Amiloride HCl/hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg, tabletten

ATC-Code
C03EA01
Amiloride HCl/hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg, tabletten

Accord Healthcare

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Diuretica en kaliumsparende middelen in combinatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amiloridehydrochloride behoort tot de geneesmiddelengroep die kaliumsparende geneesmiddelen (antikaliuretica) wordt genoemd. Het hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die plaspillen (diuretica) wordt genoemd.

Deze middelen bevorderen de uitscheiding van water en zout en helpen het kalium- en magnesiumgehalte van het lichaam op peil te houden.

Waarom heeft uw arts Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg voorgeschreven

Uw arts heeft u Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg voorgeschreven ter behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) / vochtophoping (oedeem: zwelling van enkels, voeten, benen door het vasthouden van water) / waterophoping in uw buik (ascites) / wegens leverziekte (cirrose) en ter handhaving van de normale hoeveelheid kalium in uw bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg niet:

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor amiloridehydrochloride, hydrochloorthiazide of voor één van de andere bestanddelen van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg;
 • wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor een middel met sulfonamide (middel tegen infectie);
 • wanneer u een verhoogd kaliumgehalte in het bloed heeft (hyperkaliëmie);
 • wanneer u andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen gebruikt (zie ook “Wees extra voorzichtig met Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord”);
 • wanneer u lijdt aan onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie) zoals uitblijven van urinevorming, ernstig onvoldoende werking van de nier, ernstige voortschrijdende nieraandoening en nierziekte met suikerziekte (zie ook “Wees extra voorzichtig met Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord”).

Wees extra voorzichtig met Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg:

 • als u nierproblemen heeft (een gestoorde nierfunctie);
 • als u een hart- of longziekte heeft;
 • als u leverproblemen heeft;
 • wanneer u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus) of vastgestelde hypoglykemie (laag bloedsuikergehalte) heeft;
 • als u lupus erythematosus heeft (ontstekingsachtige ziekte van de huid en/of gewrichten en/of nieren);
 • als u jicht heeft.

-

Vóór een operatie of verdoving (zelfs bij de tandarts) moet u de arts melden dat u Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg gebruikt, omdat er een plotselinge verlaging van de bloeddruk kan optreden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Dit geldt voor:

 • bloeddrukverlagende middelen
 • bepaalde pijnstillende of arthritismiddelen
 • bepaalde middelen voor de behandeling van verhoogde bloeddruk (angiotensineconversie-enzym (ACE)-remmers en angiotensine II receptorantagonisten)
 • andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen
 • andere diuretica (plaspillen)
 • harsen die een verhoogd cholesterol verlagen
 • middelen voor de behandeling van suikerziekte (antidiabetische middelen, waaronder insuline)
 • spierontspanners
 • bepaalde middelen voor de behandeling van te lage bloeddruk (vasopressoraminen zoals norepinefrine)
 • ontstekingsremmende middelen (steroïden)
 • middelen die de afweer onderdrukken, zoals ciclosporine en tacrolimus
 • lithium (middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen)
 • slaapmiddelen, kalmerende middelen, alcohol en pijnstillers (analgetica) kunnen een wisselwerking met Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg aangaan.

Als u één van de bovenstaande middelen gebruikt, moet u dat uw arts melden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, raadpleeg dan uw arts voordat u Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg inneemt, zodat een andere behandeling overwogen kan worden. Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Thiaziden, een van de bestanddelen van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg, worden uitgescheiden in de moedermelk. Tijdens het gebruik van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg moet de borstvoeding worden gestaakt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg kan bijwerkingen veroorzaken zoals vermoeidheid, duizeligheid en slaperigheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg bevat lactose als hulpstof. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg bevat zonnegeel FCF (E110) als hulpstof. Zonnegeel FCF (E110) kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen in hun geheel ingenomen worden met water.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

De aanbevolen dosering is één halve tablet Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg eenmaal daags (= 24 uur).

Vochtophoping als gevolg van onvoldoende werking van het hart (cardiaal oedeem)

De normale begindosering is één tablet Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg per dag (= 24 uur).

Leveraandoening met buikwaterzucht (levercirrose met ascites)

De normale begindosering is één tablet Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg per dag (= 24 uur).

Zo nodig zal de arts de dosering verhogen.

Maximale dosering is voor alle indicaties twee tabletten per dag.

Als u merkt dat Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg mag niet aan kinderen worden gegeven.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen als u meer van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De meest voorkomende verschijnselen bij overdosering zijn: dehydratie (waterverlies door toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine), electrolytenstoornissen (zoals verhoging of verlaging van het kalium, verlaging van het chloor en verlaging van het natrium), verandering in hartslag, licht gevoel in het hoofd of duizeligheid door bloeddrukverlaging, overdreven dorst, verwarring, of verandering in de hoeveelheid uitgescheiden urine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amiloride HCl /Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Infecties

 • speekselklierontsteking

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • bloedarmoede door een te snelle afbraak van de rode bloedlichaampjes (hemolytische anemie)
 • zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • bloedarmoede door afbraak van alle soorten bloedlichaampjes (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes) (aplastische anemie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie en neutropenie)
 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Immuunsysteemaandoeningen

 • plotselinge levensbedreigende allergische reactie (anafylactische reactie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

 • gebrek aan eetlust (anorexia)
 • veranderingen in de eetlust
 • zoutstoornissen in het bloed (elektrolytenstoornissen)
 • te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), (zei rubriek 4.4)
 • gewrichtsontsteking (jicht, bij jicht is het gewricht rood, gezwollen, warm en pijnlijk)
 • uitdroging (dehydratie)
 • te veel suiker in het bloed (hyperglycemie)
 • te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie)
 • te veel urinezuur in het bloed, wat kan leiden tot onder andere jicht en nierstenen

Psychische stoornissen

 • slapeloosheid
 • zenuwachtigheid
 • verwardheid
 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • minder zin in seks (verminderd libido)
 • rusteloosheid

Zenuwstelselaandoeningen

 • hoofdpijn
 • flauwvallen (syncope)
 • duizeligheid
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • verminderd bewustzijn (stupor)
 • slaperigheid
 • vieze smaak
 • onwillekeurig trillen of schudden van één of meerdere ledematen (tremor)
 • ziekte aan de hersenen gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen of verminderd bewustzijn (encefalopathie)

Oogaandoeningen

 • afwijkingen in gezichtsvermogen en kleuren zien (visusstoornis)

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

 • oorsuizen
 • draaierigheid (vertigo)

Hartaandoeningen

 • stoornis in het hartritme
 • versnelde hartslag
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • beklemmend en pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • opvliegers
 • hartkloppingen

Bloedvataandoeningen

 • ontsteking van de (huid)bloedvaten

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

 • hikken
 • kortademigheid
 • verstopte neus
 • hoesten
 • ademhalingsstoornissen waaronder ontsteking van het longweefsel (longontsteking) en vochtophoping in de longen

Maagdarmstelselaandoeningen

 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • verstopping
 • buikpijn
 • maag- of darmbloeding
 • opgeblazen gevoel
 • winderigheid
 • activering van waarschijnlijk reeds bestaande maagzweer
 • gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • droge mond
 • ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)
 • krampen
 • maagirritatie

Lever- en galaandoeningen

 • geelzucht (gepaard gaande met galstuwing)

Huid- of onderhuidaandoeningen

 • huiduitslag
 • jeuk
 • transpiratie
 • haaruitval
 • puntvormige bloedingen in de huid
 • lichtgevoeligheid
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (netelroos of urticaria)
 • ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

 • rugpijn
 • spierkrampen
 • gewrichtspijn
 • pijn in nek en schouders
 • pijn in de ledematen

Nier- en urinewegaandoeningen

 • moeilijke, soms pijnlijke urinelozing
 • verhoogde urinelozing ‘s nachts
 • niet kunnen ophouden van urine (incontinentie)
 • nierfunctiestoornissen waaronder verminderde werking van de nieren
 • vermeerderde urinelozing
 • frequente urinelozing (vaker dan eenmaal per uur)
 • blaaskrampen
 • te hoog suikergehalte in de urine
 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

 • onvermogen tot geslachtsgemeenschap (impotentie)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

 • zwakte
 • moeheid
 • gevoel van onwelzijn
 • pijn op de borst
 • dorst
 • koorts

Onderzoeken

 • verhoogde hoeveelheid kalium in het bloed (verhoogde serumkaliumconcentraties (>5,5 mmol/l))
 • leverfunctie-afwijkingen
 • verhoogde oogdruk

Letsel en vergiftiging

 • vergiftiging door bepaalde hartmiddelen (digitalis)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

MG

Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Anvullende Informatie

Wat bevat Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg

Het werkzame bestanddeel per tablet is amiloridehydrochloride-dihydraat overeenkomend met 5 mg amiloridehydrochloride en 50 mg hydrochloorthiazide.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat

aardappelzetmeel natriumzetmeelglycolaat talk magnesiumstearaat

colloïdaal siliciumdioxide (E 551)

FD & C Yellow # 6 Lake / zonnegeel FCF (E 110)

Hoe ziet Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tabletten Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg zijjn perzikkleurige, ovale, biconvexe, ongecoate tabletten met inscriptie “D” en “A” aan weerszijden van leiding en een andere kant is duidelijk.

Verkrijgbaar in container (flacon) met 30 of 90 tabletten, of in stripverpakking met 30 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Accord 5/50 mg, tabletten: RVG 57555

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.