Verapamil HCl Apotex retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | Nederland

Verapamil HCl Apotex retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Producent: Apotex

Stof(fen)
Verapamil
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg behoort tot de groep van de hart- en vaatmiddelen. De werkzame stof verapamil is een zogenaamde calciumantagonist. Verapamil remt de toevoer van calcium naar bloedvaten en bepaalde hartcellen. Calcium wordt door bloedvaten gebruikt om samen te trekken en door hartcellen om electrische prikkels door te geven en de hartspier samen te laten trekken.

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan worden toegepast bij:

 • een licht tot matig verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier (angina pectoris), om te voorkomen dat nieuwe pijnaanvallen optreden
 • patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad, om te voorkomen dat een nieuw infarct optreedt en die geen bèta-blokker (bepaald hart- vaatgeneesmiddel) mogen hebben.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor verapamilhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg.
 • een sterk verminderde pompfunctie van het hart (hartfalen).
 • een shock ten gevolge van een ernstige tekortschietende werking van het hart (cardiogene shock).
 • een zeer trage hartslag (sinusbradycardie).
 • bepaalde stoornissen van de elektrische prikkeling van het hart (een zogenaamde tweede- of derde graads AV blok of bijvoorbeeld het Wolff-Parkinson-White syndroom)
 • Bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom).
 • een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
 • een pas doorgemaakt hartinfarct wat samenging met complicaties
 • gelijktijdige behandeling met een bèta-blokker (bepaald hart- vaatgeneesmiddel) via injecties.

Wees extra voorzichtig met Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg:

 • als u een verminderde lever- en/of nierfunctie heeft; de dosering zal zo laag mogelijk gehouden worden.
 • als u bepaalde hartaandoeningen heeft (een AV-blok, of een te trage hartslag (bradycardie), of lage bloeddruk.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Vergeet hierbij niet de geneesmiddelen te noemen die u zonder recept kunt krijgen.

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan de werking en/of bijwerkingen versterken van:

 • almotriptan (tegen migraine)
 • buspiron (tegen angst)
 • carbamazepine (tegen epilepsie)
 • ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • theofylline (tegen astma)
 • doxorubicine (cytostaticum, tegen tumoren)
 • bepaalde hartgeneesmiddelen zoals digoxine, digitoxine en geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen zoals flecaïnide, kinidine en amiodaron
 • andere bloeddrukverlagende middelen dan Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg, bijvoorbeeld plasmiddelen (diuretica) en bèta-blokkers zoals metoprolol, propranolol en prazosine
 • verdovingsgassen die bij operaties worden gebruikt
 • lithium (tegen manie): de werking van lithium kan door Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg versterkt maar soms ook juist verminderd zijn
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • midazolam (slaapmiddel)
 • spierverslappers
 • alcohol
 • simvastatine, lovastatine en atorvastatine (cholesterolverlagende middelen)
 • glibenclamide (tegen verhoogde hoeveelheid suiker in het bloed)
 • imipramine (tegen neerslachtigheid)

De werking van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan worden versterkt door:

 • cimetidine (tegen maagzuur)
 • ciclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • erythromycine, claritromycine, telitromycine (tegen infectie)
 • azolantimycotica, waaronder itraconazol (tegen schimmelinfectie) en nefazodon (tegen neerslachtigheid)
 • sommige middelen tegen HIV zoals ritonavir

De werking van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan worden verminderd door:

 • rifampicine (tegen TBC)
 • fenytoïne, fenobarbital (beiden tegen epilepsie)
 • Sint Janskruid (kruidenmiddel tegen neerslachtig gevoel)
 • sulfinpyrazon (tegen jicht)

Gebruik van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg met voedsel en drank

De werking van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan worden versterkt door grapefruitsap. Neem Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg niet samen met grapefruitsap in.

Er zijn aanwijzingen dat verapamil (de werkzame stof van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg) de concentratie alcohol in uw bloed kan verhogen, waardoor de effecten van alcohol duidelijker en langer merkbaar kunnen zijn. Het wordt daarom aangeraden geen of zeer matig alcohol te gebruiken als u met Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg behandeld wordt.

Neem Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg met een ruime hoeveelheid vloeistof, b.v. 1 glas water, zonder te kauwen in. Het maakt niet uit of u de tabletten voor, tijdens of na de maaltijden inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg tijdens de zwangerschap te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden of als u zwanger bent. Uw arts beslist dan of u Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kunt gebruiken.

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat er enig effect bij de baby optreedt. Het lijkt er daarom op dat gedurende het gebruik van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg borstvoeding gegeven kan worden. Overleg met uw arts voordat u borstvoeding geeft wanneer u Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan een verminderd reactievermogen bij u veroorzaken als gevolg van het optreden van duizeligheid en moeheid.

Dus in dat geval:

 • Bestuur geen voertuig.
 • Gebruik geen gevaarlijk gereedschap en/of bedien geen gevaarlijke machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raapleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

Bij een verhoogde bloeddruk:

De gebruikelijke begindosering is 120 mg per dag, 's morgens in te nemen. Dit kan verhoogd worden tot 240 mg éénmaal per dag. Dit is voor de meeste patiënten de gebruikelijke hoeveelheid. Bij een onvoldoende werking kan uw arts de dosering nogmaals verhogen met 120 tot 240 mg. In dat geval moet u de tabletten ’s morgens en ’s avonds innemen.

Bij pijn op de borst (angina pectoris):

De begindosering is 240 mg. Bij een onvoldoende werking kan uw arts de dosering verhogen tot tweemaal per dag 240 mg. Dit is voor de meeste patiënten de gebruikelijke hoeveelheid.

Ter voorkoming van nieuwe hartinfarcten:

De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 180 mg. De behandeling begint in de tweede week na het hartinfarct.

Kinderen

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van verapamil bij kinderen.

Wat u moet doen als u meer van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Gebruik van teveel Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg kan leiden tot een verlaagde bloeddruk. In ernstige gevallen kan er ook verminderde slagkracht van het hart, hartstilstand, ademnood, shock en coma optreden. Als u teveel Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg in te nemen

Wanneer u vergeten bent om een tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen. Neem nooit een dubbele dosis van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met inname van Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg

Wanneer plotseling met Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten
 • Soms: komt voor bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten
 • Zelden: komt voor bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten
 • Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.

Onderzoeken

Zeer zelden: verhoogd aantal leverenzymen; ontsteking van de lever door allergie.

Hart

Vaak: vertraagde hartslag (bradycardie).

Soms: vochtophoping in de enkels, benen of armen; verlaagde bloeddruk; afname van de pompfunctie van het hart; hartkloppingen (palpitaties); versnelde hartslag (tachycardie); vertraagd hartritme door onderbreking van de prikkelvorming (sinus arrest).

Zelden: bepaalde hartritmestoornissen, zoals blokkering van de prikkelgeleiding die kan leiden tot onvoldoende - of uitval van de samentrekking van de hartspier.

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn; duizeligheid.

Soms: trillen (tremor); waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Maag en darmen

Vaak: verstopping, vezelrijk voedsel eten helpt hiertegen.

Soms: misselijkheid; overgeven; buikpijn; verstopping in de darm (ileus); extra groei (hyperplasie) van het tandvlees.

Huid en onderhuid

Soms: blozen.

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties van de huid (roodheid en jeuk).

Botten en spieren

Zeer zelden: spierpijn of gewrichtspijn.

Hormonen

Zeer zelden: bepaalde hormoonafwijking (hyperprolactinemie).

Bloedvaten

Soms: roodheid en brandende pijn aan het uiteinde van de ledematen (erythromelalgie).

Algemeen

Soms: moeheid.

Afweersysteem

Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Voortplantingsstelsel

Zeer zelden: impotentie; overmatige melkafscheiding; borstvorming bij oudere patiënten, vooral na langdurig gebruik.

Psychisch

Soms: nervositeit.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen.
 • Bewaren beneden 30oC.

Gebruik Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg

Het werkzame bestanddeel is 120 mg verapamilhydrochloride.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose (E464), natriumalginaat (E401), povidon (E1201), magnesiumstearaat (E470B), hydroxy-propylmethylcellulose (E464), polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 6000, talk (E553B), titaandioxide (E171), montaanglycolwas (E912) en gezuiverd water.

Hoe ziet Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg is een witte, ronde, biconvexe tablet met gereguleerde afgifte. De tablet heeft aan één kant het woord Knoll en aan de andere kant SR 120 staan.

Gereguleerde afgifte wil zeggen dat de werkzame stof steeds beetje voor beetje uit de tablet komt. Hierdoor hoeft u maar 1 of 2 keer per dag een tablet te slikken.

Verapamil HCl Apotex Retard 120 mg is verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen met 30 of 60 tabletten in een doosje.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Voor informatie:

Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel.nr.: 071 524 3100

Fabrikant

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 25917=15481

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2010

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.