Latanoprost Arrow 50 microgram/ml, oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01EE01
Medikamio Hero Image

Arrow Generics

Stof Verdovend Psychotrope
Latanoprost Nee Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Arrow Generics

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Latanoprost is een oplossing, uitsluitend voor gebruik in uw ogen. Het bevat een geneesmiddel met de naam latanoprost. Deze behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam prostaglandines.

Latanoprost Arrow 50 microgram/ml wordt gebruikt om verhoogde druk in uw oog te verlagen. Dit wordt veroorzaakt door een een aandoening met de naam glaucoom (een bepaalde vorm van groene staar) of oculaire hypertensie (verhoogde druk in het oog).

Latanoprost Arrow 50 microgram/ml wordt ook gebruikt bij de behandeling van verhoogde oogdruk en glaucoom bij kinderen van alle leeftijden en baby’s.

Het werkt door de natuurlijke afvoer van vloeistof vanuit het oog naar het bloed te bevorderen. Wanneer de verhoogde druk in uw oog niet wordt behandeld kan het uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

De werking (drukverlaging) begint 3 tot 4 uur na toediening van de oogdruppels en bereikt zijn maximum na 8 tot 12 uur. De werking houdt minstens 24 uur aan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Latanoprost Arrow 50 microgram/ml kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen) en bij kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van Latanoprost Arrow 50 microgram/ml bij te vroeg geboren zuigelingen (zwangerschapsduur van minder dan 36 weken).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Praat met uw arts of de arts die uw kind behandelt of apotheker voordat u Latanoprost Arrow 50 microgram/ml gebruikt of voordat u het toedient aan uw kind als u denkt dat een van de volgende zaken op u of uw kind van toepassing is:

 • Wanneer de kleur van uw ogen (of de ogen van uw kind) gemengd is, zoals geelbruin, grijsbruin, blauwbruin of groenbruin. Gebruik van Latanoprost Arrow 50 microgram/ml kan de kleur van ogen bruiner maken. Kleurveranderingen worden niet gezien bij heldere blauwe ogen, en zeer zelden in gelijkmatige grijze, groene of bruine ogen. De veranderingen treden gewoonlijk geleidelijk op tijdens de eerste 8 maanden van de behandeling of soms later. Ook wanneer deze veranderingen optreden kunt u doorgaan met de behandeling, omdat Latanoprost Arrow 50 microgram/ml nog steeds werkt. Overleg met uw arts (of de arts van uw kind) voordat u met de behandeling begint omdat hij uw behandeling zal willen volgen. Behandeling van één oog zal leiden tot een verschil in kleur van beide ogen.
 • Wanneer uw ooglid (of het ooglid van uw kind) of de huid om uw ogen (of de ogen van uw kind) donkerder bruin wordt.
 • Wanneer u (of uw kind) kortgeleden een oogoperatie heeft gehad of een oogoperatie gaat krijgen.
 • Wanneer u (of uw kind) in het verleden bent behandeld voor een ooginfectie met de naam iritis of uveïtis, of voor droge ogen. Uw arts (of de arts van uw kind) zal u hierover meer kunnen vertellen.
 • Als u lijdt of heeft geleden aan een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).
 • Als u of uw kind een ernstige vorm van astma heeft of als de astma niet goed wordt beheerst.
 • Wanneer u (of uw kind) een oog heeft zonder lens (afake) of wanneer de lens in een of beide ogen gedeeltelijk of helemaal troebel is. Dit kan het gezichtsvermogen belemmeren en blindheid veroorzaken (pseudofake).
 • Als u of uw kind contactlenzen draagt. U kunt Latanoprost Arrow 50 microgram/ml dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u (of uw kind) naast Latanoprost Arrow 50 microgram/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts (of de arts van uw kind) of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.

Wanneer u andere soorten oogdruppels tegelijk met Latanoprost Arrow 50 microgram/ml gebruikt, moeten deze 5 minuten vóór of 5 minuten na de toediening van Latanoprost Arrow 50 microgram/ml worden toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gebruik Latanoprost Arrow 50 microgram/ml niet als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Gebruik Latanoprost Arrow 50 microgram/ml niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Latanoprost Arrow 50 microgram/ml heeft een lichte tot matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Net als bij andere oogdruppels kan uw zicht wazig of licht verminderd zijn bij het inbrengen van de eerste druppels. Wacht totdat dit verdwijnt voordat u aan het verkeer deelneemt of machines bedient.

Latanoprost Arrow 50 microgram/ml bevat benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Verwijder contactlenzen voor het toedienen en wacht ten minste 15 minuten voor het terugplaatsen. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts (of de arts die uw kind behandelt) of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts (of de arts die uw kind behandelt) of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (ook ouderen) en kinderen is eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen). Het beste tijdstip hiervoor is 's avonds. Gebruik Latanoprost Arrow 50 microgram/ml niet meer dan eenmaal daags omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Gebruik Latanoprost Arrow 50 microgram/ml volgens instructies van uw arts (of de arts die uw kind behandelt) totdat deze zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Instructies voor gebruik

 1. Was uw handen voordat u de oogdruppels gebruikt.
 2. Draai de buitenste beschermdop met de ‘vleugeltjes’ er af.
 3. Draai de binnenste beschermdop los.
 4. Buig uw hoofd (of het hoofd van uw kind) achterover. Trek het onderste ooglid voorzichtig me uw wijsvinger naar beneden.
 5. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in het oog dat moet worden behandeld valt.
 6. Druk gedurende 1 minuut na toediening van de oogdruppel op de hoek van het oog bij de neus, om opname van de oogdruppel in het bloed te verminderen.
 7. Plaats de beschermdop na gebruik terug op het flesje.

Wanneer u (of uw kind) contactlenzen draagt

Deze moeten worden uitgenomen vóórdat u de oogdruppels toedient. U dient na toediening van de oogdruppels 15 minuten te wachten voordat u ze weer inzet.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel druppels in het oog doet, kan dit tot enige lichte irritatie in het oog leiden. Ook kunnen de ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts (of de arts die uw kind behandelt) om advies vragen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u (of uw kind) Latanoprost Arrow 50 microgram/ml per ongeluk heeft doorgeslikt. Neem altijd het flesje en deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis heeft overgeslagen neem dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling tenzij uw arts (of de arts die uw kind behandelt) u zegt ermee te stoppen.

Praat met uw arts of de arts die uw kind behandelt als u wilt stoppen met het gebruik van Latanoprost Arrow 50 microgram/ml.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Latanoprost Arrow 50 microgram/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Een geleidelijke verandering in de kleur van uw ogen doordat de hoeveelheid bruin pigment in het gekleurde deel van het oog, de iris, toeneemt. Als de kleur van uw ogen gemengd is (blauwbruin, grijsbruin, geelbruin of groenbruin), dan is de kans groter dat u deze verandering ziet dan wanneer uw ogen één kleur hebben (blauwe, grijze, groene of bruine ogen). Het kan jaren duren voordat veranderingen in uw oogkleur tot stand komen, hoewel deze normaliter binnen 8 maanden behandeling gezien worden. De kleurverandering kan blijvend zijn en kan duidelijker zichtbaar zijn als u Latanoprost Arrow 50 microgram/ml in slechts één oog gebruikt. De verandering in oogkleur lijkt geen problemen met zich mee te brengen. De oogkleur verandert niet verder nadat de behandeling met Latanoprost Arrow 50 microgram/ml is gestopt.
 • Roodheid van het oog.
 • Oogirritatie (een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen of het gevoel alsof er iets in uw oog zit).
 • Een geleidelijke verandering in de wimpers van het behandelde oog en de fijne haartjes rond het behandelde oog, meestal gezien bij mensen van Japanse afkomst. Deze veranderingen bestaan uit toename van de kleur (donker worden), lengte, dikte en hoeveelheid van de wimpers.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Irritatie of verstoring van het oogoppervlak, ontsteking van het ooglid (blefaritis) en oogpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Gezwollen oogleden, droge ogen, ontsteking van het oogoppervlak (keratitis), wazig zien, ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis).
 • Huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog (iritis, uveïtis); zwelling van de retina (macula-oedeem), verschijnselen van zwelling of krassen/schade aan het oogoppervlak, zwelling rond het oog (periorbitaal oedeem), ingegroeide wimpers of een extra rij wimpers.
 • Huidreacties van de oogleden, donker worden van de huid van de oogleden.
 • Astma, verergering van astma en kortademigheid (dyspnoe).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1op de 10.000 gebruikers):

 • Verergering van angina pectoris bij patiënten die ook een hartziekte hebben. Pijn op de borst.

Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is (kan niet worden afgeleid uit de beschikbare gegevens):

 • Eet vocht gevulde plek in het gekleurde deel van het oog (iris cyste).
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Hartkloppingen (onregelmatige of snelle slagen van het hart).
 • Spierpijn en pijnlijke gewrichten.
 • Een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Bijwerkingen die vaker bij kinderen dan bij volwassenen werden gezien zijn:

 • Lopende, jeukende neus.
 • Koorts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C ). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar het flesje in het kartonnen doosje ter bescherming tegen licht.

Als het flesje eenmaal geopend is: gebruik binnen 4 weken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na ‘EXP:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik Latanoprost Arrow 50 microgram/ml niet als u merkt dat de oplossing niet helder en kleurloos is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is latanoprost. Eén ml oogdruppeloplossing bevat 50 microgram latanoprost.Een 2,5 ml flesje oogdruppels bevat 125 microgram latanoprost.
 • De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, natriumchloride, natriumdiwater-stoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, gezuiverd water. Zie rubriek 2 van deze bijsluiter voor belangrijke informatie over benzalkoniumchloride.

Hoe ziet Latanoprost Arrow 50 microgram/ml er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Oogdruppels, oplossing.

Een heldere, kleurloze vloeistof.

Verpakkingsgrootten: 1 x 2,5 ml oogdruppels, 3 x 2,5 ml oogdruppels, 6 x 2,5 ml oogdruppels.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten hoeven in de handel te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ, Verenigd Koninkrijk

Fabrikanten

Arrow Génériques SAS, 26 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Frankrijk. SIFI SpA, Via Ercole Patti 36, 95020 Lavinaio, Aci S. Antonio (CT), Italië.

Ingeschreven in het register onder RVG 101423.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE Latanoprost Arrow Generics 0.05 mg/ml oogdruppels, oplossing CZ Zeleza 50 mcg/ml, oční kapky, roztok

DE Latano-Q 50 Mikrogramm/ml Augentropfen DK Latanoprost Arrow

ES Latanoprost Arrow 50 microgramos/ml, colirio en solución FI Latanoprost Arrow 50 mikrog/ml silmätipat, liuos

FR Latanoprost Arrow 0.005 %, collyre en solution IE Proxal 50 micrograms/ml eye drops, Solution IT Latanoprost Arrow

MT Latanoprost 0.005% w/v eye drops, solution

NL Latanoprost Arrow 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing NO Glauprost 50 mikrogram/ml øyedråper, oppløsning

PL Latanoprost Arrow PT Latanoprost arrowblue

SE Latanoprost Arrow 50 mikrog/ml ögondroppar, lösning

SI Latanoprost Arrow 0.05 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina SK Tiopromal 0.05 mg/ml

UK Latanoprost 0.005% w/v eye drops, solution

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.