Lucrin Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Illustratie van Lucrin Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Stof(fen) Leuprorelin
Toelating Nederland
Producent AbbVie
Verdovend Nee
ATC-Code L02AE02
Farmacologische groep Hormonen en aanverwante agentia

Vergunninghouder

AbbVie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lucrin Depot 11,25 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.

Lucrin Depot 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin Depot 11,25 mg slechts éénmaal per drie maanden te worden toegediend. Lucrin Depot 11,25 mg kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.

Lucrin Depot 11,25 mg kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:

Bij mannen:

Lucrin Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom). Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.

Bij vrouwen:

Lucrin Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).

Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin Depot, remt de productie van dit hormoon.

Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin Depot behandeld worden.

Lucrin Depot 11,25 mg kan ook worden gebruikt als ondersteunende behandeling voor een bepaalde vorm van borstkanker (oestrogeengevoelig) bij patiënten voor de menopauze, wanneer hormoononderdrukking gewenst is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
 • U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of u heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij één of beide testes (zaadballen) zijn verwijderd;
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
 • u geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u wordt behandeld met Lucrin Depot dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.

Bij mannen:

 • Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
 • Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
 • Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij ut behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
 • Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
 • Als de behandeling met Lucrin Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin Depot. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin Depot.

Bij vrouwen:

 • Voordat de behandeling met Lucrin Depot wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd.
 • Als u orale anticonceptie (de "pil") of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin Depot 11,25 mg begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
 • Tijdens de eerste week van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
 • Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin Depot 11,25 mg verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
 • Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, moet de oorzaak daarvan worden vastgesteld voordat de behandeling met Lucrin Depot 11,25 mg wordt begonnen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lucrin Depot 11,25 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Lucrin Depot 11,25 mg kan, voor zover bekend, gelijktijdig met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin Depot 11,25 mg begint.

Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin S Depot 11,25 mg.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is één injectie per drie maanden. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven. Lucrin Depot 11,25 mg mag voor de behandeling van endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en leiomyomata uteri (vleesbomen) maximaal 6 maanden gebruikt worden.

Wijze van toediening

 1. Gebruik een injectiespuit met een 23 G naald en neem 2 ml van het oplosmiddel op in de injectiespuit (de in de ampul achterblijvende hoeveelheid oplosmiddel moet worden weggegooid).
 2. Injecteer het oplosmiddel in de flacon met poeder voor suspensie voor injectie.
 3. Schud de flacon voorzichtig om de deeltjes goed te mengen met het oplosmiddel. De suspensie zal er melkachtig uitzien.
 4. Neem alle suspensie op in de injectiespuit.
 5. Wanneer er deeltjes blijven kleven aan de stopper, tik dan met uw vinger tegen de injectiespuit.
 6. Verwijder het beschermkapje rond de naald en beweeg de zuiger om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
 7. Injecteer de gehele inhoud van de injectiespuit intramusculair (in de spier) of subcutaan (onder de huid). Verander regelmatig van injectieplaats.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin Depot.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin Depot 11,25 mg toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer plotseling met Lucrin Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin Depot bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen (meestal botpijn) kunnen hierdoor

toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen.

Normaalgesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.

Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).

Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);

vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten); soms (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten);

zelden (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten); zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten);

niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:    
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
Infecties    
ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het vaak -
opgeven van slijm (bronchitis)    
urineweginfectie soms niet bekend
bloedvergiftiging (sepsis) soms -
geïnfecteerde cysten (holtes met een eigen wand en vloeibare soms -
of brijige inhoud)    
virusinfectie soms -
bepaalde schimelinfectie (candidiasis) soms -
vaginale infectie - zeer vaak
griep veroorzaakt door het influenzavirus - vaak
ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een - vaak
verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)    
ontsteking van de nier en het nierbekken gepaard gaande met - vaak
een troebele stinkende urine, koorts, pijn in de rug of flanken    
(pyelonefritis)    
schimmelinfectie in de vagina (vulvovaginale candidiasis) - vaak
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
infectie van de bovenste luchtwegen - vaak
infectie niet bekend vaak
steenpuist - vaak
keelontsteking niet bekend niet bekend
longontsteking niet bekend niet bekend
met pus gevulde zwelling (abces) niet bekend niet bekend
Goedaardige of kwaadaardige gezwellen    
goedaardig gezwel dat mogelijk kwaadaardig kan worden met soms -
overmatige groei van lymfeachtige cellen (pseudolymfoom)    
huidkanker (huidcarcinoom) niet bekend niet bekend
Bloed    
tekort aan rode bloedlichaampjes (bloedarmoede/anemie) vaak niet bekend
toegenomen aantal van een bepaalde soort witte soms -
bloedlichaampjes (eosinofilie)    
bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor - vaak
infecties (leukopenie)    
lymfeklierzwelling niet bekend niet bekend
Afweersysteem    
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) niet bekend niet bekend
Hormoonklieren    
vergroting van de schildklier niet bekend niet bekend
hersenbloeding in een bepaald deel van de hersenen niet bekend niet bekend
(hypofysebloeding)    
Voeding en stofwisseling    
verminderde eetlust (anorexie) vaak soms
verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie) soms -
te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met soms -
hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen    
(hypoglykemie)    
uitdroging; tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie) soms niet bekend
toegenomen eetlust niet bekend zeer vaak
verminderde eetlust niet bekend vaak
verhoogde concentraties van bepaalde vetten (cholesterol, niet bekend niet bekend
LDL-cholesterol, triglyceriden) in het bloed (hyperlipidemie)    
verhoogde concentraties fosfaat in het bloed (hyperfosfatemie) niet bekend niet bekend
verlaagde concentraties eiwitten in het bloed niet bekend niet bekend
(hypoproteïnemie)    
stofwisselingsziekte waarbij de regeling van het niet bekend niet bekend
bloedsuikergehalte verstoord is (suikerziekte/diabetes    
mellitus)    
Psychisch    
minder zin in vrijen/seks (verminderd libido) zeer vaak zeer vaak
slapeloosheid vaak zeer vaak
neerslachtigheid (depressie) vaak zeer vaak
emotionele labiliteit - zeer vaak
stemmingswisselingen niet bekend zeer vaak
nervositeit niet bekend zeer vaak
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
ernstige neerslachtigheid (ernstige depressie) - vaak
staat van verwarring - vaak
vijandigheid - vaak
angst niet bekend vaak
slaapstoornissen niet bekend vaak
persoonlijkheidsstoornis - soms
waanideeën niet bekend soms
abnormale gedachten - soms
extreem gevoel van vreugde (euforische stemming) - soms
gebrek aan emotie, motivatie, enthousiasme (apathie) - soms
meer zin in vrijen/seks (toename van het libido) niet bekend niet bekend
gedachten over zelfdoding en poging daartoe niet bekend niet bekend
Zenuwstelsel    
hoofdpijn vaak zeer vaak
waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat vaak vaak
daar aanleiding voor is (paresthesie)    
duizeligheid soms zeer vaak
slaperigheid soms vaak
beven (tremor) soms vaak
enkelvoudige gedeeltelijke epileptische aanval (enkelvoudige soms -
partiële toeval)    
migraine - vaak
bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een - vaak
zittende of liggende houding, die zich soms uit in    
duizeligheid (orthostatische hypotensie)    
verhoogde spierspanning (hypertonie) niet bekend vaak
verminderde gevoeligheid van de huid (hypo-esthesie) niet bekend vaak
spraakstoornis door gestoorde motoriek van bij de spraak - vaak
betrokken spieren (dysarthrie)    
geheugenstoornissen niet bekend vaak
coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang - soms
geheugenverlies (amnesie) - soms
flauwvallen (syncope) niet bekend soms
smaakveranderingen - soms
spierziekten (neuromusculaire stoornissen) niet bekend niet bekend
aandoening aan de zenuwen in armen en benen (perifere niet bekend niet bekend
neuropathie)    
voorbijgaande beroerte (transient ischemic attack, TIA) niet bekend niet bekend
smaakstoornissen niet bekend niet bekend
verlamming (paralyse) niet bekend niet bekend
slaapzucht (lethargie) niet bekend niet bekend
Oog    
lui oog (amblyopie) niet bekend vaak
oogbindweefselontsteking (conjunctivitis) - vaak
stoornis aan het gezichtsvermogen niet bekend vaak
pijn aan de ogen - soms
oogstoornissen - soms
troebel zien niet bekend niet bekend
droge ogen niet bekend niet bekend
oogaandoeningen niet bekend niet bekend
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
Evenwichtsorgaan en oren    
doofheid niet bekend vaak
misselijkheid en braken als gevolg van ongewone beweging - vaak
(kinetose); bijv. zee-, lucht- en wagenziekte    
draaiduizeligheid - vaak
zwelling van de oorschelp - vaak
oorsuizen (tinnitus) niet bekend niet bekend
Hart    
hartklopping (palpitatie) niet bekend zeer vaak
versnelde hartslag (tachycardie) niet bekend vaak
onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) soms -
beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) soms niet bekend
vertraagde hartslag (bradycardie) soms niet bekend
bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot soms -
ritmestoornissen (atrioventriculair blok)    
hartritmestoornissen (aritmieën) niet bekend niet bekend
onvoldoende pompkracht van het hart (congestief hartfalen) niet bekend niet bekend
hartgeruis niet bekend niet bekend
hartinfarct (myocardinfarct) niet bekend niet bekend
Bloedvaten    
opvliegers zeer vaak zeer vaak
ophoping van lymfevocht (lymfoedeem) vaak niet bekend
verhoogde bloeddruk (hypertensie) vaak niet bekend
aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te vaak -
voelen als een pijnlijke, enigszins harde streng met daarboven    
een rode huid (tromboflebitis)    
vaatverwijding - zeer vaak
verwijding van een bloedvat of het hart (aneurysma) soms -
toestand met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, soms -
bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en    
verminderd bewustzijn (shock)    
blozen soms -
bloeduitstorting (hematoom) soms -
bloedtekort door vernauwd of afgesloten bloedvat (ischemie) niet bekend niet bekend
verlaagde bloeddruk (hypotensie) niet bekend niet bekend
aderontsteking (flebitis) niet bekend niet bekend
beroerte niet bekend niet bekend
bloestolselvorming in een bloedvat (trombose) niet bekend niet bekend
spataderen niet bekend niet bekend
Ademhalingsstelsel    
kortademigheid (dyspneu) vaak vaak
aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de vaak -
spieren van de luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van    
de luchtwegen (astma)    
chronisch-obstructieve longziekte (COPD) soms -
hoest soms vaak
bloedneus niet bekend vaak
productieve hoest - vaak
stemveranderingen - soms
ophoesten van bloed of door bloed gekleurd sputum niet bekend niet bekend
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
(haemoptysis)    
abnormale ophoping van vocht tussen de longvliezen niet bekend niet bekend
(longeffusie)    
bijgeluiden bij in- en uitademen (pleurawrijven) niet bekend niet bekend
bindweefselvorming in de longen met longfunctieverlies als niet bekend niet bekend
gevolg (longfibrose)    
longinfiltratie niet bekend niet bekend
ademhalingsstoornis niet bekend niet bekend
verstopte (bij)holten (sinuscongestie) niet bekend niet bekend
afsluiting van een longslagader (longembolie) niet bekend niet bekend
Maagdarmstelsel    
misselijkheid vaak zeer vaak
verstopping (obstipatie) vaak vaak
braken niet bekend vaak
winderigheid (flatulentie) niet bekend vaak
maagontsteking (gastritis) - vaak
ontstoken tandvlees - vaak
mondontsteking (stomatitis) - vaak
braakneigingen - vaak
buikpijn - vaak
pijn in de bovenbuik - vaak
pijn in de onderbuik - vaak
opgezette buik niet bekend vaak
diarree niet bekend vaak
droge mond niet bekend vaak
gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de - soms
maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en    
zuurbranden (dyspepsie)    
bloedend tandvlees niet bekend soms
zweren aan de twaalfvingerige darm niet bekend niet bekend
slikstoornis (dysfagie) niet bekend niet bekend
maagdarmbloedingen niet bekend niet bekend
maagdarmstoornissen niet bekend niet bekend
maagzweren niet bekend niet bekend
rectale poliepen niet bekend niet bekend
Lever en gal    
leverfunctiestoornissen niet bekend vaak
leververvetting - vaak
gevoelige lever - soms
leverontsteking met galstuwing (cholestatische hepatitis) soms -
schade aan de levercellen soms -
geelzucht niet bekend niet bekend
Huid    
overmatig zweten zeer vaak zeer vaak
jeuk (pruritus) vaak niet bekend
haaruitval soms vaak
huiduitslag soms vaak
(jeugd)puistjes (acne) - zeer vaak
blauwe plekken (ecchymose) niet bekend vaak
overmatige afscheiding van talg vermengd met huidschilfers niet bekend vaak
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
(seborrhoe)    
droge huid niet bekend vaak
jeukende huiduitslag (eczeem) niet bekend vaak
roodheid van de huid (erytheem) niet bekend vaak
abnormale/overmatige haargroei (hirsutisme) niet bekend vaak
abnormale lichaamsgeur - soms
nagelgroeistoornis niet bekend soms
abnormale haargroei niet bekend soms
huidontsteking met vorming van blaasjes (bulleuze dermatitis) niet bekend soms
huiduitslag met rode vlekken en bultjes (maculopapuleuze - soms
huiduitslag)    
overgevoeligheid voor licht niet bekend soms
huidontkleuring niet bekend soms
huidontsteking (dermatitis) niet bekend niet bekend
haargroei niet bekend niet bekend
vorming of afzetting van pigment (pigmentatie) niet bekend niet bekend
huidbeschadigingen (huidlesies) niet bekend niet bekend
huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes niet bekend niet bekend
(galbulten, urticaria)    
nachtzweten niet bekend niet bekend
koud zweet niet bekend niet bekend
zwelling in het gezicht niet bekend niet bekend
Steun- en bewegingsapparaat    
botpijn zeer vaak vaak
spierzwakte zeer vaak vaak
rugpijn vaak zeer vaak
pijn in de ledematen vaak -
gewrichtspijn vaak zeer vaak
spastische krampen van de spieren (spierspasmen) soms vaak
spierpijn soms soms
gewrichtsaandoening (arthropathie) - vaak
spierstijfheid - vaak
stijve nek niet bekend vaak
nekpijn - vaak
gewrichtsontsteking (artritis) - soms
botzwelling niet bekend niet bekend
ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoëtica) niet bekend niet bekend
gewrichtsstoornissen niet bekend niet bekend
ontsteking van de peesschede (tenosynovitis) niet bekend niet bekend
Nieren en urinewegen    
vaker dan normaal ’s nachts moeten plassen (nycturie) zeer vaak -
moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie) vaak vaak
frequent moeten plassen soms vaak
het niet kunnen ophouden van urine (incontinentie) soms soms
achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde soms -
blaaslediging (urineretentie)    
stoornissen van de urinelozing soms -
spastische krampen (spasmen) van de blaas niet bekend niet bekend
bloed in de urine (hematurie) niet bekend niet bekend
verstopte plasbuis (obstructie van de urineweg) niet bekend niet bekend
plotseling dringend moeten urineren niet bekend niet bekend
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
urinewegaandoeningen niet bekend niet bekend
Geslachtsorganen    
aandoeningen aan de zaadballen (testikelstoornissen) zeer vaak n.v.t.
erectiestoornis (impotentie) zeer vaak n.v.t.
borstvorming bij mannen (gynaecomastie) vaak n.v.t.
genitale afscheiding n.v.t. vaak
onregelmatige baarmoederbloeding (metrorragie) n.v.t. vaak
vaginale afscheiding n.v.t. vaak
symptomen van de menopauze n.v.t. vaak
kleiner worden van de borsten n.v.t. vaak
pijnlijke borsten n.v.t. vaak
bekkenpijn - vaak
overmatige menstruatiebloeding (menorragie) n.v.t. soms
gespannen borsten n.v.t. soms
groter worden van de borsten n.v.t. soms
melkafscheiding (galactorroe) n.v.t. soms
menstruatiestoornissen n.v.t. soms
gevoelige borsten n.v.t. niet bekend
vaginale bloeding n.v.t. niet bekend
zwelling van de penis niet bekend n.v.t.
stoornissen van de penis niet bekend n.v.t.
pijnlijke prostaat niet bekend n.v.t.
kleiner worden van de zaadballen (testikelatrofie) niet bekend n.v.t.
pijn in de zaadballen (testikelpijn) niet bekend n.v.t.
Algemeen en op de toedieningsplaats    
reactie op de injectieplaats zeer vaak vaak
moeheid zeer vaak vaak
pijn op de injectieplaats vaak zeer vaak
verharding van de injectieplaats niet bekend zeer vaak
afname van de algemene fysieke gesteldheid - zeer vaak
krachteloosheid (asthenie) vaak zeer vaak
warmtesensaties - zeer vaak
griep-achtige ziekte vaak -
pijn vaak vaak
verdikking op de injectieplaats vaak soms
vochtophoping in armen en/of benen (perifeer oedeem) vaak vaak
koude rillingen - vaak
pijn op de borst soms vaak
jeuk op de injectieplaats - vaak
roodheid op de injectieplaats - vaak
koorts niet bekend vaak
dorst niet bekend vaak
vochtophoping (oedeem) niet bekend vaak
prikkelbaarheid - vaak
gevoel van onwelzijn (malaise) soms vaak
ophoping van vocht in delen van het lichaam die zich het soms -
dischts bij de grond bevinden (zwaartekrachtsoedeem)    
verstoorde manier van lopen soms -
droog slijmvlies soms -
overgevoeligheid op de injectieplaats - soms
verslechtering van de toestand - soms
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem) - soms
vochtophoping over het hele lichaam (gegeneraliseerd - soms
oedeem)    
ontsteking niet bekend niet bekend
ontsteking op de injectieplaats niet bekend niet bekend
bloeduitstortingen (hematomen) op de injectieplaats niet bekend niet bekend
geringe voorbijgaande irritatie niet bekend niet bekend
toename van bindweefsel in het bekken (bekkenfibrose) niet bekend niet bekend
opgezette klieren niet bekend niet bekend
Onderzoeken    
abnormale gewichtstoename zeer vaak zeer vaak
verhoogd gehalte aan triglyceriden in het bloed - zeer vaak
abnormaal gewichtsverlies vaak zeer vaak
toename van prostaatspecifiek antigeen (PSA); een vaak n.v.t.
tumormarker bij prostaatkanker    
verhoogd gehalte aan alanineaminotransferase in het bloed vaak -
verhoogd gehalte aan aspartaataminotransferase in het bloed vaak -
verhoogd gehalte aan gamma-glutamyltransferase in het bloed vaak -
verhoogd gehalte aan bloedlactaatdehydrogenase in het bloed vaak -
verhoogd gehalte aan bloedalkalinefosfatase in het bloed vaak -
afwijkingen van het hartfilmpje (ECG) vaak niet bekend
verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed - vaak
afwijkende leverfunctietests niet bekend vaak
bloed in de ontlasting dat niet met het blote oog - vaak
waarneembaar is (occult bloed positief)    
toename van transaminasewaarden - vaak
bloedtestosteron verhoogd soms -
verhoogde neerslagsnelheid van rode bloedcellen soms -
afwijkende laboratoriumtests - soms
lichaamstemperatuur verhoogd - soms
afname van de minerale botdichtheid / afname van de niet bekend niet bekend
botmassa    
verlaagde verhouding tussen het volume van de rode niet bekend niet bekend
bloedcellen en het totale bloedvolume (verlaagd hematocriet)    
verlaagd gehalte aan hemoglobine in het bloed niet bekend niet bekend
hogere waarden van bloedstollingstijdtests (PT verlengd niet bekend niet bekend
en/of PTT verlengd)    
aantal bloedplaatjes verlaagd niet bekend niet bekend
aantal witte bloedcellen verlaagd niet bekend niet bekend
aantal witte bloedcellen verhoogd niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan ureum in het bloed niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan calcium in het bloed niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan creatinine in het bloed niet bekend niet bekend
verlaagd gehalte aan kalium in het bloed niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan urinezuur in het bloed niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan bilirubine in het bloed niet bekend niet bekend
veranderingen in de verhouding van ‘goed’ en ‘slecht’ niet bekend niet bekend
cholesterol (HDL/LDL-ratio)    
verhoogd gehalte aan serum-glutamaat-oxaalacetaat- niet bekend niet bekend
transaminase (SGOT) in het bloed    
Bijwerking Frequentie
  bij mannen bij vrouwen
Letsel    
pijn tijdens de injectie - vaak
breuken soms -
hoofdletsel soms -
vallen soms -
afsluiting van de spuit soms -
wervelfractuur niet bekend niet bekend
Operaties    
uitsnijden van het gezwel (tumor excisie) soms -
wegsnijden van een gewel in de blaas via de de plasbuis soms -
(transurethrale resectie van een blaastumor)    
het vergruizen van nierstenen (lithotripsie) soms -

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Lucrin Depot moet direct nadat de suspensie is gemaakt, worden toegediend.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het etiket van de flacon na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is leuproreline-acetaat
 • De andere stoffen in het poeder voor suspensie voor injectie zijn melkzuurpolymeer en mannitol.
 • De andere stoffen in het oplosmiddel voor suspensie voor injectie zijn natriumcarboxymethylcellulose, mannitol, polysorbaat 80 en water voor injectie.

Hoe ziet Lucrin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een verpakking bevat 1 flacon met 11,25 mg leuproreline-acetaat en 1 ampul met 2 ml oplosmiddel voor bereiding van de suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AbbVie B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel.: 0888 222 688

Fabrikant:

Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos 28050 Madrid

Spanje

Lucrin Depot 11,25 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21165

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen http://www.cbg-meb.nl.

Advertentie

Stof(fen) Leuprorelin
Toelating Nederland
Producent AbbVie
Verdovend Nee
ATC-Code L02AE02
Farmacologische groep Hormonen en aanverwante agentia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.