 5 ml iedere 4 uur.

Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar:

Maximum dosering van 5 - 10 mg, dat wil zeggen 2,5 - 5 ml van Oramorph UDV 10 mg / 5 ml, iedere 4 uur.

Oramorph UDV is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

De dosering kan worden opgevoerd onder toezicht van een arts. Dit is afhankelijk van de ernst van de pijn en de voorgeschiedenis van de patiënt, zoals het gebruik van pijnstillers. De dosering aanpassen kan eventueel met behulp van de andere Oramorph UDV's (Oramorph UDV 30 mg/ 5 ml en Oramorph UDV 100 mg / 5 ml).

Scheur een vial van de strip. U draait de Unit Dose Vial open. Daarna kunt u de inhoud in uw mond leegknijpen.

Na het innemen van Oramorph UDV dient u voldoende water in te nemen.

Voor ouderen wordt een lagere dosering aangeraden.

Wanneer u wisselt van andere morfine-preparaten naar Oramorph UDV kan aanpassing van de dosering gewenst zijn.

In geval u bemerkt dat Oramorph UDV te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Volg bij het gebruik van Oramorph UDV nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Oramorph UDV heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Oramorph UDV heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen die kunnen optreden bij een overdosering zijn: kleine, vernauwde pupillen, een verlaagde bloeddruk en een verminderde, bemoeilijkte ademhaling.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Oramorph UDV te gebruiken

Wanneer u een dosis heeft vergeten, kunt u deze alsnog innemen vóór de volgende inname. Wanneer het echter bijna tijd is voor de volgende inname kunt u de vergeten dosis overslaan en gewoon volgens het voorschrift van uw arts verdergaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Oramorph UDV

U mag niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel. Het gebruik van opiaten kan vaak leiden tot afhankelijkheid. Abrupt afbreken van de morfine toediening bij afhankelijke personen leidt tot ontwenningsverschijnselen. Overleg met uw arts om de dosering langzaam af te bouwen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

bijsluiter

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Oramorph UDV bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen:

Zeer vaak (> 1/10) Vaak: ( 1/100,< 1/10)

Soms: ( 1/1,000,< 1/100) Zelden: ( 1/10,000,< 1/1,000)

Zeer zelden: (< 1/10,000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Vaak: gebrek aan eetlust (anorexia). Psychische stoornissen

Vaak: verwardheid.

Soms: stemmingsveranderingen, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nachtmerries.

Zeer zelden: kans op gewenning en afhankelijkheid. Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: sufheid, vernauwing van de pupillen (miosis). Soms: duizeligheid.

Zelden: verhoogde druk in de schedel. Bloedvataandoeningen

Zelden: bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), verlaagde bloeddruk (hypotensie). Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Soms: ademhalingsmoeilijkheden. Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak: misselijkheid, overgeven, verstopping (obstipatie). Vaak: droge mond.

Lever- en galaandoeningen

Soms: krampen (spasmen) van de galwegen. Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: zweten, allergische huidreacties, huiduitslag met hevige jeuk. Zelden: vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en jeuk.

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: het achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Oramorph UDV niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

bijsluiter

Wat bevat Oramorph UDV

 • Het werkzame bestanddeel is morfine als morfinesulfaatpentahydraat.
 • 1 ml Oramorph UDV 10 mg / 5 ml bevat 2 mg morfinesulfaatpentahydraat.
 • 1 ml Oramorph UDV 30 mg / 5 ml bevat 6 mg morfinesulfaatpentahydraat.
 • 1 ml Oramorph UDV 100 mg / 5 ml bevat 20 mg morfinesulfaatpentahydraat
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumedetaat, citroenzuur (E330), gezuiverd water.

Hoe ziet Oramorph UDV er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Oramorph UDV bevatten een drank voor oraal gebruik die wordt geleverd in plastic flacons van 5 ml voor éénmalig gebruik. Deze flacons worden ook wel Unit Dose Vials (UDV) genoemd. Een verpakking bevat 10, 30 of 60 flacons.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Frazione Granatieri

I - 50018 Scandicci (Florence)

Italië

Fabrikant

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Frazione Granatieri

I - 50018 Scandicci (Florence)

Italië

Voor inlichtingen en correspondentie:

Vertegenwoordiger van de houder van de handelsvergunning

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam Nederland

Registratienummer

Oramorph Unit Dose Vial 10 mg / 5 ml: RVG 18760.

Oramorph Unit Dose Vial 30 mg / 5 ml: RVG 18761.

Oramorph Unit Dose Vial 100 mg / 5 ml: RVG 18762.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2010.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK