Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verapamilhydrochloride behoort tot de groep der calciumantagonisten. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Hierdoor nemen de zuurstofbehoefte en het energieverbruik af. Verapamilhydrochloride heeft bovendien een vaatverwijdende werking.

Verapamil HCl Retard Mylan wordt gebruikt bij:

 • lichte tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad, om te voorkomen dat een nieuw hartinfarct optreedt en die geen bètablokker (bepaald geneesmiddel bij hart- en vaatziekten) mogen gebruiken.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor verapamilhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Verapamil HCl Retard Mylan. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
 • wanneer u lijdt aan een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock) welk door het hart wordt veroorzaakt
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde hartaandoening (tweede- of derdegraads AV-block)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • wanneer u lijdt aan het Wolf-Parkinson-White-syndroom (hierbij worden de hartkamers eerder tot samentrekking geprikkeld)
 • wanneer u lijdt aan een ernstig vertraagd hartritme (sinusbradycardie)
 • wanneer u lijdt aan verlaagde bloeddruk
 • wanneer u kortgeleden een gecompliceerd hartinfarct heeft gehad
 • wanneer u een gelijktijdige behandeling met bètablokkers per injectie ondergaat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer u een verminderde lever- en/of nierfunctie heeft; uw arts zal de dosering aanpassen.

Uw arts zal uw bloeddruk meten voordat een beslissing genomen wordt voor het uitschrijven van een volgend recept (bijvoorbeeld als u problemen met uw hart heeft, als uw bloeddruk verlaagd is of als u een vertraagde hartslag heeft, of als u problemen met uw lever heeft)

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Verapamil HCl Retard Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Verapamil HCl Retard Mylan kan de werking en/of bijwerkingen versterken van:

 • almotriptan (tegen migraine)
 • buspiron (tegen angst)
 • carbamazepine (tegen epilepsie)
 • ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • theofylline (tegen astma)
 • doxorubicine (cytostaticum, tegen tumoren)
 • bepaalde hartgeneesmiddelen zoals digoxine, digitoxine en geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen zoals flecaïnide, kinidine en amiodaron
 • andere bloeddrukverlagende middelen dan Verapamil HCl Retard Mylan, bijvoorbeeld plasmiddelen (diuretica) en bèta-blokkers zoals metoprolol, propranolol en prazosine
 • verdovingsgassen die bij operaties worden gebruikt
 • lithium (tegen manie): de werking van lithium kan door Verapamil HCl Retard Mylan versterkt maar soms ook juist verminderd zijn
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • midazolam (slaapmiddel)
 • spierverslappers
 • alcohol
 • simvastatine, lovastatine en atorvastatine (cholesterolverlagende middelen)
 • glibenclamide (tegen verhoogde hoeveelheid suiker in het bloed)
 • imipramine (tegen neerslachtigheid)

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Retard Mylan versterken:

 • cimetidine (tegen maagzuur)
 • ciclosporine (onderdrukt de lichaamseigen afweer)
 • erythromycine, claritromycine, telitromycine (tegen infectie)
 • azolantimycotica, waaronder itraconazol (tegen schimmelinfectie) en nefazodon (tegen neerslachtigheid)
 • sommige middelen tegen HIV zoals ritonavir

De volgende middelen kunnen de werking van Verapamil HCl Retard Mylan verminderen:

 • rifampicine (middel voor de behandeling van o.a. lepra en tuberculose)
 • fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie)
 • Sint Janskruid (kruidenmiddel tegen neerslachtig gevoel
 • sulfinpyrazon (tegen jicht)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Verapamil HCl Retard Mylan mag niet samen ingenomen worden met grapefruitsap omdat grapefruitsap de concentratie van verapamil in het bloed kan verhogen.

Er zijn aanwijzingen dat verapamil de concentratie alcohol in uw bloed kan verhogen, waardoor de effecten van alcohol duidelijker en langer merkbaar kunnen zijn. Het wordt daarom aangeraden geen of zeer matig alcohol te gebruiken al u met Verapamil HCl Retard Mylan behandeld wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van Verapamil HCl Retard Mylan tijdens de zwangerschap te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden of als u zwanger bent. Uw arts beslist dan of u Verapamil HCl Retard Mylan kunt gebruiken.

Verapamil HCl Retard Mylan gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat

er enig effect bij de baby optreedt. Overleg met uw arts voordat u borstvoeding geeft wanneer u Verapamil HCl Retard Mylan gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verapamil HCl Retard Mylan kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid en moeheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Verapamil HCl Retard Mylan bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie):

De begindosis bedraagt 120 mg, 's morgens in te nemen.

De normale onderhoudsdosering is eenmaal daags 120-240 mg, 's morgens in te nemen.

Bij onvoldoende resultaat kan de arts besluiten u 's avonds nogmaals 120-240 mg in te laten nemen.

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris):

De begindosis bedraagt 240 mg. Deze dosis kan verhoogd worden tot tweemaal per dag 240 mg, hetgeen de normale onderhoudsdosering is.

Ter voorkoming van een hartinfarct:

360 mg per dag, verdeeld over 2 doses. De behandeling dient in de tweede week na het hartinfarct gestart te worden.

De tabletten zonder kauwen met water innemen.

In geval u merkt dat Verapamil HCl Retard Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Verapamil HCl Retard Mylan moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Verapamil HCl Retard Mylan heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen zijn: verlaagde bloeddruk (hypotensie), een negatieve invloed op de hartspier en stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Verapamil HCl Retard Mylan kunnen de klachten waarvoor u dit geneesmiddel kreeg voorgeschreven weer optreden. Stop niet met het innemen van Verapamil HCl Retard Mylan zonder voorafgaand overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Verapamil HCl Retard Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 op de 10 patiënten)

 • misselijkheid
 • opgeblazen gevoel
 • obstipatie (verstopping)

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • vertraagde hartslag (bradycardie)
 • onvoldoende pompkracht van het hart (hartinsufficiëntie)
 • ernstig verlaagde bloeddruk
 • ontstaan van hartfalen of het erger worden van reeds bestaand hartfalen
 • moeite hebben met het handhaven van de bloeddruk (orthostatische deregulering)
 • stoornis in de prikkelgeleiding van het hart of blokkade daarvan( 1e-graads AV blok)
 • vochtophoping in de enkels
 • rood worden van de huid
 • opvliegers
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapulair exantheem)
 • aanvallen van pijn, roodheid en zwelling van de ledematen, vooral aan de tenen en handen, (erytromelalgie)
 • waarnemen van warmtegevoel
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • zenuwpijn
 • vermoeidheid
 • beven
 • gevoeligheidsstoornis
 • zenuwachtigheid
 • allergische reacties zoals roodheid van de huid en/of jeuk.

Soms voorkomende bijwerking (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten)

 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • hartkloppingen
 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok 2e- en 3e- graads)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • opvliegers (flushing)
 • overgeven
 • verminderde glucose tolerantie
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • oorsuizen (tinitus)
 • leverontsteking door allergie
 • impotentie

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • bloeduitstorting
 • spierpijn
 • spierzwakte
 • gewrichtspijn
 • vergroting van de borstklieren bij mannen (bij ouderen en na langdurig gebruik)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom)
 • bewegingsstoornissen en verhoogde spierspanning (verdwijnt na het stoppen met verapamil hydrochloride)
 • hartstilstand
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • vermeerdering van tandvlees(tandvleesontsteking en bloedend tandvlees (verdwijnt na het stoppen van de behandeling))
 • darmobstructie (ileus)
 • overgevoeligheid van de huid voor licht
 • verergering van bepaalde vormen van spierzwakte (bijv. myasthenia gravis, Duchenne spierdystrofie of myasteen syndroom van Lambert-Eaton)
 • verhoogde melkafscheiding

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Verapamil HCl Retard Mylan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter ‘Niet te gebruiken na’ of ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is per tablet 120 mg of 240 mg verapamilhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: cellulose (E460), hydroxypropylmethylcellulose (E464), lactose, polyethyleenglycol 4000, magnesiumstearaat (E470b), natriumalginaat (E401), polyvinylpyrrolidon en siliciumdioxide (E551). De tabletten van 120 mg bevatten tevens de kleurstoffen ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). De tabletten van 240 mg bevatten tevens de kleurstoffen chinolinegeel (E104), indigotine (E132) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Verapamil HCl Retard Mylan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn per 30, 60 en 90 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH

Otto – von – Guericke – Allee 1

D-39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 21611=18016 (120 mg)

RVG 21612=19936 (240 mg)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: november 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK