Advertentie

Auteur: Pfizer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Finasteride Pfizer 5 mg behoort tot een groep geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd. Deze verminderen de omvang van de prostaat bij mannen.

Finasteride Pfizer 5 mg wordt gebruikt bij de behandeling en het onder controle houden van goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH). Het verkleint de vergrote prostaat, verbetert de urinestroom en symptomen van BPH en vermindert het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een chirurgische ingreep.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch bent voor finasteride of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • als u een vrouw bent (zie ook onder 'Zwangerschap en borstvoeding');
  • als u een kind bent.
  • als u een groot resterend urinevolume en/of een sterk verminderde urinestroom heeft. Als dit het geval is, dient u zorgvuldig te worden gecontroleerd op vernauwing van de urinewegen.
  • als u een PSA-test ondergaat (een test om prostaatkanker op te sporen). Vertel uw arts dat u finasteride gebruikt. Finasteride kan invloed hebben op de concentratie van de stof in het bloed die wordt onderzocht (PSA).
  • Als uw partner zwanger of mogelijk zwanger is, dient u te voorkomen dat zij wordt blootgesteld aan uw sperma, dat een kleine hoeveelheid van het geneesmiddel kan bevatten.

Raadpleeg uw arts als een van bovenvermelde punten op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen belangrijke geneesmiddelinteracties vastgesteld.

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Finasteride Pfizer kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is uitsluitend bestemd voor gebruik door mannen.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden, mogen geen gebroken of fijngemaakte - tabletten aanraken. Als een vrouw die zwanger is van een mannelijke foetus finasteride via de huid opneemt of via de mond inneemt, kan het kind worden geboren met misvormde genitaliën. De tabletten zijn filmomhuld waardoor contact met finasteride wordt voorkomen mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Als de partner van de patiënt zwanger is of zwanger kan worden dient de patiënt te voorkomen dat zijn partner wordt blootgesteld aan zijn sperma (door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken) of de behandeling met finasteride te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft dit middel geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen:

De gebruikelijke dosering is dagelijks één tablet van 5 mg (dit komt overeen met 5 mg finasteride).

De filmomhulde tabletten kunnen op een lege maag of met voedsel worden ingenomen. De filmomhulde tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt en niet te worden gebroken of fijngemaakt.

Hoewel er al vroeg verbetering kan optreden, kan een behandeling van ten minste zes maanden nodig zijn om te beoordelen of er een gunstige reactie is ontstaan.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig, anders kunnen de symptomen terugkomen.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van dit middel mg bij patiënten met een beperkte leverfunctie (zie ook 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?').

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Aanpassing van de dosering is niet nodig (zie 'Volwassenen'). Het gebruik van dit middel bij patiënten die hemodialyse moeten ondergaan, is tot op heden niet onderzocht.

Oudere patiënten

Aanpassing van de dosering is niet nodig (zie 'Volwassenen').

Overleg met uw arts of apotheker als u denkt dat de werking van dit middel te sterk of te zwak is.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer van dit middel heeft gebruikt dan u zou mogen of als kinderen het geneesmiddel per ongeluk hebben gebruikt: laat dit onmiddellijk weten aan uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis van dit middel in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval laat u de vergeten dosis achterwege en volgt u verder het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, kunt u deze stellen aan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen zijn onderverdeeld in de volgende frequenties:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten
Soms: komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten
Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Onbekende frequentie: kan niet worden bepaald met behulp van de beschikbare gegevens

De meest voorkomende bijwerkingen zijn impotentie en verminderde zin in seks (libido). Deze bijwerkingen treden normaal gesproken aan het begin van de behandeling op, maar houden bij de meeste patiënten gewoonlijk niet lang aan als de behandeling wordt voortgezet.

Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt: zwelling van het gezicht of tong, slikproblemen of huiduitslag en ademhalingsproblemen.

Hartproblemen

Onbekende frequentie: palpitaties (het voelen kloppen van het hart)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak: impotentie, minder zin in seks, lagere hoeveelheid sperma,
Soms: ejaculatiestoornis, gevoeligheid of vergroting van de borsten van de man

Onbekende frequentie:: pijn aan testikels

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: huiduitslag

Onbekende frequentie: jeuk, urticaria (galbulten)

Algemeen

Onbekende frequentie: verandering in de manier waarop uw lever werkt, hetgeen bepaald kan worden met een bloedtest

Finasteride kan het resultaat van het PSA-laboratoriumonderzoek beïnvloeden.

U moet uw arts meteen op de hoogte stellen van iedere verandering in uw borstweefsel zoals knobbeltjes, pijn, of uitscheiding uit de tepel. Dit kunnen tekenen zijn van ernstige aandoeningen, zoals borstkanker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van de maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Gebruik dit middel niet als u zichtbare tekenen van bederf opmerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is finasteride. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg finasteride.
  • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), gepregelatineerd zetmeel (maïs), natriumdocusaat, magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titaandioxide, talk, indigokarmijn aluminiumlak (E132), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Finasteride Pfizer eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tablet

Blauwe, (bol)ronde, filmomhulde tablet met schuin afgesneden randen en ingeperste 'E' aan de ene kant en '61' aan de andere kant.

Finasteride Pfizer 5 mg is verkrijgbaar in PVC/PE/PVdC-doordrukstrips met 10, 14, 15, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 100 of 120 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Pfizer Service Company

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

België

of

Pfizer PGM

Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé -Sur-Cisse.

Frankrijk

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:

RVG 105174

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Finland Finasteride Pfizer 5 mg kalvopäällysteinen tabletti
Frankrijk FINASTERIDE PFIZER 5 mg comprimé pelliculé
Ierland Finasteride Pfizer 5 mg film-coated tablets
Italië Finasteride Pfizer
Nederland Finasteride Pfizer 5mg filmomhulde tabletten
Noorwegen Finasterid Pfizer 5 mg tabletter, filmdrasjerte
Oostenrijk Finasterid “Pfizer” 5 mg Filmtabletten
Portugal Finasterida Parke-Davis
Spanje Finasterida Pharmacia 5 mg comprimidos recubiertos con película
Verenigd koninkrijk Finasteride 5mg film-coated tablets
Zweden Finasterid Pfizer

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK