Xalacom 50 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01ED51
Xalacom 50 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Pfizer

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xalacom bevat twee werkzame bestanddelen: latanoprost en timolol. Latanoprost is een stof uit de groep van de prostaglandinen. Timolol behoort tot de groep van de oogheelkundige -blokkers. Latanoprost werkt door de natuurlijke afvoer van kamerwater vanuit het oog naar het bloed te bevorderen terwijl timolol de productie van het kamerwater in uw oog remt.

Xalacom wordt gebruikt voor de behandeling van open-kamerhoek glaucoom en oculaire hypertensie (verhoogde oogdruk).

Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden. Xalacom wordt voorgeschreven wanneer een behandeling met alleen -blokkeroogdruppels of oogdruppels die prostaglandinen of daarvan afgeleide stoffen bevatten, niet goed genoeg werkt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Xalacom kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen), maar wordt niet aanbevolen voor gebruik als u jonger bent dan 18 jaar.

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. U bent allergisch voor bètablokkers.
 • Als u ademhalingsproblemen heeft of ooit heeft gehad, zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (een ernstige longaandoening die kan leiden tot een piepende ademhaling, ademhalingsproblemen en/of langdurig hoesten).
 • Als u lijdt aan een bepaalde hartkwaal of hartritmestoornissen.
 • Als u zwanger bent of probeert zwanger te worden.
 • Als u borstvoeding geeft.
XALC 044 NL PIL 20Jun2013 1

Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, moet u uw arts vertellen als u een van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad:

 • U heeft een kransslagaderaandoening (symptomen kunnen bestaan uit pijn of beklemmend gevoel op de borst, kortademigheid of verstikkend gevoel), hartfalen, lage bloeddruk.
 • U heeft een verstoord hartritme, zoals een trage hartslag.
 • U heeft ademhalingsproblemen, astma of een chronische obstructieve longaandoening.
 • U heeft een ziekte die gepaard gaat met een slechte bloedsomloop (zoals ziekte van Raynaud of syndroom van Raynaud).
 • U heeft diabetes, omdat timolol de tekenen en symptomen van een lage bloedsuikerspiegel kan verbergen.
 • U heeft een overactieve schildklier, omdat timolol de tekenen en symptomen kan verbergen.
 • U heeft een oogoperatie ondergaan of moet deze ondergaan (waaronder een staaroperatie);
 • U lijdt aan bepaalde oogklachten (zoals oogpijn, irritatie of ontsteking, wazig zien);
 • U heeft last van droge ogen;
 • U draagt contactlenzen. U kunt Xalacom dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3;
 • U heeft last van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris);
 • U heeft last van ernstige allergische reacties waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is;
 • Als u lijdt of heeft geleden aan een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Voordat u een operatie ondergaat, moet u uw arts vertellen dat u Xalacom gebruikt. Timolol kan de effecten van sommige geneesmiddelen veranderen die tijdens de verdoving gebruikt worden.

Xalacom kan een effect hebben op of kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen die u gebruikt. Hieronder vallen andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Vertel het uw arts als u bloeddrukverlagende geneesmiddelen, een hartgeneesmiddel of geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes gebruikt of van plan bent die te gebruiken.

Gebruikt u naast Xalacom nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken (dit geldt ook voor oogdruppels)? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bespreek het met name met uw arts of apotheker als u weet dat u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • prostaglandinen, prostaglandine-analogen of prostaglandinederivaten
 • bètablokkers
 • epinefrine (adrenaline)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, zoals orale calciumantagonisten, guanethidine, anti-aritmica, digitalisglycosiden of parasympathicomimetica
 • quinidine (wordt gebruikt voor de behandeling van hartaandoeningen en bepaalde soorten malaria)
 • antidepressiva zoals fluoxetine en paroxetine

Normale maaltijden, voedsel of drank hebben geen invloed op het tijdstip waarop u Xalacom moet gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Xalacom niet als u zwanger bent tenzij uw arts dit noodzakelijk vindt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik Xalacom niet als u borstvoeding geeft. Xalacom kan in de moedermelk worden uitgescheiden. Neem contact op met uw arts voordat u een geneesmiddel inneemt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

XALC 044 NL PIL 20Jun2013 2

Als u Xalacom gebruikt, kunt u korte tijd wazig zien. Als dit bij u het geval is, bestuur dan geen voertuig, gebruik geen gereedschappen en bedien geen machines totdat u weer scherp kunt zien.

Xalacom bevat benzalkoniumchloride

Xalacom bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie of een verstoring van het oogoppervlak veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan worden opgenomen door contactlenzen en het is bekend dat deze stof zachte contactlenzen kan verkleuren. Vermijd daarom contact met zachte contactlenzen. Zie de aanwijzingen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is voor volwassenen (ook ouderen) eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen).

Gebruik Xalacom niet meer dan eenmaal daags, omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Gebruik Xalacom volgens de instructies van uw arts totdat uw arts zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Uw arts zal uw hart en doorbloeding vaker willen controleren wanneer u Xalacom gebruikt.

Dragers van contactlenzen

Als u contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen voordat u Xalacom gebruikt. Na gebruik van Xalacom moet u 15 minuten wachten voordat u uw contactlenzen weer indoet.

Gebruiksaanwijzing

 1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk zit of staat.
 2. Draai de buitenste dop los (die weggegooid kan worden).

Afbeelding 1

3. Draai de binnenste beschermdop los. Bewaar deze beschermdop.

XALC 044 NL PIL 20Jun2013 3

Afbeelding 2

 1. Gebruik uw vinger om het onderste ooglid van het aangedane oog voorzichtig omlaag te trekken.
 2. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog.
 3. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los.

Afbeelding 3

7. Druk na gebruik van Xalacom 2 minuten met een vinger in uw ooghoek nabij de neus (afbeelding 4). Dit zorgt ervoor dat latanoprost + timolol niet in de rest van het lichaam terechtkomen.

Afbeelding 4

 1. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
 2. Doe de binnenste beschermdop terug op de fles.

Gebruik van dit middel met andere oogdruppels

Wacht ten minste 5 minuten tussen het gebruik van Xalacom en dat van andere oogdruppels.

Wanneer u te veel druppels in uw oog doet, kunt u enige lichte irritatie in het oog voelen. Ook kunnen uw ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts om advies vragen.

Wat u moet doen als u dit middel heeft doorgeslikt

Als u per ongeluk Xalacom doorslikt, moet u contact opnemen met uw arts voor advies. Als u te veel Xalacom heeft doorgeslikt kunt u zich ziek voelen, buikpijn hebben, zich moe voelen, zich koortsig en duizelig voelen en u begint te zweten.

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich ergens zorgen om maakt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Meestal kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de effecten ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met een arts of apotheker. Stop het gebruik van Xalacom niet zonder uw arts te hebben geraadpleegd.

XALC 044 NL PIL 20Jun2013 4

Hieronder vindt u de bekende bijwerkingen van het gebruik van Xalacom. De belangrijkste bijwerking is een geleidelijke, blijvende verandering in uw oogkleur. Xalacom kan ook de manier waarop uw hart werkt ernstig veranderen. Als u veranderingen in uw hartslag of hartfunctie bemerkt, moet u een arts raadplegen en hem over uw gebruik van Xalacom vertellen.

De volgende bijwerkingen van het gebruik van Xalacom zijn gemeld:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Een geleidelijke verandering in de kleur van uw ogen doordat de hoeveelheid bruin pigment in het gekleurde deel van het oog, de iris, toeneemt. Als de kleur van uw ogen gemengd is (blauwbruin, grijsbruin, geelbruin of groenbruin), dan is de kans groter dat u deze verandering ziet dan wanneer uw ogen één kleur hebben (blauw, grijs, groen of bruin). Het kan jaren duren voordat veranderingen in uw oogkleur tot stand komen. De kleurverandering kan blijvend zijn en kan duidelijker zichtbaar zijn als u Xalacom in slechts één oog gebruikt. De verandering in oogkleur lijkt geen problemen met zich mee te brengen. De oogkleur verandert niet verder nadat de behandeling met Xalacom is gestopt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Oogirritatie (een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen of het gevoel alsof er iets in uw oog zit) en oogpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Hoofdpijn.
 • Roodheid van het oog, ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis), wazig zien, ontsteking van de oogleden, irritatie of verstoring van het oogoppervlak.
 • Huiduitslag of jeuk (pruritus).

Andere bijwerkingen

Hoewel niet opgemerkt met Xalacom, werden de volgende bijkomende bijwerkingen opgemerkt met de geneesmiddelen in Xalacom (latanoprost en timolol). Daarom kunnen deze optreden wanneer u Xalacom gebruikt:

De volgende bijwerkingen zijn gezien bij latanoprost:

Infecties en parasitaire aandoeningen

 • Ontwikkeling van een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Afweersysteem

 • Allergische reactie (zwelling en roodheid van de huid en huiduitslag).

Psychische stoornissen

 • Depressies, geheugenverlies, verminderde zin in vrijen/seks, slapeloosheid, angstdromen.

Zenuwstelselaandoeningen

 • Duizeligheid, tintelingen of gevoelloosheid in de huid, veranderingen in de bloedstroom naar de hersenen, verheviging van de symptomen van myasthenia gravis (als u al last heeft van deze aandoening), plotselinge flauwvallen of het gevoel hebben van flauwvallen (syncope).

Oogaandoeningen

 • Verandering van de wimpers en fijne haren rond het oog (toegenomen aantal, lengte, dikte en donkerheid), veranderingen in de richting van ooghaar groei, zwelling rond de ogen, zwelling van het gekleurde deel van het oog (iritis / uveitus), zwelling aan de achterkant van het oog (macula-
XALC 044 NL PIL 20Jun2013 5

oedeem), ontsteking / irritatie van het oogoppervlak (keratitis), droge ogen, een met vocht gevulde cyste in het gekleurde deel van het oog (iris cyste), overgevoeligheid voor licht (fotofobie), verzonken oog (verdieping van de ooglidplooi).

Ooraandoeningen

 • Oorsuizen (tinnitus).

Hartaandoeningen

 • Verergering van een reeds bestaand beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), gewaarwording van hartkloppingen.

Ademhalingsstelselaandoeningen

 • Astma, verergering van astma, kortademigheid.

Huidaandoeningen

 • Donkere verkleuring van de huid van de oogleden.

Skeletspierstelselaandoeningen

 • Gewrichtspijn, spierpijn.

Algemene aandoeningen

 • Pijn op de borst.

Net als andere geneesmiddelen die in de ogen worden aangebracht, wordt Xalacom in het bloed opgenomen. Timolol kan vergelijkbare bijwerkingen geven zoals bij intraveneuze en/of orale bètablokkers. Wanneer geneesmiddelen lokaal in de ogen toegediend worden, zijn er minder bijwerkingen dan wanneer geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond of met een injectie worden toegediend. De vermelde bijwerkingen omvatten reacties die zijn gezien bij de groep van bètablokkers die worden gebruikt bij oogaandoeningen:

 • Gegeneraliseerde allergische reacties, waaronder onderhuidse zwelling die kan optreden in gebieden zoals het gezicht en de ledematen en die de luchtwegen kunnen blokkeren met slik- of ademhalingsproblemen tot gevolg, netelroos of jeukende uitslag, gelokaliseerde of gegeneraliseerde uitslag, jeuk, ernstige plotse levensbedreigende allergische reactie.
 • Lage glucosegehaltes in het bloed.
 • Slaapproblemen (slapeloosheid), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.
 • Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van tekenen en symptomen van myasthenia gravis (een bepaalde vorm van spierzwakte), duizeligheid, ongebruikelijke gewaarwordingen zoals spelden- en naaldenprikken en hoofdpijn.
 • Tekenen en symptomen van oogirritatie (bijv. brandend, stekend, jeukend, tranend gevoel, roodheid), ontsteking van het ooglid, ontsteking van het hoornvlies, wazig zien en loslating (na filtratiechirurgie) van de laag onder het netvlies die de bloedvaten bevat met mogelijk een verstoord gezichtsvermogen tot gevolg, verminderde gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, erosie van het hoornvlies (schade aan de voorste laag van de oogbol), afhangend bovenste ooglid (waardoor het oog half gesloten blijft), dubbel zien.
 • Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (ophoping van vocht), veranderingen in het ritme of tempo van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en opgezwollen voeten en benen als gevolg van ophoping van vocht), een soort hartritmestoornis, hartaanval, hartfalen.
 • Lage bloeddruk, syndroom van Raynaud, koude handen en voeten.
 • Vernauwing van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een vooraf bestaande aandoening), ademhalingsproblemen, hoesten.
 • Smaakstoornissen, misselijkheid, spijsverteringsproblemen, diarree, droge mond, buikpijn, braken.
 • Haaruitval, huiduitslag met wit zilverachtig gekleurd uiterlijk (uitslag die op psoriasis lijkt) of verergering van psoriasis, huiduitslag.
 • Spierpijn die niet door inspanning wordt veroorzaakt.
 • Seksuele disfunctie, verminderd libido.
XALC 044 NL PIL 20Jun2013 6
 • Zwakke spieren/vermoeidheid.

In zeer zeldzame gevallen kregen sommige patiënten, met ernstige schade aan de voorste doorzichtige laag van het oog (het hoornvlies), troebele vlekken op het hoornvlies door kalkafzetting tijdens de behandeling.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos achter EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar het ongeopende Xalacom flesje in de koelkast (tussen 2°C en 8°C). Na opening van de fles hoeft de fles niet langer in de koelkast te worden bewaard, maar niet bewaren boven 25°C. Binnen 4 weken na opening gebruiken. Als u Xalacom niet gebruikt, bewaar het flesje dan in de buitenste kartonnen verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: latanoprost 50 microgram/ml en timolol (als timololmaleaat) 5,0 mg/ml.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
 • natriumchloride
 • benzalkoniumchloride
 • natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat (E339i)
 • watervrij dinatriumfosfaat (E339ii)
 • zoutzuur (voor pH 6.0 aanpassing)
 • natriumhydroxide (voor pH 6.0 aanpassing)
 • water voor injecties.

Hoe ziet Xalacom eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Iedere verpakking bevat één flacon Xalacom. Elke flacon bevat 2,5 ml Xalacom 50 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels.

Xalacom is een heldere, kleurloze vloeistof.

Xalacom is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 1, 3 en 6 flacons. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

XALC 044 NL PIL 20Jun2013 7

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Rijksweg 12

2870 Puurs

België

Neem bij vragen over dit geneesmiddel contact op met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Xalacom is in het register ingeschreven onder nummer RVG 26592

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Xalacom
Bulgarije Xalacom
Cyprus Xalacom
Denemarken Xalcom
Estland Xalacom
Finland Xalcom
Frankrijk Xalacom
Duitsland Xalacom
Griekenland Xalacom
Hongarije Xalacom
IJsland Xalcom
Ierland Xalacom
Italië Xalacom
Letland Xalacom
Litouwen Xalacom
Luxemburg Xalacom
Malta Xalacom
Nederland Xalacom
Noorwegen Xalcom
Oostenrijk Xalacom
Polen Xalacom
Portugal Xalcom
Slowakije Xalacom
Slovenië Xalacom
Roemenië Xalcom
Spanje Xalacom
Tsjechië Xalacom
Zweden Xalcom
Verenigd Koninkrijk Xalacom

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

XALC 044 NL PIL 20Jun2013 8

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.