Finasteride 1 mg Teva, filmomhulde tabletten

ATC-Code
D11AX10
Finasteride 1 mg Teva, filmomhulde tabletten

Teva

Stof(fen)
Finasteride
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere dermatologische preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Finasteride 1 mg Teva, filmomhulde tabletten bevatten een geneesmiddel dat finasteride wordt genoemd.
 • Finasteride wordt gebruikt voor de behandeling van haarverlies van het mannelijk patroon (ook bekend als androgene alopecia). Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft over haarverlies van het mannelijk patroon, raadpleeg dan uw arts.
 • Haarverlies van het mannelijk patroon is een algemeen voorkomende aandoening waarvan gedacht wordt dat deze veroorzaakt wordt door een combinatie van genetische factoren en een specifiek hormoon, genaamd dihydrotestosteron (DHT). DHT draagt bij aan de verkorting van de groeifase van het haar en aan het dunner worden ervan.
 • In de hoofdhuid verlaagt finasteride specifiek de hoeveelheid DHT door een enzym te blokkeren (5- alfa-reductase type 2) dat testosteron omzet in DHT. Alleen mannen met licht tot gematigd, maar niet volledig, haarverlies kunnen baat hebben bij het gebruik van Finasteride Teva. Bij de meeste mannen die gedurende 5 jaar met finasteride zijn behandeld, werd het haarverlies vertraagd en tenminste de helft van deze mannen had een bepaalde mate van toename van de haargroei.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

FINASTERIDE 1 MG TEVA

Filmomhulde tabletten

 • U bent een vrouw (omdat dit geneesmiddel bestemd is voor mannen, zie rubriek ‘Zwangerschap’). In klinisch onderzoek is aangetoond dat finasteride niet werkzaam is bij vrouwen met haarverlies.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor finasteride of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Finasteride mag niet door kinderen en tieners onder de 18 jaar ingenomen worden.
 • als u een bloedtest op prostaat-specifiek-antigeen (PSA) moet ondergaan, informeer dan uw arts of apotheker dat u Finasteride Teva inneemt aangezien dit de uitkomsten kan beïnvloeden
 • informeer uw arts of apotheker over uw ziektegeschiedenis en over uw allergieën.

Finasteride kan gewoonlijk ingenomen worden in combinatie met andere geneesmiddelen. Gebruikt u naast Finasteride Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Finasteride kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

Zwangerschap

 • Finasteride is alleen bestemd voor de behandeling van mannen met haarverlies volgens het mannelijk patroon.
 • Vrouwen mogen Finasteride Teva niet gebruiken vanwege het risico op zwangerschap.
 • Raak vermalen of gebroken Finasteride Teva tabletten niet aan als u een vrouw bent die zwanger is of die mogelijk zwanger is.
 • Als het werkzame bestanddeel in Finasteride Teva na inname via de mond of door de huid wordt geabsorbeerd door een vrouw die zwanger is van een mannelijke baby, kan dat ertoe leiden dat de mannelijke baby met afwijkingen aan de geslachtsorganen wordt geboren.
 • Als een vrouw die zwanger is met het werkzame bestanddeel van Finasteride Teva in aanraking komt, moet zij haar arts raadplegen.
 • Finasteride Teva tabletten zijn omhuld en zullen bij normaal gebruik contact met het werkzame bestanddeel voorkomen.

Als uw sekspartner zwanger is of mogelijk zwanger is, moet u voorkomen haar aan uw zaad bloot te stellen (bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken).

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten, noch is het bekend, dat finasteride de rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

FINASTERIDE 1 MG TEVA

Filmomhulde tabletten

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Patiënten met een intolerantie voor lactose moeten weten dat Finasteride Teva tabletten lactose bevatten. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

De gebruikelijke dosering is een tablet per dag.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Finasteride zal niet sneller of beter werken als u het vaker inneemt dan eenmaal per dag.

Uw arts zal u helpen vaststellen of Finasteride Teva bij u werkt. Het is belangrijk om Finasteride Teva in te nemen voor zo lang als uw arts het voorschrijft. Finasteride kan alleen langdurig werkzaam zijn als u het blijft innemen.

Als u bij vergissing te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wanneer u een tablet vergeet in te nemen, sla dan de vergeten dosis over. Neem de volgende tablet zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het kan 3 tot 6 maanden duren voor het volledige effect optreedt. Het is belangrijk om Finasteride Teva te blijven gebruiken zolang uw arts dit voorschrijft. Als u stopt met het gebruik van Finasteride Teva, is het waarschijnlijk dat u binnen 9 tot 12 maanden de herwonnen haargroei weer verliest.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Finasteride Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

FINASTERIDE 1 MG TEVA

Filmomhulde tabletten

De bijwerkingen waren over het algemeen van voorbijgaande aard tijdens de behandeling of verdwenen na stopzetten van de behandeling:

Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers)

 • Verminderde zin in seks
 • Problemen met het krijgen van een erectie
 • Problemen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof
 • Bedrukte stemming

Frequentie niet bekend

 • Allergische reacties waaronder uitslag, jeuk, galbulten en zwelling van de lippen en het gezicht
 • Pijnlijke of opgezwollen borsten
 • Pijn aan de testes
 • Snellere hartslag
 • Aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie na stopzetting van de behandeling,
 • Onvruchtbaarheid is gemeld bij mannen die finasteride langdurig hadden gebruikt en andere risicofactoren hadden die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid. Na stopzetting van finasteride is gemeld dat de zaadkwaliteit verbeterde of normaal werd. Er is geen langdurig onderzoek gedaan naar het effect van finasteride op de vruchtbaarheid bij mannen
 • Verhoogde leverenzymen

Als u veranderingen in het borstweefsel opmerkt, zoals knobbels, pijn, meer borstweefsel of afscheiding uit een tepel, moet u dat direct aan uw arts vertellen, omdat dit tekenen kunnen zijn van een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Stop met het gebruik van Finasteride Teva en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van de volgende symptomen heeft:

 • Zwelling van het gezicht, de tong of de keel
 • Slikproblemen
 • Galbulten
 • Moeite met ademhalen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik Finasteride Teva niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

FINASTERIDE 1 MG TEVA

Filmomhulde tabletten

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is finasteride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose 6 cP (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 6000, macrogol 400, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

Finasteride 1 mg Teva filmomhulde tabletten zijn bruin en rond van vorm. De tabletten zijn gemarkeerd met “FNT1” aan één kant van de tablet en glad aan de andere kant.

Het product is verkrijgbaar in blisters van 7, 28, 30, 50 (ziekenhuisverpakkingen), 84, 98 en 100 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

FINASTERIDE 1 MG TEVA

Filmomhulde tabletten

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straβe 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 108369

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk Finasteride 1 mg Film-Coated Tablets
Duitsland Finasterid-Teva 1 mg Filmtabletten
Denemarken Finasteride Teva
Spanje Finasterida Teva 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finland Finasteride Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk FINASTERIDE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé
Hongarije Finasterid-Teva 1 mg filmtabletta
Italië Finasteride Dorom
Nederland Finasteride 1 mg Teva, filmomhulde tabletten
Polen Finasteridum Teva
Portugal Finasterida Teva
Zweden Finasteride Teva 1 mg filmdragerad tablett

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013

0713.6v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.