Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg bevat 30 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven.

Hierdoor hoeft Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg slechts éénmaal per zes maanden te worden toegediend. Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg moet onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.

Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom). Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor leuproreline-acetaat of voor één van de andere bestanddelen van Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg,
 • als u overgevoelig bent voor een vergelijkbaar preparaat,
 • als u hormoonongevoelige tumoren heeft of als u een chirurgische behandeling heeft gehad waarbij één of beide testes (zaadballen) zijn verwijderd.
Wees extra voorzichtig met Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg
 • als uw urineweg geblokkeerd is door een uitzaaiing. Het kan nodig zijn u op een andere manier te behandelen bijvoorbeeld door één of beide testes te verwijderen of een behandeling met hormonen (oestrogenen) in te stellen.
 • als u uitzaaiingen in de wervels heeft, moet u aan het begin van de behandeling nauwlettend gecontroleerd worden. Uw arts kan besluiten u tijdelijk ook met een ander geneesmiddel (anti-androgeen) te behandelen.
 • als onzeker is of u goed op Lucrin zult reageren, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dagelijkse dosering van een andere vorm van Lucrin; Lucrin injectievloeistof, in plaats van met Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg.

Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.

De behandeling van patiënten met prostaatkanker dient goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg kan, voor zover bekend, gelijktijdig met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg is één onderhuidse injectie per zes maanden.

Wijze van toediening

 1. Schroef de los bijgeleverde zuiger in de stopper aan de achterkant van de spuit, totdat deze mee gaat draaien. Draai de naald met de wijzers van de klok mee om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit. Draai de naald niet te strak vast.
 2. Druk de zuiger voorzichtig naar voren (6 tot 8 sec.) totdat de voorste stopper bij de blauwe lijn is.
 3. Schud het geheel voorzichtig (micropartikels mengen met de vloeistof).
 4. Verwijder het beschermkapje door het naar voren te schuiven zodat de naald vrijkomt en beweeg de zuiger iets omhoog om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
 5. Injecteer vervolgens onderhuids.

Gebruik Lucrin direct na bereiding van de injectie. Als de deeltjes uitzakken, schud dan opnieuw voorzichtig.

Wat u moet doen als er meer van Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg is toegediend dan zou mogen

Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg.

Wat u moet doen wanneer een dosis Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg is vergeten

Wanneer vergeten is om een dosis Lucrin PDS Depot toe te dienen, dan kan dit alsnog worden gedaan. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg

Wanneer plotseling met Lucrin PDS Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Tijdens de eerste week van de behandeling kunnen uw klachten verergeren, omdat uw hormoonregulatie zich moet aanpassen aan de werking van Lucrin; meestal nemen aanvankelijk botpijnen toe. In enkele gevallen is (gedeeltelijke) blokkade van de urinewegen opgetreden met achteruitgang van de nierfunctie, zwakte en waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie). Uw klachten zullen over het algemeen na 1 tot 2 weken weer afnemen.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bloed:

Afname van het bloedcelgehalte van het bloed (hematocriet), afname van de hoeveelheid hemoglobine (bloedeiwit verantwoordelijk voor zuurstoftransport).

Afweersysteem:

Ernstige, levensbedreigende overgevoeligheidsreactie (anafylaxie).

Spijsvertering en stofwisseling:

Verlies van eetlust.

Psychisch:

(Ernstige) neerslachtigheid (depressie), slaperigheid, geringe voorbijgaande irritatie, vermoeidheid, slapeloosheid, afgenomen zin in vrijen/seks (libido).

Zenuwstelsel:

Duizeligheid, hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, oorsuizen (tinnitus).

Oog:

Stoornissen in het zien.

Hart:

Opvliegers, hartkloppingen, hartritmestoornissen, hartinfarct.

Ademhalingsstelsel:

Kortademigheid (dyspneu), moeite met ademhalen, bijgeluiden bij in- en uitademen (pleurawrijven), verergering van bindweefselvorming in de longen (verergering van longfibrose).

Maagdarmstelsel:

Misselijkheid, braken, verstopping, maagdarmbloeding.

Lever en gal:

Abnormale resultaten leverfunctieonderzoek.

Huid:

Eczeem, jeuk, zweten, nachtzweten, koud zweet, haaruitval, uitslag, roodheid van de huid (erytheem), blauwe plek (ecchymose), zwelling van het gezicht.

Steun- en bewegingsapparaat:

Zwakte, zwaktegevoel in de benen, spierpijn, verlies van botmassa.

Nieren en urinewegen:

Bloed in de urine (hematurie).

Geslachtsorganen:

Verschrompeling van de teelballen (testisatrofie), impotentie, borstvorming bij mannen (gynaecomastie).

Algemeen en op toedieningsplaats:

Koorts, pijn, verharding (induratie), ontsteking, bloeduitstorting (hematoom), ophoping van pus zonder aanwezigheid van bacteriën (steriel abces).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 C. Beschermen tegen licht. In de oorpsronkelijke verpakking bewaren.

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg moet direct nadat de suspensie is gemaakt, worden toegediend.

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg
 • Het werkzaam bestanddeel is leuproreline-acetaat.
 • De andere bestanddelen zijn: polymelkzuur, mannitol, natriumcarboxymethylcellulose, polysorbaat 80, azijnzuur en water voor injectie.
Hoe ziet Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elke verpakking bevat 1 voorgevulde tweekamerspuit met poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Elke spuit bevat 30 mg leuproreline-acetaat en 1 ml oplosmiddel voor bereiding van de suspensie. Het poeder bevindt zich in de voorste kamer en het oplosmiddel in de achterste kamer.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker: Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant:

Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos 28050 Madrid

Spanje

In het register ingeschreven onder:

RVG 113681//100696 L.v.H.: Slowaakse Republiek.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK