Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C08DA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender herzwirkung
Chemische groep Phenylalkylamin-derivate
Stof Verapamil

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verapamilhydrochloride behoort tot de groep der calciumantagonisten. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Hierdoor nemen de zuurstofbehoefte en het energieverbruik af. Verapamilhydrochloride heeft bovendien een vaatverwijdende werking.

Verapamil HCl Sandoz retard wordt gebruikt bij:

 • lichte tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad, om te voorkomen dat een nieuw hartinfarct optreedt en die geen bètablokker (bepaald geneesmiddel bij hart- en vaatziekten) mogen gebruiken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor verapamilhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Verapamil HCl Sandoz retard. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
 • wanneer u lijdt aan een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock) welk door het hart wordt veroorzaakt
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde hartaandoening (tweede- of derdegraads AV-block)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • wanneer u lijdt aan het Wolf-Parkinson-White-syndroom (hierbij worden de hartkamers eerder tot samentrekking geprikkeld)
 • wanneer u lijdt aan een ernstig vertraagd hartritme (sinusbradycardie)
 • wanneer u lijdt aan verlaagde bloeddruk
 • wanneer u kortgeleden een gecompliceerd hartinfarct heeft gehad
 • wanneer u een gelijktijdige behandeling met bètablokkers per injectie ondergaat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij bepaalde vormen van spierzwakte (zie Bijwerkingen).

Wanneer u een verminderde lever- en/of nierfunctie heeft; uw arts zal de dosering aanpassen.

Uw arts zal uw bloeddruk meten voordat een beslissing genomen wordt voor het uitschrijven van een volgend recept (bijvoorbeeld als u problemen met uw hart heeft, als uw bloeddruk verlaagd is of als u een vertraagde hartslag heeft, of als u problemen met uw lever heeft)

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Verapamil HCl Sandoz retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Verapamil HCl Sandoz retard kan de werking en/of bijwerkingen versterken van:

 • almotriptan (tegen migraine)
 • buspiron (tegen angst)
 • carbamazepine (tegen epilepsie)
 • ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • theofylline (tegen astma)
 • doxorubicine (cytostaticum, tegen tumoren)
 • bepaalde hartgeneesmiddelen zoals digoxine, digitoxine en geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen zoals flecaïnide, kinidine en amiodaron
 • andere bloeddrukverlagende middelen dan Verapamil HCl Sandoz retard, bijvoorbeeld plasmiddelen (diuretica) en bèta-blokkers zoals metoprolol, propranolol en prazosine
 • verdovingsgassen die bij operaties worden gebruikt
 • lithium (tegen manie): de werking van lithium kan door Verapamil HCl Sandoz retard versterkt maar soms ook juist verminderd zijn
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • midazolam (slaapmiddel)
 • spierverslappers
 • alcohol
 • simvastatine, lovastatine en atorvastatine (cholesterolverlagende middelen)
 • glibenclamide (tegen verhoogde hoeveelheid suiker in het bloed)
 • imipramine (tegen neerslachtigheid)
 • colchicine (middel tegen jicht)

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Sandoz retard versterken:

 • cimetidine (tegen maagzuur)
 • ciclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • erythromycine, claritromycine, telitromycine (tegen infectie)
 • azolantimycotica, waaronder itraconazol (tegen schimmelinfectie) en nefazodon (tegen neerslachtigheid)
 • sommige middelen tegen HIV zoals ritonavir
 • atorvastatine (cholesterolverlagend middel).

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Sandoz retard verminderen:

 • rifampicine (middel voor de behandeling van o.a. lepra en tuberculose)
 • fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie)
 • Sint Janskruid (kruidenmiddel tegen neerslachtig gevoel
 • sulfinpyrazon (tegen jicht)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Verapamil HCl Sandoz retard mag niet samen ingenomen worden met grapefruitsap omdat grapefruitsap de concentratie van verapamil in het bloed kan verhogen.

Er zijn aanwijzingen dat verapamil de concentratie alcohol in uw bloed kan verhogen, waardoor de effecten van alcohol duidelijker en langer merkbaar kunnen zijn. Het wordt daarom aangeraden geen of zeer matig alcohol te gebruiken al u met Verapamil HCl Sandoz retard behandeld wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van Verapamil HCl Sandoz retard tijdens de zwangerschap te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden of als u zwanger bent. Uw arts beslist dan of u Verapamil HCl Sandoz retard kunt gebruiken.

Verapamil HCl Sandoz retard gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat er enig effect bij de baby optreedt. Overleg met uw arts voordat u borstvoeding geeft wanneer u Verapamil HCl Sandoz retard gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verapamil HCl Sandoz retard kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid en moeheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Verapamil HCl Sandoz retard bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie):

De begindosis bedraagt 120 mg, 's morgens in te nemen.

De normale onderhoudsdosering is eenmaal daags 120-240 mg, 's morgens in te nemen.

Bij onvoldoende resultaat kan de arts besluiten u 's avonds nogmaals 120-240 mg in te laten nemen.

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris):

De begindosis bedraagt 240 mg. Deze dosis kan verhoogd worden tot tweemaal per dag 240 mg, hetgeen de normale onderhoudsdosering is.

Ter voorkoming van een hartinfarct:

360 mg per dag, verdeeld over 2 doses. De behandeling dient in de tweede week na het hartinfarct gestart te worden.

Kinderen

Er zijn geen gegevens over het gebuik van verapamil tabletten met verlengde afgifte bij kinderen.

De tabletten zonder kauwen met water innemen.

In geval u merkt dat Verapamil HCl Sandoz retard te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Verapamil HCl Sandoz retard moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Verapamil HCl Sandoz retard heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen zijn: verlaagde bloeddruk (hypotensie), een negatieve invloed op de hartspier en stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Verapamil HCl Sandoz retard kunnen de klachten waarvoor u dit geneesmiddel kreeg voorgeschreven weer optreden. Stop niet met het innemen van Verapamil HCl Sandoz retard zonder voorafgaand overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Verapamil HCl Sandoz retard bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 op de 10 patiënten)

 • misselijkheid
 • opgeblazen gevoel
 • obstipatie (verstopping)

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • vertraagde hartslag (sinusbradycardie), bepaalde hartritmestoornis, namelijk een vertraagde prikkelgeleiding (1e-graads AV-blok)
 • verstopping, vezelrijk voedsel eten helpt hiertegen
 • zenuwachtigheid
 • vochtophoping in de enkels

Soms voorkomende bijwerking (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten)

 • trillen (tremor)
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • vochtophoping in de enkels, benen of armen
 • afname van de pompfunctie van het hart
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • vertraagd hartritme door onderbreking van de prikkelvorming (sinus arrest)
 • roodheid en brandende pijn aan het uiteinde van de ledematen (erytromelalgie)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • blozen
 • misselijkheid
 • overgeven
 • buikpijn
 • verstopping in de darm (ileus)
 • extra groei (hyperplasie) van het tandvlees
 • moeheid
 • verminderde glucose tolerantie
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • leverontsteking door allergie

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • bepaalde hartritmestoornis, namelijk een blokkering van de prikkelgeleiding die kan leiden tot onvoldoende - of uitval van de samentrekking van de hartspier (2e- of 3e-graads AV-blok)
 • ontsteking van de lever door allergie

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • bepaalde hormoonafwijking (hyperprolactinemie)
 • overgevoeligheidsreacties van de huid (roodheid, jeuk en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria))
 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • spierpijn of gewrichtspijn
 • erectiestoornis
 • overmatige melkafscheiding
 • borstvorming bij oudere patiënten, vooral na langdurig gebruik
 • verlamming (paralyse)
 • bewegingsstoornissen en verhoogde spierspanning (verdwijnt na het stoppen met verapamil hydrochloride)
 • verergering van bepaalde vormen van spierzwakte (bijv. myasthenia gravis, Duchenne spierdystrofie of myasteen syndroom van Lambert-Eaton)
 • verhoogd aantal leverenzymen

Niet bekend (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt)

 • overgevoeligheid
 • bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale stoornissen)
 • draaiduizeligheid
 • oorsuizen
 • onaangenaam gevoel in de buik.
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem)
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes
 • haaruitval
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapulair exantheem)
 • puntvormige bloeduitstortingen (purpura)
 • jeuk
 • overmatige zweetproductie.
 • spierzwakte
 • toename van een bepaald hormoon (prolactine) in het bloed
 • ontstaan van hartfalen of het erger worden van reeds bestaand hartfalen

Er is een geval van verlammingsverschijnselen gemeld na gebruik van verapamil in combinatie met colchicine.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Verapamil HCl Sandoz retard niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is per tablet 120 mg of 240 mg verapamilhydrochloride.
 • De andere stoffenin dit middel zijn: cellulose (E460), hydroxypropylmethylcellulose (E464), lactose, polyethyleenglycol 4000, magnesiumstearaat (E470b), natriumalginaat (E401), polyvinylpyrrolidon en siliciumdioxide (E551). De tabletten van 120 mg bevatten tevens de kleurstoffen ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). De tabletten van 240 mg bevatten tevens de kleurstoffen chinolinegeel (E104), indigotine (E132) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Verapamil HCl Sandoz retard er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn per 30, 60 en 90 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH

Otto – von – Guericke – Allee 1

D-39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 18016 (120 mg)

RVG 19936 (240 mg)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.