Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud: Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat is een klein staafje bestemd voor onderhuidse toediening. Het implantaat bevat 3,6 mg leuproreline dat vanuit het staafje gedurende een maand vrijgesteld wordt in het lichaam. Het staafje zelf wordt op termijn door het lichaam afgebroken en hoeft dus niet uit het lichaam verwijderd te worden.

Geneesmiddelengroep: Leuproreline-acetaat is de werkzame stof van Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat, en behoort tot de groep van de zogenaamde gonadotropine vrijstellende hormonen, ook wel gonadorelines genoemd. Dit zijn middelen die gebruikt worden om de natuurlijke productie van bepaalde geslachtshormonen (testosteron) door het lichaam te onderdrukken.

Toepassing van het geneesmiddel:

Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg wordt gebruikt bij:

 • uitgezaaide prostaatkanker waarbij onderdrukking van de productie van het hormoon testosteron door het lichaam gewenst is.

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel van Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg toegediend moet worden. In het algemeen geldt de volgende dosering:

Volwassenen

1 implantaat onder de huid ingebracht/4 weken. Uw arts zal het implantaat bij u injecteren.

In geval u merkt dat Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling: Uw arts zal u vertellen hoelang Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg moet gebruikt worden. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg is toegediend:

Er is geen ervaring met het toedienen van te hoge doses leuproreline.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg wordt gestopt

Als de behandeling met Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat wordt gestopt, zal het lichaam weer testosteron gaan aanmaken, waardoor de klachten opnieuw kunnen optreden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor leuproreline-acetaat of daarop gelijkende producten (nonapeptiden)
 • wanneer u overgevoelig bent voor poly(glycolzuur-melkzuur).
 • wanneer u een tumor heeft die niet gevoelig is voor hormonen.
 • wanneer uw teelballen verwijderd zijn.
 • wanneer u een hersentumor heeft.

Dit product isniet geschikt voor kinderen.

Wees extra voorzichtig met Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg

Deze therapie moet steeds onder de controle blijven van uw behandelend specialist.

Neerslachtigheid (depressie) is gemeld bij patiënten die Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg gebruiken. Dit kan ernstig zijn. Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van stemmingswisselingen tijdens het gebruik van dit product.

Tijdens de eerste week van de behandeling kan er een toename van de klachten en een verslechtering van de symptomen optreden, omdat de hormoonspiegels (testosteron) in het bloed aanvankelijk stijgen.

Als uw urinewegen verstopt zijn ten gevolge van uitzaaiingen of als u uitzaaiingen heeft in de wervels zult u bij het begin van de behandeling goed in de gaten worden gehouden door uw arts. Een alternatieve behandeling kan nodig zijn.

Gebruik van Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg in combinatie met andere geneesmiddelen:

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat is alleen bestemd voor gebruik bij mannen.

Borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat is alleen bestemd voor gebruik bij mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg kan, afhankelijk van persoon tot persoon, bijwerkingen veroorzaken waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >1/10);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1/100, <1/10);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >1/1.000, <1/100);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten >1/10.000, <1/1.000 );
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <1/10.000).

De volgende bijwerkingen werden gemeld bij patiënten die met Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg of met leuproreline acetaat in het algemeen, behandeld werden.

Orgaan systeem klasse zeer vaak (≥1/10) vaak (≥1/100, soms(≥1/1.000, zelden (≥1/10.000,
      <1/10) <1/100) <1/1.000)
Bloed- en   bloedarmoede    
  lymfestelselaandoeningen   (anemie)    
Hormonale aandoeningen opvliegers,      
    zweten      
Psychische stoornissen   stemmingswiss    
      elingen,    
      neerslachtighei    
      d (depressie)    
Zenuwstelselaandoeningen slapeloosheid vermoeidheid,   duizeligheid
      hoofdpijn,    
Evenwichtsorgaan- en     oorsuizingen  
  ooraandoeningen        
Hartaandoeningen   verhoogde   hartkloppingen,
      druk in de   hartritmestoorniss
      bloedvaten,   en, hartinfarct
      hartfalen,    
      verhoogde    
      bloeddruk,    
      versnelde    
      hartslag    
Bloedvataandoeningen   ontsteking van    
      de wand van    
      een bloedvat    
      (in de benen)    
Ademhalingsstelsel-,   ontsteking van    
  borstkas- en aandoeningen   de luchtwegen    
  in de ruimte tussen beide   gekenmerkt    
  longen   door hoesten    
      en het    
      opgeven van    
      slijm    
      (bronchitis),    
      longontsteking    
Maagdarmstelselaandoenin   overgeven, diarree,  
  gen   verminderde verstopping,  
      eetlust, bloeding in het  
      suikerziekte, maagdarmkana  
      verhoogde al  
      hoeveelheid    
      suiker in het    
      bloed    
Lever- en galaandoeningen   leverfalen    
Huid- of   roodheid van   haarverlies
  onderhuidaandoeningen   de huid    
      (erytheem),    
      jeukende    
      huiduitslag    
      (eczeem)    
Skeletspierstelsel- en   botuitzaaiingen spieraandoenin  
  bindweefselaandoeningen   , g  
Nier- en Impotentie en/of bloed in de   bloed plassen
  urinewegaandoeningen verminderde zin in urine,    
    vrijen/seks (libido) nierstenen,    
      ophouden van    
      urine,    
      brandend    
      gevoel bij het    
      plassen    
Algemene aandoeningen pijn, infecties, jeuk   koorts
  en etterbuilen      
  toedieningsplaatsstoornisse (steriele      
  n abscessen),      
    bloeding in de      
    huid of      
    slijmvliezen      
    (ecchymosis),      
    verharding en      
    bloeduitstortingen      
    op de      
    injectieplaats      

Andere bijwerkingen die waargenomen werden

Zwaktegevoel in de benen, lichte hoofdpijnen, klachten over het zicht, nachtelijk zweten, koud zweet, slaperigheid en verlaagd aantal rode bloedcellen en bloedkleurstof (hemoglobine), lichte irritatie van voorbijgaande aard, zwaktegevoel, zwelling van het aangezicht, zichtstoornissen, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, het over elkaar wrijven van de longvliezen, verergering van bindweefselwoekering in de long, een paar gevallen van zeer ernstige allergische reacties (anafylaxis).

Tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling treedt gewoonlijk een verhoging op van de concentraties aan mannelijk geslachtshormoon in het serum, bij patiënten die nog niet behandeld werden met hormonen. Dit kan samen gaan met verergering van uw klachten en symptomen, gewoonlijk bestaande uit een toename van de gewrichtspijnen. In enkele gevallen is een blokkade van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van zenuwen met zwakte en kriebelingen, tintelingen en jeuk in de benen (zonder enige aanleiding, paresthesieën) waargenomen.

Normaal gezien zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen na 1 a 2 weken voortgezette therapie af. Echter het risico op een tijdelijke verergering van de symptomen bij patiënten met reeds dreigende problemen van het zenuwstelsel of met een ernstige urinewegverstopping is reden tot bezorgdheid gedurende de eerste weken van de behandeling.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Als het steriele sachet beschadigd is, mag de voorgevulde injectiespuit niet meer gebruikt worden. Onmiddellijk gebruiken na opening van het steriele sachet.

Gebruik Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na ‘Exp.’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg

Het werkzame bestanddeel is : 3,6 mg leuproreline (als acetaat) per implantaat. Het andere bestanddeel is: poly(co-glycolzuur-melkzuur) 50:50.

Hoe ziet Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat is verpakt als voorgevulde injectiespuit (1 implantaat) in een sachet per doosje. In het sachet zit ook een droogmiddel ter bescherming tegen vocht tijdens de bewaring.

Registratiehouder

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Strasse 15

D-07745 Jena

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

In het register ingeschreven onder:

RVG 33195.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK