Verapamil HCl Sandoz 40 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C08DA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender herzwirkung
Chemische groep Phenylalkylamin-derivate
Stof Verapamil

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verapamil HCl Sandoz behoort tot de geneesmiddelengroep van de calciumantagonisten. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Hierdoor nemen de zuurstofbehoefte en het energieverbruik af. Verapamil HCl Sandoz heeft bovendien een vaatverwijdende werking waardoor een verhoogde bloeddruk wordt verlaagd.

Verapamil HCl Sandoz tabletten kunnen worden voorgeschreven voor de behandeling van:

 • pijn op de borst ten gevolge van zuurstofgebrek van de hartspier (inclusief Prinz-Metal angina), om te voorkomen dat nieuwe pijnaanvallen optreden (vooral als u geen bèta-blokkers mag gebruiken)
 • een licht tot matig verhoogde bloeddruk
 • sommige vormen van onregelmatige hartslag en het voorkomen van sommige vormen van onregelmatige hartslag (paroxysmale supraventriculaire tachycardie) en verhoogde hartslag bij boezemfibrileren en –fladderen
 • ziekte van de hartspier (hypertrofische obstructieve cardiomyopathie)
 • het voorkomen van het opnieuw optreden van een hartinfarct.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor verapamilhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Verapamil HCl Sandoz. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • bij een verminderde hartwerking
 • bij shock ten gevolge van een ernstig tekortschietende werking van het hart
 • bij reeds langer bestaande stoornissen van de elektrische prikkeling van het hart
 • bij stoornissen in het hartritme
 • bij bepaalde hartkrampen (Wolf-Parkinson-White syndroom met periodes van atriumfibrileren en atriumfladderen)
 • bij zeer trage hartslag
 • bij zeer lage bloeddruk
 • bij gecompliceerd recent hartinfarct
 • bij gelijktijdige behandeling met bèta-blokkers per injectie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • bij bepaalde vormen van spierzwakte (zie Bijwerkingen)
 • bij een verminderde lever- en/of nierfunctie, de dosering dient dan te worden aangepast
 • wanneer u uw bloeddruk wil laten meten ter controle van het effect van Verapamil HCl Sandoz, dient dit vóór de eerstvolgende dosis te gebeuren in bepaalde gevallen zal de arts het noodzakelijk vinden u vooraf en tijdens de behandeling te controleren (bijvoorbeeld als u problemen met uw hart heeft, als uw bloeddruk verlaagd is of als u een vertraagde hartslag heeft, of als u problemen met uw lever heeft).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Verapamil HCl Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Verapamil HCl Sandoz kan de werking en/of bijwerkingen versterken van:

 • almotriptan (tegen migraine)
 • buspiron (tegen angst)
 • carbamazepine (tegen epilepsie)
 • ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • theofylline (tegen astma)
 • doxorubicine (cytostaticum, tegen tumoren)
 • bepaalde hartgeneesmiddelen zoals digoxine, digitoxine en geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen zoals flecaïnide, kinidine en amiodaron
 • andere bloeddrukverlagende middelen dan Verapamil HCl Sandoz, bijvoorbeeld plasmiddelen (diuretica) en bèta-blokkers zoals metoprolol, propranolol en prazosine
 • verdovingsgassen die bij operaties worden gebruikt
 • lithium (tegen manie): de werking van lithium kan door Verapamil HCl Sandoz versterkt maar soms ook juist verminderd zijn
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • midazolam (slaapmiddel)
 • spierverslappers
 • alcohol
 • simvastatine, lovastatine en atorvastatine (cholesterolverlagende middelen)
 • glibenclamide (tegen verhoogde hoeveelheid suiker in het bloed)
 • imipramine (tegen neerslachtigheid)
 • colchicine (middel tegen jicht)

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Sandoz versterken:

 • cimetidine (tegen maagzuur)
 • ciclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • erythromycine, claritromycine, telitromycine (tegen infectie)
 • azolantimycotica, waaronder itraconazol (tegen schimmelinfectie) en nefazodon (tegen neerslachtigheid)
 • sommige middelen tegen HIV zoals ritonavir
 • atorvastatine (cholesterolverlagend middel).

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Sandoz verminderen:

 • rifampicine (middel voor de behandeling van o.a. lepra en tuberculose)
 • fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie).
 • Sint Janskruid (kruidenmiddel tegen neerslachtig gevoel
 • sulfinpyrazon (tegen jicht)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Verapamil HCl Sandoz mag niet samen met grapefruitsap ingenomen worden, omdat grapefruitsap de concentratie van verapamil in het bloed kan verhogen.

Er zijn aanwijzingen dat verapamil de concentratie alcohol in uw bloed kan verhogen, waardoor de effecten van alcohol duidelijker en langer merkbaar kunnen zijn. Het wordt daarom aangeraden geen of zeer matig alcohol te gebruiken al u met Verapamil HCl Sandoz behandeld wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van Verapamil HCl Sandoz tijdens de zwangerschap te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden of als u zwanger bent. Uw arts beslist dan of u Verapamil HCl Sandoz kunt gebruiken.

Verapamil HCl Sandoz gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat

er enig effect bij de baby optreedt. Overleg met uw arts voordat u borstvoeding geeft wanneer u Verapamil HCl Sandoz gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verapamil HCl Sandoz kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid en moeheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen

Begindosis: 3-4x daags 80 mg.

Dagdosering

De optimale dosering ligt tussen 320 mg en 480 mg (4x daags 80 mg tot 4x daags 120 mg).

Maximale dosering

De optimale dosering mag slechts enkele weken worden overschreden tot een maximum van 720 mg per dag.

Kinderen

De behandeling van kinderen met Verapamil HCl Sandoz tabletten mag alleen bij de behandeling van paroxysmale supraventriculaire tachycardieën.

De aanbevolen dosering is 4 tot 8 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 doseringen. De toediening bij kinderen moet onder zeer zorgvuldige controle plaatsvinden!

De tabletten of tabletdelen met water innemen.

In geval u merkt dat Verapamil HCl Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Verapamil HCl Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent dit geneesmiddel in te nemen doe dit dan alsnog, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg dan gewoon het oude schema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Verapamil HCl Sandoz kunnen de klachten waarvoor u dit geneesmiddel kreeg voorgeschreven weer optreden. Stop niet met het innemen van Verapamil HCl Sandoz zonder voorafgaand overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Verapamil HCl Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 op de 10 patiënten)

 • misselijkheid
 • opgeblazen gevoel
 • obstipatie (verstopping)

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • vertraagde hartslag (sinusbradycardie), bepaalde hartritmestoornis, namelijk een vertraagde prikkelgeleiding (1e-graads AV-blok)
 • verstopping, vezelrijk voedsel eten helpt hiertegen
 • zenuwachtigheid
 • vochtophoping in de enkels

Soms voorkomende bijwerking (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten)

 • trillen (tremor)
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • vochtophoping in de enkels, benen of armen
 • afname van de pompfunctie van het hart
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • vertraagd hartritme door onderbreking van de prikkelvorming (sinus arrest)
 • roodheid en brandende pijn aan het uiteinde van de ledematen (erytromelalgie)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • blozen
 • misselijkheid
 • overgeven
 • buikpijn
 • verstopping in de darm (ileus)
 • extra groei (hyperplasie) van het tandvlees
 • moeheid
 • verminderde glucose tolerantie
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • leverontsteking door allergie

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • bepaalde hartritmestoornis, namelijk een blokkering van de prikkelgeleiding die kan leiden tot onvoldoende - of uitval van de samentrekking van de hartspier (2e- of 3e-graads AV-blok)
 • ontsteking van de lever door allergie

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • bepaalde hormoonafwijking (hyperprolactinemie)
 • overgevoeligheidsreacties van de huid (roodheid, jeuk en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria))
 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • spierpijn of gewrichtspijn
 • erectiestoornis
 • overmatige melkafscheiding
 • borstvorming bij oudere patiënten, vooral na langdurig gebruik
 • verlamming (paralyse)
 • bewegingsstoornissen en verhoogde spierspanning (verdwijnt na het stoppen met verapamil hydrochloride)
 • verergering van bepaalde vormen van spierzwakte (bijv. myasthenia gravis, Duchenne spierdystrofie of myasteen syndroom van Lambert-Eaton)
 • verhoogd aantal leverenzymen

Niet bekend (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt)

 • overgevoeligheid
 • bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale stoornissen)
 • draaiduizeligheid
 • oorsuizen
 • onaangenaam gevoel in de buik.
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem)
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes
 • haaruitval
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapulair exantheem)
 • puntvormige bloeduitstortingen (purpura)
 • jeuk
 • overmatige zweetproductie.
 • spierzwakte
 • toename van een bepaald hormoon (prolactine) in het bloed
 • ontstaan van hartfalen of het erger worden van reeds bestaand hartfalen

Er is een geval van verlammingsverschijnselen gemeld na gebruik van verapamil in combinatie met colchicine.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Verapamil HCl Sandoz niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatumDie is te vinden op de verpakking achter “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is verapamilhydrochloride, resp. 40 mg, 80 mg of 120 mg per filmomhulde tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, polyvidon, cellulose, silicium, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, hydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol. Kleurstof: titaandioxide (E171).

Hoe ziet Verapamil HCl Sandoz er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Verapamil HCl Sandoz 40 mg zijn witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten.

Verapamil HCl Sandoz 80 mg zijn witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan 1 kant.

Verapamil HCl Sandoz 120 mg zijn witte, ronde, enigszins biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan 1 kant.

De filmomhulde tabletten zijn per 30 of 90 verpakt in een Al/PP blisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 18013 (40 mg)

RVG 18014 (80 mg)

RVG 18015 (120 mg)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.