Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva. Het wordt gebruikt om een verhoogde

bloeddruk (hypertensie) te behandelen bij volwassen patiënten. Het bevat twee werkzame stoffen: candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Deze stoffen zorgen er samen voor dat uw bloeddruk omlaag gaat.

 • Candesartan cilexetil is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die angiotensine II receptorantagonisten heet. Het zorgt ervoor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

 • Hydrochloorthiazide is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die diuretica (plaspillen) heet. Het zorgt ervoor dat uw lichaam water en zouten zoals natrium kwijtraakt via uw urine. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.

Uw arts kan Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva aan u voorschrijven als uw bloeddruk niet genoeg omlaag

gegaan is wanneer u alleen candesartan cilexetil of alleen hydrochloorthiazide gebruikt.

Als u meer Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva heeft ingenomen dan dat u eigenlijk had moeten innemen, vraag dan direct uw arts of apotheker om advies.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U moet de volgende tablet innemen op het eerstvolgende (normale) tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De behandeling voor hoge bloeddruk is gewoonlijk levenslang, daarom moet u niet stoppen met het gebruik van dit middel zonder eerst uw arts te raadplegen.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor candesartan cilexetil, voor hydrochloorthiazide of voor een van de andere stoffen die in Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva zit. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor geneesmiddelen uit de groep van de sulfonamiden. Als u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. Het is ook beter om geen Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva te gebruiken als u korter zwanger bent (zie de rubriek Zwangerschap en borstvoeding).
 • U heeft ernstige problemen met uw nieren.
 • U heeft een ernstige leverziekte of een probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas.
 • U heeft voortdurend te weinig kalium in uw bloed.
 • U heeft voortdurend te veel calcium in uw bloed.
 • U heeft ooit last gehad van jicht.

Als u niet zeker weet of één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva gebruikt.

Voordat u Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva gaat innemen en tijdens het gebruik ervan, moet u in de volgende

gevallen uw arts inlichten:

 • U heeft diabetes.
 • U heeft problemen met uw hart, lever of nieren.
 • U heeft onlangs een niertransplantatie gehad.
 • U moet overgeven of u heeft kortgeleden vaak overgegeven of u heeft diaree.
 • U heeft een bijnieraandoening die syndroom van Conn (of primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd.
 • U heeft ooit een ziekte gehad die systemische lupus erythematodes (SLE) heet.
 • U heeft een lage bloeddruk.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

 • U heeft ooit een beroerte gehad.
 • U heeft ooit last gehad van een allergie of astma.
 • U moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).
 • Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in deze fase (zie rubriek Zwangerschap).

Als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, zal uw arts u mogelijk wat vaker willen onderzoeken.

Als u geopereerd gaat worden, vertel uw arts of tandarts dan dat u Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva gebruikt. Dit is belangrijk omdat Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva kan er soms toe leiden dat uw huid extra gevoelig wordt voor zonlicht.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva bij kinderen (onder de 18 jaar), daarom moet Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. De werking van deze geneesmiddelen zou door Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva kunnen worden veranderd. Deze geneesmiddelen zouden ook de werking van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva kunnen veranderen. Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw dokter regelmatig uw bloed onderzoekt.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bètablokkers, diazoxide en ACE-remmers ( zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril);
 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac, celecoxib of etoricoxib (geneesmiddelen om pijn en ontsteking te verminderen).
 • acetylsalicylzuur (aspirine); als u meer dan 3 gram per dag gebruikt (geneesmiddel om pijn en ontsteking te verminderen);
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

 • calcium- of vitamine-D-supplementen;
 • geneesmiddelen die uw cholesterol verlagen zoals colestipol of colestyramine;
 • geneesmiddelen tegen diabetes (tabletten of insuline);
 • geneesmiddelen om uw hartslag te regelen (antiaritmica) zoals digoxine en bètablokkers;
 • geneesmiddelen die kunnen worden beïnvloed door de hoeveelheid kalium in uw bloed, zoals sommige middelen tegen psychose;
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
 • plaspillen (diuretica);
 • laxeermiddelen;
 • peniciline (een antibioticum);
 • amfotericine (een middel om schimmelinfecties te behandelen);
 • lithium (een middel tegen geestelijke gezondheidsproblemen);
 • steroïden zoals prednisolon;
 • hypofysehormoon (ACTH);
 • geneesmiddelen tegen kanker;
 • amantadine (een middel om de ziekte van Parkinson of ernstige virusinfecties te behandelen);
 • barbituraten (een slaapmiddel dat ook wordt gebruikt om epilepsie te behandelen);
 • carbenoxolon (een middel om ziekte van de slokdarm of mondzweren te behandelen);
 • anticholinerge middelen, zoals atropine en biperideen;
 • ciclosporine, een middel dat wordt gegeven bij orgaantransplantaties om afstoting tegen te gaan;
 • andere geneesmiddelen die kunnen leiden tot een versterking van het bloeddrukverlagende effect, zoals baclofen (een spierverslappend middel), amifostine (gebruikt bij de behandeling van kanker) en enkele antipsychotische middelen.

U mag Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva innemen met of zonder voedsel.

Als u alcohol drinkt, praat dan met uw arts voordat u Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva gebruikt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva gebruiken, krijgen last van duizeligheid of een gevoel van flauwte.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

U moet direct uw arts informeren als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Normaal gesproken zal uw arts u adviseren om te stoppen met het gebruik van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u een ander geneesmiddel voorschrijven in plaats van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva. Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand .

Borstvoeding

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

Vraag uw arts om advies als u borstvoeding geeft, of als u wilt beginnen met het geven van borstvoeding. Het wordt afgeraden om Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva te gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Uw arts kan een andere behandeling voorstellen als u borstvoeding wilt geven, vooral als u baby pas of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van dit middel op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze dit geneesmiddel gebruiken. Als dit bij u ook

zo is, dan mag u geen auto of voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken.

Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva bevat lactose

In Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva zit lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva elke dag blijft innemen.

De gebruikelijke dosering is één tablet per dag. Slik de tablet door met een slok water.

Als u de tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip inneemt, dan helpt dit bij het onthouden dat u de tablet moet innemen.

8/12,5 mg, 16/12,5 mg, 32/12,5 mg: De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.

32/25 mg: De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen dit kunnen zijn. Sommige

bijwerkingen van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva worden veroorzaakt door candesartan cilexetil en andere worden veroorzaakt door hydrochloorthiazide.

Stop met het gebruik van Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva en zoek direct medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel;
 • zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken;
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva kan ertoe leiden dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw dokter. Uw dokter kan soms uw bloed controleren om te zien of Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

De volgende categorieën worden gebruikt om het voorkomen van de bijwerkingen aan te geven:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • Veranderingen in uw bloedwaarden:

o minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkrampen heeft

 1. meer of minder kalium in uw bloed, in het bijzonder als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een

onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft;

 1. meer cholesterol, suiker of urinezuur in uw bloed.
 • Suiker in uw urine.
 • Gevoel van duizeligheid/draaierigheid of zwakte.
 • Hoofdpijn.
 • Ontsteking van de luchtwegen.
 • Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

  • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u last krijgt van duizeligheid of een gevoel van flauwte.
  • Minder trek in eten, diarree, verstopping (obstipatie), last van uw maag.
  • Huiduitslag, galbulten, uitslag door overgevoeligheid voor zonlicht.

  CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

  Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

  • Geelzucht (uw huid of oogwit krijgt een gele kleur). Als dit gebeurt, moet u dit meteen aan uw dokter vertellen.
  • Andere werking van uw nieren, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft.
  • Moeite met slapen, depressie, rusteloosheid.
  • Tintelingen of prikkelingen in uw armen of benen.
  • Wazig zien gedurende een korte tijd.
  • Ongewone hartslag.
  • Moeite met ademhalen (zoals bij longontsteking en vocht in uw longen).
  • Hoge temperatuur (koorts).
  • Ontsteking van uw alvleesklier. Dit veroorzaakt matige tot ernstige buikpijn.
  • Spierkrampen.
  • Beschadiging van uw bloedvaten waardoor u rode of paarse puntjes in uw huid krijgt.
  • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft of dat u gemakkelijk blauwe plekken krijgt.
  • Ernstige huiduitslag die snel ontstaat, met blaarvorming of loslaten van uw huid en soms blaarvorming in uw mond.
  • Verergering van bestaande op lupus erythematodes lijkende reacties, of optreden van ongewone huidreacties.

  Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

  • Zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel.
  • Jeuk.
  • Rugpijn, pijn in uw gewrichten en spieren.
  • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel worden en dat u griepachtige verschijnselen heeft.
  • Hoesten.
  • Misselijkheid.

  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaren beneden 25ºC.

  Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

  CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

  `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 8/12,5 mg bevat 8 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide.| Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 16/12,5 mg bevat 16 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 32/12,5 mg bevat 32 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 32/25 mg bevat 32 mg candesartan cilexetil en 25 mg hydrochloorthiazide
  • De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatineerd maïszetmeel, povidon K-30, carmellosecalcium, poloxameer 188, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat (droog gesproeid), magnesiumstearaat. 16/12,5 mg en 32/25mg tabletten bevatten rood ijzeroxide (E172)

  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 8/12,5 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, capsule vormige, tweezijdig bolle tabletten met aan één zijde een breukstreep met de inscriptie “C” aan de linkerkant van de breukstreep en de inscriptie “8” aan de rechterkant van de breukstreep. De andere zijde van de tablet heeft ook een breukstreep.

  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 16/12,5 mg tabletten zijn licht roze, capsule vormige, tweezijdig bolle tabletten met aan één zijde een breukstreep met de inscriptie “C” aan de linkerkant van de breukstreep en de inscriptie “16” aan de rechterkant van de breukstreep. De andere zijde van de tablet heeft ook een breukstreep.

  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 32/12,5 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, capsule vormige, tweezijdig bolle tabletten met aan één zijde een breukstreep met de inscriptie “C” aan de linkerkant van de breukstreep en de inscriptie “32” aan de rechterkant van de breukstreep. De andere zijde van de tablet heeft ook een breukstreep.

  CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva 32/25 mg tabletten zijn licht roze, capsule vormige, tweezijdig bolle tabletten met aan één zijde een breukstreep met de inscriptie “H” aan de linkerkant van de breukstreep en de inscriptie “25” aan de rechterkant van de breukstreep. De andere zijde van de tablet heeft ook een breukstreep met de inscriptie “C” aan de linkerkant van de breukstreep en de inscriptie “32” aan de rechterkant van de breukstreep.

  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Teva is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 en 300 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen met 28x1, 50x1, 56x1 en 98x1 tabletten (ziekenhuisverpakkingen).

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Teva Nederland B.V. Swensweg 5

  2031 GA Haarlem Nederland

  Fabrikant

  Pharmachemie BV

  Swensweg 5

  2031 GA Haarlem

  Nederland

  TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ùt 13

  4042 Debrecen Hongarije

  TEVA Santé

  Rue Bellocier

  89107 Sens

  Frankrijk

  TEVA UK Ltd.

  Brampton Road, Hampden Park

  Eastbourne

  East Sussex, BN22 9AG

  Verenigd Koninkrijk

  Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

  Ul. Mogilska 80

  CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 8/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 16/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 32/25 MG tabletten

  31-546 Krakow

  Polen

  Teva Operations Poland Sp. z.o.o. Ul. Sienkiewicza 25

  99-300 Kutno Polen

  In het register ingeschreven onder

  RVG 108801, 8/12,5 mg tabletten

  RVG 108802, 16/12,5 mg tabletten

  RVG 108803, 32/12,5 mg tabletten

  RVG 108804, 32/25 mg tabletten

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

  0413.3v.AV

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK