Latanoprost STADA 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01EE01
Latanoprost STADA 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Stada

Stof(fen)
Latanoprost
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Stada

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Latanoprost STADA wordt gebruikt bij patiënten met een aandoening die ‘openkamerhoekglaucoom’ wordt genoemd en waarbij de druk in het oog verhoogd is. Het werkzame bestanddeel in dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘prostaglandinen’ worden genoemd. Latanoprost STADA is een geneesmiddel dat de druk in uw oog verlaagt doordat het de natuurlijke uitstroom van vocht uit het binnenste van het oog naar de bloedbaan verhoogt.

Dit middel wordt ook gebruikt bij de behandeling van verhoogde oogdruk en glaucoom bij kinderen van alle leeftijden en baby’s.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Dit middel kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen) en bij kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van dit middel bij te vroeg geboren zuigelingen (zwangerschapsduur van minder dan 36 weken).

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Neem contact op met uw arts of de arts die uw kind behandelt of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u of uw kind een oogoperatie heeft ondergaan of moet ondergaan (waaronder een staaroperatie);
 • Als u of uw kind lijdt aan bepaalde oogklachten (zoals oogpijn, irritatie of ontsteking, wazig zien);
 • Als u of uw kind aan droge ogen lijdt;
 • Als u of uw kind een ernstige vorm van astma heeft of als de astma niet goed wordt beheerst;
 • Als u of uw kind contactlenzen draagt. U kunt dit middel dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3;
 • Als u lijdt of heeft geleden aan een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Waarschuw uw behandelend arts of de arts die uw kind behandelt als een van de bovengenoemde waarschuwingen op u of uw kind van toepassing is of ooit is geweest.

Gebruikt u of uw kind naast Latanoprost STADA nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen (of oogdruppels) waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel kan invloed hebben op uw ongeboren kind. Gebruik dit middel niet tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit middel kan invloed hebben op uw kind. Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals bij andere oogdruppels kunt u korte tijd wazig zien als u dit middel gebruikt. Als dit bij u het geval is, rijd dan geen auto, gebruik geen gereedschappen en bedien geen machines totdat u weer scherp kunt zien.

Latanoprost STADA bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride

Deze stof kan oogirritatie of een verstoring van het oogoppervlak veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen verkleuren. Vermijd daarom contact met zachte contactlenzen.

Als u of uw kind contactlenzen draagt, moeten deze worden uitgedaan voordat u dit middel gebruikt. Na gebruik van dit middel moet u 15 minuten wachten voordat de contactlenzen weer worden ingedaan. Zie de aanwijzingen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of de arts die uw kind behandelt of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of de arts die uw kind behandelt of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (ook ouderen) en kinderen is eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen). Het beste tijdstip hiervoor is ‘s avonds.

Gebruik dit middel niet meer dan eenmaal daags omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Wacht ten minste 5 minuten tussen het gebruik van dit middel en dat van andere oogdruppels. Knijp de flacon voorzichtig in, zodat er slechts één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen) valt. Gebruik dit middel volgens instructies van uw arts of de arts die uw kind behandelt totdat deze zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Dragers van contactlenzen

Als u of uw kind contactlenzen draagt, moeten deze worden uitgedaan voordat u dit middel gebruikt. Na gebruik van dit middel moet u 15 minuten wachten voordat de contactlenzen weer worden ingedaan.

Gebruiksaanwijzingen

Volg de stappen hieronder om dit middel correct te gebruiken.

 1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk zit of staat.
 2. Draai de dop los.
 3. Gebruik uw vinger om het onderste ooglid van het aangedane oog voorzichtig naar beneden te trekken.
 4. Houd de punt van de flacon dichtbij, maar niet tegen het oog.
 5. Knijp de flacon voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los.
 6. Duw uw vinger bij uw neus tegen de hoek van het aangedane oog. Houd uw vinger 1 minuut lang tegen de hoek van het aangedane oog waarbij u uw oog dichthoudt.
 7. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
 8. Doe de dop terug op de flacon.

Knijp de flacon altijd voorzichtig in, zodat er slechts één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen) valt. Wanneer u te veel druppels in het oog doet, kan dit tot enige lichte irritatie in het oog leiden. Ook kunnen de ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts of de arts die uw kind behandelt om advies vragen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u of uw kind dit middel per ongeluk heeft doorgeslikt.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga door met de volgende gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Doe geen extra druppel in uw oog om de vergeten druppel in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Praat met uw arts of de arts die uw kind behandelt als u wilt stoppen met het gebruik van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of de arts die uw kind behandelt of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij het indelen van de bijwerkingen zijn onderstaande categorieën gebruikt:

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers. Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers. Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers. Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers.

Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zeer vaak

 • verandering van de kleur van uw ogen (bruiner en donkerder worden)
 • roodheid en tranende ogen, een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen (kan aanvoelen alsof er iets in uw oog zit)
 • verandering van de kleur (donker worden), lengte, dikte en hoeveelheid van de wimpers en de fijne haartjes op het ooglid.

Vaak

 • voorbijgaande verstoring van het oogoppervlak, meestal zonder verschijnselen
 • ontsteking van de randen van het ooglid (blefaritis)
 • oogpijn.

Soms

 • gezwollen oogleden
 • droge ogen
 • ontsteking van het hoornvlies (keratitis)
 • wazig zien
 • ontsteking van het oogbindweefselvlies (conjunctivitis)
 • huiduitslag.

Zelden

 • bepaalde vormen van ontsteking van het oog (iritis, uveïtis)
 • zwelling en beschadiging van het hoornvlies (corneaoedeem)
 • zwelling rond het oog (periorbitaal oedeem)
 • ingegroeide wimpers, wat kan leiden tot oogirritatie (soms)
 • plotselinge benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma); verergering van astma en kortademigheid (dyspneu)
 • huiduitslag van de oogleden
 • donker worden van de huid van de oogleden
 • zwelling van de gele vlek van het oog (macula-oedeem).

Zeer zelden

 • pijn op de borst
 • verergering van bestaande angina pectoris.

Andere bijwerkingen die zijn gemeld sinds dit middel op de markt werd gebracht (frequentie onbekend):

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • hartkloppingen
 • spierpijn en gewrichtspijn
 • iriscyste
 • ontwikkeling van een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Bijwerkingen die vaker bij kinderen dan bij volwassenen werden gezien zijn lopende, jeukende neus en koorts.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C).

De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Na eerste opening van de flacon: bewaren beneden 25 °C.

Vier weken na eerste opening dient dit product weggegooid te worden, ook al is het niet helemaal opgebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is latanoprost. 1 ml oogdruppels bevat 50 microgram latanoprost. 2,5 ml oogdruppels (inhoud van een flacon) bevat 125 microgram latanoprost. Eén druppel bevat ongeveer 1,5 microgram latanoprost.
 • De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat, dinatriumwaterstoffosfaat watervrij, natriumchloride, gezuiverd water.

Latanoprost STADA is een heldere, kleurloze oplossing in een kunststof (LDPE) druppelflacon met kunststof druppelaar (LDPE) en een verzegelde kunststof (HDPE) schroefdop.

Elke flacon bevat 2,5 ml oogdruppeloplossing met ongeveer 80 druppels.

Het middel is beschikbaar in verpakkingen van 1, 3 of 6 flacons van 2,5 ml oogdruppels. Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Fabrikant

HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30

036 80 Martin Slowakije

Pharma Stulln

Werkstr. 3

92551 Stulln

Duitsland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 105912, Latanoprost STADA 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Latanoprost AL 50 Mikrogramm/ml Augentropfen

Nederland Latanoprost STADA 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.