Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor, implantaat | Nederland

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor, implantaat

Producent: Medcor Pharmaceuticals

Stof(fen)
Leuprorelin
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Hormonen en aanverwante agentia

Alles om te weten

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor, implantaat is een klein staafje bestemd voor onderhuidse toediening. Het implantaat bevat leuproreline-acetaat overeenkomend met 5 mg leuproreline dat vanuit het staafje gedurende een langere periode continu vrijkomt in het lichaam. Het staafje zelf wordt op termijn door het lichaam afgebroken net als chirurgische materialen en hoeft dus niet uit het lichaam verwijderd te worden.

Geneesmiddelengroep:

Leuproreline is de werkzame stof van Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor, implantaat en behoort tot de groep van de zogenaamde gonadotropine vrijstellende hormonen, ook wel gonadorelines genoemd. Dit zijn middelen die gebruikt worden om de natuurlijke productie van bepaalde geslachtshormonen (testosteron) door het lichaam te onderdrukken.

Toepassing van het geneesmiddel:

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor wordt gebruikt bij:

  • uitgezaaide prostaat kanker waarbij onderdrukking van de productie van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron) gewenst is.

Volg bij gebruik van Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker .

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

1 implantaat (5 mg) onder de huid ingebracht per 3 maanden. Uw arts zal het implantaat bij u injecteren.

In geval u merkt dat Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoelang Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor moet gebruikt worden. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer meer Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor is gebruikt dan zou mogen:

Er is geen ervaring met het toedienen van te hoge doses leuproreline.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • wanneer u overgevoelig bent voor leuproreline acetaat of vergelijkbare stoffen (zogenaamde nonapeptiden) of voor de hulpstof polymelkzuur (bioafbreekbaar polymeer).
  • wanneer u een tumor heeft die niet gevoelig is voor hormonen.
  • wanneer uw zaadballen verwijderd zijn.
Wees extra voorzichtig met Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor

Deze therapie moet steeds onder de controle blijven van uw behandelend specialist.

Neerslachtigheid (depressie) is gemeld bij patiënten die Leuproreline Sandoz depot 3 maanden 5 mg gebruiken. Dit kan ernstig zijn. Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van stemmingswisselingen tijdens het gebruik van dit product.

Tijdens de eerste week van de behandeling kan er een toename van de klachten en een verslechtering van de symptomen optreden, omdat de hormoonspiegels (testosteron) in het bloed aanvankelijk stijgen.

Als uw urinewegen verstopt zijn ten gevolge van uitzaaiingen of als u uitzaaiingen heeft in de wervels zult u bij het begin van de behandeling goed in de gaten worden gehouden door uw arts. Een alternatieve behandeling kan nodig zijn.

De werkzaamheid en veiligheid zijn voor kinderen niet vastgesteld.

Gebruik van Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor in combinatie met andere geneesmiddelen:

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor is niet bestemd voor gebruik bij vrouwen.

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor mag daarom niet tijdens de zwangerschap of gedurende de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor kan, afhankelijk van persoon tot persoon, bijwerkingen veroorzaken waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen kunnen:

  • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, 1/10);
  • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, 1/100, <1/10);
  • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, 1/1.000, <1/100);
  • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten 1/10.000, <1/1.000 );
  • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <1/10.000).

De volgende bijwerkingen werden gemeld bij mannen die met Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor of met leuproreline acetaat in het algemeen, behandeld werden.

Orgaan systeem klasse zeer vaak (1/10) vaak (1/100, soms(1/1.000, zelden (1/10.00
    <1/10) <1/100) <1/1.000)
Hormonale aandoeningen warmteopwellingen,      
  zweten      
Psychische stoornissen   stemmingswisselingen,    
    neerslachtigheid    
    (depressie)    
Zenuwstelselaandoeningen slapeloosheid vermoeidheid,   duizeligheid
    hoofdpijn, algemeen    
    zwaktegevoel,    
    verstoorde slaap    
Evenwichtsorgaan- en     oorsuizingen  
ooraandoeningen        
Hartaandoeningen       hartkloppingen,
        hartritmestoornis
        hartinfarct
Bloedvataandoeningen   Plaatselijke verwijding    
    van een bloedvat    
    (aneurysma)    
Ademhalingsstelsel-, borstkas   longontsteking    
en aandoeningen in de ruimte        
tussen beide longen        
Maagdarmstelselaandoeningen   overgeven, diarree,  
    verminderde eetlust, verstopping,  
    buikpijn (bovenaan), bloeding in het  
    verhoogde maagdarmkanaal  
    hoeveelheid in het    
    bloed van bepaalde    
    stoffen (SGPT)    
Huid- of   roodheid van de huid   haarverlies
onderhuidaandoeningen   (erytheem), jeukende    
    huiduitslag (eczeem)    
Skeletspierstelsel- en   spierpijn, spieraandoening  
bindweefselaandoeningen   botuitzaaiingen, botpijn    
Nier- en impotentie en/of moeilijk of pijnlijk   bloed plassen
urinewegaandoeningen verminderd libido urineren (dysurie), pijn    
    aan de bilnaad,    
    ophouden van urine,    
    nachtelijk plassen    
Algemene aandoeningen en pijn, infecties, algemene allergische   koorts
toedieningsplaatsstoornissen etterbuilen (steriele reacties (koorts, jeuk,    
  abscessen), jeukende huiduitslag)    
  bloeding in de huid      
  of slijmvliezen      
  (ecchymosis),      
  verharding en      
  bloeduitstortingen op      
  de injectieplaats      

Andere bijwerkingen die waargenomen werden

Zwaktegevoel in de benen, lichte hoofdpijnen, klachten over het zicht, nachtelijk zweten, koud zweet, slaperigheid en verlaagd aantal rode bloedcellen en bloedkleurstof (hemoglobine), lichte irritatie van voorbijgaande aard, zwaktegevoel, zwelling van het aangezicht, zichtstoornissen, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, het over elkaar wrijven van de longvliezen, verergering van bindweefselwoekering in de long, een paar gevallen van zeer ernstige allergische reacties (anafylaxis).

Tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling treedt gewoonlijk een verhoging op van de concentraties aan mannelijk geslachtshormoon in het serum, bij patiënten die nog niet behandeld werden met hormonen. Dit kan samen gaan met verergering van uw klachten en symptomen, gewoonlijk bestaande uit een toename van de gewrichtspijnen. In enkele gevallen is een blokkade van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van zenuwen met zwakte en kriebelingen, tintelingen en jeuk in de benen (zonder enige aanleiding, paresthesieën) waargenomen.

Normaal gezien zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen na 1 à 2 weken voortgezette therapie af. Echter het risico van een tijdelijke verergering van de symptomen bij patiënten met reeds dreigende problemen van het zenuwstelsel of met een ernstige urineweg verstopping is reden tot bezorgdheid gedurende de eerste weken van behandeling.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Als het steriele sachet beschadigd is, mag de voorgevulde injectiespuit niet meer gebruikt worden. Onmiddellijk gebruiken na opening van het steriele sachet.

Gebruik Leuproreline 5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Medcor Pharmaceuticals B.V. etiket na ‘Exp.’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor

Het werkzame bestanddeel is: leuproreline-acetaat overeenkomend met 5 mg leuproreline per implantaat Het andere bestanddeel is: polymelkzuur (bioafbreekbaar polymeer).

Hoe ziet Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor er uit en de inhoud van de verpakking

Leuproreline 5 mg, implantaat is verpakt als voorgevulde injectiespuit (1 implantaat) per doosje.

Registratiehouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140-144, 8226 JX Lelystad

Fabrikant

Jenahexal Pharma GmbH, Otto-Schott-Strasse 15, D-07745 Jena, Duitsland

In het register ingeschreven onder

Leuproreline depot 3 maanden 5 mg Medcor, implantaat

RVG 113349//30594 L.v.h.: België

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIE VOOR DE MEDISCHE BEROEPSGROEP
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.