Auteur: Ceft


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Finasteride Ceft behoort tot een groep geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd. Deze verminderen de omvang van de prostaat bij mannen.

Finasteride Ceft wordt gebruikt bij de behandeling en het onder controle houden van goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH). Het verkleint de vergrote prostaat, verbetert de urinestroom en symptomen van BPH en vermindert het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een chirurgische ingreep.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Finasteride Ceft niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor finasteride of een van de andere bestanddelen van Finasteride Ceft;
 • als u vrouw bent (omdat dit geneesmiddel voor mannen bedoeld is) (zie ook onder 'Zwangerschap en borstvoeding')
 • als u een kind bent.

Wees extra voorzichtig met Finasteride Ceft

 • als u een groot resterend urinevolume en/of een sterk verminderde urinestroom heeft. Als dit het geval is, dient u zorgvuldig te worden gecontroleerd op vernauwing van de urinewegen.
 • als u een PSA-test ondergaat (een test om prostaatkanker op te sporen). Vertel uw arts dat u finasteride gebruikt. Finasteride kan invloed hebben op de concentratie van de stof in het bloed die wordt onderzocht (PSA).
 • als uw partner zwanger is of zwanger kan worden dient u te voorkomen dat uw partner wordt blootgesteld aan uw sperma, dat een kleine hoeveelheid van het geneesmiddel kan bevatten, en de normale ontwikkeling van de geslachtsorganen van de baby kan beïnvloeden.

Raadpleeg uw arts als een van bovenvermelde punten op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Page 1 of 5

Finasteride Ceft heeft normaal gesproken geen invloed op andere geneesmiddelen.

Vertel uw arts of apotheker altijd wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt heeft. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gebruik van Finasteride Ceft met voedsel en drank

Finasteride Ceft kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride Ceft mag niet door vrouwen worden gebruikt.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden, mogen geen gebroken of fijngemaakte Finasteride Ceft-tabletten aanraken. Als een vrouw die zwanger is van een mannelijke foetus finasteride via de huid opneemt of via de mond inneemt, kan het kind worden geboren met misvormde genitaliën. De tabletten zijn filmomhuld waardoor contact met finasteride wordt voorkomen mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Als de partner van de patiënt zwanger is of zwanger kan worden dient de patiënt te voorkomen dat zijn partner wordt blootgesteld aan zijn sperma (door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken) of de behandeling met finasteride te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Finasteride Ceft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finasteride Ceft

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Finasteride Ceft nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Kinderen

Finasteride Ceft is niet geïndiceerd bij kinderen.

Veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.

Volwassenen:

De gebruikelijke dosering is dagelijks één Finasteride Ceft-tablet van 5 mg (dit komt overeen met 5 mg finasteride).

De filmomhulde tabletten kunnen op een lege maag of met voedsel worden ingenomen. De filmomhulde tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt en niet te worden gebroken of fijngemaakt.

Hoewel er al vroeg verbetering kan optreden, kan een behandeling van ten minste zes maanden nodig zijn om te beoordelen of er een gunstige reactie is ontstaan.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Finasteride Ceft 5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig, anders kunnen de symptomen terugkomen.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Finasteride Ceft 5 mg bij patiënten met een beperkte leverfunctie

Page 2 of 5

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Aanpassing van de dosering is niet nodig (zie 'Volwassenen'). Het gebruik van Finasteride Ceft 5 mg bij patiënten die hemodialyse moeten ondergaan, is tot op heden niet onderzocht.

Oudere patiënten

Aanpassing van de dosering is niet nodig (zie 'Volwassenen').

Overleg met uw arts of apotheker als u denkt dat de werking van Finasteride Ceft 5 mg te sterk of te zwak is.

Wat u moet doen als u meer van Finasteride Ceft heeft gebruikt dan u zou mogen of als kinderen het geneesmiddel per ongeluk hebben gebruikt: laat dit onmiddellijk weten aan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finasteride Ceft in te nemen

Als u bent vergeten een dosis Finasteride Ceft 5 mg in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval laat u de vergeten dosis achterwege en volgt u verder het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, kunt u deze stellen aan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Finasteride Ceft bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Dit geneesmiddel kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • U kan erectieproblemen ondervinden (impotentie)
 • U kan minder zin in seks hebben
 • U kan ejaculatieproblemen ondervinden, bijvoorbeeld een verminderde hoeveelheid zaadvloeistof bij het klaarkomen. Deze vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof lijkt geen invloed te hebben op een normale seksuele functie.

Deze bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard wanneer u doorgaat met het gebruik van Finasteride Ceft. Als dit niet het geval is, gaan ze meestal weer over als u stopt met het gebruik van Finasteride Ceft.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Zwelling en gevoeligheid van de borsten

Onbeketend (kan niet worden ingeschat met behulp van de beschikbare gegevens):

 • Palpitaties (hartkloppingen)
 • Veranderingen in de manier waarop uw lever functioneert, welke kunnen worden aangetoond met behulp van een bloedproef
 • Pijn in uw testikels
 • Allergische reacties Wanneer u een allergische reactie heeft, stop dan met het nemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Deze symptomen omvatten onder meer:
  • Huiduitslag, jeuk of bultjes onder de huid (netelroos)
  • Zwelling van uw lippen en gezicht.

Page 3 of 5

U moet onmiddellijk alle veranderingen in uw borstweefsel aan uw arts rapporteren, zoals knobbels, pijn, vergroting of afscheidingen uit de tepels, omdat dit tekenen van een ernstige aandoening kunnen zijn, zoals borstkanker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het maken van aantekeningen kan hierbij hulpzaam zijn; wat gebeurde, wanneer begon het en hoe lang duurde het.

Als u meer informatie wilt krijgen over dit graderingsysteem voor tumoren, of over deze studie, neem dan gaarne contact op met uw arts

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Finasteride Ceft niet meer na de vervaldatum die achter 'EXP' staat vermeld op het doosje en de doordrukstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Gebruik Finasteride Ceft niet als u zichtbare tekenen van bederf opmerkt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Finasteride Ceft

 • Het werkzame bestanddeel is finasteride. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg finasteride.
 • De andere bestanddelen zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), gepregelatineerd zetmeel (maïs), natriumdocusaat, magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titaandioxide, talk, indigokarmijn aluminiumlak (E132), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Finasteride Ceft er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet.

Blauwe, (bol)ronde, filmomhulde tablet met schuin afgesneden randen en ingeperste 'E' aan de ene kant en '61' aan de andere kant.

Finasteride Ceft 5 mg is verkrijgbaar in PVC/PE/PVdC-doordrukstrips met 15 filmomhulde tabletten. Het is mogelijk dat niet alle typen verpakking verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ceft Limited

65 Delamere Road, Hayes Middlesex UB4 0NN Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Page 4 of 5

Malta

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: Finasteride Aurobindo 5 mg compresse rivestite con film Nederland: Finasteride Ceft 5 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is in het Register voor Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 105739 Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2011

Page 5 of 5

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK