Finasteride Accord 1 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
D11AX10
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Accord Healthcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Dermatika
Therapeutische groep Andere dermatika
Farmacologische groep Andere dermatika
Chemische groep Andere dermatika
Stof Finasterid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Finasteride Accord 1 mg filmomhulde tabletten bevatten finasteride. Finasteride behoort tot een groep geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd.

Uw arts heeft u Finasteride Accord 1 mg voorgeschreven omdat u lijdt aan kaalhoofdigheid onder invloed van mannelijke hormonen (ook bekend als alopecia androgenetica). Finasteride Accord 1 mg voorkomt verder haarverlies bij mannen. Mannen met licht tot matig, maar geen volledig haarverlies mogen verwachten baat te hebben bij het gebruik van Finasteride Accord 1 mg. Finasteride Accord 1 mg remt een belangrijk enzym (5α- reductase type 2), dat betrokken is bij de regulatie van de haarfollikels.

In de hoofdhuid verlaagt Finasteride Accord 1 mg met name de concentratie van DHT, een stof die in belangrijke mate bijdraagt aan haarverlies bij mannen. Op deze manier helpt Finasteride Accord 1 mg het kaalwordingsproces om te keren en verder haarverlies te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor finasteride of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een kind of adolescent bent.
 • Als u een vrouw bent (zie ook onder ‘Zwangerschap en borstvoeding’). In klinisch onderzoek is finasteride Accord 1 mg onwerkzaam gebleken in de behandeling van haarverlies (alopecia androgenetica) bij vrouwen.
 • Als u reeds finasteride of een andere 5α-reductaseremmer gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie (BPH) of een andere aandoening.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Voordat behandeling met Finasteride Accord 1 mg wordt gestart en tijdens de duur ervan moet de concentratie van het prostaatspecifieke antigeen (PSA) in het bloed worden bepaald.
 • Als u van plan bent om vader te worden, dient u te overwegen om te stoppen met de behandeling. Finasteride kan namelijk invloed hebben op de vruchtbaarheid bij mannen.
 • Ga direct naar uw arts als u veranderingen merkt in uw borstweefsel zoals knobbels, pijn, vergroting van het borstweefsel of vochtafscheiding uit de tepel, omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Finasteride Accord 1 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Finasteride Accord 1 mg geeft in het algemeen geen interacties met andere geneesmiddelen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gelijktijdig gebruik van Finasteride Accord 1 mg en topisch (op de huid aan te brengen) minoxidil voor de behandeling van haarverlies bij mannen. De combinatie wordt niet aanbevolen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Finasteride Accord 1 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride Accord 1 mg is uitsluitend bestemd voor gebruik door mannen.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden, mogen Finasteride Accord 1 mg niet aanraken, vooral niet als de tabletten gebroken of fijngemaakt zijn. Wanneer finasteride door de huid wordt opgenomen of via de mond wordt ingenomen door een vrouw die zwanger is van een mannelijke vrucht, kan het kind geboren worden met misvormde geslachtsorganen.

Als de partner van de patiënt zwanger is of zwanger kan worden dient de patiënt te voorkomen dat zijn partner wordt blootgesteld aan zijn sperma (door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken) of de behandeling met finasteride te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend waaruit blijkt dat Finasteride Accord 1 mg de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bedraagt één Finasteride 1 mg tablet per dag (komt overeen met 1 mg finasteride). De filmomhulde tablet kan op een lege maag of met voedsel worden ingenomen. De filmomhulde tabletten dienen in zijn geheel te worden ingenomen en mogen niet worden gebroken of fijngemaakt.

 • Finasteride Accord 1 mg werkt niet sneller of beter als u het vaker dan eenmaal per dag inneemt.
 • Haarverlies bij mannen is een aandoening die zich gedurende een lange tijdsperiode ontwikkelt. Algemeen genomen kan het nodig zijn om dit geneesmiddel 3 tot 6 maanden lang dagelijks te gebruiken voordat u merkt dat uw haardichtheid groter wordt of uw haarverlies afneemt.
 • Uw arts zal u helpen bepalen of Finasteride Accord 1 mg bij u werkt. Het is belangrijk dat u Finasteride Accord 1 mg blijft gebruiken voor zo lang als uw arts dat voorschrijft.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Finasteride Accord 1 mg bij patiënten met een beperkte leverfunctie (zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Finasteride Accord 1 mg’).

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een verminderde nierfunctie.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen

Als u te veel van Finasteride Accord 1 mg heeft ingenomen of als iemand anders Finasteride Accord 1 mg heeft ingenomen, neem dan contact op met de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de rest van de tabletten of het lege doosje met u mee zodat het geneesmiddel gemakkelijker geïdentificeerd kan worden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten om Finasteride Accord 1 mg in te nemen, kunt u de vergeten dosis overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het wordt aanbevolen om Finasteride Accord 1 mg te blijven gebruiken om het maximale effect te bereiken. Als u tussendoor met de behandeling stopt, is het waarschijnlijk dat u binnen 9 tot 12 maanden de herwonnen haargroei weer verliest.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Finasteride Accord 1 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen waren over het algemeen van voorbijgaande aard als de behandeling werd voortgezet, of verdwenen na stopzetten van de behandeling.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • verminderde zin in seks
 • problemen met het krijgen van een erectie
 • problemen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof tijdens de seks

Frequentie onbekend:

 • allergische reacties zoals uitslag, jeuk, bulten onder de huid (galbulten) en zwelling van lippen en gezicht
 • pijnlijke of gezwollen borsten
 • pijn aan de testes
 • snelle hartslag
 • aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie na stopzetting van de behandeling
 • onvruchtbaarheid is gemeld bij mannen die finasteride langdurig hadden gebruikt en andere risicofactoren hadden die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid. Na stopzetting van de behandeling met finasteride is gemeld dat de zaadkwaliteit verbeterde of normaal werd. Er is geen langdurig onderzoek gedaan naar het effect van finasteride op de vruchtbaarheid bij mannen.
 • Veranderingen in de manier waarop uw lever werkt, wat kan worden bepaald aan de hand van een bloedproef.

Stop met het gebruik van Finasteride Accord 1 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van de volgende symptomen heeft:

 • zwelling van uw gezicht, tong of keel
 • problemen met slikken
 • bulten onder de huid (galbulten)
 • moeilijkheden met ademhaling

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is finasteride. Eén filmomhulde tablet bevat 1 mg finasteride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: lactosemonohydraat; microkristallijne cellulose (E460); gepregelatineerd zetmeel (maïs); natriumzetmeelglycolaat (type A); lauroyl macrogolglycerides; magnesiumstearaat (E572).

Filmcoating: Hypromellose (E464); titaandioxide (E171); macrogol 6000; rood ijzeroxide (E172); geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Finasteride Accord 1 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tablet.

Finasteride Accord 1 mg filmomhulde tabletten zijn roodbruine, ronde, biconvexe, met een filmlaagje omhulde tabletten met de opdruk ‘F1’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Finasteride Accord 1 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in aluminium/aluminium doordrukstrips in verpakkingen van 28 en 84 tabletten.

In het register ingeschreven onder RVG-nummer 100577

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Verenigd

Koninkrijk

Cemelog BRS Ltd,

H-2040, Budaors, Vasut u. 13., Hongarije

Laboratorios Normon S.A.,

Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spanje

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Estland Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Duitsland Finasteride Accord 1 mg Filmtabletten
Italië Finasteride AHCL 1 mg Compresse rivestite con film
Letland Finasteride Accord 1 mg apvalkotās tabletes
Nederland Finasteride Accord 1 mg Filmomhulde Tabletten
Malta Finasteride 1 mg Film-coated Tablets
Portugal Finasterida Accord 1 mg comprimidos revestidos por película
Spanje Finasterida Normon 1 mg comprimidos recubiertos con película
  EFG
Verenigd Koninkrijk Finasteride 1 mg Film-coated Tablets
Bulgarije Finasteride Accord 1 mg Film-coated Tablets
Cyprus Finasteride Accord 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Tsjechië Finasteride Accord 1 mg potahované tablet
Griekenland Finasteride Accord 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Hongarije Finasteride Accord 1 mg Filmtabletta
Polen Finasteride Accord
Roemenië Finasterida Accord 1 mg, comprimate filmate
Zweden Finasteride Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.