Topamax 200 mg, filmomhulde tabletten

Topamax 200 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Topiramaat
Toelatingslandnl
VergunninghouderJanssen-Cilag
ATC-codeN03AX11
Farmacologische groepenAnti-epileptica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Topamax behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘anti-epileptica’ worden genoemd. Het wordt gebruikt:

 • zonder andere geneesmiddelen om aanvallen te voorkomen bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar
 • met andere geneesmiddelen om aanvallen te voorkomen bij volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder
 • om migraine bij volwassenen te voorkomen

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Voor het voorkomen van migraine als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden en geen doeltreffende anticonceptie gebruikt (zie rubriek ‘zwangerschap en borstvoeding’ voor verdere informatie).

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topamax inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Topamax inneemt als u:

 • nierproblemen heeft, in het bijzonder bij nierstenen of als u nierdialyse ondergaat
 • ooit een bepaalde afwijking heeft gehad in uw bloed en lichaamsvloeistof (metabole acidose)
 • leverproblemen heeft
 • oogproblemen heeft, in het bijzonder ‘groene staar’ (glaucoom)

23-04-2013

 • een groeiprobleem heeft
 • een dieet gebruikt met veel vet (ketogeen dieet)
 • zwanger bent of zwanger zou kunnen worden (zie rubriek ‘zwangerschap en borstvoeding’ voor meer informatie)

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topamax inneemt.

Het is belangrijk dat u niet stopt met het gebruik van dit geneesmiddel zonder daarover eerst contact op te nemen met uw arts.

Neem ook contact op met uw arts voordat u andere geneesmiddelen neemt die topiramaat bevatten, die u als alternatief voor Topamax heeft gekregen.

Het is mogelijk dat u gewicht verliest door het gebruik van Topamax. Uw gewicht moet dus regelmatig worden gecontroleerd als u dit geneesmiddel gebruikt. Raadpleeg uw arts als u te veel gewicht verliest of als een kind dat dit geneesmiddel gebruikt te weinig aankomt.

Een klein aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals Topamax heeft gedachten gekregen zichzelf te verwonden of te doden. Als u op enig moment zulke gedachten heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Topamax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Topamax en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Soms zal de dosis van bepaalde andere geneesmiddelen of van Topamax moeten worden aangepast.

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die uw denkvermogen, concentratie of spiercoördinatie hinderen of verminderen (bijvoorbeeld geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken zoals spierverslappers en slaap- of kalmeringsmiddelen).
 • anticonceptiepillen (‘de pil’). Topamax kan uw anticonceptiepillen minder werkzaam maken.

Vertel het uw arts als uw maandelijkse bloedingspatroon verandert terwijl u ‘de pil’ en Topamax gebruikt.

Schrijf alle geneesmiddelen die u gebruikt op een lijst. Laat deze lijst aan uw arts en apotheker zien voordat u met een nieuw geneesmiddel begint.

Andere geneesmiddelen die u met uw arts of apotheker dient te bespreken zijn onder andere: andere geneesmiddelen tegen epilepsie, risperidon, lithium, hydrochloorthiazide, metformine, pioglitazon, glibenclamide (glyburide), amitriptyline, propranolol, diltiazem, venlafaxine, flunarizine, Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) (een kruidenmiddel dat wordt gebruikt om depressie te behandelen).

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topamax inneemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Topamax met of zonder voedsel innemen. Drink overdag veel om te voorkomen dat zich tijdens het gebruik van Topamax nierstenen vormen. Gebruik geen alcohol als u Topamax gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal besluiten of u Topamax kunt gebruiken. Net als bij andere geneesmiddelen tegen epilepsie is er een risico schade toe te brengen aan

27-06-2013

het ongeboren kind als Topamax tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u goed weet wat de risico’s en voordelen zijn van het gebruik van Topamax voor epilepsie tijdens de zwangerschap.

Neem geen Topamax voor het voorkomen van migraine als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden en geen doeltreffende anticonceptie gebruikt.

Moeders die borstvoeding geven terwijl ze Topamax gebruiken, moeten de arts zo snel mogelijk raadplegen als ze bij de baby iets ongewoons opmerken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit middel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid, vermoeidheid en problemen met zien kunnen optreden tijdens behandeling met Topamax. Neem niet deel aan het verkeer, gebruik geen gereedschap en bedien geen machines zonder eerst uw arts te raadplegen.

Topamax bevat lactose

Topamax-tabletten bevatten lactose. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Uw arts zal u doorgaans laten beginnen met een lage dosis Topamax en de dosis langzaam verhogen totdat de beste dosis voor u is gevonden.
 • Topamax tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Kauw niet op de tabletten want dit kan een bittere nasmaak geven.
 • Topamax kan voor, tijdens of na een maaltijd worden ingenomen. Drink de hele dag veel tijdens het gebruik van Topamax om nierstenen te voorkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • U kunt zich slaperig, vermoeid of minder alert voelen, slechtere coördinatie hebben, moeite hebben met praten of met zich te concentreren, wazig zien of dubbel zien, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, zich neerslachtig of opgejaagd voelen, of buikpijn of stuipen (toevallen) krijgen.

Overdosering kan optreden als u andere geneesmiddelen tegelijk met Topamax gebruikt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u een dosis vergeet in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga door op de gewone wijze. Als u twee of meer innames vergeet, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee dosissen op hetzelfde moment) om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel, tenzij uw arts u heeft gezegd dit te doen. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts besluit met deze medicatie te stoppen, kan uw dosis geleidelijk over een aantal dagen worden verlaagd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Topamax, dan kunt u die stellen aan uw arts of apotheker.

27-06-2013

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u de volgende bijwerkingen heeft: Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Depressie (nieuw of verslechterd)

Vaak voorkomend (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Stuipen (toevallen)
 • Angst, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, verwardheid, gedesoriënteerd zijn
 • Problemen met concentreren, langzaam denken, geheugenproblemen (nieuw ontstaan, plotselinge verandering of ernstiger geworden)
 • Niersteen, vaak plassen of pijn bij het plassen

Soms voorkomend (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • Verhoogde hoeveelheid zuur in het bloed (kan ademhalingsproblemen veroorzaken zoals ademtekort, verlies van eetlust, misselijkheid, braken, overmatige vermoeidheid, en snelle of onregelmatige hartslag)
 • Verminderd zweten
 • Gedachten zichzelf te beschadigen, proberen zichzelf ernstige schade toe te brengen

Zelden voorkomend (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Glaucoom - een verstopte afvoer van vocht in het oog wat een verhoogde druk in het oog veroorzaakt, pijn of verminderd zicht

Andere bijwerkingen zijn onder andere de volgende, als deze ernstig worden vertel het dan uw arts of apotheker:

Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Verstopte neus, loopneus en zere keel
 • Tintelingen, pijn en/of een doof gevoel in verschillende lichaamsdelen
 • Slaperigheid, vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid, diarree
 • Gewichtsverlies

Vaak voorkomend (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Bloedarmoede (weinig rode bloedcellen)
 • Allergische reactie (zoals huiduitslag, roodheid, jeuk, gezwollen gezicht, galbulten)
 • Gebrek aan eetlust of verminderde eetlust
 • Agressie, opwinding, woede
 • Moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven
 • Problemen met spreken of een spraakstoornis, slepende spraak
 • Onhandigheid of gebrekkige coördinatie, een wankel gevoel bij het lopen
 • Verminderd vermogen routinetaken uit te voeren
 • Verminderde smaak, verlies van smaak of geen smaak
 • Ongewild beven of schudden; snelle, onbeheersbare oogbewegingen
 • Zichtstoornis, zoals dubbel zien, wazig zien, verminderd zicht, moeilijk scherpzien
 • Draaierig gevoel (draaiduizeligheid), oorsuizen, oorpijn
 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • Neusbloedingen
 • Koorts, zich niet lekker voelen, zwakheid
 • Braken, verstopping, buikpijn of buikongemak, indigestie, maag- of darminfectie
 • Droge mond

27-06-2013

 • Haarverlies
 • Jeuk
 • Gewrichtspijn of gezwollen gewricht(en), spierkrampen of spiertrekkingen, spierpijn of spierzwakte, pijn op de borst
 • Gewichtstoename

Soms voorkomend (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • Afname van bloedplaatjes (bloedcellen die een bloeding helpen stoppen), afname van witte bloedcellen die helpen u tegen infectie te beschermen, afname van kalium in het bloed
 • Verhoging van leverenzymen, toename van eosinofielen (een bepaald soort witte bloedcel) in het bloed
 • Gezwollen klieren in hals, oksel of lies
 • Grotere eetlust
 • Uitgelaten stemming
 • Horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn (psychose)
 • Geen emotie tonen en/of voelen, ongewone achterdocht, paniekaanval
 • Problemen met lezen, spraakstoornis, problemen met schrijven
 • Rusteloosheid, hyperactiviteit
 • Langzamer denken, verminderde waakzaamheid of alertheid
 • Verminderde of langzame lichaamsbewegingen, onwillekeurige abnormale of herhaalde spierbewegingen
 • Flauwvallen
 • Abnormale tastzin, verminderde tastzin
 • Verminderde, verstoorde of geen reukzin
 • Ongewoon gevoel of sensatie die een voorbode kan zijn van een migraineaanval of van een bepaald soort toeval
 • Droog oog, gevoeligheid van de ogen voor licht, trekken van een ooglid, waterige ogen
 • Verminderd horen of gehoorverlies, gehoorverlies in één oor
 • Langzame of onregelmatige hartslag, het hart in de borst voelen kloppen
 • Lage bloeddruk of verlaging van de bloeddruk wanneer u gaat staan (daardoor kunnen sommige mensen die Topamax gebruiken zich voelen alsof ze flauwvallen, zich duizelig voelen, of flauwvallen als ze plotseling opstaan of rechtop gaan zitten)
 • Blozen, het warm hebben
 • Alvleesklierontsteking
 • Buitensporig veel winden laten, zuurbranden, een vol of opgeblazen gevoel in de buik
 • Bloedend tandvlees, versterkte speekselvorming, kwijlen, riekende adem
 • Overmatig veel drinken, dorst
 • Verkleuring van de huid
 • Spierstijfheid, pijn in de zij
 • Bloed in de urine, urine-incontinentie (plas niet kunnen ophouden), dringend moeten plassen, pijn in de zij of in de nier
 • Moeilijk een erectie krijgen of houden, seksuele problemen
 • Griepachtige symptomen
 • Koude vingers en tenen
 • Gevoel van dronkenschap
 • Leerstoornis

Zelden voorkomend (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Ongewoon uitgelaten stemming
 • Bewustzijnsverlies
 • Blindheid in één oog, tijdelijke blindheid, nachtblindheid
 • Lui oog
 • Zwelling rond de ogen
 • Doof gevoel, tinteling of kleurverandering (wit, blauw, dan rood) in de vingers en tenen bij blootstelling aan kou
 • Ontsteking van de lever, leverfalen

27-06-2013

 • Stevens-johnson-syndroom, een mogelijk levensbedreigende aandoening die zich kan uiten als zweren op diverse slijmvliezen (zoals in de mond, de neus en de ogen), huiduitslag en blaarvorming
 • Ongewone geur van de huid
 • Ongemakkelijk gevoel in armen en benen
 • Nieraandoening

Niet bekend (de frequentie kan niet geschat worden uit de beschikbare gegevens)

 • Maculopathie is een ziekte van de gele vlek (macula), het kleine deel van het netvlies waar het gezichtsvermogen het scherpst is. Raadpleeg uw arts als u merkt dat uw gezichtsvermogen verandert of verslechtert.
 • Toxische epidermale necrolyse, een levensbedreigende aandoening, lijkend op, maar ernstiger dan stevens-johnson-syndroom, gekenmerkt door uitgebreide blaarvorming en loslaten van de buitenste huidlagen (zie bijwerkingen die zelden voorkomen).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De bijwerkingen bij kinderen zijn over het algemeen gelijk aan die bij volwassenen. Echter, sommige bijwerkingen komen vaker voor bij kinderen en/of kunnen ernstiger zijn bij kinderen dan bij volwassenen, Bijwerkingen die ernstiger kunnen zijn bij kinderen zijn onder andere verminderd zweten en een verhoogde hoeveelheid zuur in het bloed. Bijwerkingen die vaker kunnen voorkomen bij kinderen zijn onder andere bovenste luchtwegaandoeningen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘niet te gebruiken na:’ of ‘EXP.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking (blisterverpakking of fles) om te beschermen tegen vocht. Houd de fles goed gesloten ter bescherming van de tabletten tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is topiramaat.

 • Elke Topamax filmomhulde tablet bevat 25 mg, 100 mg of 200 mg topiramaat (al naar gelang de sterkte).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Gepregelatiniseerd maïszetmeel

Microkristallijne cellulose (E 460)

27-06-2013

Natriumzetmeelglycolaat (Type A)

Magnesiumstearaat

Tabletomhulsel:

OPADRY® wit, geel, roze1, carnaubawas

1 OPADRY® bevat hypromellose (E 464), macrogol, polysorbaat 80 en als kleurstoffen titaandioxide (E171) (alle sterktes), geel ijzeroxide (E 172) (100 mg) en rood ijzeroxide (E 172) (200 mg).

Hoe ziet Topamax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De verschillende tabletten zijn te herkennen aan verschillende grootte, kleuren en opschriften:

 • de tabletten met 25 mg zijn rond en wit en er staat '25' op;
 • de tabletten met 100 mg zijn rond en geel en er staat '100' op;
 • de tabletten met 200 mg zijn rond en zalmkleurig en er staat '200' op. Op de andere zijde van de tabletten staat 'TOP'.

Ondoorzichtige plastic tablettenflacon met verzegelde sluiting met 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 of 200 (2 x 100) tabletten. Elke tablettenflacon bevat ook een container met droogmiddel, die niet mag worden ingenomen.

Blisterverpakking van aluminiumfolie in strips. Verpakkingen van 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 of 200 (2 x 100) tabletten. De blisters zijn verpakt in een omdoos.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Fabrikant:
Janssen-Cilag B.V. Janssen Pharmaceutica NV
Dr. Paul Janssenweg 150 Turnhoutseweg 30
5026 RH Tilburg 2340 Beerse
e-mail: janssen@jacnl.jnj.com België
  en
  Janssen-Cilag S.p.a.
  04010 Borgo S. Michele
  Latina
  Italië
Registratienummers  
Topamax 25 mg RVG 24165  
Topamax 100 mg RVG 24167  
Topamax 200 mg RVG 24168  

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Oostenrijk: Topamax® – Filmtabletten
België: Topamax tabletten
Bulgarije: TOPAMAX
Cyprus: TOPAMAX ® tabs
Tsjechië: Topamax®
Denemarken: Topimax
Estland: TOPAMAX
Finland: Topimax tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk: EPITOMAX , COMPRIME PELLICULE

27-06-2013

Duitsland: Topamax 25, 50, 100, 200 mg Filmtabletten
Griekenland: TOPAMAC
Hongarije: Topamax film-coated tablet
   
IJsland: Topimax filmuhúðaðar töflur
Ierland: TOPAMAX Tablets
Italië: TOPAMAX compresse rivestite con film, 60 compresse
Letland: Topamax coated tablets
Litouwen: Topamax
Liechtenstein: Topamax
Luxemburg: Topamax comprimés
Malta: Topamax
Nederland: Topamax , filmomhulde tabletten
Noorwegen: Topimax Tabletter filmdrasjert
Polen: Topamax tabletki powlekane
Portugal: Topamax
Roemenië: TOPAMAX tablets
Slowakije: Topamax
Slovenië: TOPAMAX® filmsko oblozene tablete
Spanje: TOPAMAX ® Comprimidos recubiertos
Zweden: Topimax tabletter, filmdragerade

Verenigd Koninkrijk: TOPAMAX Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013.

27-06-2013

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Topiramaat. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Topamax 200 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio