Verapamil HCl Actavis Retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C08DA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Actavis
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender herzwirkung
Chemische groep Phenylalkylamin-derivate
Stof Verapamil

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR kan worden toegepast bij:

  • een licht tot matig verhoogde bloeddruk;
  • pijn op de borst ten gevolge van zuurstofgebrek van de hartspier, om te voorkomen dat nieuwe pijnaanvallen optreden (angina pectoris);
  • het vermoeden van een nieuwe hartinfarct.

In het algemeen wordt VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR voorgeschreven aan: patiënten met een licht tot matig verhoogde bloeddruk; patiënten met pijnklachten op de borst (angina pectoris), om een aanval te voorkomen of als onderhoudsbehandeling; patiënten die een recent hartinfarct hebben gehad, om te voorkomen dat een nieuw infarct optreedt, en die geen bèta-blokker mogen hebben.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer u VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR niet mag gebruiken

Patiënten met een sterk verminderde pompfunctie van het hart mogen dit middel niet gebruiken. Dit geldt ook voor: patiënten met een shock ten gevolge van een ernstig tekortschietende werking van het hart; patiënten met een zeer trage hartslag; patiënten met reeds langer bestaande stoornissen van de elektrische prikkeling van het hart; patiënten met een zeer lage bloeddruk; patiënten met een gecompliceerd vers hartinfarct; patiënten die gelijktijdige intraveneuze (via de aderen ingespoten) behandeling met bèta- blokkers (medicijnen bij hartziekten) ondergaan; patiënten die overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen van VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR. Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van huidreacties (zoals huiduitslag). Licht uw arts altijd over overgevoeligheid, die u voor sommige geneesmiddelen hebt.

VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR bij zwangerschap en borstvoeding

In geval van zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding mag VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR alleen worden gebruikt als de arts dit duidelijk

aangeeft. Het is niet bekend af verapamil wordt uitgescheiden in moedermelk.

VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR met andere medicijnen

Het is raadzaam uw arts altijd te vertellen welke andere medicijnen u gebruikt. Daarbij kan een medicijnkaart behulpzaam zijn. U noteert hierop wat u gebruikt en in welke dosering.

Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Verapamil kan een wisselwerking geven met andere geneesmiddelen die voor een te hoge bloeddruk gegeven worden. Een wisselwerking is ook mogelijk met geneesmiddelen, die voor het hart gegeven worden, zoals digoxine, bèta-blokkers (zie ook: "Wanneer u VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR niet mag gebruiken") en middelen tegen een onregelmatige hartslag (o.a. kinidine). Verapamil kan de werking en/of bijwerkingen van carbamazepine (tegen epilepsie), cyclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer) en theophylline (tegen astma) versterken. Dit zelfde effect kan ontstaan bij gelijktijdige toediening van middelen, die door middel van inademen voor een narcose worden gebruikt (zg. inhalatie anaesthetica), of bij gelijktijdige toediening van spierverslappende middelen (zg. spierrelaxantia). Rifampicine (tegen TBC), fenytoïne (tegen epilepsie) en fenobarbital (tegen epilepsie) kunnen de werkzaamheid van verapamil verlagen. Cimetidine (tegen maagzuur) kan de werkzaamheid van verapamil versterken. Ook met lithium (tegen manie) is een wisselwerking mogelijk, zowel verlaging als versterking van de werking en/of bijwerkingen zijn gemeld.

Bij het deelnemen aan het verkeer of tijdens het bedienen van ingewikkelde machines dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van het optreden van bijwerkingen zoals duizeligheid en vermoeidheid.

Stop nooit zelf de behandeling met VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR. Uw arts bepaalt de behandeling duurt. Hij/zij zal u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat doet. Bij patiënten met een verminderde lever- en/of nierfunctie zal uw arts de dosering aangepassen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Uw arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen. Deze

aanwijzing moet u goed opvolgen. De dosering van VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR kan per patiënt verschillen. Wanneer uw arts meer dan 240 mg per dag voorschrijft, dient u deze hoeveelheid in twee keer in te nemen. Eén deel ‘s ochtends en één deel ‘s avonds.

Bij een verhoogde bloeddruk:

In het begin 120 mg (1 halve tablet) per dag, ‘s morgens in te nemen; dit kan verhoogd worden tot 240 mg éénmaal per dag. Dit is voor de meeste patiënten de gebruikelijke hoeveelheid. Deze dosering moet ‘s avonds worden ingenomen.

Bij pijn op de borst (angina pectoris):

In het begin 240 mg. Dit is voor de meeste patiënten de gebruikelijke hoeveelheid is. Bij een onvoldoende werking kan uw arts de dosering verhogen tot tweemaal per dag 240 mg.

Ter voorkoming van nieuwe hartinfarcten:

Anderhalve tablet (360 mg) per dag, verdeeld over de dag in te nemen. De behandeling dient in de tweede week na het optreden van het hartinfarct te beginnen.

U dient de tablet(ten) éénmaal (of tweemaal) per dag in te nemen.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u geacht wordt VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR te gebruiken. Vanwege de risico’s die hart- en vaatziekten met zich meebrengen, zal een behandeling normaal gesproken van onbeperkte duur zijn.

Neem direct contact op met uw arts. Verschijnselen van overdosering hebben vooral betrekking op bijwerkingen, die de hartfunctie beïnvloeden zoals een verlaagde bloeddruk, een afname van de pompfunctie van het hart, een trage hartslag, vochtophoping in de enkels of een stoornis in de zenuwgeleiding van de hartspier (zie ook de rubriek "Mogelijke bijwerkingen en problemen die zich kunnen voordoen").

Als u een dosis bent vergeten, kunt u op de voor u gebruikelijke tijd de dosis weer innemen. Als u meerdere malen een dosis hebt vergeten, dient u contact op te nemen met uw arts.

Uw klachten kunnen terugkeren of verergeren. Daarom zal uw arts de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Mogelijke bijwerkingen en problemen die zich kunnen voordoen

Gebruik van verapamil kan aanleiding geven tot: misselijkheid, duizeligheid, moeheid, nervositeit, opvliegers, vooral een trage stoelgang, een verlaagde bloeddruk, een afname van de pompfunctie van het hart, een trage hartslag of vochtophoping in de enkels.

Zelden werden hoofdpijn gemeld of een overgevoeligheidsreactie van de huid (roodheid en jeuk). Zeer zelden kon spier- of gewrichtspijn, borstvorming bij oudere patiënten (vooral na langdurig gebruik), een stoornis in de zenuwgeleiding van de hartspier of een verdikking van het tandvlees worden waargenomen. Bij enkele patiënten kan de leverfunctie zijn gestoord, maar dit effect verdwijnt wanneer er met het toedienen van dit geneesmiddel wordt gestopt.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren

VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR moet worden bewaard bij een temperatuur niet hoger dan 25 ºC. Buiten bereik van kinderen bewaren. De uiterste gebruiksdatum (Houdbaar tot:..... maand/jaar) staat op de doos. Daarna mag u de eventueel overgebleven tabletten niet meer gebruiken.

Op de achterkant van iedere strip is vermeld: de naam en sterkte van de tablet, gevolgd door het chargenummer van de tablet, gevolgd door: “exp” .. maand/jaar). Dit betekent niet te gebruiken na ... maand/jaar. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging.

Verpakking

VERAPAMIL HCL DEXCEL 240 SR wordt geleverd in een doordrukstripverpakking met 7 of 10 tabletten per doordrukstrip. In iedere doos zitten 3 of 4 doordrukstrips.

Datum herziening bijsluiter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.