Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mylan Finasteride behoort tot de groep van geneesmiddelen die 5α-reductase-remmers genoemd worden. Het wordt gebruikt voor de behandeling van haarverlies bij mannen in de leeftijd van 18 tot 41 jaar.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Mylan Finasteride niet

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor finasteride of voor één van de andere bestanddelen van Mylan Finasteride;
 • wanneer u een vrouw bent (zie rubriek Zwangerschap).

Wees extra voorzichtig met Mylan Finasteride

 • wanneer u een PSA (“prostaat-specifieke antigeen”) bloedtest moet ondergaan, omdat finasteride de resultaten hiervan kan beïnvloeden;
 • wanneer uw sexuele partner zwanger is, u zult een condoom moeten gebruiken (zie rubriek “Zwangerschap”).

Vertel uw arts als één van het bovenstaande op u van toepassing is.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Over het algemeen beïnvloedt Mylan Finasteride de werking van andere geneesmiddelen niet. Echter, vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Mylan Finasteride met voedsel en drank

Mylan Finasteride kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Mylan Finasteride mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen, omdat het de normale ontwikkeling van de geslachtsorganen bij mannelijke baby’s kan beïnvloeden. Zwangere vrouwen mogen geen gebroken of fijngemaakte tabletten aanraken, vanwege het risico op opname van finasteride door de huid. In het sperma van mannen die finasteride gebruikten werd finasteride teruggevonden. Als uw seksuele partner zwanger is, moet u een condoom gebruiken om te voorkomen dat zij wordt blootgesteld aan uw sperma dat mogelijk finasteride bevat. Raadplaag uw arts als u nog vragen heeft.

Borstvoeding

Finasteride wordt niet voorgeschreven aan vrouwen. Het is onbekend of finasteride in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mylan Finasteride heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finasteride 1 mg Mylan

Finasteride 1 mg Mylan bevat lactose monohydraat. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Mylan Finasteride nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

Slik één tablet per dag met of zonder voedsel.

Het kan 6 maanden duren voordat sommige patiënten een verbetering merken. Langdurig gebruik wordt aanbevolen. Als de behandeling wordt gestopt, begint het gunstige effect na 6 maanden te verdwijnen en is deze na 9-12 maanden geheel verdwenen.

Mylan Finasteride werkt niet beter als u meer dan één tablet per dag inneemt.

Wat u moet doen als u meer van Mylan Finasteride heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer van Mylan Finasteride heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of ga naar de Eerste-Hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en de eventueel overgebleven tabletten mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mylan Finasteride te gebruiken

Wanneer u bent vergeten Mylan Finasteride te gebruiken, neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op tijd in.

Als u stopt met het gebruik van Mylan Finasteride

Als u stopt met het gebruik van Mylan Finasteride is het waarschijnlijk dat u binnen 12 maanden de herwonnen haargroei weer verliest.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Mylan Finasteride bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop met het gebruik van Mylan Finasteride en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de Eerste-Hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u last krijgt van:

 • een zwelling van de lippen of het gelaat;
 • huiduitslag, een jeukende opgezwollen huid.

Deze bijwerkingen komen zelden voor, maar duiden op een allergische reactie.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:

Zeer vaak bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Onbekend op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • problemen met het krijgen van een erectie (impotentie);
 • verminderde zin in seks;
 • problemen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof.

Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is

 • pijn aan de testikels;
 • verhoogde leverenzymen;
 • pijnlijke of opgezwollen borsten;
 • snelle hartslag.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Meld iedere verandering in uw borstweefel direct aan uw arts, bijvoorbeeld knobbels, pijn, vergroting van de borsten of afscheiding uit de tepels. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Mylan Finasteride niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Exp.:” of “Niet te gebruiken na:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Finasteride 1 mg Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is finasteride. Bevat per filmomhulde tablet 1 mg finasteride.
 • De andere bestanddelen zijn natriumdocusaat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, povidon. Het tabletomhulsel bevat geel en rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), hypromellose, talk en hydroxypropylcellulose.

Hoe ziet Finasteride 1 mg Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Finasteride 1 mg Mylan filmomhulde tabletten zijn bruine, omhulde tabletten, verkrijgbaar in een PVC/Aluminium blisterverpakking met 7, 14, 28, 30, 60, 84, 90 en 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road

Ierland

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder

RVG 101381.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

Finland Profina 1 mg tablet
Frankrijk Finasteride Mylan 1 mg, comprimé pelliculé
Duitsland Finadura 1 mg Filmtabletten
Italië Finasteride Mylan Generics Italia
Spanje Finasterida Mylan 1 mg comprimidos con cubierta pelicular
Zweden Profina 1 mg tablet
Verenigd Koninkrijk Finasteride 1mg Film-Coated Tablet
Frankrijk Finasteride Qualimed 1 mg, comprimé pelliculé

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK