Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verapamil HCl retard CF 240 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen die calciumantagonisten wordt genoemd.

Verapamil remt in de hartspier en in de spieren van de bloedvaten de opname van calcium. Calcium is nodig om de spieren te doen samentrekken. Dit leidt tot een ontspanning van deze spieren. Hierdoor verdwijnt hartkramp en ontspannen de bloedvaten zich, zodat de bloeddruk daalt. Bovendien vertraagt verapamil de snelheid waarmee prikkels over het hart gaan, waardoor het ook een effect heeft tegen hartritmestoornissen.

Verapamil HCl retard CF 240 mg wordt gebruikt in de volgende gevallen:

 • hartkramp (angina pectoris) met inbegrip van zogenaamde Prinzmetal-angina (hartkramp die spontaan optreedt, onafhankelijk van inspanning);
 • lichte tot matig verhoogde bloeddruk;
 • voorkomen van een volgend hartinfarct, nadat u reeds eerder een hartinfarct hebt doorgemaakt, indien u niet met een zogenaamde bètablokker behandeld kunt worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een sterk verminderde pompfunctie van het hart (hartfalen).
 • U heeft een shock ten gevolge van een ernstige tekortschietende werking van het hart (cardiogene shock).
 • U heeft een zeer trage hartslag (sinusbradycardie).
 • U heeft bepaalde stoornissen van de elektrische prikkeling van het hart (een zogenaamde tweede- of derdegraads AV-blok of bijvoorbeeld het Wolff-Parkinson-White syndroom).
 • U heeft bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom).
 • U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft een pas doorgemaakt hartinfarct wat samenging met complicaties.
 • U heeft gelijktijdige behandeling met een bèta-blokker (bepaald hartvaatgeneesmiddel) via injecties.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft een verminderde lever- en/of nierfunctie; de dosering zal zo laag mogelijk gehouden worden.
 • U heeft bepaalde hartaandoeningen (een AV-blok, of een te trage hartslag (bradycardie), of lage bloeddruk).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Verapamil HCl retard CF 240 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.

Verapamil HCl retard CF 240 mg kan de werking en/of bijwerkingen versterken van:

 • almotriptan (tegen migraine)
 • buspiron (tegen angst)
 • carbamazepine (tegen epilepsie)
 • ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • theofylline (tegen astma)
 • doxorubicine (cytostaticum, tegen tumoren)
 • bepaalde hartgeneesmiddelen zoals digoxine, digitoxine en geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen zoals flecaïnide, kinidine en amiodaron
 • andere bloeddrukverlagende middelen dan Verapamil HCl retard CF 240 mg, bijvoorbeeld plasmiddelen (diuretica) en bèta-blokkers zoals metoprolol, propranolol en prazosine
 • verdovingsgassen die bij operaties worden gebruikt
 • lithium (tegen manie): de werking van lithium kan door Verapamil HCl retard CF 240 mg versterkt maar soms ook juist verminderd zijn
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • midazolam (slaapmiddel)
 • spierverslappers
 • alcohol
 • simvastatine, lovastatine en atorvastatine (cholesterolverlagende middelen)
 • glibenclamide (tegen verhoogde hoeveelheid suiker in het bloed)
 • imipramine (tegen neerslachtigheid)

De werking van Verapamil HCl retard CF 240 mg kan worden versterkt door:

 • cimetidine (tegen maagzuur)
 • ciclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • erythromycine, claritromycine, telitromycine (tegen infectie)
 • azolantimycotica, waaronder itraconazol (tegen schimmelinfectie) en nefazodon (tegen neerslachtigheid)
 • sommige middelen tegen HIV zoals ritonavir

De werking van Verapamil HCl retard CF 240 mg kan worden verminderd door:

 • rifampicine (tegen TBC)
 • fenytoïne, fenobarbital (beiden tegen epilepsie)
 • sint-janskruid (kruidenmiddel tegen neerslachtig gevoel)
 • sulfinpyrazon (tegen jicht)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De werking van Verapamil HCl retard CF 240 mg kan worden versterkt door grapefruitsap. Neem dit middel niet samen met grapefruitsap in.

Er zijn aanwijzingen dat verapamil (de werkzame stof van Verapamil HCl retard CF 240 mg) de concentratie alcohol in uw bloed kan verhogen, waardoor de effecten van alcohol duidelijker en langer merkbaar kunnen zijn. Het wordt daarom aangeraden geen of zeer matig alcohol te gebruiken als u met Verapamil HCl retard CF 240 mg behandeld wordt.

Neem Verapamil HCl retard CF 240 mg met een ruime hoeveelheid vloeistof, b.v. 1 glas water, zonder te kauwen in. Het maakt niet uit of u de tabletten voor, tijdens of na de maaltijden inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van Verapamil HCl retard CF 240 mg tijdens de zwangerschap te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden of als u zwanger bent. Uw arts beslist dan of u Verapamil HCl retard CF 240 mg kunt gebruiken.

Verapamil HCl retard CF 240 mg gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat er enig effect bij de baby optreedt. Het lijkt er daarom op dat gedurende het gebruik van Verapamil HCl retard CF 240 mg borstvoeding gegeven kan worden. Overleg met uw arts voordat u borstvoeding geeft wanneer u Verapamil HCl retard CF 240 mg gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verapamil HCl retard CF 240 mg kan een verminderd reactievermogen bij u veroorzaken als gevolg van het optreden van duizeligheid en moeheid.

Dus in dat geval:

 • Bestuur geen voertuig.
 • Gebruik geen gevaarlijk gereedschap en/of bedien geen gevaarlijke machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Verapamil HCl retard CF 240 mg bevat de hulpstof lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van verapamil hangt af van de aandoening. De precieze dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld.

Tenzij anders wordt voorgeschreven, worden de volgende doseringen aanbevolen:

Verhoogde bloeddruk

Begindosering: 120 mg eenmaal per dag; de dosering dient ‘s ochtends ingenomen te worden. Onderhoudsdosering: de dosering kan indien nodig verhoogd worden tot 240 mg, eenmaal daags. Indien het effect van verapamil niet voldoende is kan de dosering verder verhoogd worden door ‘s avonds nog 120 tot 240 mg in te nemen.

Hartkramp (angina pectoris) Begindosering: 240 mg per dag.

Onderhoudsdosering: indien nodig kan de dosering verhoogd worden tot tweemaal daags 240 mg.

Voorkoming van het een hartinfarct

De dosering bedraagt 360 mg per dag, verdeeld over 2 giften. De behandeling dient in de tweede week na het hartinfarct begonnen te worden.

Kinderen

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Verapamil HCl retard CF 240 mg bij kinderen.

De tabletten zonder kauwen innemen met een ruime hoeveelheid water of andere vloeistof. De tabletten mogen niet gekauwd worden.

Als u merkt of denkt dat verapamil te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gebruik van teveel Verapamil HCl retard CF 240 mg kan leiden tot een verlaagde bloeddruk. In ernstige gevallen kan er ook verminderde slagkracht van het hart, hartstilstand, ademnood, shock en coma optreden. Als u teveel Verapamil HCl retard CF 240 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent om een tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen. Neem nooit een dubbele dosis van Verapamil HCl retard CF 240 mg in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer plotseling met Verapamil HCl retard CF 240 mg gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen. Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Verapamil HCl retard CF 240 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten
 • Soms: komt voor bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten
 • Zelden: komt voor bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten
 • Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.

Onderzoeken

Zeer zelden: verhoogd aantal leverenzymen; ontsteking van de lever door allergie.

Hart

Vaak: vertraagde hartslag (bradycardie).

Soms: vochtophoping in de enkels, benen of armen; verlaagde bloeddruk; afname van de pompfunctie van het hart; hartkloppingen (palpitaties); versnelde hartslag (tachycardie); vertraagd hartritme door onderbreking van de prikkelvorming (sinus arrest).

Zelden: bepaalde hartritmestoornissen, zoals blokkering van de prikkelgeleiding die kan leiden tot onvoldoende - of uitval van de samentrekking van de hartspier.

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn; duizeligheid.

Soms: trillen (tremor); waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Maag en darmen

Vaak: verstopping, vezelrijk voedsel eten helpt hiertegen.

Soms: misselijkheid; overgeven; buikpijn; verstopping in de darm (ileus); extra groei (hyperplasie) van het tandvlees.

Huid en onderhuid

Soms: blozen.

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties van de huid (roodheid en jeuk).

Botten en spieren

Zeer zelden: spierpijn of gewrichtspijn.

Hormonen

Zeer zelden: bepaalde hormoonafwijking (hyperprolactinemie).

Bloedvaten

Soms: roodheid en brandende pijn aan het uiteinde van de ledematen (erythromelalgie).

Algemeen

Soms: moeheid.

Afweersysteem

Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Voortplantingssysteem

Zeer zelden: impotentie; overmatige melkafscheiding; borstvorming bij oudere patiënten, vooral na langdurig gebruik.

Psychisch

Soms: nervositeit.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de tabletten beneden 25°C. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter "Niet te gebruiken na" of "Exp.". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is verapamil hydrochloride; een tablet bevat 240 mg verapamil hydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumalginaat, povidon, lactose, magnesiumstearaat, talk, titaandioxide (E 171), polyvinylalcohol, lecithine, xanthaangum.

Hoe ziet Verapamil HCl retard CF 240 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Verapamil HCl retard CF 240 mg zijn witte capsule-vormige tabletten met aan beide zijden een breukgleuf.

De tabletten zijn per 10 verpakt in een PVC/PVDC/Al blister. De blisters worden verpakt in een kartonnen omdoos met patiëntenbijsluiter in meervouden van 10.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland Fabrikant

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 18499, Verapamil HCl retard CF 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2010.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK