Jext 150 microgram, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Illustratie van Jext 150 microgram, oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Stof(fen) Epinefrine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C01CA24
Farmacologische groep Hartstimulerende middelen, m.u.v. hartglycosiden

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Jext bevat een steriele adrenalineoplossing in een auto-injector om in een noodsituatie een injectie met een enkelvoudige dosis adrenaline in het buitenste deel van de dijbeenspier (intramusculaire injectie) te geven.

Jext dient te worden gebruikt voor de noodbehandeling van een plotselinge levensbedreigende allergische reactie (anafylactische shock) op insectensteken of -beten, voedsel, geneesmiddelen of inspanning.

Symptomen die het begin van een anafylactische shock aankondigen, treden binnen enkele minuten na de blootstelling aan het allergeen op en kunnen zijn: jeuk van de huid, huiduitslag (zoals bij netelroos), blozen, zwellen van de lippen, keel, tong, handen en voeten, piepend ademhalen, heesheid, ademtekort, misselijkheid, overgeven, buikkrampen en in sommige gevallen het verlies van bewustzijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Jext kan in een allergische noodsituatie altijd worden gebruikt.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriummetabisulfiet of voor een van de andere stoffen van Jext dient uw dokter u te vertellen in welke situatie u Jext moet gebruiken.

Verdere informatie over overgevoeligheid voor sulfieten kunt u aan het eind van dit hoofdstuk vinden onder “Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden”.

 • als u een hartziekte heeft
 • als u een verhoogde schildklierwerking heeft
 • als u een hoge bloeddruk heeft
 • als u suikerziekte heeft
 • als u een tumor van de bijnier (feochromocytoom) heeft
 • als u een verhoogde druk in de ogen (glaucoom) heeft
 • als u een aandoening aan de nieren of prostaat heeft
 • als u een laag kalium- of hoog calciumgehalte in het bloed heeft
 • en/of als u op leeftijd bent, zwanger bent of bij een kind met een gewicht onder de 15 kg omdat het risico op bijwerkingen dan groter is

Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, bespreek dit dan met uw arts.

De arts of verpleegkundige dient u goede instructies te geven over wanneer en hoe u Jext op de juiste manier kunt gebruiken.

De instructies voor het gebruik moeten zorgvuldig gevolgd worden om te voorkomen dat per ongeluk een injectie wordt gegeven. Jext mag alleen in de spieren aan de buitenkant van de dij geïnjecteerd worden. Er mag niet in de billen worden geïnjecteerd, omdat het risico bestaat per ongeluk een ader te raken.

Waarschuwing

Per ongeluk een injectie in de hand of voet kan resulteren in een verminderde bloedtoevoer naar dit gebied. Als er per ongeluk een injectie in deze gebieden is gegeven, moet u onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde eerstehulppost van een ziekenhuis gaan voor behandeling.

Gebruikt u naast Jext nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Dit is met name van belang indien u een van de volgende middelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen depressies zoals tricyclische antidepressiva of monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), omdat de effecten van adrenaline kunnen worden versterkt
 • geneesmiddelen voor behandeling van de ziekte van Parkinson zoals catechol-O- methyltransferaseremmers (COMT-remmers), omdat de effecten van adrenaline kunnen worden versterkt
 • geneesmiddelen die het hart gevoeliger kunnen maken voor een onregelmatige hartslag (aritmieën) zoals digitalis of kinidine
 • alfa- en bètablokkers voor aandoeningen van het hart of geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, omdat deze het effect van adrenaline kunnen verminderen.

Patiënten met diabetes moeten hun glucosegehalte zorgvuldig controleren na het gebruik van Jext omdat adrenaline de hoeveelheid glucose in het bloed kan verhogen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er is beperkte ervaring met het gebruik van adrenaline tijdens zwangerschap. Indien u zwanger bent, aarzel niet om Jext te gebruiken in een noodsituatie omdat het leven van u en uw baby in gevaar kan zijn. Jext heeft naar verwachting geen effect op het kind dat borstvoeding krijgt.

Bespreek met uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De rijvaardigheid en het gebruik van machines worden waarschijnlijk niet beïnvloed door het toedienen van een adrenaline-injectie, maar kunnen beïnvloed worden door een anafylactische reactie. Indien u merkt dat er een effect optreedt, mag u niet rijden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Jext bevat natriummetabisulfiet, dat in zeldzame gevallen kan leiden tot een ernstige allergische reactie (overgevoeligheid) of moeilijke ademhaling (bronchospasme). Uw arts moet u vertellen in welke situaties u Jext mag gebruiken.

Jext bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, waardoor het in principe natriumvrij is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zorg dat u weet wanneer u Jext moet gebruiken.

Dosering

De juiste dosering voor u zal worden vastgesteld door uw arts.

Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht boven de 30 kg

De gebruikelijke dosering in allergische noodsituaties is 300 microgram adrenaline bij een injectie in de buitenste spieren van de dij (intramusculair gebruik).

Kinderen met een lichaamsgewicht tussen de 15 en 30 kg

De gebruikelijke dosering in allergische noodsituaties is 150 microgram adrenaline bij een injectie in de buitenste spieren van de dij (intramusculair gebruik). Denk eraan dat de juiste dosis Jext afhangt van het lichaamsgewicht. De dosis moet worden verhoogd naarmate uw kind zwaarder wordt en dit zult u met uw arts moeten bespreken.

Gebruik Jext onmiddellijk, desnoods dwars door de kleding heen, indien u verschijnselen van een acute allergische reactie bemerkt.

Na gebruik blijft er nog enige vloeistof achter in de auto-injector maar dit kan niet worden hergebruikt.

Soms is een enkelvoudige dosis adrenaline niet genoeg om de effecten van een allergische reactie volledig tegen te gaan. Om deze reden kan uw arts meer dan één Jext aan u voorschrijven. Een volgende injectie kan worden toegediend na 5-15 minuten als de symptomen nog steeds aanwezig zijn en uw arts u heeft verteld dat u dat kan doen. Om deze reden dient u altijd meer dan één Jext bij u te hebben.

Wijze van toediening

Jext is ontworpen zodat deze dwars door de kleding heen gebruikt kan worden of direct door de huid van de buitenkant van de dij. Jext moet stevig tegen de buitenkant van de dij gedrukt worden omdat hier het grootste deel van de dijbeenspier zit. Als Jext stevig in de dij wordt gedrukt, komt een door een veer geactiveerde zuiger vrij, die de verborgen naald door de verzegeling aan het uiteinde van de zwarte naaldbeschermer drukt en een dosis adrenaline injecteert.

De instructies voor het gebruik van Jext moeten zorgvuldig gevolgd worden.

Jext mag alleen in de buitenkant van de dij geïnjecteerd worden. Er mag niet in de billen worden geïnjecteerd.

Instructies voor gebruik

Voor het geval dat het ooit nodig is, dient u ervoor te zorgen dat u precies weet wanneer en hoe u Jext moet gebruiken.

Bij de uitleg van het juiste gebruik van Jext kan uw arts gebruik maken van een Jext Simulator om ervoor te zorgen dat u en andere familieleden of verzorgers weten hoe te handelen wanneer een allergische noodsituatie optreedt.

Volg deze aanwijzingen alleen bij daadwerkelijk gebruik.

 • Nooit de duim, voet of hand op de zwarte naaldbeschermer houden, omdat daar de naald uitkomt.
 • Verwijder de gele veiligheidsdop niet totdat Jext gebruikt moet worden.
 • Voor de juiste toediening, kijk goed naar de plaatjes en ga als volgt te werk:

1. Pak de Jext-injector in de hand waarmee u schrijft met de duim dicht bij de gele veiligheidsdop.

2. Verwijder de gele veiligheidsdop met de andere hand.

3. Zet de zwarte injectorpunt onder een rechte hoek (ongeveer 90°) tegen de buitenkant van de dij.

4. Druk de zwarte injectorpunt stevig tegen de buitenkant van de dij tot u een “klik” hoort die bevestigt dat de injectie is gestart en houd de punt tegen het been gedrukt. Houd de injector 10 seconden (tel langzaam tot 10) stevig op de plaats tegen de dij alvorens de injector te verwijderen. De zwarte dop zal zich automatisch over de naald sluiten.

5. Wrijf 10 seconden over de injectieplaats. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Het kijkvenster in het label is gevuld door een gekleurd plastic staafje (wit in Jext 300 en blauw in Jext 150) om te bevestigen dat de auto-injector is geactiveerd en de adrenalineoplossing is geïnjecteerd.

Een kleine luchtbel kan zichtbaar zijn in Jext. Deze heeft geen invloed op de werking van het product. Hoewel de meeste vloeistof na gebruik achterblijft in Jext, kan deze niet worden hergebruikt.

Omdat Jext alleen is ontworpen voor de behandeling van een noodsituatie, moet u altijd onmiddellijk na het gebruik van Jext medische hulp zoeken bij uw arts, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of 112 bellen. U moet altijd de zorgverlener vertellen dat u een injectie met adrenaline in de spier heeft gehad. Overhandig de gebruikte Jext om deze veilig te laten verwijderen.

In geval van een overdosering of per ongeluk een injectie met adrenaline, moet u altijd onmiddellijk medische hulp inroepen. U moet zo spoedig mogelijk naar uw arts om de gebruikte Jext te vervangen.

Uw bloeddruk kan fors stijgen. Een overdosering kan leiden tot een plotselinge verhoging van de bloeddruk, onregelmatige hartslag, afwijkende werking van de nieren, verminderde bloedstroom en ophoping van vocht in de longen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Jext bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De gebruikelijke bijwerkingen zijn: onregelmatige hartslag (waaronder hartkloppingen en snelle hartslagen), hoge bloeddruk, pijn op de borst (angina pectoris), vernauwing van de bloedvaten, zweten, misselijkheid, overgeven, moeite met ademhalen, hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, beven of angst, hallucinaties, flauwvallen, veranderingen in uw bloed zoals een verhoging van het bloedsuikergehalte, een verlaagd kaliumgehalte in uw bloed, schadelijke ophoping van zuur in het lichaam en hartproblemen (stresscardiomyopathie).

Het per ongeluk injecteren van de adrenaline in handen of voeten is gerapporteerd en kan een vermindering van de bloedtoevoer naar deze gebieden tot gevolg hebben. Zoek onmiddellijk medische hulp bij een onbedoelde injectie. Jext bevat natriummetabisulfiet wat in zeldzame gevallen een ernstige overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken waardoor moeilijke ademhaling kan optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de vriezer bewaren.

Denk eraan de inhoud van de glazen patroon in Jext af en toe te controleren door het kijkvenster om te zien of de vloeistof nog steeds helder en kleurloos is. Vervang Jext voor de uiterste

gebruiksdatum is bereikt of eerder als de oplossing verkleurd is of een neerslag (vaste deeltjes) bevat. Het kan handig zijn om de houdbaarheidsdatum op de kalender of in de agenda te zetten om er zeker van te zijn dat u Jext tijdig vervangt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is adrenaline. 1 ml oplossing bevat 1 mg adrenaline (als tartraat). Jext 150 microgram injecteert één enkelvoudige dosis van 150 microgram adrenaline in 0,15 ml oplossing voor injectie. Jext 300 injecteert één enkelvoudige dosis van 300 microgram adrenaline in 0,3 ml oplossing voor injectie.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumchloride, natriummetabisulfiet (E223), zoutzuur, water voor injectie.

Jext is een oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. De pen bevat een heldere en kleurloze oplossing in een glazen patroon met latexvrije rubber afsluitingen.

Verpakkingsgrootte: 1 voorgevulde pen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder / ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm

Denmark

In het register ingeschreven onder:  
RVG 113641//106307 Jext 150 microgram, oplossing voor injectie in voorgevulde pen (Frankrijk)
RVG 113642//106309 Jext 300 microgram, oplossing voor injectie in voorgevulde pen (Frankrijk)
RVG 113643//106309 Jext 300 microgram, oplossing voor injectie in voorgevulde pen (Oostenrijk)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende naam:

Oostenrijk, Frankrijk, Nederland: Jext

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013

Euro Registratie Collectief b.v., 111110-0112

Advertentie

Stof(fen) Epinefrine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C01CA24
Farmacologische groep Hartstimulerende middelen, m.u.v. hartglycosiden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.