Finasteride Tiefenbacher 5 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04CB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Alfred E. Tiefenbacher
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Urologika
Farmacologische groep Mittel bei benigner prostatahyperplasie
Chemische groep Testosteron-5-alpha-reduktasehemmer
Stof Finasterid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Alfred E. Tiefenbacher

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Finasteride Tiefenbacher 5 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die 5-alfa reductaseremmers worden genoemd. Zij werken door de grootte van de prostaatklier te verkleinen.

Finasteride Tiefenbacher 5mg wordt gebruikt bij de behandeling en controle van goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaahyperplasie – BPH). Het veroorzaakt een verkleining van de vergrote prostaat, verbeterde urinestroom en symptomen van BPH en verlaagt het risico op acute urineretentie en de noodzaak van een operatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

GEBRUIKT
Gebruik Finasteride Tiefenbacher 5 mg niet
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor finasteride of voor één van de andere bestanddelen van Finasteride Tiefenbacher 5 mg.
  • als u vrouw bent (zie tevens onder: “Zwangerschap en borstvoeding”).
  • bij kinderen.
Wees extra voorzichtig met Finasteride Tiefenbacher 5 mg
  • als u een grote hoeveelheid residu urine en/of ernstig verminderde urinestroom heeft. Als dit het geval is dient u zorgvuldig te worden onderzocht op vernauwing van de urinewegen.
  • als u een verminderde leverfunctie heeft. De finasteride plasmaspiegel kan bij deze patiënten stijgen (zie rubriek 3.).
  • als u een PSA-test ondergaat (een test om prostaatkanker op te sporen). Vertel uw arts dat u finasteride gebruikt. Finasteride kan invloed hebben op de concentratie van de stof in het bloed die wordt onderzocht (PSA).
  • Als uw partner zwanger of mogelijk zwanger is, dient u te voorkomen dat zij wordt blootgesteld aan uw sperma, dat een kleine hoeveelheid van het geneesmiddel kan bevatten.
  • Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande op u van toepassing is of is geweest.

Een klinisch onderzoek (waaronder een rectaal onderzoek met de vinger) en een bepaling van het prostaat specifiek antigeen (PSA) in het serum dient te worden uitgevoerd vóór en tijdens de behandeling met finasteride.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen klinisch significante geneesmiddelinteracties bekend.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Finasteride Tiefenbacher 5 mg met voedsel en drank

Finasteride Tiefenbacher 5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride Tiefenbacher 5 mg is uitsluitend bedoeld voor mannen.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen raken dienen geen contact te hebben met gebroken of fijngemaakte Finasteride Tiefenbacher tabletten Als finasteride door de huid wordt geabsorbeerd of wordt ingeslikt door een vrouw met een mannelijke foetus, kan het kind worden geboren met misvormde geslachtsorganen. De tabletten zijn filmomhuld, zodat contact met finasteride wordt voorkomen mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Wanneer de partner van de patiënt zwanger is of zwanger kan raken, dient de patiënt ofwel blootstelling van zijn partner aan sperma te voorkomen (bijv. door gebruik van een condoom) of de finasteridebehandeling te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die erop wijzen dat Finasteride Tiefenbacher de rijvaardigheid ofhet vermogen om machines te bedienen negatief beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finasteride Tiefenbacher 5 mg

Dit geneesmiddel bevat lactosemonohydraat. Patiënten met zeldzame erfelijke galactose intolerantie, de Lapp lactase deficiëntie of glucosegalactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u Finasteride Tiefenbacher 5 mg gebruikt als u weet dat u een suikerintolerantie heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Finasteride Tiefenbacher 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosis is één tablet Finasteride Tiefenbacher 5 mg per dag (overeenkomend met 5 mg finasteride)

De filmomhulde tabletten kunnen zowel op een lege maag als bij de maaltijd worden ingenomen. De filmomhulde tabletten dienen heel te worden doorgeslikt en niet te worden gebroken of fijngemaakt.

Hoewel er snel verbetering kan optreden, is een behandeling van minstens zes maanden noodzakelijk om te beoordelen of er een gunstige reactie is bereikt.

Uw arts vertelt u hoe lang u door moet gaan met Finasteride Tiefenbacher 5mg. Onderbreek de behandeling niet eerder. De symptomen kunnen terugkeren.

Patiënten met gestoorde leverfunctie

Er is geen ervaring met het gebruik van Finasteride Tiefenbacher 5 mg bij patiënten met een beperkte leverfunctie (zie ook “Wees extra voorzichtig met Finasteride Tiefenbacher 5 mg”).

Patiënten met gestoorde nierfunctie

Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk. Het gebruik van Finasteride Tiefenbacher 5 mg door patiënten die een hemodialyse moeten ondergaan is tot op heden niet onderzocht.

Bejaarde patiënten

Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect Finasteride Tiefenbacher 5 mg te sterk of te zwak is.

Als u meer Finasteride Tiefenbacher 5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen of als kinderen het geneesmiddel per ongeluk hebben ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finasteride Tiefenbacher 5 mg in te nemen

Als u vergeet een dosis Finasteride Tiefenbacher 5 mg in te nemen, kunt u deze nemen zodra udit merkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis, in welk geval u met uw normale medicatieschema moet doorgaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Finasteride Tiefenbacher 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Voor de beoordeling van bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt:

Zeer vaak treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten Vaak: treden op bij meer dan 1 op de 100 patiënten Soms: treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten Zelden treden op bij minder dan 1 op de 1000 patiënten
Zeer zelden treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

De meest voorkomende bijwerkingen zijn impotentie en minder zin in seks. Deze effecten treden gewoonlijk op in het begin van de behandeling maar duren bij de meeste patiënten bij een voortgezette behandeling niet lang .

Hartproblemen

Onbekende frequentie: palpitaties (het voelen kloppen van het hart)

Vaak: Impotentie, minder zin in seks, kleiner volume zaad, gevoeligheid borst/vergrote borsten, ejaculatiestoornis

Soms: Pijn in de testikels

Zeer zelden: Uitscheiding uit de borsten, knobbeltjes in de borst

Irritaties van de huid/allergische reactie

Vaak: Uitslag

Onbekende frequentie:Jeuk, urticaria (netelroos)

Overgevoeligheidsreacties zoals zwelling van het gelaat en de lippen

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Algemeen

Onbekende frequentie: verandering in de manier waarop uw lever werkt, hetgeen bepaald kan worden

met een bloedtest Vermoeidheid

Finasteride kan het resultaat van het PSA-laboratoriumonderzoek beïnvloeden.

U moet uw arts meteen op de hoogte stellen van iedere verandering in uw borstweefsel zoals knobbeltjes, pijn, of uitscheiding uit de tepel. Dit kunnen tekenen zijn van ernstige aandoeningen,

zoals borstkanker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem

dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Er zijn geen speciale instructies voor het bewaren van dit geneesmiddel. Gebruik Finasteride Tiefenbacher 5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de fles. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Finasteride

Het werkzame bestanddeel is: finasteride

Een filmomhulde tablet bevat 5 mg finasteride

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern:

Lactose monohydraat, microkristallijn cellulose, gel maïszetmeel, Lauroyl Macroglyceriden, Natrium zetmeel glycolaat (type A), magnesium stearaat.

Filmomhulsel:

Hypromellose, titanium dioxide (E 171), indigo carmine (E132), Macrogol 6000.

Hoe ziet Finasteride Tiefenbacher 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Finasteride Tiefenbacher 5 mg zijn blauwe, ronde, filmomhulde tabletten met een diameter van 7 mm, en een markering van “F5”op één zijde.

Finasteride Tiefenbacher 5 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 en 100 filmomhulde tabletten en in flessen met 100, 250 en 500 filmomhulde tabletten Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Str.1

22767 Hamburg Duitsland

Actavis hf.

Reykjavíkurvegi 78

Postbus 420

IS-222 Hafnarfjördur

IJsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

FR: Finastéride ratio 5 mg, comprimé pelliculé

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2011

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van: naam MS/Bureau

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.